Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016

Kazalo

3253. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd, stran 11110.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB-3 in 2/16) in 116. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 83/13 in 2/16) je Občinski svet Občine Dravograd na 16. seji dne 24. 11. 2016 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Dravograd 
1. člen 
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
»52. člen 
(snemanje seje) 
Potek seje občinskega sveta ali njegovih delovnih teles, ki je odprta za javnost se snema s tonsko ali avdio-video snemalno napravo in se objavi na uradni spletni strani občine, v roku sedmih delovnih dni po seji sveta ter se izbriše najkasneje v roku 30 dni od potrditve večine mandatov naslednjega občinskega sveta in župana. Iz avdio-video posnetka seje se pred javnim predvajanjem izbrišejo deli seje z varovanimi osebnimi podatki.
Zvočno in slikovno snemanje sej sveta izvaja občinska uprava oziroma za to pooblaščeni zunanji sodelavec. Zvočni zapis predstavlja dobesedni zapisnik seje. Zvočni in slikovni posnetki se uporabljajo z namenom obveščanja javnosti, predvsem zaradi transparentnosti delovanja in sprejemanja odločitev ter zagotavljanja nadzora javnosti nad delovanjem organov občine ter izdelave zapisnika in predvajanja sej na internem televizijskemu kanalu.
Arhiv avdio-video posnetkov se hrani za posamezno mandatno obdobje občinskega sveta, po končanem mandatu se posnetki izbrišejo v roku 30 dni od potrditve večine mandatov naslednjega občinskega sveta in župana.
Glede avdio-video snemanja in objavljanjem teh posnetkov se vzpostavi Evidenca avdio-video posnetkov sej občinskega sveta, ki se vpiše v katalog zbirk osebnih podatkov, ki ga vodi upravljavec zbirke Občina Dravograd, ta zbirka pa se vpiše tudi v Register zbirk osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.
Pred začetkom posamezne seje občinskega sveta se vsi aktivni udeleženci sej, skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, na primeren način seznanijo z avdio-video snemanjem sej in za kakšen namen se bo zvočni posnetek uporabil, od njih pa se hkrati pridobijo ustrezne izjave oziroma soglasja za snemanje. Izjave oziroma soglasja aktivnih udeležencev so veljavna za posamezno mandatno obdobje, v katerem so bila pridobljena.
Ne glede na prejšnji odstavek se skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov seje občinskega sveta zvočno oziroma slikovno snemajo, ne glede na privolitev kateregakoli udeleženca, če gre za nujno izvrševanje zakonitih pristojnosti nalog in obveznosti občine, ob predhodnem publiciranju dejstva, da bodo seje občinskega sveta zvočno oziroma slikovno snemane, ne glede na privolitev kateregakoli udeleženca.
Vsi aktivni udeleženci sej občinskega sveta se na primeren način opozorijo na njihovo odgovornost, da v svojih predstavitvah in razpravah ne navajajo varovanih osebnih podatkov, kadar so seje javne, saj je v tem primeru na sejah javnost prisotna, javen pa je tudi zvočni zapis.
Avdio-video snemanje in predvajanje teh posnetkov ni namenjeno izvajanju oblastnih nalog občine. Snemanje sej, odprtih za javnost, je skladno z zakonom, ki ureja medije, dopustno tudi za akreditirane predstavnike medijev in v primeru, da gre za javno sejo.
Zvočno in slikovno snemanje sej občinskega sveta in njegovih delovnih teles je svetnikom ali tretjim osebam prepovedano brez soglasja vseh navzočih na seji, razen predstavnikov medijev iz prejšnjega odstavka.
Posnetki sej ali njihovih delov iz katerih je javnost izključena se zaradi obdelave varovanih podatkov ne objavljajo javno. Ti deli sej se lahko snemajo le zvočno z namenom priprave zapisnika.
Član sveta in drug udeleženec javne seje, če je za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati magnetogram (zvočni zapis). Poslušanje se opravi v času uradnih ur v prostorih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.
Član sveta lahko zahteva, da se del posnetka seje dobesedno prepiše. Zahtevo, v kateri navede del seje, za katerega zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži pisno pri županu. Župan odloči o zahtevi in naroči prepis, če ugotovi, da so razlogi utemeljeni. Dobeseden prepis dela posnetka seje podpišeta prosilec, udeleženec javne seje, katerega prepis avdio-video posnetka zadeva in javni uslužbenec, ki je zadolžen za svetovanje na področju dela občinskega sveta ali po njem pooblaščeni drug javni uslužbenec.«
2. člen 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0016/2015-2
Dravograd, dne 24. novembra 2016
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost