Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016

Kazalo

3249. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica, stran 11108.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10 in 78/15) je Občinski svet Občine Cerknica na 14. redni seji dne 17. 11. 2016 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Cerknica 
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) se v prvem odstavku 7. člena in v naslovu člena beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
2. člen 
V 77. členu se črtata besedi »najmanj četrtine« beseda »članov« pa se spremeni v besedo »člana«.
3. člen 
V 95. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Vse informacije javnega značaja je potrebno v skladu z 10. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14) objaviti na spletni strani občine.«
4. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2015
Cerknica, dne 17. novembra 2016
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.