Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016

Kazalo

3248. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica, stran 11107.

  
Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 14. redni seji dne 17. 11. 2016 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
Občine Cerknica 
1. člen
V Statutu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) se v prvem odstavku 4. člena črta besedilo: »po predhodnem soglasju občinskega sveta.«
2. člen 
V 6. členu se besede »samostojno odloča o povezovanju« nadomestijo z besedama »se povezuje«.
3. člen 
V drugem odstavku 7. člena se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
4. člen 
V 10. členu se pred besedo »skladi« v celotnem besedilu doda beseda »javni« v ustreznih sklonih.
5. člen 
V 17. členu se na koncu šestnajste alinee doda besedilo: »in sicer predinvesticijsko zasnovo in investicijski program.«
6. člen 
V 29. členu se črtata besedi »najmanj četrtine«, beseda »članov« pa se spremeni v besedo »člana«.
7. člen 
Tretji odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi: »Mandatna doba župana se začne s potekom mandatne dobe prejšnjega župana, traja pa do prve seje novo izvoljenega sveta.«
8. člen 
V drugem odstavku 32. člena se doda nova, tretja alinea, ki se glasi: »potrjuje investicijsko dokumentacijo, in sicer dokument identifikacije investicijskega projekta«. Ostale alinee se preštevilčijo.
V drugem odstavku se v zadnji alinei brišeta besedi »ta«.
9. člen 
Drugi odstavek 40. člena se črta.
10. člen 
V tretjem odstavku 41. člena se črta besedilo v oklepaju.
11. člen 
V zadnjem odstavku 43. člena se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
12. člen 
Drugi odstavek 44. člena se črta. Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
13. člen 
Zadnja alineja 90. člena se spremeni tako, da se glasi »z javno zasebnim partnerstvom«.
14. člen 
Šesta alineja 93. člena se črta.
15. člen 
V 94. členu se črta četrta, osma in deseta alinea.
16. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-009/2015
Cerknica, dne 17. novembra 2016
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.