Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016

Kazalo

3106. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah, stran 10211.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 21. seji dne 26. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah 
1. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 15/10, 55/11, 107/12) se v 2. členu besedilo tretje alineje »ravnanje s komunalnimi odpadki« nadomesti z besedilom »zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov«, besedilo četrte alineje »odlaganje ostankov komunalnih odpadkov« se nadomesti z besedilom »obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov«, za četrto alinejo pa se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov«, dosedanja peta, šesta, sedma in osma alineja pa postanejo šesta, sedma, osma in deveta alineja.
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2016
Kranj, dne 26. oktobra 2016
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.