Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3029. Pravilnik o uporabi Dvorane prve slovenske vlade v Ajdovščini, stran 9832.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 18. redni seji dne 27. 10. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o uporabi Dvorane prve slovenske vlade v Ajdovščini 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa način, cena in pogoji oddaje v uporabo Dvorano prve slovenske vlade, Trg 1. slovenske vlade 1, Ajdovščina (v nadaljevanju: dvorana).
2. člen 
Lastnica dvorane je Občina Ajdovščina. V imenu Občine Ajdovščina z dvorano upravlja občinska uprava Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občinska uprava).
3. člen 
Dvorana obsega: dvorano z odrom in parterjem, avlo, garderobe, projekcijske kabine, sanitarije in druge servisne prostore. Dvorana je tehnično opremljena z napravami za zvok (ozvočenje), luč (reflektorji in pult za upravljanje) in video projekcijo (filmsko platno, projektor).
V parterju dvorane je nameščenih 245 sedežev, na voljo je še dodatnih 15 prenosnih stolov. V objektu se hkrati lahko zadržuje največ 315 oseb. Uporabnik mora pri pripravi dogodka upoštevati zmogljivost dvorane, ki ne sme biti presežena.
Podroben popis tehnične opreme in dimenzije prostorov je naveden na spletni strani http://dvorana-psv.ajdovscina.si.
4. člen 
Cena uporabe se obračuna glede na naslednje vrste dogodkov:
1. dogodki občinskega pomena: dogodki, katerih organizator ali soorganizator je Občina Ajdovščina ter dogodki posebnega pomena, ki jih določa predpis Občine Ajdovščina s področja urejanja javnega reda in miru;
2. dobrodelni dogodki: dobrodelni dogodki organizacij, ki so registrirane za opravljanje humanitarnih dejavnosti in drugih organizatorjev, ki izkažejo, da je dogodek dobrodelen;
3. neprofitni dogodki: dogodki društev, zavodov ali drugih organizacij, ki so kulturnega ali izobraževalnega značaja in niso namenjeni pridobitni dejavnosti v kakršni koli obliki;
4. profitni dogodki: dogodki, namenjeni zaslužku ali promociji izdelkov in storitev ter zasebni najemi za zaključene skupine.
5. člen 
Ceno uporabe dvorane določi župan s cenikom.
Cena uporabe vključuje pripravo dvorane in enostavno tehnično opremo (enostavna scenska postavitev v okviru opreme, ki je na voljo v dvorani, enostavna odrska osvetlitev, priprava projekcije, enostavno ozvočenje).
V ceno uporabe ni vključena tehnična pomoč pri izvedbi dogodka.
6. člen 
V interesu Občine Ajdovščina je, da se v dvorani izvajajo dogodki, ki pozitivno vplivajo na razvoj lokalne skupnosti in ki spodbujajo dejavnosti s področja izobraževanja, kulture, športa, mladinske dejavnosti, zdravstva, znanosti, varstva okolja, dobrodelnih in humanitarnih dejavnosti, osveščanja, društvenih dejavnosti ter drugih področij družbenih dejavnosti. V primeru takšnih dogodkov lahko župan, na podlagi obrazloženega zaprosila uporabnika, s sklepom odloči, da se cena uporabe dvorane ne zaračuna.
7. člen 
Vlogo za uporabo dvorane uporabniki posredujejo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, praviloma 14 dni pred uporabo, na predpisanem obrazcu.
Vloga mora vsebovati podatke o uporabniku (ime in priimek, oziroma ime pravne osebe, naslov, e-pošta, telefon, davčna številka), o odgovorni osebi uporabnika (oseba, ki je odgovorna za izvedbo dogodka), o namenu uporabe prostorov, o času trajanja uporabe in druge podatke, ki so zahtevani s predpisanim obrazcem. Za čas uporabe se šteje čas, ki ga uporabnik potrebuje za pripravo in izvedbo dogodka ter za pospravljanje po izvedenem dogodku.
Uporabniki lahko proste termine preverijo pri občinski upravi. Občinska uprava o uporabi dvorane odloči s soglasjem, ki ga izda posameznemu uporabniku. Po odobritvi uporabnikove vloge se rezervirani termin vpiše v koledar zasedenosti dvorane, ki se nahaja na spletni strani dvorane.
Če čas dejanske uporabe presega odobreni čas, se vsaka začeta ura uporabe dvorane šteje kot polna ura.
8. člen 
Občinska uprava ne dovoli uporabe dvorane:
– če bi se z izvedbo dogodka kakorkoli škodovalo ugledu lokalne skupnosti ali države,
– če je uporabnik že uporabljal dvorano v nasprotju z določili tega pravilnika,
– zaradi drugih utemeljenih razlogov.
Občinska uprava lahko, zaradi uporabe za potrebe Občine Ajdovščina, naknadno odpove že odobreno uporabo dvorane.
9. člen 
Uporabnik je dolžan dogodek izvesti tako, da so upoštevani vsi pogoji predpisov, ki urejajo področje izvajanja prireditev in drugih dogodkov, in uporabljati dvorano kot dober gospodar.
Po končanem dogodku je uporabnik dolžan za seboj pospraviti iz dvorane vse svoje stvari.
V času uporabe dvorane Občina Ajdovščina ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, povzročeno uporabniku ali obiskovalcem.
Uporabnik je odgovoren za vso škodo, ki jo povzroči v času uporabe dvorane.
10. člen 
Za uporabo dvorane izstavi občinska uprava uporabniku račun, ki ga je uporabnik dolžan plačati v roku 15 dni od izstavitve.
11. člen 
Za pravilnost uporabe dvorane, njeno vzdrževanje, vzdrževanje reda in čistoče ter predajo in prevzem dvorane od uporabnikov, je zadolžen vzdrževalec, ki je zaposlen v občinski upravi.
Vzdrževalec skrbi tudi za vzdrževanje energetskih, požarnih in drugih sistemov ter za njihovo obdobno preverjanje preko pooblaščenih institucij.
12. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uporabi Dvorane prve slovenske vlade (Uradni list RS, št. 104/07).
13. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 610-3/2016
Ajdovščina, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti