Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

3015. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Rogašovci, stran 9674.

  
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB-2, 76/08, 79/09, 51/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07, 58/07, 17/08, 21/08) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Rogašovci na 12. redni seji dne 20. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o plakatiranju in oglaševanju v Občini Rogašovci 
1. člen 
Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Rogašovci ureja:
– lepljenje in nameščanje plakatov, reklamnih panojev, oglasov, transparentov in podobnih objav (v nadaljevanju: plakati),
– postavitev in vzdrževanje objektov in naprav za plakatiranje (v nadaljevanju: plakatna mesta).
Območja izvajanja: določila tega odloka veljajo v vseh naseljih Občine Rogašovci.
2. člen 
Izvajalec plakatiranja je lahko organizator prireditve oziroma občinska uprava – režijski obrat proti plačilu v skladu s cenikom. Plakatna mesta določi in potrdi občinski svet na predlog župana. Za postavitev plakatnih mest in upravljanje z njimi je odgovorna občinska uprava. Na posamezno plakatno mesto se lahko pritrdi le en istovrstni plakat. Plakate, ki jih nalepi organizator prireditve, jih v predpisanem roku tudi sam odstrani.
3. člen 
Lepljenje in nameščanje plakatov je dovoljeno samo na plakatnih mestih.
Na izložbena okna poslovnih prostorov je dovoljeno lepljenje plakatov samo z dovoljenjem upravljavca poslovnih prostorov.
Z na novo postavljenim plakatom se ne sme prekriti že nalepljenega plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
Plakat je praviloma lahko velikosti do 1 m².
4. člen 
Izvajalec plakatiranja mora v roku 3 dni odstraniti vse raztrgane in onesnažene plakate ter plakate katerih prireditev se je že zgodila s plakatnih mest ter plakatno mesto očistiti.
5. člen 
Plakatiranje in oglaševanje za potrebe volilnih kampanj je urejeno s posebnim odlokom.
6. člen 
Občina Rogašovci s tem odlokom določa, da so humanitarne športna, gasilska in vsa ostala društva, ki delujejo na območju Občine Rogašovci, oproščena takse in stroškov objavljanja oglasov in transparentov, vendar mora biti vso plakatiranje usklajeno z določbami tega odloka.
7. člen 
Pred nameščanjem mora organizator prireditve oziroma oglaševalec, plakate potrditi na občinski upravi Občine Rogašovci. Plakat se potrdi na desni strani v desnem spodnjem kotu in zanj je potrebno vnaprej plačati takso. Tržno oglaševanje podjetnikov na plakatnih mestih je omejeno na maksimalni čas dveh tednov od potrditve plakatov na občinski upravi.
Občinska uprava Občine Rogašovci plakate potrjuje od ponedeljka do četrtka v času uradnih ur in vodi evidenco o naročniku oglasa.
8. člen 
Plakati in transparenti, ki so nalepljeni ali nameščeni v nasprotju s tem odlokom, se odstranijo na stroške izvajalca, ki je za plakatiranje prevzel odgovornost, oziroma na stroške odgovorne osebe organizatorja javne prireditve, odgovorne osebe organizacije ali druge fizične ali pravne osebe, v katere korist je izvršeno plakatiranje oziroma drugačno javno oglaševanje s plakati, če plakatiranje ni bilo potrjeno na upravi Občine Rogašovci.
9. člen 
Z globo 50 EUR se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, oziroma ustanove:
1. za vsak plakat, nalepljen ali nameščen izven plakatnega mesta na javni površini ali na zemljišču v lasti občine brez soglasja Občine Rogašovci;
2. za vsak plakat, k je nalepljen na plakatno mesto in ni predpisano potrjen (žigosan);
3. za vsak plakat, nalepljen na izložbeno okno brez predhodnega dovoljenja upravljavca poslovnih prostorov po prijavi upravljavca;
4. za vsak plakat, ki je nalepljen preko plakata, ki oglašuje oziroma vabi na prireditev, ki se še ni zgodila.
Denarno kazen izterja pooblaščena oseba, ki vrši nadzor nad tem odlokom.
Z globo 100,00 EUR se kaznuje tudi pravna oseba, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost oziroma organizator prireditve, ki krši določbe tega člena.
10. člen 
Z globo 100,00 EUR se kaznuje pooblaščeni izvajalec:
1. če redno ne vzdržuje plakatnih mest,
2. če lepi in namešča plakate izven plakatnih mest,
3. če ne odstrani raztrganih in onesnaženih plakatov s plakatnih mest in izven njih,
4. če lepi plakate preko plakatov, ki oglašujejo oziroma vabijo na prireditev, ki se še ni zgodila.
Z globo 50,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
11. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinska inšpekcija in občinska uprava.
12. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2016-5
Rogašovci, dne 20. oktobra 2016
Župan 
Občine Rogašovci 
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost