Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

2994. Cenik čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Dobrepolje, stran 9660.

  
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 10/96), Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 22/14), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 57/13), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 99/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13, 33/14), 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) in sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje z dne 13. 10. 2016 objavlja
C E N I K 
čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Dobrepolje 
1. Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode v EUR/m3
Čiščenje komunalnih odpadnih voda
Potrjena cena
Zaračunana cena
1,6653
0,4702
Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena izvajanja storitev čiščenja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz poračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne subvencionira cen za čiščenje komunalnih odpadnih voda.
2. Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki se obračuna v EUR/mesec, je strošek javne infrastrukture, ki se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Potrjena cena
Zaračunana cena
DN≤20
1
6,4252
1,4252
20<DN<40
3
19,2756
4,2756
40≤DN<50
10
64,2520
14,2520
50≤DN<65
15
96,3780
21,3780
65≤DN<80
30
192,7560
42,7560
80≤DN<100
50
321,2600
71,2600
100≤DN<150
100
642,5200
142,5200
150≤DN
200
1.285,0400
285,0400
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
Cene se začnejo uporabljati od 1. 11. 2016 dalje.
Št. 3938/2016
Dobrepolje, dne 17. oktobra 2016
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. 
Direktor 
Stanislav Stopar l.r.

AAA Zlata odličnost