Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2016 z dne 8. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2016 z dne 8. 11. 2016

Kazalo

2982. Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 9577.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 16. seji dne 19. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o javnem redu in miru na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
Ta odlok ureja varovanje javnega reda in miru, varstvo ljudi in premoženja, varstvo zdravja, čistoče, varovanje okolja in zunanjega videza naselij in zelenih površin ter obveznosti skrbnikov in lastnikov živali na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, v kolikor ta področja niso urejena v drugih odlokih Občine Sveti Jurij ob Ščavnici ali v državnih predpisih ter sankcije za taka ravnanja.
Obveznosti, dolžnosti in pravice iz tega odloka se nanašajo na ravnanja na javnih površinah, na zasebnih pa kjer je to izrecno navedeno.
2. člen 
Občani ter druge fizične in pravne osebe, ki se nahajajo na območju občine, so dolžne ravnati tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo javni red, da skrbijo za urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opuščajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna, oziroma ne opravljajo dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
3. člen 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– javne površine so javne prometne površine (npr. ceste, parkirišča, kolesarske steze, avtobusna postajališča, ulice, pločniki in trgi) ter javne zelene površine (npr. parki, drevoredi, cvetlični nasadi, otroška in športna igrišča), ki so javno dobro ali v lasti oziroma upravljanju občine in jih lahko vsakdo uporablja na način, določen s predpisi, oziroma je njihova uporaba omejena izključno iz razloga varovanja javnega dobra samega,
– zasebne površine so zemljišča v zasebni lasti fizičnih ali pravnih oseb,
– upravljavec je subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik. V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za upravljavca lastnik sam.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU 
4. člen
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. prati vozila na javnih površinah, razen tam, kjer je to izrecno dovoljeno;
2. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz javnega vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje v te namene omejeno;
3. prodajati pridelke ali izdelke brez dovoljenja lastnika oziroma upravljavca nepremičnine;
4. ob nedeljah in praznikih uporabljati kosilnice, škropilnice, motorne žage in druge naprave z motorji na notranje izgorevanje, vrtalne in brusilne stroje, kladiva in žage ter izvajati druga hrupna in hišna opravila, če je od izvora hrupa do najbližjega bivalnega objekta manj kot 50 metrov. Prepoved ne velja za dela, ki so posledica nujnih vzdrževalnih del (npr. sanacija okvar na plinskih, vodovodnih, električnih in drugih omrežjih in napeljavah), kot tudi za pripravo krme za domače živali in obdelavo kmetijskih površin;
5. dovoliti otroku igro na cesti, pločniku, parkirišču ali drugem javnem prostoru, kjer je lahko ogrožena njegova varnost;
6. prenočevati na javnih površinah, avtobusnih postajah ter drugih neprimernih prostorih, če to ni izrecno dovoljeno;
7. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih mestih postavljene ali nameščene posode za odpadke;
8. na javnih površinah in drugih površinah, ki so neovirano dostopne iz javnih, imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake, jame, jaške, vhode v kleti ali druge odprtine, izkope ali prekope, ter poškodovati ali odstraniti ograje in druge naprave, postavljene za preprečevanje nesreč tako, da to ogroža varnost ljudi.
5. člen 
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu ali javni prireditvi, ki se organizira na javnih površinah, je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator.
Organizator oziroma vodja iz prejšnjega odstavka imata naslednje obveznosti:
1. poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oziroma prireditve opremljen z ustreznimi posodami za odpadke ter z ustreznimi stranišči;
2. v roku 12 ur po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in odstraniti postavljene objekte in ostale naprave ter stanje prireditvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prireditvijo, razen če je v soglasju za prireditev postavljen drugačen rok;
3. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz dovoljenja o dovolitvi prireditve, katerega izda pristojni upravni organ.
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA 
6. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:
1. v neposredni bližini stanovanjskih stavb sežigati oziroma kuriti na prostem travo, listje ali druge odpadke, če se s tem moti okolico ali povzroča nevarnost požarov;
2. uničevati cvetje, drevje ali grmovje, žive meje, klopi, cvetlične posode, zaščitne ograje, igrala na otroških igriščih in druge naprave;
3. hoditi ali voziti izven poti, npr. po zelenicah, cvetličnih gredah, obdelovalnih površinah;
4. parkirati motorna vozila ali kolesa na zelenih površinah, ki niso namenjena prometu tovrstnih vozil;
5. opremljati ograje ob javnih površinah z bodečo žico in drugimi ostrimi predmeti, ki so usmerjeni proti javni površini;
6. metati kamenje ali druge predmete, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi ali premoženja;
7. na pokopališčih in ob mrliških vežicah nedovoljeno odnašati ali uničevati cvetje ali sveče;
8. kampirati na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika;
9. brez dovoljenja lastnika pisati ali risati po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE TER VAROVANJE OKOLJA 
7. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih, v trgovske, gostinske in druge javne lokale, na otroška igrišča, na pokopališča, na športna igrišča, na javna prevozna sredstva in druge javne prostore, kjer je prepoved jasno izražena na vhodu v tak objekt, območje ali prevozno sredstvo;
2. na športnih igriščih, avtobusnih postajah ali drugih javnih prostorih in površinah zanemarjati red in čistočo;
3. prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na javne površine ali v naravno okolje;
4. opustiti dolžnost takojšnje odstranitve iztrebkov domačih živali z javnih površin;
5. opustiti dolžnost takojšnje odstranitve vseh odpadkov po končanem pikniku ali taborjenju in zapustiti prostor v prvotnem stanju.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN POVRŠIN 
8. člen
Zaradi urejenosti zunanjega videza naselij in površin so lastniki, upravljavci ali uporabniki nepremičnin dolžni:
1. vzdrževati in skrbeti za urejenost zunanjega videza objektov in naprav,
2. skrbeti za ureditev javnih in zasebnih površin,
3. skrbeti za urejenost zelenih površin in splošno čistočo javnih in zasebnih površin.
Za zagotovitev urejenosti zunanjega videza naselij in površin so lastniki, upravljavci ali uporabniki stavbnih zemljišč dolžni poskrbeti, da so ta vzdrževana in urejena. V tekočem koledarskem letu med 1. 4. in 30. 9. so slednji med drugim dolžni na pripadajočem pozidanem zemljišču najmanj vsaka 2 meseca pokositi travo, na nezazidanih stavbnih zemljiščih pa v tem času najmanj dvakrat in sicer prvič v času do 30. 6. in drugič med 30. 6. in 30. 9.
9. člen 
Izložbena okna morajo biti čista in urejena.
Reklamni in javni napisi morajo biti oblikovani in vzdrževani skladno s prostorskimi predpisi oziroma akti ter ne smejo ovirati prometa ali pešcev.
VI. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN VODNIKOV PSOV 
10. člen
Lastnik ali vodnik psa je dolžan za psom počistiti pasje iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje pasjih iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pooblaščeni uradni osebi. Vsak lastnik ali vodnik psa je v urbanem okolju dolžan upoštevati in uporabljati označene koše, oziroma tam, kjer le-teh ni, posode za mešane komunalne odpadke.
11. člen 
Lastnik ali vodnik psa mora le-tega na javni površini imeti na povodcu.
VII. IZVAJANJE IN NADZOR 
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
13. člen
Z globo 80 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določbe:
– 4. člena,
– 6. člena,
– 1., 2., 3. ali 5. točke prvega odstavka 7. člena,
– 8. člena,
– 9. člena ali
– 11. člena.
Z globo 300 EUR se za kršitve določb, navedenih v prejšnjem odstavku kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 80 EUR se za kršitve določb iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba iz prejšnjega odstavka.
14. člen 
Z globo 60 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določbe:
– 4. točke prvega odstavka 7. člena,
– 5. člena ali
– 10. člena.
Z globo 200 EUR se za kršitve določb, navedenih v prejšnjem odstavku, kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 60 EUR se za kršitve določb iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba iz prejšnjega odstavka oziroma odgovorni vodja javnega shoda ali javne prireditve iz 5. člena.
KONČNA DOLOČBA 
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 223-0001/2016
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 19. oktobra 2016
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Miroslav Petrovič l.r.

AAA Zlata odličnost