Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016

Kazalo

2897. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rečica ob Savinji, stran 9341.

  
Na podlagi 74., 79. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12, 76/14), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 6. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 13. redni seji dne 22. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rečica ob Savinji 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in predvideno komunalno opremo, podrobnejša merila zanje in obračunska območja komunalne opreme, ki so določena v programu opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) za območje Občine Rečica ob Savinji, ki ga je izdelalo podjetje Geodetske storitve GEO-F, Dušan Filipov s.p., Mariborska cesta 88, 3000 Celje, št. projekta 20160111.
2. člen 
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za obstoječo in predvideno komunalno opremo v tem in naslednjem letu.
3. člen 
(1) Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme na območju Občine Rečica ob Savinji;
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na parcelo oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih.
(2) Program opremljanja vsebuje tudi podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
4. člen 
(1) Komunalna oprema so:
1. objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
2. objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
3. objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(3) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini zneska komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
(4) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
(5) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
(6) Parcela je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov, na kateri je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
(7) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME 
5. člen 
Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.
6. člen 
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Rečica ob Savinji:
– cestno omrežje (oznaka obračunskega območja OC)
– predvideno cestno omrežje (oznaka obračunskega območja OCP)
– javne površine (oznaka obračunskega območja OJP)
– predvidene javne površine (oznaka obračunskega območja OJPP)
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskega območja OV)
– predvideno vodovodno omrežje (oznaka obračunskega območja OVP)
– kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega območja OK)
– predvideno kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega območja OKP)
– ekološki otoki (oznaka obračunskega območja OEO)
– predvideni ekološki otoki (oznaka obračunskega območja OEOP).
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME 
7. člen 
Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so:
– cestno omrežje: eno obračunsko območje, oznaka OC;
– predvideno cestno omrežje: eno obračunsko območje, oznaka OCP;
– javne površine: eno obračunsko območje, oznaka OJP;
– vodovodno omrežje: dve obračunski območji, oznaka OV1, OV2;
– predvideno vodovodno omrežje: eno obračunsko območje, oznaka OVP;
– kanalizacijsko omrežje: dve obračunski območji, oznaka OK1, OK2;
– predvideno kanalizacijsko omrežje: eno obračunsko območje, oznaka OKP;
– ekološki otoki: eno obračunsko območje, oznaka OEO1;
– predvideni ekološki otoki: eno obračunsko območje, oznaka OEOP.
8. člen
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka (priloga 1 – cestno omrežje, priloga 2 – vodovodno omrežje, priloga 3 – kanalizacijsko omrežje).
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
9. člen 
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje
Naselja
Skupni stroški [EUR]
Drugi viri [EUR]
Obračunski stroški [EUR]
Cestno omrežje
OC
vsi
2.276.834
0
2.276.834
Predvideno cestno omrežje
OCP
vsi
2.207.392
223.858
1.983.534
Javne površine
OJP
vsi
1.308.180
0
1.308.180
Kanalizacijsko omrežje
OK1
Rečica
709.078
0
709.078
Kanalizacijsko omrežje
OK2
Sp. Rečica, Nizka, Varpolje
1.996.011
1.006.976
989.035
Predvideno kanalizacijsko omrežje
OKP
Rečica, Sp. Rečica, Nizka, Varpolje
206.573
0
206.573
Vodovodno omrežje
OV
Rečica, Sp. Rečica, Nizka, Varpolje, Šentjanž, Zg. in Sp. Pobrežje, Trnovec, Homec
1.153.389
0
1.153.389
Vodovodno omrežje
OV1
Rečica, Sp. Rečica, Nizka, Varpolje, Šentjanž
1.522.787
0
1.522.787
Vodovodno omrežje
OV2
Zg. in Sp. Pobrežje, Trnovec, Homec
923.466
0
923.466
Predvideno vodovodno omrežje
OVP
Rečica, sp. Rečica, Nizka, Varpolje, Šentjanž, Zg. in Sp. Pobrežje, Trnovec, Homec
146.023
0
146.023
Ekološki otoki
OEO
vsi
6.260
0
6.260
Predvideni ekološki otoki
OEOP
vsi
22.206
0
22.206
TABELA 1: Tabela s prikazom skupnih stroškov, drugih virov ter obračunskih stroškov za posamezno vrsto komunalne opreme za posamezno obračunsko območje
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH 
10. člen 
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča oziroma neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so opredeljeni kot seštevek stroška primarne (v nadaljevanju: glavni vodi) in sekundarne (v nadaljevanju: ostali vodi) komunalne opreme.
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo:
Vrsta komunalne opreme
Obračunsko območje 
Naselja 
Cpij [EUR]
Ctij [EUR]
Cestno omrežje
OC
vsi
1,393
7,729
Predvideno cestno omrežje
OCP
vsi
1,214
6,733
Javne površine
OJP
vsi
0,800
4,441
Kanalizacijsko omrežje
OK1
Rečica
2,386
14,201
Kanalizacijsko omrežje
OK2
Sp. Rečica, Nizka, Varpolje
2,010
11,921
Predvideno kanalizacijsko omrežje
OKP
Rečica, Sp. Rečica, Nizka, Varpolje
0,262
1,554
Vodovodno omrežje
OV
Rečica, Sp. Rečica, Nizka, Varpolje, Šentjanž, Zg. in Sp. Pobrežje, Trnovec, Homec
0,903
4,929
Vodovodno omrežje
OV1
Rečica, Sp. Rečica, Nizka, Varpolje, Šentjanž
1,512
8,530
Vodovodno omrežje
OV2
Zg. in Sp. Pobrežje, Trnovec, Homec
3,410
16,641
Predvideno vodovodno omrežje
OVP
Rečica, sp. Rečica, Nizka, Varpolje, Šentjanž, Zg. in Sp. Pobrežje, Trnovec, Homec
0,114
0,624
Ekološki otoki 
OEO 
vsi
0,004
0,021
Predvideni ekološki otoki
OEOP
vsi
0,014
0,075
TABELA 2: Preračun obračunskih stroškov na merske enote po posameznih vrstah komunalne opreme
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
11. člen 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je:
– investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo,
– investitor oziroma lastnik objekta, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost,
– lastnik obstoječega objekta na opremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna opremljenost izboljša ali na novo uredi. Izboljšanje pa se ne šteje v primerih izboljšav, ki so posledica napredka tehnike, vzdrževanja, obnavljanja ali nadomeščanja obstoječe komunalne opreme, ki služi nemotenemu delovanju opreme, prilagajanja obstoječe komunalne opreme oskrbnim in tehničnim standardom in odpravljanja pomanjkljivosti na obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno normalno delovanje,
– investitor oziroma lastnik objekta ali dela stavbe, ki se bo moral obvezno priključiti na posamezno vrsto infrastrukture oziroma bo uporabljal določeno vrsto infrastrukture.
12. člen 
(1) Merila za odmero komunalnega prispevka se navedejo v programu opremljanja in so:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost oziroma površina parcele, na kateri stoji objekt.
13. člen 
(1) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(2) Če parcela v projektu iz prejšnjega odstavka ni določena oziroma ni prikazana, se za površino parcele upošteva površina, kot je opredeljena v ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski površini parcele iz zemljiškega katastra, na kateri je zgrajen objekt in ki je namenjena njegovi redni rabi.
(4) Če obstajajo drugi utemeljeni razlogi (nesorazmerje med velikostjo parcele in objekta ali v primerih, ko objekt leži na dveh ali več parcelah) se upošteva stavbišče x 1,5.
(5) Za dele obstoječih objektov, ki imajo več enot oziroma pripadajo več lastnikom, se površina parcele objekta določi tako, da se površina, ki pripada posamezni enoti oziroma posameznemu lastniku, pomnoži s faktorjem 1,5.
14. člen 
(1) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oziroma zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o neto tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma jo bo uporabljal, se upoštevajo podatki o dejanski neto tlorisni površini obstoječega objekta.
(4) Če se komunalni prispevek odmerja za del obstoječega objekta (npr. večstanovanjski objekt), se kot neto tlorisna površina objekta upošteva površina ustreznega dela objekta, ki pripada posameznemu lastniku.
(5) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
15. člen 
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
16. člen 
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela x Cpi j x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
– KPij:
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– Aparcela:
površina parcele,
– Cpij:
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– Dp:
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
– Ctij:
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– Kdejavnost:
občina določi faktor dejavnosti, če odlok ne določi drugače, je faktor dejavnosti 1,
– Atlorisna:
neto tlorisna površina objekta,
– Dt:
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
 i:
posamezna vrsta komunalne opreme,
 j:
posamezno obračunsko območje.
17. člen 
Celotni komunalni prispevek se za objekte, ki se na novo priključujejo na komunalno opremo ter za objekte iz 19. člena izračuna na naslednji način:
KP = Σ KPij*i
KP 
celotni komunalni prispevek,
KPij
komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme,
indeks rasti cen v gradbeništvu.
18. člen 
(1) V primeru dozidav in nadzidav se komunalni prispevek izračuna za povečano neto tlorisno površino objekta oziroma površino stavbnega zemljišča.
(2) V primeru rekonstrukcije in sprememb namembnosti se komunalni prispevek izračuna, če je prišlo do povečanja neto tlorisne površine objekta ali površine stavbnega zemljišča ali izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(3) Pri nadomestnih gradnjah se obračuna razlika pri povečanju površine stavbnega zemljišča oziroma neto tlorisne površine objekta ter pri izboljšanju opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
19. člen 
Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,5:0,5.
20. člen 
Faktorji dejavnosti so za naslednje vrste objektov določenih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05):
Klasifik. št.
Vrsta objekta
Kdejavnost
1
STAVBE
11
Stanovanjske stavbe
11100
Enostanovanjske stavbe – razen počitniške hišice
0.7
11100
Enostanovanjske stavbe – počitniške hišice
1.0
11210
Dvostanovanjske stavbe
0.7
11221
Tri- in večstanovanjske stavbe
0.7
11222
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji
0.7
11300
Stanovanjske stavbe za posebne namene
0.7
12
Nestanovanjske stavbe
121
Gostinske stavbe
12111
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
0.7
12112
Gostilne, restavracije in točilnice
0.7
12120
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev
0.7
12120
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (kmečki turizem)
0.7
122
Upravne in pisarniške stavbe
12201
Stavbe javne uprave
0.7
12202
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
1.0
12203
Druge upravne in pisarniške stavbe
0.7
123
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
12301
Trgovske stavbe
1.0
12302
Sejemske dvorane, razstavišča
1.0
12303
Bencinski servisi
1.3
12304
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
1.0
124
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
12410
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1.3
12420
Garažne stavbe
0.7
125
Industrijske stavbe in skladišča
12510
Industrijske stavbe (proizvodnja dejavnost, industrija)
1.0
12510
Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, če je skupaj največ 500 m² pokritih površin)
0.7
12510
Industrijske stavbe (dejavnosti, ki nadpovprečno obremenjujejo komunalno infrastrukturo: klavnice, mlekarne itd.)
1.3
12520
Rezervoarji, silosi in skladišča
1.0
12520
Rezervoarji, silosi in skladišča (nevarne snovi in razstreliva, vključno s fitofarmacevskimi pripravki) gl. 23030
1.3
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
12610
Stavbe za kulturo in razvedrilo
0.7
12620
Muzeji in knjižnice
0.7
12630
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
0.7
12640
Stavbe za zdravstvo
0.7
12650
Športne dvorane
0.7
127
Druge nestanovanjske stavbe
12711
Stavbe za rastlinsko pridelavo
0.7
12712
Stavbe za rejo živali
0.7
12713
Stavbe za spravilo pridelka
0.7
12714
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
0.7
12721
Stavbe za opravljanje verskih obredov
0.7
12722
Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti
0.7
12730
Kulturni spomeniki
0.7
12740
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
0.7
2
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21
Objekti transportne infrastrukture
211
Ceste
0.7
212
Železnice
0.7
213
Letališke steze, ploščadi in radio-navigacijski objekti
0.7
214
Mostovi, viadukti, predori in pohodi
0.7
215
Pristanišča, plovne poti, pregledne in jezovi ter drugi vodni objekti
0.7
22
Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi
221
Prenosni (transportni) cevovodi, prenosna komunikacijska omrežja in prenosi elektroenergetski vodi
0.7
222
Distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja
0.7
23
Kompleksni industrijski objekti
230
Kompleksni industrijski objekti
2301
Rudarski objekti
1.0
2302
Energetski objekti (sončne celice, male hidroelektrarne)
0.7
2303
Objekti kemične industrije
1.3
2304
Drugi kompleksi industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje
1.0
24
Drugi gradbeni inženirski objekti
241
Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas
24110
Športna igrišča
0.7
24122
Drugi gradbeni inženirski objekti za prosti čas, rekreacijo in prosti čas
0.7
242
Drugi gradbeni inženirski objekti
24201
Vojaški objekti
1.3
24202
Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih
0.7
24203
Odlagališča odpadkov
1.3
24004
Pokopališča
0.7
24205
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (parkirišča, odprta skladišča ipd.)
0.7
TABELA 10: Faktor dejavnosti za posamezne vrste dejavnosti
21. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo:
– gospodarske javne infrastrukture;
– neprofitnih stanovanj;
– večstanovanjskih stavb s stanovanji za bivanje starejših oseb (varovana stanovanja za starejše občane in invalide), kadar je investitor Občina Rečica ob Savinji oziroma v deležu soinvestitorja Občine Rečica ob Savinji, kadar je le-ta soinvestitor;
– gasilskih domov;
– kulturnih in športnih objektov, kadar je investitor Občina Rečica ob Savinji oziroma v deležu soinvestitorja Občine Rečica ob Savinji, kadar je le-ta soinvestitor;
– otroških vrtcev in šol, kadar je investitor Občina Rečica ob Savinji oziroma v deležu soinvestitorja Občine Rečica ob Savinji, kadar je le-ta soinvestitor;
– stavb za zdravstvo, kadar je investitor Občina Rečica ob Savinji oziroma v deležu soinvestitorja Občine Rečica ob Savinji, kadar je le-ta soinvestitor;
– drugih objektov posebnega javnega interesa, kadar je investitor Občina Rečica ob Savinji oziroma v deležu soinvestitorja Občine Rečica ob Savinji, kadar je le-ta soinvestitor.
(2) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče. To velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in namembnostjo kot je bil prejšnji.
VII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
22. člen 
(1) Občinski upravni organ izda odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca za objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost;
– po uradni dolžnosti, ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti, kadar pristojni organ občinske uprave izda odločbo o odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo;
– po uradni dolžnosti v drugih primerih, ko organ ugotovi, da je potrebno odmeriti komunalni prispevek, le-ta pa ni bil odmerjen.
(2) V primeru iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka je rok za izdajo odločbe 15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.
(3) Zavezancem za plačilo komunalnega prispevka za kanalizacijsko infrastrukturo izda odločbo o odmeri komunalnega prispevka občinska uprava po uradni dolžnosti, ob zagotovljeni možnosti priključitve posamezne ulice, trga oziroma naselja na kanalizacijsko omrežje, ki je že povezano s čistilno napravo.
(4) Ob izstavitvi odmerne odločbe se preveri dejansko stanje komunalne opreme.
(5) Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen v primeru odločb po uradni dolžnosti (novo zgrajena kanalizacija), kjer je možno obročno odplačevanje.
(6) Če komunalni prispevek, ki je bil odmerjen na zahtevo zavezanca, ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati, komunalni prispevek pa se na zahtevo investitorja odmeri na novo.
23. člen 
Komunalni prispevek se ne odmeri na podlagi tega odloka v primeru, ko so na posameznih delih občine sprejeti posamezni odloki o opremljanju zemljišč za gradnjo.
24. člen 
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture, ne zajema pa stroškov izvedbe samih priključkov.
25. člen 
Program opremljanja je na vpogled na Občini Rečica ob Savinji.
VIII. PREHODNE DOLOČBE 
26. člen 
Na območjih, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme, rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na podlagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja ali novega programa opremljanja. V novem programu opremljanja se skupni stroški obstoječe komunalne opreme prevzemajo po stroških opredeljenih v 10. členu tega odloka. V novem programu opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega prispevka.
27. člen 
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.
28. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 30/08).
29. člen 
Ta odlok se dopolni oziroma spremeni enkrat letno.
30. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0021/2016-1
Rečica ob Savinji, dne 20. oktobra 2016
Župan 
Občine Rečica ob Savinji 
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti