Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2653. Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Odranci, stran 8709.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3., 1. in 45. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 12. seji dne 12. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o nekategoriziranih cestah v Občini Odranci 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom so opredeljene nekategorizirane javne ceste in poti v lasti Občine Odranci (v nadaljevanju: občine), upravljanje, uporaba, vzdrževanje in upravljavci.
2. člen
Nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana v skladu z zakonom, ki ureja javne ceste kot javna cesta (lokalna cesta LC, lokalna zbirna cesta LZ, lokalna krajevna cesta LK, javna pot JP) in na kateri se opravlja promet na način ali pod pogoji, ki jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (dovozne ceste, pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje in postajališča ter podobno).
3. člen
Nekategorizirana cesta je vsaka cesta ali pot, ki je zemljiškoknjižno vpisana kot javno dobro v lasti občine ali je v lasti občine in ima status ceste ali poti.
4. člen
Nekategorizirana cesta preneha, ko preneha služiti splošnemu namenu za promet.
5. člen
Na nekategoriziranih cestah so dovoljene služnosti za potrebe infrastrukturnih napeljav, vendar v obsegu, ki bistveno ne posega in ne omejuje namembnosti le-teh.
2. UPRAVLJANJE 
6. člen
Upravljavec nekategoriziranih cest je občina.
7. člen
Upravljavec sam neposredno upravlja z nekategoriziranimi cestami, lahko pa v celoti ali delno pooblasti pristojno krajevno skupnost ali drugo pravno osebo.
8. člen
(1) Uporaba nekategoriziranih cest po tem odloku je javna.
(2) Meje uporabe po prvem odstavku predstavljajo:
– meje parcel, po katerih poteka nekategorizirana cesta, in višina 4,50 m nad cesto,
– omejitve, ki izhajajo iz obstoječe prometne signalizacije,
– zgornja meja dopustnosti hrupa in izpuhov vozil v skladu s predpisi.
9. člen
(1) Vsaka uporaba nekategorizirane ceste izven dopustnih meja po tem odloku se šteje za čezmerno uporabo in je mogoča le z dovoljenjem upravljavca. Pismeno dovoljenje se izda na podlagi prošnje.
(2) Upravljavec lahko zniža osno obremenitev nekategoriziranih cest v primeru poslabšanih voznih razmer.
3. VZDRŽEVANJE 
10. člen
Sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje nekategoriziranih cest zagotavlja upravljavec v okviru svojega proračuna in iz drugih virov z namenom ohranitve in izboljšanja stanja nekategoriziranih cest v skladu z letnim planom.
11. člen
(1) Tekoče vzdrževanje obsega nadzor nad prevoznostjo, vzdrževanje vozišča, zavarovanje pobočij, usekov, nasipov, odpravo poškodb in odstranjevanje ovir, nastalih zaradi elementarnih nesreč ali povzročenih s strani uporabnikov cest v okviru razpoložljivih sredstev upravljavca.
(2) Investicijsko vzdrževanje se predvidi v letnih planih upravljavca.
12. člen
Nekategorizirane ceste morajo biti opremljene s potrebno prometno signalizacijo in prometno opremo. Upravljavec skrbi za postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije na nekategoriziranih cestah.
4. VAROVANJE PROMETA NA NEKATEGORIZIRANIH CESTAH 
13. člen
(1) V funkciji preprečevanja škodljivih vplivov posegov v prostor ob nekategorizirani cesti na nekategorizirano cesto in promet na njej je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja ali rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu nekategorizirane občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinske uprave.
(3) Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja nekategorizirane občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi razvoja prometa in morebitnih gradenj javne infrastrukture.
(4) Varovalni pas na nekategoriziranih občinskih cestah znaša 3 m na vsako stran zunanjega roba cestnega sveta.
(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Odranci.
14. člen
Za zagotovitev varnega in neoviranega prometa na nekategoriziranih cestah (v nadaljevanju: NC) je prepovedano:
1. odvajati na NC vodo, odplake ali druge tekočine,
2. puščati na NC sneg ali led, ki pade ali zdrsne na površino NC,
3. ovirati odtekanje vode iz NC,
4. puščati na NC živali brez nadzorstva, napajati živino v cestnem svetu ali graditi ob NC napajališče za živali,
5. voditi po NC konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da lahko NC poškodujejo,
6. namerno zažigati ob NC strnišča, odpadne ali druge gorljive snovi,
7. z mazili ali drugimi snovmi zamastiti ali drugače onesnažiti NC,
8. voziti ali parkirati po delu NC, ki ni namenjen za vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje izrecno dovoljena,
9. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visokonasadne poljščine, nameščati les, opeko in drugi material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoča preglednost in prevoznost NC ali drugače ovira ali ogroža promet ali če se s tem kakorkoli poškoduje NC,
10. orati v razdalji 1,5 m od NC v smeri proti njej ali v širini 1 m od NC vzporedno z njo,
11. obračati na NC traktorje, živali, pluge in drugo kmetijsko orodje in opremo tako, da s tem ovira ali drugače ogroža promet na NC ali kakorkoli poškoduje NC,
12. nameščati in uporabljati na NC ali ob njej luči in druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet,
13. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami,
14. vlačiti po NC hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko mehanizacijo ter druge dele tovora,
15. spuščati po brežinah ob NC kamenje, les ali drug material ali predmete,
16. uporabljati za dostop na NC kraj izven območja obstoječih priključkov nanjo,
17. puščati ali metati na NC kakršnekoli predmete, sneg, razsipati po NC sipek material ali kako drugače onesnaževati NC.
5. KAZENSKE DOLOČBE 
15. člen
(1) Z globo 1500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki krši določila 8., 9., 13. in 14. člena tega odloka.
(2) Z globo 300 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik oziroma odgovorna oseba pravne osebe.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen
Nekategorizirane ceste v Občini Odranci so:
Cesta
Odsek
Začetek
Zemljišča po katerih poteka
Konec
Dolžina
N000010
 
O 800151
K.O. ODRANC 3986
Z K.O.137 P 608 
1.270,06
N000011
O 800151
K.O. ODRANC 3986
Z K.O.137 P 608 
1.270,06
N000020
 
O 050022
K.O. ODRANCI 3985
Z K.O.137 P 416 
1.493,93
N000021
O 050022
K.O. ODRANCI 3985
Z K.O.137 P 416 
1.493,93
N000030
 
O 050022
K.O. ODRANCI 3984
Z K.O.137 P 416 
1.497,02
N000031
O 050022
K.O. ODRANCI 3984
Z K.O.137 P 416 
1.497,02
N000040
 
O 050022
K.O. ODRANCI 3983 
Z K.O.137 P 1 
1.503,07
N000041
O 050022
K.O. ODRANCI 3983 
Z K.O.137 P 1 
1.503,07
N000050
 
O 050022
K.O. ODRANCI 178
Z K.O.137 P 177 
249,42
N000051
O 050022
K.O. ODRANCI 178
Z K.O.137 P 177 
249,42
N000060
 
O 050022
K.O. ODRANCI 4012
Z K.O.137 P 179 
248,07
N000061
O 050022
K.O. ODRANCI 4012
Z K.O.137 P 179 
248,07
N000070
 
O 800011
K.O. ODRANCI 3989
Z K.O.137 P 683 
1.242,12
N000071
O 800011
K.O. ODRANCI 3989
O N000072
292,82
N000072
O N000071
K.O. ODRANCI 3989
O N000073
146,22
N000073
O N000072
K.O. ODRANCI 3989
Z K.O.137 P 683 
803,08
N000080
 
O N000072
K.O. ODRANCI 2370
Z K.O.137 P 2369 
65,77
N000081
O N000072
K.O. ODRANCI 2370
Z K.O.137 P 2369 
65,77
N000090
 
O N000071
K.O. ODRANCI 2345, 2346, 2347, 2350/1
Z K.O.137 P 2351 
80,10
N000091
O N000071
K.O. ODRANCI 2345, 2346, 2347, 2350/1
Z K.O.137 P 2351 
80,10
N000100
 
O 800011
K.O. ODRANCI 2119/3, 3977/1, 3990, 2448/2
Z K.O.137 P 2444 
62,28
N000101
O 800011
K.O. ODRANCI 2119/3, 3977/1, 3990
O N000102
44,45
N000102
O N000101
K.O. ODRANCI 2448/2, 3977/1
Z K.O.137 P 2444 
17,83
N000110
 
O N000121
K.O. ODRANCI 2454/3, 3991/2
Z K.O.137 P 2453 
125,68
N000111
O N000121
K.O. ODRANCI 3991/2
O N000131
86,59
N000112
O N000121
K.O. ODRANCI 2454/3, 3991/2
Z K.O.137 P 2453 
39,09
N000120
 
O N000111
K.O. ODRANCI 3977/1
Z K.O.137 P 2448/1
84,03
N000121
O N000111
K.O. ODRANCI 3977/1
Z K.O.137 P 2448/1
84,03
N000130
 
O 050021
K.O. ODRANCI 2454/4, 3991/1, 3991/3
Z K.O.137 P 3437 
1.417,66
N000131
O 050021
K.O. ODRANCI 3991/3
O N000111
92,49
N000132
O N000131
K.O. ODRANCI 2454/4, 3991/1
Z K.O.137 P 3437 
1.325,17
N000140
 
O 050021
K.O. ODRANCI 3992
Z K.O.137 P 3437 
1.359,40
N000141
O 050021
K.O. ODRANCI 3992
Z K.O.137 P 3437 
1.359,40
N000150
 
O 800091
K.O. ODRANCI 3977/1, 2770, 4002
Z K.O.137 P 2725 
1.102,94
N000151
O 800091
K.O. ODRANCI 3977/1
O N000152
10,74
N000152
O N000151
K.O. ODRANCI 4002
O N000153
355,23
N000153
O N000152
K.O. ODRANCI 2770, 4002
Z K.O.137 P 2725 
736,97
N000160
 
O 050021
K.O. ODRANCI 4001
O N000152
646,36
N000161
O 050021
K.O. ODRANCI 4001
O N000152
646,36
N000170
 
O 800082
K.O. ODRANCI 2004/11, 2006/2, 2007/7, 2008/5, 2010/2, 2011/2, 2012/3, 2012/4
Z K.O.137 P 2003/7
99,35
N000171
O 800082
K.O. ODRANCI 2004/11, 2006/2, 2007/7, 2008/5, 2010/2, 2011/2, 2012/3, 2012/4
Z K.O.137 P 2003/7
99,35
N000180
 
O 800011
K.O. ODRANCI 3988
Z K.O.137 P 682 
1.245,51
N000181
O 800011
K.O. ODRANCI 3988
Z K.O.137 P 682 
1.245,51
N000190
 
O 800011
K.O. ODRANCI 3987
Z K.O.137 P 609 
1.248,88
N000191
O 800011
K.O. ODRANCI 3987
Z K.O.137 P 609 
1.248,88
N000200
 
O 050021
K.O. ODRANCI 3993
Z K.O.137 P 3520 
1.331,08
N000201
O 050021
K.O. ODRANCI 3993
Z K.O.137 P 3520 
1.331,08
N000210
 
O 010061
K.O. ODRANCI 3994
Z K.O.137 P 3522 
1.329,96
N000211
O 010061
K.O. ODRANCI 3994
Z K.O.137 P 3522 
1.329,96
N000220
 
O 010061
K.O. ODRANCI 3995
Z K.O.137 P 3075 
402,74
N000221
O 010061
K.O. ODRANCI 3995
Z K.O.137 P 3075 
402,74
N000230
 
O 010061
K.O. ODRANCI 3997
O 050021
382,17
N000231
O 010061
K.O. ODRANCI 3997
O 050021
382,17
N000240
 
O 010061
K.O. ODRANCI 3672, 3998 
O 050021
778,15
N000241
O 010061
K.O. ODRANCI 3672, 3998 
O 050021
778,15
N000250
 
O 050021
K.O. ODRANCI 3999
Z K.O.137 P 3894 
502,18
N000251
O 050021
K.O. ODRANCI 3999
Z K.O.137 P 3894 
502,18
N000260
 
O 050021
K.O. ODRANCI 3938
Z K.O.137 P 3939 
202,15
N000261
O 050021
K.O. ODRANCI 3938
Z K.O.137 P 3939 
202,15
N000270
 
O 050021
K.O. ODRANCI 3957
Z K.O.137 P 3906 
329,49
N000271
O 050021
K.O. ODRANCI 3957
Z K.O.137 P 3906 
329,49
N000280
 
O 050021
K.O. ODRANCI 3829
Z K.O.137 P 3830 
202,17
N000281
O 050021
K.O. ODRANCI 3829
Z K.O.137 P 3830 
202,17
N000290
 
O 050021
K.O. ODRANCI 3801
Z K.O.137 P 2916 
202,89
N000291
O 050021
K.O. ODRANCI 3801
Z K.O.137 P 2916 
202,89
N000300
 
O 050021
K.O. ODRANCI 4000
Z K.O.137 P 2795 
633,88
N000301
O 050021
K.O. ODRANCI 4000
Z K.O.137 P 2795 
633,88
N000310
 
O 050021
K.O. ODRANCI 3977/1
O N000151
682,68
N000311
O 050021
K.O. ODRANCI 3977/1
O N000151
682,68
N000320
 
O N000322
K.O. ODRANCI 1997/1, 1998/5, 2000/5, 2001/6, 2002/5, 2003/4, 2004/5
O N000321
165,46
N000321
O N000322
K.O. ODRANCI 1997/1, 1998/5, 2000/5, 2001/6, 2002/5, 2003/4
Z K.O.137 P 1995 
93,02
N000322
O 800091
K.O. ODRANCI 2004/5
O N000321
72,44
N000330
 
O N000321
K.O. ODRANCI 2004/6, 2004/8, 2005/5
Z K.O.137 P 2007/6
29,01
N000331
O N000321
K.O. ODRANCI 2004/6, 2004/8, 2005/5
Z K.O.137 P 2007/6
29,01
N000340
 
O 050042
K.O. ODRANCI 1417/13, 1469/3
O 800191
454,92
N000341
O 050042
K.O. ODRANCI 1417/13, 1469/3
O 800191
454,92
N000350
 
O 050042
K.O. ODRANCI 1443/7
Z K.O.137 P 1417/7
94,38
N000351
O 050042
K.O. ODRANCI 1443/7
Z K.O.137 P 1417/7
94,38
N000360
 
O N000101
K.O. ODRANCI 3381, 3977/1, 3978
Z K.O.137 P 3369 
1.141,55
N000361
O N000101
K.O. ODRANCI 3381, 3977/1, 3978
Z K.O.137 P 3369 
1.141,55
N000370
 
O 800131
K.O. ODRANCI 4008
Z K.O.137 P 1081 
827,54
N000371
O 800131
K.O. ODRANCI 4008
Z K.O.137 P 1081 
827,54
N000380
 
O 050042
K.O. ODRANCI 4009
Z K.O.137 P 1101 
1.001,03
N000381
O 050042
K.O. ODRANCI 4009
Z K.O.137 P 1101 
1.001,03
N000390
 
Z K.O.137 P 1204
K.O. ODRANCI 1257, 4010
O 050042
941,41
N000391
Z K.O.137 P 1204
K.O. ODRANCI 1257, 4010
O 050042
941,41
N000400
 
Z K.O.137 P 1219
K.O. ODRANCI 1218
Z K.O.137 P 1236 
227,65
N000401
Z K.O.137 P 1219
K.O. ODRANCI 1218
Z K.O.137 P 1236 
227,65
Skupna dolžina nekategoriziranih cest znaša 26.904,14 m.
17. člen
Grafični del, kot priloga, je sestavni del tega odloka.
18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinski inšpektorat.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 79-12/2016
Odranci, dne 12. septembra 2016
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti