Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2638. Odlok o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Grad, stran 8691.

  
Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 6. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01, 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 15. redni seji dne 21. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Grad 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se opredeljujejo grafična podoba grba, zastave in žiga Občine Grad (v nadaljevanju: občina) ter pravila o njihovi uporabi.
Ta odlok določa vrsto priznanj občine ter ureja podeljevanje priznanj ter pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj.
II. ISTOVETNOSTNI SIMBOLI 
2. člen 
Istovetnostni simboli (v nadaljevanju: simboli) občine so grb, zastava in žig.
Občina uporablja simbole kot osnovne elemente grafične prepoznavnosti v komunikaciji z javnostjo. Z njimi potrjuje uradnost dokumentov in prostorov, obeležuje državne in lokalne praznike ter utrjuje prepoznavnost v prostoru.
Simboli se smejo uporabljati le v obliki in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
III. GRB 
3. člen 
Grb Občine Grad je istovetnostni simbol, ki predstavlja občino in označuje pripadnost občini.
4. člen 
Grb občine vsebuje obod gradu, ki je simbol največjega grajskega poslopja v Sloveniji. Nad gradom je simbol krone, ki predstavlja plemiške rodbine, ki so bile nekdanje lastnice gradu in posesti. Pod gradom se razprostira gričevnata gorička pokrajina, ki je simbolizirana z zeleno barvo in obliko griča. Na griču je simbol križa, ki predstavlja večstoletno tradicijo krščanstva v občini.
5. člen 
Grb se uporablja v barvni in črno-beli upodobitvi in se lahko uporabi v različnih grafičnih tehnikah.
Grb je v uradnih razmerjih in barvah predstavljen v posebni grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka in na uradnem spletnem naslovu občine.
IV. UPORABA GRBA 
6. člen 
Grb se uporablja:
– na tablah ob vhodu v zgradbe in prostore občine,
– na priznanjih, vabilih, čestitkah, vizitkah in drugih uradnih izkazih, ki jih uporablja občina,
– v žigu, ki se uporablja v občini,
– na spominskih in protokolarnih darilih občine,
– v publikacijah, na promocijskih gradivih in na uradni spletni strani občine,
– na uniformah in delovnih oblekah uradnih oseb občine.
7. člen 
Grb se lahko uporablja tudi:
– ob predstavljanju občine v protokolarnih zadevah,
– ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, ki jih organizira občina, katerih pokrovitelj je občina, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
– na urbani opremi v občini,
– v drugih podobnih primerih in ob pogojih, ki jih določa ta odlok.
O uporabi grba v primerih iz prejšnjega odstavka v dvomu odloča župan.
8. člen 
Grb se znotraj meja občine v skupini več poimensko sorodnih grbov uporablja tako, da je postavljen – gledano od spredaj, na skrajno levo stran oziroma kadar so grbi v vrsti, na prvo mesto v skupini. V drugačnih postavitvah naj ima vedno izpostavljen, simbolno pomemben položaj.
Izven meja občine oziroma pri uporabi grbov in oznak višjih rangov se grb uporablja v skladu z določili Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94).
V. ZASTAVA 
9. člen 
Zastava je eden temeljnih, v notranjem in zunanjem prostoru najbolj izpostavljenih vidnih obeležij identitete občine. Zastava Občine Grad (v nadaljevanju: zastava) je rumene in zelene barve in grbom v sredini. Razmerje med širino in dolžino je 1:2. Barve zastave se vrstijo vodoravno od zgoraj navzdol po naslednjem vrstnem redu: zelena, rumena, zelena, v razmerju 1:2:1. Rumeno polje je grafično ločeno od zelenega polja zastave z belo črto.
Dovoljena je samo vodoravna oblika zastave.
Zastava se uporablja samo v barvni obliki.
10. člen 
Zastavo se lahko izobesi samo na vertikalen drog ali jambor. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalno) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj.
Zastava je v uradnih razmerjih in barvah vidna v posebni grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka in na uradnem spletnem naslovu občine.
11. člen 
Zastava se izobesi:
1. ob prazniku občine,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena in komemoracijah,
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih, navedenih v drugi točki tega člena, se zastava izobesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastava izobesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesnosti ali prireditvi, pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
Zastava se lahko izobesi tudi v drugih krajih Slovenije ali v tujini, če je tam delegacija občine, ki zastopa njene interese oziroma je na uradnem obisku.
Zastava občine se lahko izobesi tudi ob neprazničnih dneh, na prireditvah in drugih pomembnih dogodkih skupaj z zastavami drugih pravnih subjektov. Zastava občine v takih primerih ne sme nikoli biti izobešena v simbolno manj vrednem položaju (pokrita, dimenzijsko manjša, zadnja v vrsti ipd.).
Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze. V primeru žalovanja pa se zastava izobesi na pol droga.
Zastava se izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske unije na način, ki ga določa zakon.
Zastave se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bili izobešene.
Zastava Občine Grad je stalno izobešena ob občinskem poslopju.
12. člen 
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled Občine Grad.
VI. ŽIG 
13. člen 
Žig Občine Grad je okrogle oblike z dvojno zunanjo obrobo, znotraj katere je v zgornjem polkrogu v pisavi »Helvetica Neue, Medium, 11 pt« izpisano ime »OBČINA GRAD«, v sredini je grb v črnobeli izvedbi. Žigi so oštevilčeni v spodnjem polkrogu v pisavi »Helvetica Neue, Medium, 9 pt«.
Premer žiga občine je 35 mm. Dovoljena je tudi uporaba manjšega žiga s premerom 15 mm.
14. člen 
V občinski upravi se vodi evidenca organizacijske in osebne razporeditve ter zadolžitve žigov Občine Grad.
Imetnik žiga odgovarja disciplinsko in materialno za njegovo uporabo in varovanje.
Uporabo in hrambo žiga določi župan s posebnim aktom.
VII. PRIZNANJA 
15. člen 
Priznanja Občine Grad so najvišja priznanja občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšem življenju občanov, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, športnem, humanitarnem ter na drugih splošno koristnih področjih delovanja v občini in širši skupnosti.
16. člen 
Priznanja in nagrade se podeljujejo občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, skupinam, združenjem in drugim organizacijam ter skupnostim.
17. člen 
O podelitvi priznanj Občine Grad odloča Občinski svet Občine Grad (v nadaljnjem besedilu: občinski svet) na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
18. člen 
Priznanja Občine Grad so:
– Naziv častni občan Občine Grad,
– Plaketa Občine Grad,
– Priznanje Občine Grad,
– Županovo priznanje Občine Grad.
VIII. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE GRAD 
19. člen 
Najvišje častno priznanje Občine Grad je »ČASTNI OBČAN«. Listina je priznanje posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeljuje se jo za tiste trajne dosežke na znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali še na katerem drugem področju dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljaviti Občine Grad, da ima to trajni pomen.
Priznanje »ČASTNI OBČAN« se lahko podeli tudi drugemu državljanu Republike Slovenije ali tujcu, ki ima posebne zasluge na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti za razvoj, ugled in uveljavljanje Občine Grad v državi ali na mednarodnem področju.
Naziv častni občan je izjemnega pomena in se lahko podeljuje le enkrat v mandatu občinskega sveta, praviloma v drugi polovici mandata.
IX. PLAKETA OBČINE GRAD 
20. člen 
Plaketa Občine Grad se podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom, ki dosežejo pomembne dosežke na področjih, na katerih delujejo, in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine.
Plaketo Občine Grad lahko Občinski svet Občine Grad (župan) podeli tudi uglednim gostom in delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Grad.
Podeli se lahko praviloma dve plaketi na leto. Na predlog komisije se lahko določi večje število plaket, ki se vsako leto podelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa.
X. PRIZNANJE OBČINE GRAD 
21. člen 
Priznanje Občine Grad se podeli občanom Občine Grad, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za dolgoletno uspešno delo na različnih področjih delovanja, ki ima poseben pomen za razvoj in napredek Občine Grad.
Podeli se lahko praviloma največ tri priznanja letno. Na predlog komisije se lahko določi večje število priznanj, ki se vsako leto podelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa.
XI. ŽUPANOVO PRIZNANJE OBČINE GRAD 
22. člen 
Župan Občine Grad praviloma ob zaključku vsakega šolskega leta podeljuje županovo priznanje Občine Grad (knjiga s posvetilom) dijakom in študentom zaključnih letnikov srednjih šol in fakultet ter učencem osnovne šole v občini, za posebne učne uspehe in aktivnosti v izven šolski dejavnosti.
Župan lahko tudi podeli pisno priznanje občanom Občine Grad za opravljeni doktorat znanosti.
XII. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ 
23. člen 
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj občine so lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
24. člen 
Priznanja občine se podeljujejo na podlagi javnega razpisa. Razpis za podelitev priznanj objavi občinska uprava v občinskem informatorju ter na uradnem spletnem naslovu občine, najkasneje tri mesece pred občinskim praznikom za tekoče leto.
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog ter,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma predlogi.
25. člen 
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
– naziv in ime pobudnika,
– ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne osebne podatke,
– obrazložitev pobude.
26. člen 
Komisija obravnava pobude za podelitev priznanj najkasneje v 60 dneh po prejemu pobude.
Komisija lahko:
– zahteva od pobudnika, da vlogo dopolni,
– pobudo zavrne, če predlog ni dovolj ali ustrezno utemeljen,
– zaprosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, občinske organe ali druge ustrezne organizacije.
27. člen 
Komisija sprejme ustrezen sklep za podelitev in ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in odločanje.
28. člen 
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med seboj ne izključujejo. Praviloma jih izroča župan ali od njega pooblaščena oseba, skupaj s posebno listino, ki vsebuje utemeljitev priznanja in jo podpiše župan.
Priznanja se izroči na svečani način ob praznovanju občinskega praznika, lahko pa tudi ob posebnih slovesnostih ali s svečanim sprejemom ob dogodkih in datumih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj na dan, ki je čim bližje takšnemu datumu.
XIII. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ 
29. člen 
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava občine.
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled na občinski upravi.
30. člen 
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko in vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja ter številka sklepa občinskega sveta,
– datum izročitve priznanja.
Pri uporabi osebnih podatkov o prejemnikih priznanj je potrebno upoštevati določila Zakona o varstvu osebnih podatkov.
31. člen 
Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski svet v proračunu občine za vsako leto posebej.
XIV. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
32. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katerega so predpisane kazenske sankcije, opravlja občinska uprave občine.
33. člen 
V primeru nepravilne ali nedovoljene uporabe grba ali zastave na javnih krajih, lahko občinska uprava odredi takojšnjo odstranitev. Ugovor zoper odredbo ne zadrži njene izvršitve.
34. člen 
Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, z globo 200 EUR pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z globo 100 EUR, če uporablja grb ali zastavo:
– brez dovoljenja občine,
– v nasprotju z določili tega odloka,
– v nasprotju z geometrijskimi in likovnimi pravili.
Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje vsak posameznik, ki je namerno poškodoval ali onečastil grb ali zastavo občine.
XV. KONČNA DOLOČBA 
35. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2016-12
Grad, dne 21. septembra 2016
Županja 
Občine Grad 
Cvetka Ficko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti