Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2016 z dne 19. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2016 z dne 19. 8. 2016

Kazalo

2419. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Prebold, stran 8132.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14), 79. do 83. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) je Občinski svet Občine Prebold na 16. redni seji dne 21. julija 2016 sprejel
O D L O K 
o komunalnem prispevku v Občini Prebold 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka v Občini Prebold, ki ga plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
(2) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo se določajo na podlagi odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo, ki velja na posameznem delu Občine Prebold.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
2. člen 
(1) Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka so:
– investitor ali lastnik oziroma investitorji ali lastniki (v nadaljevanju "investitor" in "lastnik") objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost,
– lastnik obstoječega objekta na opremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, kadar se za to zemljišče izboljša komunalna opremljenost. Izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo pomeni gradnjo tiste vrste komunalne opreme, na katero dotlej lastnik ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba.
(2) Zavezancem, ki so predpisane obveznosti za obstoječo komunalno opremo že izpolnili, se odmerijo le stroški izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo. Komunalni prispevek se za predvideno komunalno opremo zavezancu lahko odmeri že pred tem, ko mu je omogočena priključitev oziroma njena uporaba, če je njena gradnja predvidena v proračunu občine v tekočem ali naslednjem letu.
III. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 
3. člen 
Stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja prostora se šteje za opremljeno:
1. če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu občine in je v skladu s projektnimi pogoji ali soglasjem upravljavca možna priključitev objekta na infrastrukturo ali uporaba infrastrukture ali
2. če je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture vključene v občinski načrt razvojnih programov v okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto.
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
4. člen 
Komunalni prispevek se na območju Občine Prebold izračuna in odmeri:
– za vsak objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo,
– za vsak objekt, kise mu poveča neto tlorisna površina ali spremeni njegova namembnost in
– za vse objekte na območjih, na katerih se izboljšuje opremljenost s komunalno opremo.
5. člen 
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na stroške opremljanja s komunalno infrastrukturo na območju, kjer leži objekt, glede na dva kriterija:
– površino gradbene parcele objekta in
– neto tlorisno površino objekta.
(2) Neto tlorisna površina objekta se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbene konstrukcije oziroma načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836. Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
(3) Za nezahtevne in enostavne objekte, za katere se obračuna komunalni prispevek, se pri odmeri upošteva skupna neto tlorisna površina vseh delov objekta, ki je navedena v gradbenem dovoljenju za nezahtevni objekt ali površina enostavnega objekta, ki jo občinski upravni organ ugotovi v postopku izdaje Odločbe o komunalnem prispevku. Za nezahtevne in enostavne objekte, ki stojijo na gradbeni parceli obstoječega manj zahtevnega ali zahtevnega objekta, se del komunalnega prispevka, ki se nanaša na površino gradbene parcele ne obračuna. Za nezahtevne in enostavne objekte, ki stojijo na samostojni parceli se kot površina parcele upošteva neto tlorisna površina objekta pomnožena s faktorjem 1,5.
(4) Za obstoječe objekte se za izračun neto tlorisne površine stavbe lahko uporabi podatek o tlorisni površini in etažnosti iz katastra stavb, ki ga vodi Geodetska uprava RS. V primeru pritožbe na tako ocenjeno neto tlorisno površino stavbe mora stranka dokazati dejansko neto tlorisno površino stavbe z načrtom v skladu s prejšnjim odstavkom. Za obstoječe objekte se kot površina gradbene parcele upošteva velikost 450 m2, razen če stojijo na zemljiški parceli, ki je manjša od 450 m2. V tem primeru se za izračun uporabi dejanska velikost parcele.
(5) Znesek komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
KPij = ((Aparcela * Cpi * Dpi) + (Kdejavnost * Atlorisna * Cti * Dti)) * Kolaj * i 
pri čemer je:
KPij
– komunalni prispevek
Aparcela
– površina gradbene parcele
Atlorisna
– neto tlorisna površina objekta
Cpi
– cena opremljanja glede na površino gradbene parcele
Cti
– cena opremljanja glede na neto tlorisno površino stavbe
Dpi
– delež površine parcele pri izračunu
Dti
– delež neto tlorisne površine pri izračunu
Kdejavnost
– faktor dejavnosti
Kolaj
– faktor olajšave iz 8. člena, če ni olajšave, je ta faktor enak 1
i
– letni povprečni indeks v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo
(6) Faktorji Cpi, Cti, Dpi in Dti so določeni v občinskem odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo, ki velja za območje, na katerem leži zemljišče in stavba.
(7) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
6. člen 
(1) V izračunu zneska komunalnega prispevka iz prejšnjega člena se v posameznih območjih upošteva opremljenost z obstoječo infrastrukturo in infrastrukturo, opredeljeno v načrtu razvojnih programov, kot je določeno v ustreznem odloku o programu opremljanja.
(2) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(3) Javna razsvetljava se pri izračunu zneska komunalnega prispevka upošteva, če je obstoječa svetilka javne razsvetljave od roba zemljiške parcele na kateri stoji objekt oddaljena 100 m ali manj.
(4) Pri nezahtevnih in enostavnih objektih se pri izračunu zneska komunalnega prispevka upošteva tista vrsta komunalne opreme, ki jo objekti uporabljajo, oziroma so nanjo priključeni s samostojnim priključkom. Za enostavne objekte, ki so proizvodi, dani na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če so povezani s tlemi in niso namenjeni prebivanju ter se uporabljajo za industrijske, obrtne in trgovske dejavnosti (pokrita in odprta skladišča, skladiščni šotori in kontejnerji in podobno) se vedno obračuna poleg prispevka za infrastrukturo na katero so objekti priključeni tudi komunalni prispevek za ceste in javno razsvetljavo. Za nezahtevne in enostavne objekte se ne obračuna del komunalnega prispevka, ki se nanaša na pokopališča.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE 
7. člen 
(1) Faktor dejavnosti se določa za posamezne vrste objektov glede na pretežno dejavnost. Pri izračunu površin objekta se uporabljajo naslednji faktorji udeležbe pri izračunanem komunalnem prispevku:
Klasifik. št.
Klasifikacija
Faktor 
(K(dej))
1
STAVBE
11
Stanovanjske stavbe 
11100
Enostanovanjske stavbe 
1
11210
Dvostanovanjske stavbe 
0,9
11221
Tri- in večstanovanjske stavbe
0,8
11222
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 
0,8
11300
Stanovanjske stavbe za posebne namene 
0,8
12
Nestanovanjske stavbe 
121
Gostinske stavbe 
12111
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 
1
12112
Gostilne, restavracije in točilnice
1
12120
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 
1
12120
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (kmečki turizem)
0,7
122
Upravne in pisarniške stavbe
12201
Stavbe javne uprave 
1
12202
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
1
12203
Druge upravne in pisarniške stavbe
1
123
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
12301
Trgovske stavbe 
1
12302
Sejemske dvorane, razstavišča
1
12303
Bencinski servisi 
1
12304
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
1
124
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
12410
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe 
1
12420
Garažne stavbe 
1
125
Industrijske stavbe in skladišča 
12510
Industrijske stavbe (proizvodnja dejavnost, industrija) 
0,9
12510
Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, če je skupaj največ 500 m2 pokritih površin)
0,7
12510
Industrijske stavbe (dejavnosti, ki nadpovprečno obremenjujejo komunalno infrastrukturo: klavnice, mlekarne itd.) 
1,3
12520
Rezervoarji, silosi in skladišča 
1
12520
Rezervoarji, silosi in skladišča (nevarne snovi in razstreliva, vključno s fitofarmacevtskimi pripravki)
1,3
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
12610
Stavbe za kulturo in razvedrilo 
1
12620
Muzeji in knjižnice 
1
12630
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
1
12640
Stavbe za zdravstvo 
1
12650
Športne dvorane 
1
127
Druge nestanovanjske stavbe
12711
Stavbe za rastlinsko pridelavo
0,7
12712
Stavbe za rejo živali 
0,7
12713
Stavbe za spravilo pridelka 
0,7
12714
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 
0,7
12721
Stavbe za opravljanje verskih obredov
0,7
12722
Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti 
0,7
12730
Kulturni spomeniki 
0,7
12740
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 
1
23
Kompleksni industrijski objekti
230
Kompleksni industrijski objekti
2301
Rudarski objekti 
1,3
2302
Energetski objekti 
1,3
2303
Objekti kemične industrije 
1,3
2304
Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje
1,3
24
Drugi gradbeni inženirski objekti
241
Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas
24110
Športna igrišča 
0,7
24122
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
0,7
242
Drugi gradbeni inženirski objekti 
24201
Vojaški objekti 
1
24205
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (parkirišča, odprta skladišča ipd.)
0,7
(2) V primeru, da faktorja dejavnosti objekta ni možno določiti glede na faktorje navedene v tabeli, velja, da je faktor dejavnosti po tem odloku 1.
8. člen 
Za objekte, ki so v lasti mladih družin in katerih investitorji so mlade družine, ki v objektih tudi prebivajo, se višina komunalnega prispevka zmanjša tako, da se izračunani prispevek iz 5. člena tega odloka množi s faktorjem olajšave Kolaj = 0,7. Mlada družina po tem odloku je življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev, ki nista starejša od 35 let z enim ali več otroki, posvojenci ali pastorki, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen. Starost staršev in status otrok, posvojencev ali pastorkov se ugotavlja na dan vložitve vloge za izračun komunalnega prispevka ali na dan začetka postopka po uradni dolžnosti.
9. člen 
(1) Za gradnjo javne gospodarske infrastrukture, socialnih in neprofitnih stanovanj se komunalni prispevek ne plača.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo objektov, katerih investitor je občina in spadajo v naslednje kategorije po predpisih o uvedbi enotne klasifikacije vrst objektov: stavbe za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo.
(3) Komunalni prispevek se odmeri, vendar se lahko z odločbo na podlagi sklepa občinskega sveta v celoti ali delno oprosti plačila komunalnega prispevka, za objekte, katerih investitor je društvo ali druga neprofitna organizacija. Delna ali celotna oprostitev po tem odstavku velja za naslednje objekte po predpisih o uvedbi enotne klasifikacije vrst objektov:
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje – gasilski domovi, stavbe za nastanitev sil za zaščito, reševanje in pomoč, nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih, javne sanitarije in podobno,
– 12722 Pokopališke stavbe,
– 12201 Stavbe javne uprave,
– 12420 Garažne stavbe,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
– 12620 Muzeji in knjižnice,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo
– 12650 Stavbe za šport
– 24110 Športna igrišča
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
– 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov.
(4) V primeru oprostitve ali delne oprostitve po tem odstavku mora občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. POSTOPEK ODMERE 
10. člen 
(1) Kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, ga odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja. Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.
(2) Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, izda pristojni organ občinske uprave odločbo po uradni dolžnosti ali na zahtevo investitorja. Rok za izdajo odločbe na zahtevo investitorja je 15 dni. Če lastnik zemljišča, pri katerem se izboljšuje opremljenost s komunalno opremo dokaže, da je za to infrastrukturo delno ali v celoti že plačal komunalni prispevek, se to upošteva pri obračunu komunalnega prispevka.
(3) Za nezahtevne ali enostavne objekte izda pristojni organ občinske uprave odločbo po uradni dolžnosti ko od upravne enote prejme obvestilo izdaji gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt ali na zahtevo investitorja.
(4) Pristojni organ občinske uprave izda odločbo o odmeti komunalnega prispevka po uradni dolžnosti tudi v primeru, če na podlagi odločbe inšpektorja, javno dostopnih evidenc ali drugih podatkov ugotovi, da je lastnik zgradil objekt, ali obstoječemu objektu spremenil namembnost ali njegovo neto tlorisno površino in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.
(5) Za enostavne objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, oziroma iz drugih evidenc ni možno pridobiti podatkov o površini parcele in neto tlorisne površine objekta, pristojni organ občinske uprave pozove lastnika parcele, da predloži ustrezne podatke ali izvede ustrezni ugotovitveni postopek, s katerim se pridobi potrebne podatke za odmero komunalnega prispevka.
(6) Zoper odločbo o določitvi komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni.
11. člen 
(1) Komunalni prispevek zavezanec plača za novogradnjo v enkratnem znesku, za obstoječe objekte pa v enkratnem znesku ali v obliki obročnih odplačil, kar se določi z odločbo.
(2) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 60 dneh po pravnomočnosti odločbe. V primeru, da se komunalni prispevek odmeri zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo se lahko komunalni prispevek plača tudi na obroke. Vlogo za plačilo na obroke vloži lastnik objekta pri pristojnem organu občine najkasneje v 30 dneh po prejemu odločbe. Pogodbo o obročnem plačilu skleneta občina in lastnik objekta najkasneje v 60 dneh po pravnomočnosti odločbe. Po preteku 60-dnevnega roka od pravnomočnosti odločbe o odmeri komunalnega prispevka je odločba izvršljiva.
(3) Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda upravni organ občine za novogradnje po plačilu celotnega prispevka, za obstoječe objekte pa po plačilu celotnega prispevka ali po plačilu prvega obroka po pogodbi o obročnem plačilu.
12. člen 
S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja. Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
13. člen 
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Občina z odlokom, s katerim sprejme občinski proračun, določi komunalni prispevek kot namenski prihodek.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
14. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehata uporabljati Odlok o komunalnem prispevku v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 71/07) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka komunalnem prispevku v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 59/13). Odloki in sklepi, ki določajo vrednost faktorjev za izračun vrednosti komunalnega prispevka ostanejo v veljavi.
15. člen 
Postopki, ki so bili pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu z dosedanje veljavnimi predpisi.
16. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2016-1
Prebold, dne 21. julija 2016
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.