Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2016 z dne 19. 8. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2016 z dne 19. 8. 2016

Kazalo

2409. Sklep o razglasitvi javnega dobra – območje Sv. Katarine, stran 8111.

  
V skladu z drugim odstavkom 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) in 146. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 50/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 12. redni seji dne 31. maja 2016 sprejel
S K L E P 
o razglasitvi javnega dobra – območje Sv. Katarine
1. Vzpostavi se status javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah in objektih, ki predstavljajo Športno rekreacijski park Sv. Katarina ter območje pomola Sv. Katarina:
– zemljišča s parc. št.: 1356, 1357, 1220, 1219, 1221, 1222, 1236/1, 1235, 1234, 1233, 1229/1, 1232/1, 1223, 1226, vse k.o. Oltra.
2. Nepremičnine iz prve točke tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe, se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 094
Ankaran, dne 31. maja 2016
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik l.r.
Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15) e dell’articolo 146 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 50/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nell’ambito della sua 12ª seduta ordinaria del 31/5/2016, ha approvato la
D E L I B E R A 
sull’acquisizione dello status di bene pubblico – zona Santa Caterina
1. Si procede all'acquisizione dello status di bene pubblico di rilevanza locale nei confronti degli immobili e degli edifici che fanno parte del complesso Campo sportivo e ricreativo Santa Caterina e il molo di Santa Caterina:
– Fondo p. c.: 1356, 1357, 1220, 1219, 1221, 1222, 1236/1, 1235, 1234, 1233, 1229/1, 1232/1, 1223, 1226, c. c. Oltra.
2. Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base alla decisione ricognitiva, rilasciata dall’ufficio dell’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 094
Ancarano, 31 giugno 2016
Il Sindaco 
del Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti