Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

2329. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Ljubno, stran 7781.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12, in 14/15 – ZUUJFO), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15), Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14 in 54/15), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 5. in 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljubno (Uradni list RS, št. 74/09), Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 82/09), Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 89/09) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11) je Občinski svet Občine Ljubno na 12. redni seji dne 30. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Ljubno
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Ta odlok predstavlja koncesijski akt, s katerim se določa:
– dejavnosti ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne službe,
– območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– javna pooblastila koncesionarju,
– splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,
– vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja,
– začetek in čas trajanja koncesije,
– prenehanje koncesijskega razmerja,
– vire financiranja gospodarske javne službe,
– način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine za predčasno prenehanje izvrševanja gospodarske javne službe,
– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe,
– organ, ki opravi izbor koncesionarja,
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe,
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje gospodarske javne službe.
2. člen 
(opredelitev ključnih pojmov) 
Poleg pomenov, določenih v Zakonu o varstvu okolja, Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Uredbi o odpadkih, Uredbi o odlagališčih odpadkov, Zakonu o gospodarskih javnih službah, Odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno, Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno, imajo pojmi uporabljeni v tem odloku naslednji pomen:
– koncedent je Občina Ljubno;
– koncesionar je fizična ali pravna oseba, ki bo v okviru javnega razpisa izbrana kot izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe »obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov« in »odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« na celotnem območju izvajanja koncesije;
– koncesijsko območje je območje izvajanja koncesije opredeljeno s 5. členom tega odloka.
II. VSEBINA IN PREDMET KONCESIJE TER OBMOČJE IZVAJANJA 
3. člen 
(javni interes) 
Občina Ljubno skladno s 149. členom Zakona o varstvu okolja, 5. in 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljubno, Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno in Odlokom o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno s tem odlokom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za zagotavljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov« in »odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« v obliki koncesije storitve.
4. člen 
(predmet koncesijskega razmerja) 
V okviru storitev občinske gospodarske javne službe »obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov« in »odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« (v nadaljnjem besedilu: javna služba) koncesionar na podlagi 11. do 15. člena Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno, na podlagi tega odloka ter v skladu z obstoječo zakonodajo, zlasti pa Uredbo o odpadkih in Uredbo o odlagališčih odpadkov, zagotavlja:
a) obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov, ki zajema predvsem:
– izvajanje ustreznih fizikalnih, termičnih, kemičnih ali bioloških postopkov pri postopkih predelave oziroma odstranjevanja odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, vključno s sortiranjem odpadkov, z namenom, da se spremenijo lastnosti odpadkov, zato da se zmanjšajo njihova prostornina, nevarne lastnosti ali vsebnost biološko razgradljivih snovi, da se laže ravna z njimi ali povečajo možnosti za njihovo predelavo;
– sortiranje odpadkov;
– obdelavo mešanih komunalnih odpadkov;
– obdelavo komunalnih odpadkov v obliki kompostiranja – predvsem bioloških odpadkov;
– mehansko biološko obdelavo komunalnih odpadkov;
– pripravo komunalnih odpadkov za termično obdelavo;
– oddajo izločenih frakcij in ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
b) storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki zajema predvsem:
– preverjanje in prevzem nenevarnih odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje odlagališča;
– zagotavljanje predelave odpadkov v skladu z 22. členom Uredbe o odpadkih;
– zagotavljanje odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov v skladu s 23. členom Uredbe o odpadkih;
– redno vzdrževanje objektov in naprav za predelavo in odstranjevanje odpadkov;
– zagotavljanje varnega obratovanja objektov in naprav za predelavo in odstranjevanje odpadkov;
– zagotavljanje obratovalnega monitoringa objektov za odstranjevanje odpadkov;
– odlaganje preostankov obdelanih komunalnih odpadkov;
– začasno skladiščenje, predhodno skladiščenje in skladiščenje odpadkov v skladu z 19. členom Uredbe o odpadkih;
– shranjevanje in označevanje odpadkov v skladu z 20. členom Uredbe o odpadkih;
– izvajanje ukrepov in nalog za zmanjševanje količin odlaganja biorazgradljivih odpadkov in za zajem odlagališčnih plinov;
– vodenje evidenc, pripravo poročil ter poročanje pristojnim službam;
– pripravo ukrepov za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje.
c) druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javne službe, ki zajemajo predvsem:
– izdelavo letnih in dolgoročnih načrtov ravnanja z odpadki;
– redno in pravočasno obveščanje uporabnikov storitev javne službe o posameznih aktivnostih izvajanja javne službe;
– oblikovanje predlogov cen oziroma sprememb tarifnih postavk javne službe;
– obračun storitev javne službe;
– vodenje evidenc in evidenčnih listov za odpadke v skladu s 25. in 26. členom Uredbe o odpadkih;
– vodenje katastra gospodarske infrastrukture;
– zagotavljanje podatkov, poročanje pristojnim službam ter objavljanje podatkov;
– obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe storitev javne službe in
– omogočanje nemotenega nadzora nad izvajanjem javne službe;
– pripravo ukrepov po morebitnem zaprtju odlagališča.
Storitve obvezne gospodarske lokalne javne službe se izvajajo skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi, ki urejajo izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe »obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov« in »odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov«.
Pri izvajanju javne službe mora koncesionar upoštevati hierarhijo ravnanja z odpadki, kakor je opredeljena v področni zakonodaji, zlasti pa v Uredbi o odpadkih.
Podrobnejša vsebina storitev javne službe se za posamezno koledarsko leto določi z Letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Ljubno (v nadaljevanju: letni program).
5. člen 
(območje izvajanja koncesije) 
Javna služba se izvaja na celotnem območju Občine Gornji Grad, Občine Ljubno, Občine Luče, Občine Nazarje, Občine Solčava.
6. člen 
(izključne pravice koncesionarja) 
Koncesionar bo na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe pridobil na območju izvajanja javne službe iz 5. člena tega odloka:
– izključno pravico opravljati javno službo iz 4. člena tega odloka,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljati javno službo, v skladu s predpisi in v javnem interesu.
7. člen 
(koncesija storitve) 
Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa je podelitev koncesije za izvajanje javne službe ob upoštevanju določil Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
8. člen 
(upravljanje) 
S koncesijsko pogodbo se podrobneje opredelijo tudi obveznosti koncesionarja glede vzdrževanja objektov in naprave koncesije s katerimi koncesionar upravlja in plačila najemnine teh naprav.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCEDENTA, KONCESIONARJA IN UPORABNIKOV 
9. člen 
(obveznosti koncedenta) 
Obveznosti koncedenta v zvezi z izvajanjem javne službe so opredeljene v Odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno in Odloku o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno, zlasti v njegovem 23. členu.
10. člen 
(obveznost koncesionarja) 
Poglavitna obveznost koncesionarja je, da odgovoren za izvajanje storitev in nalog, ki so predmet koncesije s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu.
Obveznosti koncesionarja v zvezi z izvajanjem javne službe so opredeljene v veljavni področni zakonodaji, predvsem v Uredbi o odpadkih ter Uredbi o odlagališčih odpadkov, Odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno in Odloku o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno, zlasti v njegovem 19. in 21. členu.
Koncesionar je dolžan ves čas trajanja koncesije izpolnjevati vse pogoje in obveznosti za izvajanje javne službe in upravljavljanja centra za ravnanje z odpadki, kakor so opredeljeni v veljavnih predpisih.
Kolikor posamezna dolžnost ni opredeljena v zgoraj navedenih odlokih, pa je z izvajanjem predmeta koncesije bistveno ali nerazdelno povezana, ne glede na to ali izhaja iz vsakokrat veljavne zakonodaje ali iz potreb koncedenta in/ali uporabnikov, je koncesionar dolžan zagotavljati tudi te storitve v skladu z navodili koncedenta.
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem nalog iz tega odloka povzročijo pri njem zaposleni ljudje koncedentu, uporabnikom ali tretjim osebam. Koncesionar je dolžan za navedeno odgovornost skleniti ustrezno zavarovanje.
Koncesionar je dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire skleniti ustrezno zavarovanje za škodo, ki jo povzroči koncedentu z nerednim ali nevestnim opravljanjem storitev, za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem nalog iz tega odloka povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam in za škodo, ki bi lahko nastala na objektih, napravah in drugi infrastrukturi. Obseg in vsebina zavarovanja se podrobneje opredelita s koncesijsko pogodbo.
11. člen 
(obveznosti uporabnikov) 
Obveznosti uporabnikov so opredeljene v Odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno in Odloku o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno, zlasti v njegovem 25. členu.
12. člen 
(pravice uporabnikov) 
Pravice uporabnikov so opredeljene v Odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno in Odloku o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno, zlasti v njegovem 24. členu.
Uporabnik storitev gospodarske javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju ali koncedentu, če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju z veljavnimi predpisi in tem odlokom.
Uporabniki smejo svoje pravice uveljavljati v obsegu in na način opredeljen z veljavnimi predpisi.
13. člen 
(druge pravice in obveznosti) 
Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, ki niso opredeljene s tem odlokom, se uredijo s koncesijsko pogodbo.
S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
IV. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJA 
14. člen 
(javna pooblastila) 
Koncedent v okviru izvajanja javne službe podeljuje koncesionarju pooblastila, kakor so opredeljena v 14. do 17. členu Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno.
Poleg tam opredeljenih pooblastil, podeljuje koncedent koncesionarju tudi naslednja javna pooblastila:
– za izdajo smernic in mnenj, skladno s predpisi o prostorskem načrtovanju,
– za sklepanje pogodb z uporabniki, v primerih določenih s tem odlokom in predpisi, ki urejajo izvajanje javne službe,
– za posredovanje informacij osebam, ki za to izkažejo upravičen interes, in sicer v obsegu izkazanega upravičenega interesa, skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
V. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR 
15. člen 
(postopek izbire) 
Koncesionarja se izbere na podlagi javnega razpisa, ki ga skupaj izvedejo Občina Gornji Grad, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Nazarje in Občina Solčava za celotno območje izvajanja koncesije opredeljeno v 5. členu tega odloka.
Javni razpis se bo izvedel po postopku s pogajanji z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani koncedenta ob uporabi določb Zakona o gospodarskih javnih službah in smiselni uporabi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. Objavo v Uradnem listu Republike Slovenije izvede Občina Gornji Grad.
V postopku izvedbe javnega razpisa koncedent zagotovi transparentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.
16. člen 
(status koncesionarja) 
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
17. člen 
(pogoji za izbiro koncesionarja) 
Koncesionar mora za opravljanje koncesionirane dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je registriran za opravljanje koncesionirane dejavnosti;
2. da koncesionar ali vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I);
3. da koncesionar ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) oziroma 81.a člena ZJNVETPS (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1);
4. da koncesionar na dan roka za oddajo prijav:
– ni v stečajnem postopku;
– v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več;
5. da koncesionar v zadnjih 12 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov;
6. da predloži predlog elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, pripravljenega skladno z veljavnimi predpisi;
7. da ima ustrezne izkušnje in reference na področju izvajanja koncesionirane dejavnosti;
8. da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo iz naslova splošne civilne odgovornosti vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem koncesije, za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam in za škodo, ki bi lahko nastala na objektih, napravah in drugi infrastrukturi koncesije, ki jo pri opravljanju ali/in v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo pri koncesionarju zaposleni tretjim osebam, občini ali državi in za škodo, ki bi lahko nastala na objektih in napravah koncesije iz naslova drugih nevarnostnih virov;
9. da sprejema vse obveznosti, določene s tem odlokom, razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe;
10. da je sposoben zagotavljati izvajanje koncesije na kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev;
11. da je predložil opis izvajanja javne službe iz katerega je razvidno, da razpolaga z ustrezno tehnično opremo in kadri, ki omogočajo kvalitetno izvedbo prevzetih obveznosti;
12. da ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje za upravljanje centra za ravnanje z odpadki in okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov, ki dovoljuje tudi obdelavo odpadkov, vse v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.
Podrobnejšo vsebino pogojev in dokazil za izpolnjevanje pogojev bo koncedent določil v okviru javnega razpisa. Koncedent si pridržuje pravico, da v fazi javnega razpisa od ponudnikov zahteva, da predložijo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev za priznanje sposobnosti.
18. člen 
(merila za izbor koncesionarja) 
Koncedent mora oblikovati jasna in transparentna merila za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila izbor najugodnejšega kandidata. Kot merilo se uporabi najnižja ponujena cena izvajanja storitev koncesionirane javne službe.
Podrobnejšo vsebino merila za izbor koncesionarja bo koncedent določil v okviru javnega razpisa.
19. člen 
(pooblastilo za izvedbo javnega razpisa) 
Postopek izbire koncesionarja izvede občinska uprava.
Odločbo o izbiri koncesionarja kot posamični upravni akt izda občinska uprava. O morebitni pritožbi zoper odločbo občinske uprave odloči župan. Odločbo o izbiri koncesionarja izdajo Občina Gornji Grad, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Nazarje in Občina Solčava vsaka za svoje območje izvajanja koncesije.
Koncesijsko pogodbo podpiše župan.
Akt izbire preneha veljati, če izbrani koncesionar ne podpiše koncesijske pogodbe v roku 60 dni od njegove pravnomočnosti.
20. člen 
(strokovna komisija) 
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila Občina Gornji Grad, Občina Ljubno, Občina Luče, Občina Nazarje in Občina Solčava imenujejo skupno strokovno komisijo.
Strokovna komisija ima skupaj 5 članov, pri čemer vsaka občina predlaga po enega člana. Vsi člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav. Član komisije lahko ima namestnika.
Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju tega pogoja.
Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz drugega in tretjega odstavka tega člena, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestnega člana.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne komisije (npr. javno odpiranje prijav). Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.
Strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa za strokovno komisijo zagotavljajo strokovne službe koncedenta in/ali zunanji strokovnjaki. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno izbiro koncesionarja.
Strokovna komisija pripravi poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb, ki ga posreduje občinski upravi. Predmetno poročilo je podlaga za pripravo akta izbire, ki ga izda občinska uprava.
VI. VZPOSTAVITEV, TRAJANJE IN SPREMEMBE KONCESIJSKE POGODBE 
21. člen 
(vzpostavitev) 
Koncesijska pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Koncesijsko razmerje se začne izvajati z dnem prevzema koncesije, kot se določi koncesijski pogodbi. S koncesijsko pogodbo se podrobneje uredijo medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem.
Sklenjena koncesijska pogodba ima naravo javnopravne pogodbe, zato lahko koncedent v njej opredeli določene javnopravne elemente, s katerimi se varuje javni interes.
V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka.
22. člen 
(trajanje in podaljšanje razmerja) 
Koncesijsko razmerje za izvajanje storitev po tem odloku nastane in koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe, ki se vzpostavi z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
Trajanje koncesijskega razmerja je do 10. aprila 2022.
Koncesijsko razmerje se s podpisom aneksa lahko podaljša za čas izvedbe javnega razpisa za izbiro novega koncesionarja. Postopek za sklenitev aneksa se mora pričeti še v času trajanja koncesijske pogodbe.
Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najkasneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
23. člen 
(sprememba koncesijske pogodbe) 
Koncedent ali koncesionar lahko zahtevata spremembo koncesijske pogodbe v primerih:
– spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na spremembo določb koncesijske pogodbe;
– v primeru dodatnih investicij in storitev, ki niso bile vključene v prvotno koncesijo;
– spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob podpisu koncesijske pogodbe.
Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe tudi v primeru, če je to potrebno, da se zavaruje javni interes.
Nedopustne so spremembe pogodbe pri katerih:
– bi se spremenila splošna narava koncesije;
– bi sprememba uvajala pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka podelitve koncesije, omogočili udeležbo drugih ponudnikov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku podelitve koncesije pritegnili še druge udeležence;
– bi se zaradi spremembe ekonomsko ravnotežje koncesije spremenilo v korist koncesionarja na način, ki ni bil predviden v prvotni koncesiji;
– bi bil zaradi spremembe znatno razširjen obseg koncesije;
– bi se zamenjalo koncesionarja, razen pod pogoji določenimi v 37. členu tega odloka.
VII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE 
24. člen 
(financiranje) 
Viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev javne službe so opredeljeni v veljavni področni zakonodaji ter v Odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno.
Koncedent in koncesionar se lahko dogovorita za subvencioniranje stroškov izvajanja storitev javne službe iz proračuna, če je to dopustno glede na predpise, ki določajo način in metodologijo oblikovanja cen storitev javne službe.
25. člen 
(izhodiščne cene in njihovo spreminjanje) 
V izhodiščnih cenah iz ponudbe morajo biti definirana vsa plačila, ki jih uporabniki plačujejo koncesionarju. Izhodiščna cena mora biti pripravljena ob upoštevanju Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Izhodiščne cene in pogoji za njihovo spreminjanje se določijo s koncesijsko pogodbo.
Cena storitev javne službe se usklajuje po predpisih, ki urejajo oblikovanje cen storitev izvajanja javne službe in na način kot je dogovorjen s koncesijsko pogodbo. Koncesionar mora vzpostaviti učinkovit sistem plačevanja in izterjave obračunanih storitev. Tveganje izterjave in neplačil nosi koncesionar.
VIII. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU 
26. člen 
(enostranski ukrepi v javnem interesu) 
Poleg ukrepov, ki izhajajo iz Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno, ima koncedent pravico, ko je to nujno potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske pogodbe, da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno koncesijsko razmerje z namenom, da zavaruje javni interes. Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko koncedent uporabi:
– uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe;
– izdajo obveznih navodil koncesionarju;
– začasni prevzem vzpostavljene infrastrukture v upravljanje in oskrbo;
– izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zavarovanje vrednosti vzpostavljene infrastrukture;
– odvzem koncesije;
– uveljavljanje odkupne pravice.
Ukrep koncedenta mora biti skladen z načelom sorazmernosti in ne sme prekomerno obremenjevati koncesionarja.
Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem interesu se podrobneje opredelijo s koncesijsko pogodbo.
IX. DOLŽNOST POROČANJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM POGODBE 
27. člen 
(dolžnost poročanja) 
Koncesionar je dolžan skladno z veljavno zakonodajo in predpisi redno voditi vse potrebne evidence, poročila in drugo potrebno dokumentacijo in jih na zahtevo koncedenta predložiti v roku 15 dni od zahteve.
Koncesionar je dolžan redno poročati v skladu z zahtevami Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno in Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno.
Ob prenehanju koncesijske pogodbe je koncesionar dolžan brezplačno izročiti vse evidence in vso dokumentacijo v zvezi z izvajanjem koncesije v celoti v last in posest koncedentu.
28. člen 
(nadzor nad izvajanjem pogodbe) 
Redni nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja koncedent. Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti občinsko upravo ali zunanjega izvajalca.
Koncedent lahko nad izvajanjem s pogodbo dogovorjene dejavnosti odredi tudi izreden nadzor. Za izvedbo izrednega nadzora župan imenuje posebno nadzorno komisijo. O izvedenem izrednem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in predsednik nadzorne komisije.
Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, pregled infrastrukture ter omogočiti vpogled v vso dokumentacijo (npr. letne računovodske izkaze, revizorjevo poročilo), vključno z dokumentacijo, ki jo koncesionar označi kot poslovno skrivnost in se nanaša na izvajanje javne službe, nadalje vpogled v vodene zbirke podatkov ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in koncedenta oziroma pooblaščenec koncedenta.
29. člen 
(nadzorni ukrepi) 
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz tega odloka ali koncesijske pogodbe z namenom, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske pogodbe.
30. člen 
(prevzem objektov in ukrepi za zavarovanje njene vrednosti) 
Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se zavaruje javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske pogodbe, da prevzame vzpostavljene ukrepe, objekte in infrastrukturo v upravljanje in oskrbo in/ali da izvede investicijske ali vzdrževalne ukrepe za zavarovanje vrednosti infrastrukture.
X. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
31. člen 
(redno prenehanje) 
Koncesijsko razmerje redno preneha s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba.
32. člen 
(sporazumna razveza koncesijske pogodbe) 
Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
Koncedent in koncesionar se lahko sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, če ugotovita, da nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe ni smotrno ali mogoče. V tem primeru s pisnim sporazumom določita vse medsebojne pravice in obveznosti, ki izvirajo iz sporazumne razveze koncesijske pogodbe ter tudi postopek prevzema naprav in opreme izvedenih ukrepov, ki jih je vzpostavil koncesionar.
33. člen 
(odvzem koncesije) 
Koncesijska pogodba zaradi odvzema koncesije s strani koncedenta predčasno preneha:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem nalog iz tega odloka v za to s koncesijsko pogodbo, določenem roku, zlasti če v dogovorjenem roku in redno ne izvaja storitev iz tega odloga;
– če je v javnem interesu, da se opravljanje nalog iz tega odloka preneha izvajati v koncesijski obliki;
– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave ali stečaja ali drug postopek, ki ima za posledico prenehanje obstoja koncesionarja ali drugo obliko ugotovljene insolventnosti koncesionarja;
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja koncesije;
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil prevzetih obveznosti;
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije;
– če se uveljavlja protikorupcijska klavzula iz koncesijske pogodbe.
Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi odvzem utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
Postopek za odvzem koncesije v primeru iz tretje alineje prvega odstavka tega člena koncedent ustavi, če je predlog za začetek stečajnega ali likvidacijskega postopka zavrnjen.
Pogoji iz četrte alineje prvega odstavka, na podlagi katerih lahko začne koncedent postopek za odvzem koncesije, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna.
Obstoj razlogov iz prve, druge, pete, šeste in sedme alineje prvega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava, s katero ugotovi razloge za odvzem koncesije. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
V primeru odvzema koncesije je koncesionar dolžan prenesti na koncedenta celotno predano infrastrukturo, koncedent pa je koncesionarju dolžan plačati nadomestilo za predčasno prenehanje koncesijske pogodbe, izračunano po metodologiji, določeni v koncesijski pogodbi, zmanjšano za nastalo škodo koncedentu, ki je posledica predčasnega prenehanja koncesijske pogodbe.
34. člen 
(odkupna pravica) 
Koncesionar se s koncesijsko pogodbo zaveže, da bo koncedentu pod pogoji opredeljenimi s koncesijsko pogodbo (odkupna pravica koncedenta), na njegovo zahtevo prodal koncesijo.
Koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo opredelita vsebino in pogoje uveljavljanja odkupne pravice. Koncedent si pridržuje pravico predčasnega odkupa koncesije za celotno ali del območja izvajanja koncesije.
Odkup je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.
Pri prisilnem odkupu koncesija preneha koncesijsko razmerje z dnem dokončnosti odločbe o odkupu koncesije, v kateri se določita najmanj obseg odkupa koncesije ter vrednost odkupa koncesije. Z dnem dokončnosti odločbe koncesionar preneha opravljati naloge iz tega odloka, ki so predmet koncesije, koncedent pa v dogovorjenem obsegu prevzame izvedene ukrepe, naprave in opremo, ki jo je koncesionar vzpostavil ali drugače pridobil za namen izvajanja nalog iz tega odloka.
35. člen 
(načini predčasnega prenehanja koncesijske pogodbe) 
Koncesijsko razmerje predčasno preneha na načine in pod pogoji, kakor so opredeljeni v tem odloku in v koncesijski pogodbi.
Koncedent v koncesijski pogodbi dodatno opredeli pogoje in način predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja, prav tako pa opredeli tudi pogoje, pod katerimi je dopustna enostranska odpoved koncesijske pogodbe s strani koncedenta.
36. člen 
(razdrtje koncesijske pogodbe) 
Če bodisi koncedent bodisi koncesionar ne izpolnita svoje obveznosti, lahko druga stranka zahteva izpolnitev obveznosti ali pa pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in s koncesijsko pogodbo, odstopi od pogodbe z navadno izjavo.
Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) razdrtjem oziroma odpovedjo koncedenta preneha:
– če koncesionar javne službe ne izvaja redno, strokovno, pravočasno ter zato povzroča motnje v izvajanju nalog javne službe;
– zaradi ponavljajočih in dokumentiranih kršitev predpisov ali koncesijske pogodbe s strani koncesionarja;
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev, koncedentu ali tretjim osebam;
– če koncesionar kljub pismenem opozorilu koncedenta ne izpolnjuje prevzetih obveznosti na način določen s tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prejšnjega odstavka lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe.
Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe tako, da to koncesionarju ne omogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
Ob razdrtju koncesijske pogodbe je koncesionar dolžan prenesti v last koncedenta izvedene ukrepe, naprave in opremo, ki jo je koncesionar vzpostavil ali drugače pridobil za namen izvajanja nalog iz tega odloka, koncedent pa je koncesionarju dolžan plačati vrednost prenesenih ukrepov, naprav in opreme, izračunano po metodologiji, določeni v koncesijski pogodbi in v roku, določenem v koncesijski pogodbi, zmanjšano za nastalo škodo koncedenta.
S koncesijsko pogodbo se lahko podrobneje opredeli način in pogoje, pod katerimi je dopustno enostransko razdrtje koncesijske pogodbe s strani koncedenta.
S koncesijsko pogodbo se določi višina pogodbene kazni (penali) in pogoji za unovčenje finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da je krivda za razdrtje pogodbe na strani koncesionarja.
Za razdrtje koncesijske pogodbe po tem členu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja glede odstopa od pogodbe zaradi neizpolnitve.
37. člen 
(prenos koncesije) 
Koncesionar ne sme brez predhodnega pisnega soglasja koncedenta prenesti koncesije na tretjo osebo.
Prenos koncesije je brez soglasja koncedenta dopusten le v primeru, ko nov koncesionar, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za ugotavljanje sposobnosti, v celoti ali delno nasledi prvotnega koncesionarja po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb koncesijske pogodbe. O vseh statusnih spremembah ter pomembnejših spremembah v strukturi članstva, vodenja ali nadzora, je koncesionar dolžan koncedenta obvestiti.
38. člen 
(izločitvena pravica) 
V primeru stečaja oziroma drugega načina prenehanja koncesionarja (likvidacija, izbris) ima koncedent pravico, da za naprave in opremo koncesije, ob plačilu ustreznega dela vrednosti izločenega premoženja v stečajno oziroma likvidacijsko maso, na teh uveljavlja izločitveno pravico.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
39. člen 
(uporaba prava) 
Za vsa razmerja in spore, ki izhajajo iz sklenjenega razmerja, se uporabi izključno pravo Republike Slovenije.
40. člen 
(reševanje sporov) 
Vse spore povezane s sklenitvijo, izpolnitvijo ali prenehanjem koncesijske pogodbe bosta stranki skušali rešiti po mirni poti.
Kolikor prizadevanja za mirno rešitev spora ne bi bila uspešna, je za reševanje sporov, povezanih s sklenitvijo, izpolnitvijo ali prenehanjem koncesijske pogodbe ali v zvezi izvajanjem koncesije pristojno krajevno in stvarno pristojno sodišče.
41. člen 
(kolizija določb) 
V primeru morebitnega neskladja med določbami tega odloka in Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno ter Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Ljubno veljajo določbe tega odloka.
42. člen 
(pričetek veljavnosti akta) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2016
Ljubno, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti