Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016

Kazalo

2326. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o., stran 7778.

  
Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 474. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) ter 29. člena in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je Občinski svet Občine Litija na podlagi 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) na 11. seji dne 8. junija 2016 ter Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) na 11. seji dne 5. julija 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. (Uradni list RS, št. 139/06 in 61/08) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
»14. člen 
Organi podjetja so: skupščina, direktor in nadzorni svet.«.
2. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen 
Skupščina odloča o:
– uporabi bilančnega dobička na predlog nadzornega sveta,
– kritju izgube na predlog nadzornega sveta,
– imenovanju in razrešitvi članov nadzornega sveta, razen tistih, ki jih izvoli svet delavcev,
– višini sejnin članov nadzornega sveta,
– uveljavljanju zahtevkov družbe proti članu nadzornega sveta ali ustanovitelju v zvezi s povračilom škode, nastale pri izvrševanju funkcije ustanovitelja ali člana nadzornega sveta,
– zastopanju družbe v sodnih postopkih proti članu nadzornega sveta ali ustanovitelju,
– sprejemu poslovnega načrta družbe na predlog direktorja,
– sprejemu razvojnih programov in poslovne politike družbe na predlog direktorja oziroma nadzornega sveta,
– postavitvi prokurista,
– posebnih pogojih za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanju in uporabi javnih dobrin,
– ceni za uporabo javnih dobrin,
– drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa ta odlok, oziroma o drugih zadevah, če tako določa zakon.«.
3. člen 
Za četrtim odstavkom 17. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Postopek javnega natečaja iz drugega odstavka izvede nadzorni svet, ki nato skupščini poda predlog za imenovanje direktorja.«.
4. člen 
Za 19. členom se dodajo novi 19.a, 19.b, 19.c in 19.č člen, ki se glasijo:
»19.a člen 
Družba ima nadzorni svet petih članov, od katerih enega imenuje Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji, tri Občinski svet Občine Litija, enega pa skladno z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, izmed sebe imenujejo zaposleni v podjetju.
Nadzorni svet izmed svojih članov, ki sta jih imenovali občini ustanoviteljici, z navadno večino izvoli predsednika nadzornega sveta in njegovega namestnika. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo nasproti direktorju.
Organ, pristojen za njihovo imenovanje, lahko člane nadzornega sveta odpokliče kadarkoli pred potekom mandatne dobe. Za sklep o odpoklicu je potrebna enaka večina, kot je predpisana za imenovanje. Član nadzornega sveta, ki je izvoljen s strani sveta delavcev, je lahko odpoklican pred potekom mandata, če tako sklene svet delavcev.
19.b člen 
Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
Član nadzornega sveta je lahko le neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za člane nadzornega sveta, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.
Člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese družbenikov, morajo imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo ali višješolsko izobrazbo (prejšnja).
19.c člen 
Nadzorni svet lahko sprejme poslovnik o svojem delu.
Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov.
Sklepi nadzornega sveta so sprejeti z večino opredeljenih glasov navzočih članov, s tem, da je v primeru izenačenega izida glasovanja, odločilen glas predsednika nadzornega sveta.
Član nadzornega sveta ne sme sodelovati pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj.
Nadzorni svet mora biti sklican praviloma enkrat v četrtletju, obvezno pa mora biti sklican enkrat v polletju.
Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do nagrade v višini, ki jo s sklepom določi skupščina.
19.č člen 
Nadzorni svet nadzira vodenje poslov podjetja ter pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja v skladu z zakonom in tem odlokom.
Nadzorni svet ima pristojnost in dolžnost, da:
– nadzoruje vodenje poslov družbe,
– odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in prokuristom družbe ter odloča o njunih prejemkih,
– predlaga ali daje soglasje k predlogom razvojnih programov in poslovne politike družbe,
– odloča o soglasju k določenim vrstam poslov, če je s sklepom nadzornega sveta določeno, da se sme posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem,
– preveri in potrdi letno poročilo družbe skupaj z revizorjevim poročilom, predlaga uporabo bilančnega dobička oziroma način kritja izgube ter sestavi pisno poročilo za skupščino v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe,
– odloča o uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri izvrševanju funkcije organa poslovodenja,
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom, drugimi predpisi, sklepi skupščine in tem odlokom.
Nadzorni svet o svojem delu in ugotovitvah obvešča skupščino podjetja.
Nadzorni svet je dolžan izvesti naloge iz svoje pristojnosti, ki mu jih naloži skupščina podjetja.«.
5. člen 
Črta se 28. člen.
6. člen 
Pristojni organi člane nadzornega sveta imenujejo v roku šestih mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
7. člen 
Po uveljavitvi tega odloka se sprejme čistopis družbene pogodbe KSP Litija d.o.o., kjer se določi, da z njegovo uveljavitvijo preneha veljati Statut Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija d.o.o., Litija z dne 19. 12. 2007, ki ga nadomesti čistopis družbene pogodbe.
Za pripravo čistopisa družbene pogodbe in izvedbo njegovega vpisa v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani je zadolžen direktor.
8. člen 
Ta odlok bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen po tem, ko ga bosta v enakem besedilu sprejela občinska sveta obeh občin ustanoviteljic.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 476-2/2016
Litija, dne 8. junija 2016
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.
Št. 353-17/2003
Šmartno pri Litiji, dne 5. julija 2016
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost