Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2276. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest, podelitvi koncesije za urejanje zelenih javnih površin ter prometne signalizacije in prometne opreme na območju Občine Medvode, stran 7644.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15), 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 36. člena Zakona o javno–zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 31/16) ter 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 16. redni seji dne 29. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službevzdrževanja občinskih cest, podelitvi koncesije za urejanje zelenih javnih površin ter prometne signalizacije in prometne opreme na območju Občine Medvode
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Medvode (v nadaljevanju: koncedent) določa predmet, pogoje, pravice, obveznosti in postopek za oddajo koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Medvode in oddajo koncesije za urejanje zelenih javnih površin ter prometne signalizacije in prometne opreme na območju Občine Medvode (v nadaljevanju: javna služba) ter ureja druga vprašanja v zvezi s koncesijo za izvajanje javne službe.
2. člen 
Javno službo iz 1. člena tega odloka izvaja gospodarski subjekt, ki se mu v skladu z veljavno zakonodajo, podeli koncesijo (v nadaljevanju: koncesionar, izvajalec) v obsegu in pod pogoji določenimi s tem odlokom.
3. člen 
S tem aktom se ugotavlja in potrjuje obstoj javnega interesa za opravljanje izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Medvode in oddajo koncesije za urejanje zelenih javnih površin ter prometne signalizacije in prometne opreme na območju Občine Medvode v obliki koncesije, kot to opredeljuje Zakon o izvajanju gospodarskih javnih služb.
II. DEJAVNOSTI ALI ZADEVE, KI SO PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
Predmet gospodarske javne službe je vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Medvode, kar vključuje tudi zimsko službo, izvajanje storitev urejanja zelenih površin, izvajanje storitev urejanja prometne signalizacije in prometne opreme ter izvajanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje gospodarske javne službe (v nadaljevanju: gospodarska javna služba).
Natančen obseg, vsebino, način izvajanja in ostale parametre, ki so predmet dejavnosti gospodarske javne službe bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
III. OBMOČJE IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN UPORABNIKI STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV 
5. člen 
Območje izvajanja gospodarske javne službe je območje celotne Občine Medvode.
Konkretno območje izvajanja gospodarske javne službe bo koncedent opredelil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
6. člen 
Uporabniki storitev gospodarske javne službe so vse pravne in fizične osebe, ki uporabljajo javne ceste in javne zelene površine, ki so predmet izvajanja gospodarske javne službe po tem odloku.
7. člen 
Storitve, ki so predmet gospodarske javne službe, so kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji. Uporaba storitev gospodarske javne službe je za uporabnike brezplačna.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA, KONCEDENTA TER UPORABNIKOV 
8. člen 
Obveznosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem gospodarske javne službe;
– kot dober gospodarstvenik uporabljati oziroma vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju gospodarske javne službe;
– vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se, ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in koncesije;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem koncesije;
– pravočasno odgovoriti uporabnikom na njihove pobude in pritožbe;
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom;
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov;
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo in izvajanjem koncesije, usklajenih z občinskimi evidencami;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– pripraviti predloge poslovnih načrtov, letnih programov in dolgoročnih planov gospodarske javne službe in jih predložiti županu in pristojnemu oddelku občinske uprave v potrditev, pripravljati letna poročila, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na katerih se je izvajala gospodarska javna služba ter
– obveščati pristojne organe o kršitvah.
Natančen obseg, vsebino, način izvajanja in ostale parametre pravic in obveznosti koncesionarja, ki so predmet dejavnosti gospodarske javne službe, bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
9. člen 
Obveznosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev predpisanih z zakonom, s predpisi o načinu izvajanja gospodarske javne službe in s tem odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino plačil in ceno storitev, da je ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme iz koncesije, da se lahko, ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev gospodarske javne službe;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali storitve gospodarske javne službe na področju občine ter
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov.
Natančen obseg, vsebino, način izvajanja in ostale parametre pravic in obveznosti koncedenta, bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
10. člen 
Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve gospodarske javne službe,
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo nanj ter
– uporabljati storitve gospodarske javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom, koncesijsko pogodbo in z drugimi predpisi.
Natančen obseg in vsebino pravic ter obveznosti uporabnikov v razmerju do koncesionarja, bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
Uporabnik storitev koncesionirane gospodarske javne službe se lahko v zvezi z izvajanjem koncesionirane gospodarske javne službe pritoži koncesionarju in/ali koncedentu, če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju s tem aktom.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR 
11. člen 
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba.
Vrste in možnosti skupnega nastopa pri izvajanju gospodarske javne službe bo koncedent natančno opredelil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja.
12. člen 
V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj izkazati:
– da ne obstajajo razlogi za izključitev prijaviteljeve prijave iz sodelovanja v postopku, skladno z določbami veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje,
– da izpolnjuje vse ostale osnovne pogoje, ekonomske in finančne pogoje ter tehnične in strokovne pogoje, ki jih koncedent opredeli in določi v dokumentaciji za izbor koncesionarja za vsakokratno podelitev koncesije.
13. člen 
Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo, jo pri izvajanju javne službe povzroči uporabnikom ali drugim osebam.
Obseg in vrsta zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja.
VI. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU 
14. člen 
Koncedent bo koncesionarju podelil zlasti naslednja javna pooblastila:
– da izvaja gospodarsko javno službo vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Medvode, kar vključuje tudi zimsko službo,
– da izvaja gospodarsko javno službo urejanja zelenih javnih površin v Občini Medvode,
– da izvaja gospodarsko javno službo urejanja prometne signalizacije in prometne opreme,
v skladu s predpisi Republike Slovenije in Občine Medvode ter določbami dokumentacije za izbor koncesionarja in koncesijsko pogodbo.
Natančen obseg in vsebino javnega pooblastila koncesionarju bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
VII. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
15. člen 
Izvajanje gospodarske javne službe zagotavlja koncesionar z opremo, objekti in napravami, ki so njegova last, jih ima v najemu, posesti ali jih kakorkoli drugače zagotovi. Koncesionar izvaja gospodarsko javno službo v svojem imenu in za svoj račun.
Natančen obseg in vsebino splošnih pogojev za izvajanje gospodarske javne službe, bo koncedent določil v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
VIII. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA ALI NAČIN NJEGOVEGA PREPREČEVANJA 
16. člen 
Gospodarsko javno službo izvaja koncesionar na podlagi podeljene koncesije in sklenjene koncesijske pogodbe.
17. člen 
Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec podeljene gospodarske javne službe skladno s tem odlokom.
V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob soglasju koncedenta in po predpisanem postopku, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba opravlja posamezne storitve javne službe na koncesijskem območju.
Kakršenkoli odstop od določila zgornjega odstavka bo koncedent opredelil v dokumentaciji za izbor koncesionarja oziroma v koncesijski pogodbi.
IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE 
18. člen 
Koncesijsko razmerje za dejavnost iz 1. člena tega odloka nastane, koncesionar pa pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja na način, kot to določa dokumentacija za izbor koncesionarja oziroma koncesijska pogodba.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem izteku podaljša zgolj iz razlogov in pod pogoji določenimi v zakonu in dokumentaciji za izbor koncesionarja oziroma koncesijski pogodbi, največ do izbire novega koncesionarja ali izvajalca za področje predmeta javne službe.
19. člen 
Koncesijsko razmerje se podeli največ za obdobje 10 let, pri čemer koncedent natančen čas trajanja koncesije opredeli v dokumentaciji za izbor koncesionarja oziroma v koncesijski pogodbi.
X. NAČIN PODELITVE KONCESIJE, ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA IN ORGAN, POOBLAŠČEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE 
20. člen 
Koncedent izbere koncesionarja z javnim razpisom, ki se objavi skladno z veljavnimi določbami zakonodaje, ki ureja podelitev koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb.
Koncesionar mora izpolnjevati pogoje po zakonu, predpisih Občine Medvode, določbah javnega razpisa in dokumentaciji za izbor koncesionarja.
V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.
21. člen 
Sklep o začetku postopka javnega razpisa sprejme župan.
22. člen 
Javni razpis se objavi po določbah tega odloka in v skladu z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
Javni razpis mora določati in vsebovati vse zahtevane informacije, kot jih predvideva področna zakonodaja, ta odlok in ostali relevantni predpisi Občine Medvode.
23. člen 
Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan in ima najmanj tri člane, pri čemer mora biti vsaj en član komisije član Odbora za komunalne dejavnosti. Njena sestava in naloge se določijo skladno z relevantno zakonodajo.
24. člen 
Po končanem javnem odpiranju, ki ga vodi strokovna komisija, ta pregleda prijave in ugotovi ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) občinski upravi, ki vodi postopek izbire koncesionarja.
Ko občinska uprava prejme poročilo komisije, izda pristojni organ odločitev o izbiri.
O izboru župan obvesti občinski svet.
25. člen 
Koncesijsko pogodbo na strani koncedenta sklene župan.
26. člen 
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita vsa vprašanja koncesijskega razmerja, predvsem:
– obliko in namen koncesije,
– vrsto in višino ter obliko in način skupnih sredstev oziroma sredstev, ki se sofinancirajo, ali vloženih zasebnih sredstev,
– razmerja v zvezi z morebitnimi sredstvi, ki jih vloži javni partner, in načinu vračila ali odkupa vloženih javnih sredstev,
– terminskem planu porabe javnih sredstev,
– načinu nadzora nad namensko porabo sredstev,
– terminskem planu in načinu izvajanja investicij v objekte in naprave ter izpolnjevanja drugih obveznosti,
– model lastninske pravice na objektih in napravah,
– pogoje za oddajo poslov podizvajalcem,
– spremembe v družbi koncesionarja, o katerih mora ta pridobiti soglasje javnega partnerja,
– možnosti vstopa v koncesijsko razmerje namesto dosedanjega koncesionarja (t. i. step in),
– pogodbene kazni ter razloge za odpoved, razvezo in razdrtje pogodbe ter pravice in obveznosti pogodbenih strank v takih primerih,
– razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih vloži koncedent,
– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe na način in pod pogoji, določenimi v koncesijskem aktu,
– način finančnega in strokovnega nadzora s strani koncedenta,
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja javne službe,
– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem javne službe,
– razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah,
– način spreminjanja koncesijske pogodbe,
– prenehanje koncesijske pogodbe in njeno morebitno podaljšanje,
– prenos objektov in naprav (odkup koncesije) in morebitno restitucijo po prenehanju koncesije.
Prav tako bodo v koncesijski pogodbi urejene tudi vse preostale vsebine, ki niso konkretizirane v okviru tega člena, izhajajo pa iz vsebine tega odloka in relevantne zakonodaje.
XI. VIRI FINANCIRANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
27. člen 
Koncesionar si zagotavlja plačilo za opravljene storitve gospodarske javne službe z zaračunavanjem opravljenih storitev koncedentu, storitve pa se financirajo iz proračuna Občine Medvode ter drugih virov.
28. člen 
Cenik storitev in način usklajevanja cen se določi v koncesijski pogodbi.
XII. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA ALI NAČIN PLAČILA ODŠKODNINE ZA IZVRŠEVANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OZIROMA VARŠČINE 
29. člen 
Plačilo za izvajanje gospodarske javne službe je mesečno in se obračunava skladno s cenikom storitev za pretekli mesec na podlagi potrjenih izvedenih storitev.
Natančen način plačila, plačilni pogoji iz ostale modalitete vezano na plačevanje storitev gospodarske javne službe bo koncedent specificiral v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
XIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
30. člen 
Nadzor nad izvajanjem podeljene koncesije izvaja pristojni oddelek občinske uprave v okviru danih pooblastil.
Celotna vsebina nadzora bo detajlno opredeljena v dokumentaciji za izbor koncesionarja.
31. člen 
Nadzor nad izvajanjem pogodbe lahko opravlja tudi notranja revizija, zunanja revizija in Nadzorni odbor občine.
32. člen 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka lahko izvaja tudi občinska inšpekcija.
33. člen 
Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja pristojni oddelek občinske uprave.
Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
XIV. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
34. člen 
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom gospodarske javne službe v režijski obrat ter
– iz drugih razlogov opredeljenih v koncesijski pogodbi in razlogov, kot jih določa veljavna zakonodaja na področju javnega naročanja.
35. člen 
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo in
– iz drugih razlogov opredeljenih v koncesijski pogodbi in razlogov, kot jih določa veljavna zakonodaja na področju javnega naročanja.
36. člen 
Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha iz razlogov, ki jih določa veljavna zakonodaja na področju javnega naročanja, javno-zasebnega partnerstva in področju gospodarskih javnih služb. Prav tako lahko koncesija preneha s koncedentovim enostranskim odstopom iz razlogov, ki jih koncedent opredeli v dokumentaciji za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi.
37. člen 
Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji in na način, kot je v njej določeno.
Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakonu temelječem predpisu, ki se neposredno in posebej nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.
38. člen 
Vse preostale možnosti odstopa, razveze ali prenehanja pogodbe bo koncedent opredelil v dokumentaciji za izbor koncesionarja, pogodbeni stranki pa jih bosta dogovorili v sklenjeni koncesijski pogodbi.
XV. DRUGE SESTAVINE, POTREBNE ZA DOLOČITEV IN IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
39. člen 
Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje gospodarske javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
Višja sila in druge nepredvidene izredne okoliščine bodo konkretizirane v okviru dokumentacije za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi. Prav tako bo koncedent v dokumentaciji za izbor koncesionarja in v koncesijski pogodbi opredelil tudi vse preostale medsebojne obveznosti in pravice iz naslova višjih sil in nepredvidenih izrednih okoliščin.
40. člen 
Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
41. člen 
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarske javne službe se uporablja izključno pravni red Republike Slovenije.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
42. člen 
Postopek za podelitev koncesije po tem odloku se prične najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi odloka.
43. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Medvode (Uradni list RS, št. 86/09 in 56/10).
Št. 371-111/2016-2
Medvode, dne 29. junija 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti