Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2016 z dne 22. 7. 2016

Kazalo

2273. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2015, stran 7637.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 14/13 in 101/13) in 108. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 10. redni seji dne 13. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2015 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2015, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen 
Proračun Občine Log - Dragomer za leto 2015 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A.
Bilanca prihodkov in odhodkov 
v eurih
Skupina
Podskupina kontov
Proračun leta 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.540.154,93
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.470.135,63
70
DAVČNI PRIHODKI
2.082.899,83
700
Davki na dohodek in dobiček
1.777.380,00
703
Davki na premoženje
225.065,84
704
Domači davki na blago in storitve
80.453,99
71
NEDAVČNI PRIHODKI
387.235,80
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
129.847,09
711
Takse in pristojbine
2.702,06
712
Globe in druge denarne kazni
124.561,94
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
417,90
714
Drugi nedavčni prihodki
129.706,81
72
KAPITALSKI PRIHODKI
11.370,42
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
70.019,30
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
70.019,30
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.160.776,35
40
TEKOČI ODHODKI
676.558,98
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
229.567,46
401
Prispevek delodajalcev za socialno varnost
33.418,17
402
Izdatki za blago in storitve
389.511,76
409
Rezerve
24.061,59
41
TEKOČI TRANSFERI
956.083,62
410
Subvencije
4.808,91
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
474.135,08
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
92.770,19
413
Drugi tekoči transferi
384.369,44
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
528.133,75
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
528.133,75
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431
Inv. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
0,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
379.378,58
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0,00
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
0,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.)
379.378,58
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–379.378,58
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12 PRETEKLEGA LETA (2015)
743.023,16
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2016
Dragomer, dne 13. aprila 2016
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost