Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2211. Sklep o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l., stran 7389.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M 
S K L E P 
o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 014-13/2012-2
Koper, dne 17. junija 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Na podlagi osmega odstavka 14. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. (Uradne objave, št. 53/02 in Uradni list RS, št. 74/05, 84/06, 39/12, 103/12, 17/13, 40/15 in 24/16) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 16. junija 2016 sprejel
S K L E P 
o določitvi plačil za člane Nadzornega sveta Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l.
1. člen 
Ta sklep določa plačila članom Nadzornega sveta Javnega podjetja Azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. (v nadaljnjem besedilu: nadzorni svet) za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
2. člen 
Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji nadzornega sveta sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 200 eur bruto.
Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % sejnine iz prejšnjega odstavka.
Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na določili prvega in drugega odstavka tega člena oziroma ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin vse dokler skupni znesek sejnin iz naslova sej nadzornega sveta ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.
3. člen 
Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 5.200,00 eur bruto letno na posameznega člana.
Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do plačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno plačilo znaša eno dvanajstino zneskov iz prvega in drugega odstavka.
4. člen 
Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta katerega član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
5. člen 
Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo višino povračil stroškov in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta od kraja dela organa oddaljena najmanj 100 km, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi plačil predstavnikov ustanovitelja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o.-s.r.l. (Uradni list RS, št. 39/12).
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-13/2012-2
Koper, dne 16. junija 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Peter Bolčič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O 
L A  D E L I B E R A 
sulla determinazione della remunerazione ai membri del Comitato di Controllo dell’Azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l.
N. 014-13/2012-2
Capodistria, 17 giugno 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
Sotto l’autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.
Visto l’ottavo comma dell’articolo 14 del Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l. (Bollettino uff., n. 53/02 e Gazzetta uff. della RS, n. 74/05, 84/06, 39/12, 103/12, 17/13, 40/15 e 24/16) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 16 giugno 2016, ha approvato la seguente
D E L I B E R A 
sulla determinazione della remunerazione ai membri del Comitato di Controllo dell’Azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l.
Articolo 1 
Tale delibera determina l’entità delle remunerazioni ai membri del Comitato di Controllo dell’Azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o.-s.r.l. (nel seguito: comitato di controllo) per l’espletamento della funzione di membro nel suddetto Comitato.
Articolo 2 
Ciascun membro del comitato di controllo viene remunerato per l’adesione alle sedute con un gettone di presenza pari a 200 euro lordi.
Il gettone di presenza per le sedute di corrispondenza corrisponde all’80 % dell’importo del gettone di presenza di cui al comma precedente.
A prescindere dalle disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo o al numero delle adesioni alle sedute, in un anno amministrativo il singolo membro del consiglio di controllo ha diritto di percepire i gettoni di presenza finché l’importo complessivo derivante da tale voce non raggiunga il 50 % dell’indennità di carica base prevista, a livello annuale, per l’espletamento della funzione di membro del comitato di controllo.
Articolo 3 
In aggiunta ai gettoni di presenza, ciascun membro del comitato di controllo percepisce un’indennità di carica base pari a 5.200,00 euro lordi.
Il presidente del comitato di controllo ha diritto ad una remunerazione supplementare pari al 50 % dell’indennità di carica base prevista per l’espletamento della funzione di membro del comitato di controllo, mentre al vicepresidente/sostituto del presidente spetta un supplemento pari al 10 % della suddetta dell’indennità.
L’indennità di carica base e l’indennità supplementare per l’espletamento della funzione viene erogata in tranche mensili proporzionali, fino a quando i membri ricoprono la carica. La remunerazione mensile corrisponde a un dodicesimo dell’importo, riportato al primo e secondo comma.
Articolo 4 
Le limitazioni riguardanti l’importo complessivo dei gettoni di presenza o i supplementi non incidono in nessun modo sul dovere dei singoli membri del detto comitato di partecipare attivamente a tutte le sedute, nonché sulle loro responsabilità, disciplinate dalla legislazione.
Articolo 5 
Ai membri del comitato di controllo spetta il rimborso delle spese di trasporto, pernottamento e diarie connesse alle attività necessarie per l'espletamento della carica, fino a quando l’importo complessivo percepito non raggiunge la somma determinata dalle normative che disciplinano l’entità dei rimborsi delle spese e di altre entrate non rientranti nel reddito imponibile. Le spese del pernottamento vengono rimborsate solamente se la residenza o il domicilio del membro del comitato di controllo dista più di 100 km dalla sede di lavoro dell’organo, se il membro è impossibilitato a raggiungere casa causa la mancanza di mezzi pubblici o in caso di altre ragioni obiettive.
Articolo 6 
A decorrere dall’entrata in vigore della presente delibera cessa di valere la Delibera sulla determinazione degli emolumenti dei rappresentanti del fondatore dell’Azienda pubblica Komunala Koper d.o.o.-s.r.l. (Gazzetta ufficiale della RS, n. 39/12).
Articolo 7 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 014-13/2012-2
Capodistria, 16 giugno 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič 
Sotto l’autorità 
Vicesindaco 
Peter Bolčič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti