Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2206. Odlok o mladini v Občini Ivančna Gorica, stran 7368.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) v povezavi s 27. členom Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) ter 16. in 119. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 15. seji dne 30. junija 2016 sprejel
O D L O K 
o mladini v Občini Ivančna Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen in cilj) 
(1) S tem odlokom se določi način uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju v Občini Ivančna Gorica (v nadaljevanju: občina).
(2) Cilj tega odloka je celovito urediti položaj mladih v občini in v tem okviru predvsem opredeliti strukturo in podporno okolje mladinskega organiziranja in mladinskega dela v občini, zagotoviti pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo mladih v lokalni skupnosti ter pospešiti razvoj lokalne mladinske politike z namenom zagotavljanja pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v lokalni skupnosti.
2. člen 
(definicije) 
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot veljavni zakon, ki opredeljuje javni interes v mladinskem sektorju (v nadaljevanju: zakon), razen če ta odlok določa drugače.
II. PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA 
3. člen 
(področja in aktivnosti mladinskega sektorja) 
(1) Področja mladinskega sektorja se nanašajo na:
1. avtonomijo mladih,
2. neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
3. dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
4. skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
5. prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
6. mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
7. zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
8. dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih,
9. sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
(2) Glede na področja iz prejšnjega odstavka izvaja mladinski sektor naslednje aktivnosti:
1. razvijanje samostojnega, aktivnega in kritičnega odnosa mladih do družbene stvarnosti,
2. preprečevanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih,
3. izvajanje programov mladinskih centrov,
4. izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo,
5. spodbujanje prostovoljnega dela,
6. spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih,
7. spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa,
8. spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela,
9. zmanjševanje nasilja mladih in nad mladimi,
10. spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja,
11. ozaveščanje in sprejemanje drugačnosti,
12. informiranje mladih in zmanjševanje odliva intelektualnega potenciala iz občine,
13. sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi,
14. spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih,
15. izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za delovanje in razvoj mladih,
16. razvijanje interesnih oblik združevanja mladih,
17. vključevanje mladih v nacionalne in mednarodne projekte,
18. organiziranje prireditev večjega obsega, namenjenih mladim.
(3) Vsa področja delovanja mladine morajo biti dostopna vsem mladim v občini.
III. NOSILCI, SUBJEKTI IN ORGANIZACIJE V MLADINSKEM SEKTORJU 
4. člen 
(nosilci javnega interesa) 
Za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju so pristojni občinski svet, občinska uprava ter posebej za ta namen ustanovljena delovna telesa organov občine in posvetovalno telo župana – Komisija za mladinska vprašanja.
5. člen 
(subjekti javnega interesa) 
Subjekti javnega interesa v mladinskem sektorju, ki skrbijo za uresničevanje javnega interesa, so mladinske organizacije, organizacije za mlade, mladinski svet lokalne skupnosti in druge organizacije, ki delujejo na področju mladine skladno s tem odlokom.
6. člen 
(mladinski svet lokalne skupnosti) 
(1) Mladinski svet lokalne skupnosti je po tem odloku krovna mladinska organizacija, ki ima sedež v občini in je organizirana v skladu z zakonom, ki ureja mladinske svete. Mladinski svet lokalne skupnosti ima v občini status mladinskega predstavništva.
(2) V občini ima lahko samo en mladinski svet lokalne skupnosti status mladinskega predstavništva.
7. člen 
(mladinski center) 
(1) Mladinski center lahko ustanovi občina in je osrednja organizacija za mlade, ki ima sedež v občini in čigar organizacijo, dejavnosti, financiranje delovanja in prenehanje, določi občina z ustreznim ustanovitvenim aktom.
(2) Poleg mladinskega centra se lahko skladno z zakonom organizirajo tudi druge organizacije za mlade, ki so organizirane kot zavod, ustanova ali zadruga.
8. člen 
(mladinske organizacije, ki izvajajo dejavnosti namenjene mladim) 
Mladinske organizacije, ki izvajajo dejavnosti namenjene mladim so lahko organizirane kot samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.
IV. SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA SEKTORJA 
9. člen 
(mladinski svet) 
Občina financira ali sofinancira delovanje mladinskega sveta, skladno s finančnimi zmožnostmi, v skladu z zakonom, ki ureja mladinske svete.
10. člen 
(mladinski programi in projekti) 
(1) Občina financira ali sofinancira mladinske programe in projekte, skladno s finančnimi zmožnostmi, in sicer z javnimi razpisi, javnimi pozivi, javnim naročanjem in z izvrševanjem ustanoviteljskih obveznosti, za kar zagotavlja sredstva z občinskim proračunom.
(2) Financiranje in sofinanciranje sta podrobneje urejena s posebnim pravilnikom.
11. člen 
(mladinska infrastruktura) 
Občina z občinskim proračunom zagotavlja sredstva za mladinsko infrastrukturo v skladu s potrebami in finančnimi zmožnostmi.
V. SODELOVANJE MLADIH PRI ODLOČANJU V OBČINI 
12. člen 
(Komisija za mladinska vprašanja) 
(1) Komisijo za mladinska vprašanja lahko imenuje župan s sklepom kot svoje posvetovalno telo za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.
(2) Komisija sprejema sklepe ter daje predloge in pobude županu.
13. člen 
(mnenje mladinskega sveta lokalne skupnosti) 
Mladinski svet lokalne skupnosti lahko občinskemu svetu ali Odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, pred obravnavo posreduje nezavezujoče mnenje v zvezi z vsemi predlaganimi odločitvami, ki se nanašajo na področje mladinskega sektorja.
VI. LOKALNI PROGRAM ZA MLADINO 
14. člen 
(pomen programa) 
Lokalni program za mladino (v nadaljevanju: program) je temeljni programski dokument, ki v skladu s tem odlokom opredeljuje prednostne naloge in ukrepe občine za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na ravni lokalne skupnosti.
15. člen 
(časovno obdobje in struktura programa) 
Program se sprejema za obdobje dveh let in zajema predvsem:
– izhodišča in usmeritve razvoja mladinskega sektorja v občini,
– vsebino in obseg ukrepov občine za razvoj mladinskega sektorja, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– razvojne in strokovne naloge za razvoj mladinskega sektorja v občini,
– okvirna merila in cilje za finančno ovrednotenje,
– opredelitev postopkov vsakoletnega poročanja in vrednotenja uresničevanja programa.
16. člen 
(področja programa) 
Področja, ki jih v okviru področij mladinskega sektorja obravnava program, so zlasti:
1. izobraževanje mladih,
2. zaposlovanje mladih,
3. bivanjske razmere mladih,
4. zdravje in dobro počutje mladih,
5. mladinsko organiziranje,
6. participacija mladih,
7. prostovoljstvo mladih,
8. informiranje mladih,
9. mobilnost mladih.
17. člen 
(priprava in sprejem programa) 
Program za mladino sprejme občinski svet. Predlog programa pripravi občinski upravni organ, pristojen za področje mladine v sodelovanju, v sodelovanju z Mladinskim centrom Ivančna Gorica in Mladinskim svetom Ivančna Gorica ter Komisijo za mladinska vprašanja.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Status mladinskega predstavništva ima ob uveljavitvi tega odloka Mladinski svet Ivančna Gorica. S sklepom župana se lahko status prenese na Komisijo za mladinska vprašanja Občine Ivančna Gorica.
19. člen 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica sprejme program iz 14. člena do 31. oktobra 2016.
20. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2016-2
Ivančna Gorica, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti