Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2016 z dne 15. 7. 2016

Kazalo

2204. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica, stran 7364.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 15. redni seji dne 30. junija 2016 sprejel
O D L O K 
o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini Ivančna Gorica, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov ter financiranje gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb na območju Občine Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: občina).
2. člen 
(1) Lokalne gospodarske javne službe so lahko obvezne ali izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so skladno z zakonom določene z odlokom.
II. LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
Na območju občine se lokalne gospodarske javne službe opravljajo kot obvezne in izbirne.
4. člen 
(1) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se na območju občine opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
4. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
7. urejanje in čiščenje javnih površin,
8. pokopališka in pogrebna dejavnost,
9. vzdrževanje javnih cest,
10. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
5. člen 
Kot izbirna lokalna gospodarska javna služba se v občini opravlja dejavnost oskrbe s toplotno energijo.
6. člen 
Lokalne gospodarske javne službe iz 4. in 5. člena se opravljajo na celotnem območju občine, če s tem odlokom ali odlokom iz 8. člena za posamezno lokalno gospodarsko javno službo ni drugače določeno.
7. člen 
(1) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami je za uporabnike obvezna, razen če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere določa drugače.
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni obvezna, razen če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere določa drugače.
III. NAČIN OPRAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
8. člen 
(1) Gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo vlada in pristojna ministrstva.
(2) Opravljanje posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb občina podrobneje uredi s posamičnimi odloki, v katerih podrobneje določi:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
2. vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, ki so potrebni za izvajanje gospodarske javne službe in so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga ta uživa,
7. druge elemente, ki so pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
IV. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA JAVNIH SLUŽB 
9. člen 
Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s prejšnjim členom v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij,
– v režijskem obratu oziroma neposredno v okviru občinske uprave.
10. člen 
1. Javno podjetje
(1) Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več lokalnih gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot lokalna gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno.
(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.
(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje občinski svet. V primeru, da so poleg občine ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo ustanoviteljske pravice preko skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga skladno z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo, ustanovijo ustanoviteljice javnega podjetja.
(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
(5) Občina opravlja v javnem podjetju lokalne gospodarske javne službe iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 4. člena.
11. člen 
2. Koncesija
(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.
(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta.
(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za njen del.
(4) Več občin lahko za izvajanje javnih služb podeli skupno koncesijo. Občinski sveti občin ustanoviteljic lahko za namen usklajevanja odločitev in drugih vprašanj v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanovijo organ koncedentov, ki ga sestavljajo župani občin koncedentov.
(5) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanja zaposlenih, odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja in druga vprašanja v zvezi s koncesijskimi razmerji se uporabljajo določila zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(6) Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe iz 8. in 10. točke prvega odstavka 4. člena in iz 5. člena tega odloka.
12. člen 
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se podeljuje koncesija,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
– merila za izbiro koncesionarja,
– druge elemente določene s predpisi in koncesijskim aktom.
(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.
13. člen 
(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo.
(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja odloča župan.
(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.
14. člen 
3. Režijski obrat/neposredno v okviru občinske uprave
(1) Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
(2) Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska enota občinske uprave oziroma službe občine.
(3) Režijski obrat se organizira kot samostojen ali nesamostojen režijski obrat. Organizacijo in delovno področje režijskega obrata določi občinski svet v okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave na predlog župana.
(4) Občina opravlja v režijskem obratu lokalno gospodarsko javno službo iz 1. in 9. točke prvega odstavka 4. člena.
15. člen 
Ne glede na prejšnji člen lahko občinska uprava izvaja gospodarsko javno službo iz 1. in 9. točke prvega odstavka 4. člena neposredno v okviru občinske uprave, ne da bi morala za izvajanje gospodarske javne službe ustanoviti režijski obrat.
V. STROKOVNOTEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE 
16. člen 
(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja občinska uprava.
(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:
1. razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
2. investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
3. informacijske baze za potrebe občinskih gospodarskih javnih služb,
4. postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
5. postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
6. druge postopke razpisov in izbire izvajalcev skladno z zakonodajo,
7. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne gospodarske javne službe,
8. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,
9. strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb,
10. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb,
11. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb.
(3) Naloge iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN 
17. člen 
(1) Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, sestavljen iz treh članov, ki jih občinski svet imenuje izmed občanov na predlog svetniških skupin.
(2) Svet iz prejšnjega odstavka je lahko ustanovljen za posamezno ali za več gospodarskih javnih služb.
18. člen 
Svet iz prejšnjega člena z namenom varstva uporabnikov po tem odloku:
– zastopa in usklajuje interese občanov ter
– daje pripombe in predloge županu.
19. člen 
(1) Župan je dolžan obravnavati pripombe in predloge Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku.
(2) O stališčih in izvedenih ukrepih na podlagi pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka je župan dolžan obvestiti Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
20. člen 
V primeru kršitve dolžnosti sklenjene pogodbe s strani izvajalca lokalne gospodarske javne službe, lahko uporabnik od občinske uprave zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
VII. FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB 
21. člen 
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
22. člen 
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi sprejet odlok ali drug podzakonski akt občine.
(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
23. člen 
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali uporaba ni izmerljiva.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(1) Doslej veljavni akti o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb se uskladijo s tem odlokom oziroma se sprejmejo novi akti o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb v roku petnajstih mesecev od sprejetja tega odloka.
(2) Do ureditve razmerij z izvajalci gospodarskih javnih služb po tem odloku se opravljanje gospodarskih javnih služb zagotavlja na podlagi sklenjenih pogodb o izvajanju dejavnosti z izvajalci, ki so usposobljeni za opravljanje teh dejavnosti.
25. člen 
Do uskladitve in uveljavitve predpisov, izdanih na podlagi 8. člena tega odloka, ostanejo v veljavi odloki, sprejeti na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/04 in 34/04 – popr.).
26. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/04 in 34/04 – popr.).
27. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2016
Ivančna Gorica, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti