Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2016 z dne 4. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2016 z dne 4. 7. 2016

Kazalo

2077. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016, stran 7043.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP – v nadaljevanju: ZJF) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 17. redni seji dne 30. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2016 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2016 (Uradni list RS, št. 92/15) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI
18.841.324,16
70
DAVČNI PRIHODKI
12.184.622,88
700 davki na dohodek in dobiček
9.961.608,00
703 davki na premoženje
1.882.687,00
704 domači davki na blago in storitve
340.327,88
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.506.514,28
710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.027.489,01
711 takse in pristojbine
30.500,00
712 denarne kazni
17.700,00
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
43.576,30
714 drugi nedavčni prihodki
387.248,97
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.622.160,00
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
492.160,00
722 prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih osnovnih sredstev
1.130.000,00
73
PREJETE DONACIJE
51.500,00
730 prejete donacije iz domačih virov
51.500,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.898.596,85
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančih institucij
1.898.596,85
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
577.930,15
786 ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 
194.532,82
787 prejeta sredstva iz drugih evropskih inštitucij
383.397,33
II.
SKUPAJ ODHODKI
24.119.417,99
40
TEKOČI ODHODKI
4.841.606,34
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
983.842,80
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
145.701,91
402 izdatki za blago in storitve
3.453.061,63
403 plačila domačih obresti
145.000,00
409 sredstva, izločena v rezerve
114.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
7.907.827,29
410 subvencije
616.900,37
411 transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.807.755,42
412 transferi neprofitnim organizacijam
886.871,90
413 drugi tekoči domači transferi
2.596.299,60
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
10.719.467,93
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
10.719.467,93
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
653.516,43
431 investicijski transferi fiz. in prav. osebam, ki niso proračunski uporabniki
97.763,00
432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom
555.753,43
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ
–5.278.093,83
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
13.646,88
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
13.646,88
751 prodaja kapitalskih deležev
13.646,88
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441 povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
4.590.230,28
50
ZADOLŽEVANJE
4.590.230,28
500 zadolževanje
4.590.230,28
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
554.181,36
55
ODPLAČILO DOLGA
554.181,36
500 odplačilo domačega dolga
554.181,36
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
–1.228.398,03
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE
0,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.228.398,03
« 
2. člen 
Spremeni se drugi odstavek 12. člena, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 za investicije, predvidene v občinskem proračunu lahko zadolži do višine 4.590.230,28 evrov.«
3. člen 
V 7. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek tega člena župan potrjuje tudi investicijsko dokumentacijo za investicijske projekte v vrednosti, ki presega 150.000,00 z vključenim ddv, če gre za projekte, ki so sofinancirani z evropskimi, državnimi ali drugimi viri.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-9/2015
Ajdovščina, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.