Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

1957. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ribnica, stran 6632.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Slovenije 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 4. izredni seji 16. junija 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ribnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa postopek, pogoje, merila in kriterije za vrednotenje in delitev sredstev za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Ribnica (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa.
(2) Sredstva za sofinanciranje letnega programa športa se zagotovijo v proračunu občine.
(3) Merila za vrednotenje programov športa (v nadaljevanju: merila) so sestavni del pravilnika in se jih v času od dneva objave javnega razpisa za sofinanciranje programov športa do končne odločitve o višini sofinanciranja programov športa ne sme spreminjati.
2. člen 
(pomen kratic) 
Kratice v tem pravilniku pomenijo:
DL – državna liga
IN NPŠ – izvedbeni načrt nacionalnega programa športa
JR – javni razpis
LPŠ – letni program športa
NPŠ – Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji 2014–2023
NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza
OKS – ZŠZ – Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
OŠZ – zveza športnih društev, ki so jo ustanovila športna društva s sedežem na območju občine
SR, MR, PR, DR, MLR – svetovni, mladinski, perspektivni, državni, mladinski razred.
3. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in IN NPŠ in se uresničujejo tako, da se:
– zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih športa in
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
4. člen 
(področja športa) 
(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu, se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti do proračunskih sredstev Občina sofinancira šport v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem pod enakimi pogoji, na naslednjih področjih:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.4 Kakovostni šport
1.5 Vrhunski šport
1.6 Šport invalidov
1.7 Športna rekreacija
1.8 Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
3.2 Spremljanje pripravljenosti športnikov, svetovanje o športni vadbi in strokovna podpora programov
3.3 Založništvo v športu
3.4 Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
3.5 Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1 Delovanje športnih organizacij
4.2 Delovanje javnih zavodov za šport
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1 Velike mednarodne športne prireditve
5.2 Druge športne prireditve
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
(2) Podrobnejša opredelitev vseh področij športa, je podana v merilih.
(3) Merila za izbor in vrednotenje posameznih področjih športa vsebujejo:
– Športna področja, ki so v javnem interesu in se v skladu z IN NPŠ sofinancirajo na ravni lokalne skupnosti.
– Kriterije vrednotenja posameznih področij.
– Obseg in elemente vrednotenja športnih programov.
– Razvrstitev športnih panog glede na razširjenost, uspešnost/konkurenčnost in pomen za lokalno okolje za programe športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega in vrhunskega športa.
(4) Merila za izbor in vrednotenje programov, ki niso zajeta v merilih se opredeli z javnim razpisom.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV, ZA PODROČJA IN PROGRAME, OPRDELJENE V LPŠ 
5. člen 
(upravičenci za pridobitev sredstev) 
Za sofinanciranje programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo na javnem razpisu naslednji izvajalci, ki imajo sedež v občini:
a) športna društva in klubi, ki izvajajo programe športa,
b) zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine,
c) zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Ribnica,
d) zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
e) ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne ter
f) organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju lokalnega programa športa.
6. člen 
(pogoji za pridobitev sredstev) 
(1) Izvajalci programov iz 4. člena morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
b) da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih dejavnosti (velja za društva),
c) da so najmanj eno leto registrirani s sedežem v Občini Ribnica in v Občini Ribnica izvajajo program, s katerim kandidirajo na razpis, najmanj eno leto,
d) imeti najmanj 20 članov s plačano članarino (velja za društva),
e) imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
f) imeti urejeno zbirko članov s plačano članarino (velja za društva),
g) imeti zagotovljeno izvajanje športnih programov najmanj 30 tednov v letu v obsegu najmanj 60 ur, razen če za posamezne programe v merilih ni drugače opredeljeno (velja za izvajalce, ki kandidirajo s športnimi programi),
h) izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov,
i) izpolnjevati ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov,
j) da so izvajalci LPŠ v letu pred letom, na katerega se nanaša javni razpis izpolnili pogodbene obveznosti.
(2) Posamezni izvajalci športnih programov lahko le enkrat letno kandidirajo s svojimi programi za sredstva občinskega proračuna po posameznih vsebinah iz 4. člena tega pravilnika. Za sofinanciranje športnih programov lahko kandidirajo le s člani, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Ribnica.
(3) Ne glede na določila prejšnjega odstavka se pri odločanju o uporabi prostora za opravljanje programa v celoti upošteva tudi program izvajalca, ki ima v posameznem programu minimalno 2/3 članov s stalnim prebivališčem v Občini Ribnica in za ostale udeležence ob prijavi na javni razpis predloži izjavo občine o financiranju prostora za te člane.
(4) Pogodba o financiranju prostora se podpiše med občino financerko in Občino Ribnica najkasneje do podpisa pogodbe o sofinanciranju LPŠ, sicer se sklep o financiranju ur, ki so jih izvajalci LPŠ dobili za člane iz drugih občin razveljavi in pogodba podpiše le za udeležence iz Občine Ribnica.
(5) Izvajalec športnega programa, ki prvič kandidira na javnem razpisu, lahko kandidira le s programi prostočasne športne vzgoje.
III. POSTOPEK SPREJEMA LPŠ IN RAZDELITVE FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 
7. člen 
(LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje področja športa in programe znotraj posameznih področij, ki so v danem koledarskem letu opredeljeni kot javni interes občine. LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave.
(2) LPŠ sprejme občinski svet po predhodno pridobljenem mnenju pristojnega organa OŠZ. Rok za posredovanje mnenja je 15 dni.
8. člen 
(postopek izbora izvajalcev) 
Postopek izbora izvajalcev letnega programa športa, razdelitve finančnih sredstev in nadzor nad namensko porabo sredstev poteka po naslednjem vrstnem redu:
– imenovanje Komisije za šport (v nadaljevanju: komisija),
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje vsebin letnega programa športa na območju občine,
– zbiranje vlog in strokovno ocenjevanje le-teh na komisiji,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– obravnavanje pritožb predlagateljev,
– javna objava rezultatov javnega razpisa,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja proračunskih sredstev,
– obravnava poročil o izvedenih športnih programih ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
9. člen 
(komisija za šport) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi 3-članska komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Mandat komisije je vezan na trajanje mandata župana. Član komisije je lahko vsaka polnoletna oseba, ki ni predsednik, zastopnik ali odgovorna oseba upravičenca iz 5. člena pravilnika.
(2) Predsednika in namestnika predsednika komisije imenuje komisija izmed članov komisije. Predsednik sklicuje in vodi seje ter sodeluje pri pripravi razpisa za sofinanciranje programov športa. Namestnik predsednika opravlja funkcijo predsednika v času odsotnosti predsednika.
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Za sklepčnost in odločanje komisije je potrebna večina.
(4) Za administrativno-tehnična opravila komisije skrbi občinska uprava.
10. člen 
(naloge komisije) 
Naloge komisije so:
– ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog,
– ocenjevanje in vrednotenje prispelih vlog na podlagi veljavnih meril,
– priprava predloga za dodelitev sredstev izbranih izvajalcev LPŠ,
– sestava zapisnika o delu,
– priprava letnega poročila o delu komisije,
– obravnava letnega programa športa,
– podaja predlogov za spremembo meril in
– priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri vrednotenju prijavljenih dejavnosti, ki sicer niso opredeljena v merilih.
11. člen 
(javni razpis) 
(1) Občina prične s postopkom JR po sprejetju LPŠ na občinskem svetu in ko so sredstva za sofinanciranje izvajanja LPŠ predvidena na posamezni proračunski postavki v proračunu občine.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa z višino razpisanih sredstev,
– pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
– merila za vrednotenje športnih programov,
– obdobje porabe dodeljenih sredstev po javnem razpisu,
– rok za predložitev vlog in način oddaje vloge,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– navedbo oseb pooblaščenih za podajanje informacij o javnem razpisu,
– način dostave vlog ter dan in uro do katere naročnik sprejema vloge,
– datum odpiranja vlog ter
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini,
– vzorec pogodbe.
(4) Rok za podajo vlog na javni razpis, ki ne sme biti krajši od 15 in ne daljši od 30 dni, začne teči prvi naslednji dan po objavi javnega razpisa na spletni strani http://www.ribnica.si.
(5) Nekatera področja športa oziroma programi znotraj posameznih področij športa, vključena v LPŠ, se lahko razpiše samostojno.
12. člen 
(predložitev vlog) 
Predlagatelji morajo predložiti vloge v zaprti ovojnici z navedbo javnega razpisa, na katerega se le-ta nanaša. Za pravočasno vloženo se šteje vloga, ki je predložena v roku, določenem v javnem razpisu.
13. člen 
(odpiranje vlog) 
(1) Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisija na kraju in ob času kot je določen v javnem razpisu. Komisija odpre vse pravočasno prispele in pravilno označene vloge po vrstnem redu kot so bile predložene in ugotovi njihovo popolnost.
(2) Vloge, ki so prispele po izteku roka ali so bile nepravilno označene, komisija zavrže.
(3) O odpiranju vlog in izboru izvajalcev komisija sproti vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja prispelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena oziroma naziv navzočih predstavnikov predlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog in
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo predlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
(4) Predlagatelj, ki v predpisanem roku odda formalno nepopolno vlogo, lahko le-to dopolni v roku 8 dni od prejema pisnega obvestila. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava in pripravi direktorju občinske uprave predlog, da jih s sklepom zavrže.
(5) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v roku 8 dni dovoljeno vložiti pritožbo pri županu občine. O pritožbi odloča župan. Zoper odločitev pritožba ni možna, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
14. člen 
(obravnava vlog) 
(1) Komisija opravi na podlagi meril in pogojev iz razpisne dokumentacije strokovni pregled popolnih vlog in pripravi predlog izvajalcev letnega programa športa po razpisanih področjih.
(2) Komisija lahko prijavljeni športni program, ki ne izpolnjuje pogojev iz meril, prerazporedi v program, za katerega izpolnjuje pogoje.
(3) Ponudnika, ki poda v prijavi na javni razpis neresnične podatke, komisija izloči iz postopka javnega razpisa.
(4) Kolikor izvajalec izpolni pogoje za uvrstitev v programe tekmovalnega športa v športni panoge, za katero merila niso podrobno izdelana, le-ta določi komisija.
(5) Programi izbranih izvajalcev so vrednoteni v točkah. Iz predloga vrednotenja športnih programov mora biti razviden obseg programa, število udeležencev in število odobrenih ur koriščenja posameznih javnih športnih objektov za izvedbo programov.
(6) Komisija na podlagi ocene vlog pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev. Predlog komisija predloži direktorju občinske uprave. Direktor s sklepom odloči o izbiri izvajalcev letnega programa športa, višini sofinanciranja ter pisno obvesti vse predlagatelje o svoji odločitvi.
15. člen 
(pritožbeni postopek) 
(1) Predlagatelj programa športa ima pravico do vpogleda v tiste dele strokovnih mnenj, zapisnikov, poročil in predloga sklepa o sofinanciranju, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge.
(2) Predlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje iz javnega razpisa in da prijavljen program ni bil pravilno vrednoten oziroma neupravičeno ni bil izbran, lahko v 8 dneh od prejema sklepa vloži županu občine pritožbo z zahtevkom za preveritev utemeljenosti sklepa. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
(3) Župan mora pritožbo obravnavati, preveriti upravičenost in utemeljenost navedb ter v roku 15 dni odločiti s sklepom. S tem postane sklep o izbiri izvajalcev letnega programa športa in višine sofinanciranja športne dejavnosti dokončen. Zoper odločitev župana ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
16. člen 
(pogodba) 
(1) Po dokončnosti sklepa občinska uprava objavi rezultate javnega razpisa na spletni strani občine in pozove izbrane izvajalce letnega programa športa k podpisu pogodbe.
(2) Če se izbrani izvajalec v 8 dneh od prejema poziva ne odzove, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
17. člen 
(vsebina pogodbe) 
Občina sklene z izbranimi izvajalci letnega programa športa pogodbo o sofinanciranju, v kateri se opredeli naziv izvajalca in izbrani program, višino in namen sofinanciranja, nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
18. člen 
(poročila izvajalcev) 
(1) Izvajalci programov morajo občinski upravi najkasneje do 28. februarja naslednjega leta oddati letno vsebinsko poročilo o izvedbi programov z opredeljenimi cilji in doseženimi rezultati ter zaključno poročilo z zaključnim računom.
(2) Če izvajalec poročila ne odda do 28. februarja se šteje, da programov ni izvajal in je dolžan prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku 30 dni vrniti v občinski proračun. Kot prejeta sredstva se štejejo tudi ure koriščenja športnega objekta, obračunane v skladu z veljavnim cenikom. Kolikor izvajalec sredstev v tem roku ne vrne, začne občinska uprava v nadaljnjih 30 dneh s postopkom sodne izterjave.
(3) V primeru, da se ugotovi neupravičenost porabe pogodbeno določenih sredstev, mora izvajalec programov vsa sredstva vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku 30 dni po ugotovitvi nepravilnosti vrniti v občinski proračun.
(4) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidati na prvem javnem razpisu za sofinanciranje programov športa.
(5) Izvajalci morajo dajati pristojnemu organu morebitna dodatna pojasnila zlasti o vsebinah iz tega pravilnika in o uresničevanju na razpisu odobrenega programa. Izvajalci morajo posredovati podatke in dokumentacijo nadzornim organom, ki je potrebna za oblikovanje ocen, mnenj in stališč o zadevah iz njihove pristojnosti.
19. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano področje v skladu z javnim razpisom.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev lahko kadarkoli izvaja občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ.
(3) Občinska uprava mora spremljati izvajanje LPŠ in o izvajanju LPŠ poročati komisiji za šport in občinskemu svetu. Upravljavec objekta mora poročati o številu porabljenih ur, občinska uprava pa o porabi finančnih sredstev.
(4) Občinska uprava in upravljavec športnega objekta mora posredovati komisiji za šport podatke in dokumentacijo, ki je potrebna za oblikovanje ocen, mnenj in stališč o zadevah iz pristojnosti komisije.
V. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT IN NAČIN FINANCIRANJA 
20. člen
(dodelitev sredstev) 
(1) Programe iz 4. člena tega pravilnika se vrednoti na osnovi Meril za vrednotenje letnega programa športa v Občini Ribnica (v nadaljevanju: merila), ki so priloga temu pravilniku.
(2) Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebine in glede na obseg proračunskih sredstev za izvajanje LPŠ.
(3) Sredstva se izvajalcem nakazujejo na osnovi predloženih knjigovodskih listin, ki izkazujejo nastanek obveznosti izvajalca programa do odobrene višine.
(4) Sofinanciranje uporabe javnih športnih objektov se finančno ovrednoti po veljavnem ceniku. Izvajalci, ki izvajajo dejavnost v objektih v lasti Občine Ribnica, uporabljajo objekte v odobrenem obsegu skladno z urnikom, ki ga sestavi upravljavec objekta.
(5) Izvajalcem, ki programov ne izvajajo v javnih športnih objektih se vrednoti objekt po merilih v okviru programa.
(6) Izvajalec lahko pridobi sredstva le za namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže dejansko stanje in ta pravilnik zanj predvideva sofinanciranje.
21. člen 
(uporaba javnih športih objektov in površin) 
(1) Obvezni program šolske športne vzgoje, ki se izvaja v/na javnih športnih objektih, ima prednost pred drugimi izvajalci LPŠ.
(2) Športna društva imajo kot izvajalci LPŠ pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin.
22. člen 
(upravičeni stroški programa) 
(1) Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo pri izvajanju programov na posameznih področjih športa in niso sofinancirani iz drugih delov sredstev občinskega proračuna.
(2) Upravičeni stroški pri športnih programih so:
– Materialni stroški: oglaševanje, propagandno gradivo (pri programih prostočasne športne vzgoje) in nezgodno zavarovanje udeležencev.
– Strokovni kader: strošek dela po pogodbi o delu, podjemni pogodbi, študentsko delo, stroški nadomestil v zvezi z delom (npr. potni stroški, dnevnice …).
– Športni objekti: strošek najema oziroma uporabe objekta ali strošek tekočega vzdrževanja (velja za izvajalce, ki ne izvajajo programa v javnih športnih objektih v lasti Občine Ribnica).
– Tekmovalni stroški: strošek prijavnine za vstop v tekmovalni sistem oziroma prijavnina za udeležbo na tekmovanju in prevozni stroški.
(3) Upravičeni stroški pri programu izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev je prijavnina na seminar, potni stroški (javni prevoz, kilometrina, dnevnica) in stroški bivanja.
(4) Upravičeni stroški pri programu založništvo v športu so stroški na podlagi avtorskih pogodb in tiskanja edicije.
(5) Upravičeni stroški pri programu delovanje športnih organizacij so: članarina športnim zvezam, registracija športnikov, strošek najema oziroma uporabe pisarniškega prostora in tekoči stroški društva (poštni stroški, stroški telefona, pisarniški material …).
(6) Upravičeni stroški pri programu športne prireditve so: najemnina prireditvenega prostora in opreme za izvedbo prireditve, nagrade (pokali, medalje, diplome), oglaševanje (plakati, vabila …), strošek sodnikov, zavarovanje prireditve in stroške bivanja v primeru večdnevnega tekmovanja.
(7) Upravičene stroške za ostale programe iz 4. člena, ki niso predhodno navedeni, se opredeli v javnem razpisu.
VI. KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica (Uradni list RS, št. 2/13 in 15/14).
24. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2016
Ribnica, dne 16. junija 2016
Župan 
Občine Ribnica 
Jože Levstek l.r.
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti