Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

1933. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran, stran 6563.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) in 8. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je župan Občine Ankaran dne 20. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran 
UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran (v nadaljevanju: OPN Občine Ankaran).
(2) Območje načrtovanja OPN Občine Ankaran zajema celotno območje Občine Ankaran.
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPN 
2. člen 
Ocena stanja 
(1) V Občini Ankaran na podlagi 143. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) veljajo in se uporabljajo naslednji prostorski akti Mestne občine Koper, ki so bili na dan konstituiranja organov Občine Ankaran dne 22. 10. 2014 veljavni:
– prostorske sestavine Dolgoročnega plana Občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98),
– prostorske sestavine Družbenega plana Občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99, 33/01 in Uradni list RS, št. 96/04, 97/04) in
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Koper (Uradne objave, št. 19/1988, 7/2001, 24/2001 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09).
(2) Prostorski akti iz prejšnjega odstavka tega člena temeljijo na zastarelih strokovnih podlagah in izhodiščih, niso skladni z novo zakonodajo ter modernimi načeli urejanja prostora in varovanja narave. Zaradi zastarelih izhodišč neprimerno urejajo in dovoljujejo gradnjo v priobalnem pasu, dopuščajo širjenje območji razpršene gradnje oziroma poselitve ter dopuščajo krčenje kmetijskih in gozdnih površin.
(3) Zaradi prostorske ureditve na podlagi aktov iz prvega odstavka tega člena v Mestni občini Koper, katere del je bila Občina Ankaran in na območju katere se še vedno uporabljajo ti akti, spada 79,4 % obale v območje stavbnih zemljišč, katerih namenska raba v obalnem pasu dopušča gradnjo širokega spektra objektov. V priobalnem pasu v Občini Ankaran so zaradi neustrezne, zastarele prostorske ureditve in neupoštevanja specifike obale tako že zgrajena posamezna turistična naselja ter dopuščene gradnje tik do obalne črte.
(4) Zaradi prostorske ureditve na podlagi aktov iz prvega odstavka tega člena se je na območju Občine Ankaran tudi načrtovalo in zgradilo posamezne objekte in turistična naselja izven območja strnjenega naselja ter se na tak način nedopustno dopustilo širitev razpršene gradnje oziroma razpršene poselitve, ki ne predstavlja ohranjanja prepoznavne značilnosti prostora.
(5) Z državnimi prostorskimi akti je država uredila in pozidala velik del območja Občine Ankaran (1/3 območja), in sicer za potrebe razvoja mednarodnega tovornega pristanišča in obrambnih objektov države ter tako iz urejanja lokalne skupnosti izvzela velik del območja le-te.
(6) Na podlagi pojavov, navedenih v prejšnjih odstavkih, je veljavna prostorska ureditev tako povzročila trenutno stanje v prostoru Občine Ankaran, ki ne ustreza sodobnim načelom urejanja prostora in ohranjanja narave, ni v koristi širše javnosti ter ima za posledico velike stroške urejanja javne infrastrukture, omejevanje javnega dostopa do obale, širjenje posegov na območje priobalnega pasu, zmanjševanje gozdnih in kmetijskih površin, podrejanje prostora zasebnim namesto javnim interesom in širjenje območja razpršene poselitve.
3. člen 
Razlogi za pripravo OPN 
(1) Razlogi za pripravo OPN Občine Ankaran so:
– Konstituiranje Občine Ankaran, katere ena izmed temeljnih pravic in dolžnosti je urejanje prostora;
– Občina Ankaran uporablja veljavne prostorske akte Mestne občine Koper, iz katere se je izločila, zato mora sprejeti lastne prostorske akte;
– sprejetje Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15), ki obravnava tudi urejanje in skrb za morje, naravo in okolje;
– sprememba sistema urejanja prostora z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami; v nadaljevanju ZPNačrt), ki občinam nalaga sprejetje novih prostorskih aktov ter prepoveduje oziroma omejuje določene ureditve, ki so še veljavne v sedanjih prostorskih aktih (razpršene poselitve ...);
– ratifikacija Protokola o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju, s sprejetjem Zakona o ratifikaciji Protokola o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju (Uradni list RS, št. 84/09) (v nadaljevanju Protokol ICZM), ki predvideva večjo zaščito priobalnega pasu in omejevanje gradenj na tem območju;
– narejena analiza Analiza praks ICZM v Sloveniji (maj 2012), ki podaja stanje neustreznih ureditev in pozidav priobalnega pasu v Sloveniji;
– program Uskladitev režimov v 100 m priobalnem pasu slovenskega dela Jadranskega morja z zahtevami 8. člena Protokola ICZM – projekt SHAPE, ki postavlja smernice in načela za urejanje prostora v priobalnem pasu ter varovanje le-tega z omejevanjem gradnje;
– Pobuda Zavoda za varstvo narave RS, Območne enote Piran, za povečanje obsega zaščite rta Debeli rtič;
– neustrezna sedanja ureditvev prostora v Občini Ankaran na podlagi aktov iz prvega odstavka 2. člena, ki ima za posledico degradacijo obale in morja, posege v obalni in priobalni pas, zmanjševanje kmetijskih in gozdnih zemljišč, širjenje območja razpršene poselitve, glede na karakteristike prostora in potrebe lokalne skupnosti neustrezne gradnje in njihov namen;
– neustrezna sedanja ureditvi prostora v Občini Ankaran na podlagi aktov iz prvega odstavka 2. člena, ki ne zagotavlja želenega prostorskega razvoja Občine Ankaran ter ni skladna s sodobnimi smernicami razvoja in urejanja prostora;
– večja pozornost varovanju priobalnega pasu (najmanj 100 m), naravnih vrednot in zaključenih območij kmetijskih in gozdnih zemljišč;
– potreba po oblikovno in funkcijsko ustreznejšem razvoju občinskega središča ter drugih urbanih območij;
– potreba po redefiniciji namenske rabe prostora z namenom varovanja naravnih danosti;
– zagotoviti primeren izkoristek ustreznih obstoječih stavbnih površin in njihovega komunalnega opremljanja;
– vsem stavbnim zemljiščem določiti izvedbene pogoje za gradnjo;
– zaščita javnega interesa pred zasebnim po načelu prevlade javnega interesa, česar trenutna prostorska ureditev ne zasleduje.
(2) Iz razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in zaradi potreb izdelave novih prostorskih aktov Občine Ankaran so bile od ustanovitve občine dalje izdelane strokovne podlage, v katerih je nakazan želen razvoj občine in služijo kot izhodišča za pripravo OPN Občine Ankaran:
– Projektna listina: izdelava idejnega osnutka OPN Občine Ankaran, Odbor KS Ankaran za okolje in prostor, november 2012,
– Prostorsko-sociološka delavnica Ankaran, Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, maj 2013,
– Ekonomska delavnica Ankaran, Ekonomska Fakulteta, Univerza v Ljubljani, november 2013,
– Strategije in projekti za trajnostni razvoj Ankarana, Zurich University of Applied Sciences, Winterthur, Switzerland v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, februar–oktober 2014,
– Javni posvet: smernice razvoja Občine Ankaran, Občina Ankaran, maj 2015.
4. člen 
(1) OPN Občine Ankaran mora biti pripravljen tako, da bo ob upoštevanju sodobnih smernic in načel urejanja prostora, Protokola o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju (s strokovnima podlagama Analizo praks ICZM v Sloveniji (maj 2012) in Uskladitev režimov v 100 m priobalnem pasu slovenskega dela Jadranskega morja z zahtevami 8. člena Protokola ICZM – projekt SHAPE), Zakona o prostorskem načrtovanju, Statuta Občine Ankaran, Pobude za zavarovanje Debelega rtiča ter strokovnih podlag in smernic iz drugega odstavka 3. člena:
– omogočal trajnostni razvoj prostora ter učinkovito in gospodarno rabo zemljišč;
– ustvarjal pogoje za kakovostno življenjsko okolje s takšno rabo prostora, ki bo ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave, trajnostne rabe naravnih dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine omogočala zadovoljevanje potreb sedanje generacije ter ne bo ogrožala zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij;
– upošteval vrednote in prepoznavnost obstoječih naravnih, grajenih in drugače ustvarjenih struktur, ki zaradi posebnih geografskih, kulturno-zgodovinskih, upravnih, socialno-ekonomskih in drugih pogojev razvoja sooblikujejo identiteto prostora in določajo njegove značilnosti;
– bo usmerjal in načrtoval naselja (širitev le-tega) na prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih območjih znotraj obstoječih naselij, pri čemer naj ima prenova prednost pred novogradnjo;
– zagotovil varovanje oziroma posebni varstveni režim priobalnega pasu v najmanj 100 m širini, kjer gradnja ne bi bila dovoljena oziroma izredno omejena le za gradnje v javnem interesu in za vzdrževanje obstoječih objektov na območju;
– temeljil na sodobnih smernicah razvoja in urejanja prostora;
– redefiniral namensko rabo prostora z namenom varovanja naravnih danosti;
– omogočil varovanje naravnih vrednot in danosti, predvsem zaščito Debelega rtiča, gozdnih in zelenih površin izven strnjenega naselja tako, da gradnja ne bi bila dovoljena oziroma izredno omejena le za gradnje v javnem interesu in za vzdrževanje obstoječih objektov na območju;
– omogočil varovanje zaključenih območij kmetijskih in gozdnih zemljišč;
– oblikovno in funkcijsko ustrezneje omogočil razvoj občinskega središča ter drugih urbanih območij v Občini Ankaran in v le-teh gradnjo manjkajoče javne infrastrukture, javnih objektov in parkov;
– zagotovil primeren izkoristek ustreznih obstoječih stavbnih površin in komunalnega opremljanja.
(2) Z OPN Občine Ankaran je potrebno delno ali v celoti razveljaviti veljavne podrobnejše prostorske akte, ki bodo v nasprotju z določili OPN Občine Ankaran ali so že izvedeni.
NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV 
5. člen 
(1) Pri pripravi OPN Občine Ankaran se upošteva strokovne podlage iz drugega odstavka 3. člena, v katerih je nakazan želen razvoj Občine Ankaran.
(2) Za potrebe izdelave novih prostorskih aktov Mestne občine Koper so bile pred letom 2011 izdelane strokovne podlage, ki so obravnavale tudi območje Občine Ankaran. Pri pripravi OPN Občine Ankaran se te strokovne podlage smiselno upošteva, upoštevajoč usmeritve iz strokovnih podlag, navedenih v drugem odstavku 3. člena in prvega odstavka 4. člena.
(3) Pripravljavec bo pridobil dodatne strokovne preveritve in rešitve, če se bo v postopku priprave OPN Občine Ankaran izkazalo, da je treba posamezna tematska področja ali območja podrobneje preveriti.
(4) Morebitne potrebne dodatne strokovne preveritve in rešitve bodo pridobljene v skladu z zakonskimi določili.
OKVIRNI ROKI ZA PRIPRAVO OPN IN NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ 
6. člen 
FAZA
ROK
objava sklepa o začetku priprave OPN
junij 2016
izdelava osnutka OPN
90 dni od podpisa pogodbe 
s prostorskim načrtovalcem za izdelavo OPN
pridobitev prvih mnenj NUP 
in odločbe MOP o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
30 dni od poziva OA
izdelava dopolnjenega osnutka OPN
90 dni od prejema prvih mnenj NUP oziroma izvedenem usklajevanju 
z NUP
izdelava okoljskega poročila
60 dni od prejema dopolnjenega osnutka OPN
pridobitev mnenja MOP 
o ustreznosti okoljskega poročila
30 dni od prejema vloge OA
javna razgrnitev in javna obravnava OPN
30 dni
objava stališč do pripomb 
in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave
40 dni od izteka roka 
za podajo pripomb 
in predlogov
izdelava predloga OPN 
30 dni od zavzetja stališč 
do pripomb in predlogov
pridobitev drugih mnenj NUP in odločbe MOP 
o sprejemljivosti vplivov OPN na okolje
30 dni od prejema predloga OPN
izdelava usklajenega predloga OPN
10 dni po prejemu drugih mnenj NUP in odločbe MOP 
o sprejemljivosti vplivov OPN na okolje
sprejem OPN
prva redna seja Občinskega sveta OA
objava OPN v uradnem glasilu
prva možna objava
NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI PODAJO SMERNICE IN MNENJA 
7. člen 
(1) Državni nosilci urejanja prostora po seznamu Ministrstva za okolje in prostor z dne 21. 1. 2015 so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja – za področje razvoja poselitve,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo – za področje kmetijstva,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana – za področje gozdarstva, lovstva in ribištva,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – za področje rabe in upravljanja z vodami,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran – za področje ohranjanja narave,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino – za področje varstva kulturne dediščine,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo – za področje cestnega prometa s pomorskim, železniškim in zračnim prometom,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet – za področje trajnostne mobilnosti,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo – za področje rudarstva,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo – za področje energetike,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje – za področje zaščite in reševanja,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko – za področje obrambe.
(2) Lokalni nosilci urejanja prostora so:
– Javno podjetje-azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper,
– Javno podjetje – azienda publica Rižanski vodovod Koper, d.o.o. – s.r.l., Ul. 15. maja 13, Koper,
– Elektro Primorska podjetje za distribucijo električne energije, d.d., distribucijska enota Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
(3) Drugi udeleženci pri pripravi OPN Občine Ankaran so: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
(4) Občina Ankaran lahko v postopek vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v postopku priprave OPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
KONČNE DOLOČBE 
8. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-4/2016(2)
Ankaran, dne 20. junija 2016
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
 
Po pooblastilu župana 
Podžupanja 
Barbara Švagelj l.r.
Ai sensi dell’articolo 46 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale RS, n. 33/07 e modifiche) e dell’articolo 8 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n.17/15), il Sindaco del Comune di Ancarano il 20/6/2016 ha approvato la
D E L I B E R A Z I O N E 
sull’avvio del procedimento per la stesura del Piano regolatore comunale del Comune di Ancarano 
DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
Articolo 1 
(1) Con la presente delibera viene avviato il procedimento per la stesura del Piano regolatore comunale del Comune di Ancarano (nel prosieguo: PRC del Comune di Ancarano).
(2) Il comprensorio interessato dalla pianificazione del PRC del Comune di Ancarano comprende l’intera area del Comune di Ancarano.
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E MOTIVAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO REGOLATORE COMUNALE 
Articolo 2 
Valutazione della situazione attuale 
(1) Ai sensi dell’articolo 143 dello Statuto del Comune di Ancarano hanno validità nel Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15) e vengono applicati i seguenti atti territoriali del Comune città di Capodistria che erano validi alla data di costituzione degli organi del Comune di Ancarano il 22/10/2014:
– le componenti territoriali del Piano a lungo termine del Comune di Capodistria (Pubblicazioni ufficiali, n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98),
– le componenti territoriali del Piano sociale del Comune di Capodistria (Pubblicazioni ufficiali, n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98),
– Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a medio e lungo termine del Comune città di Capodistria (Pubblicazioni ufficiali, n. 16/99, 33/01 e Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 96/04, 97/04) e
– Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel comune di Capodistria Pubblicazioni ufficiali, n. 19/1988, 7/2001, 24/2001 e Gazzetta ufficiale, n. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09).
(2) Gli atti territoriali di cui al paragrafo precedente del presente articolo si basano su soluzioni tecniche e modalità obsolete, non sono conformi alla nuova normativa e ai principi moderni di pianificazione del territorio e tutela della natura. A causa di premesse obsolete pianificano le costruzioni in modo inadeguato consentendole sulla fascia costiera, ammettono l’ampliamento delle zone caratterizzate da costruzioni e insediamenti sparsi e consentono la contrazione dei terreni agricoli e forestali.
(3) A causa della pianificazione territoriale basata sugli atti di cui al primo paragrafo del presente articolo, il 79,4 % della costa del Comune città di Capodistria, di cui faceva parte il Comune di Ancarano, nonché della zona in cui vengono tuttora applicati tali atti, rientra in una zona di terreni edificabili, la cui destinazione d’uso consente di costruire un’ampia gamma di strutture sulla fascia costiera. A causa della pianificazione territoriale inadeguata e del mancato rispetto della specificità della costa, sono così già stati costruiti singoli villaggi turistici sulla fascia costiera del Comune di Ancarano ed è stato permesso di costruire proprio vicino alla linea di costa.
(4) A causa della pianificazione territoriale basata sugli atti di cui al primo paragrafo del presente articolo, sono state inoltre progettate e costruite sul territorio del Comune di Ancarano determinate strutture e villaggi turistici al di fuori dell’area del nucleo abitato ed in tal modo è stata permessa in modo inaccettabile l’espansione delle zone caratterizzate da costruzioni e insediamenti sparsi che non comportano la conservazione delle caratteristiche riconoscibili del territorio.
(5) Tramite strumenti urbanistici nazionali lo Stato ha messo a punto e costruito una gran parte dell’area del Comune di Ancarano (1/3 dell’area) e precisamente per le finalità di sviluppo del porto commerciale internazionale e delle strutture difensive dello Stato, e ha così sottratto alla gestione della comunità locale una parte considerevole dell’area di quest’ultima.
(6) Sulla base di quanto riportato nei precedenti paragrafi, la sistemazione territoriale in vigore ha così prodotto la situazione attuale sul territorio del Comune di Ancarano che non soddisfa i principi moderni di pianificazione del territorio e tutela della natura, non è a beneficio di un’ampia opinione pubblica e provoca enormi costi di gestione dell’infrastruttura pubblica, limita l’accesso del pubblico alla costa, estende gli interventi nell’area della fascia costiera, riduce i terreni agricoli e forestali, subordina il territorio agli interessi privati anziché pubblici e amplia l’area degli insediamenti sparsi.
Articolo 3 
Motivazioni per la stesura del PRC 
(1) Le motivazioni per la stesura del PRC del Comune di Ancarano sono:
– la costituzione del Comune di Ancarano di cui uno dei diritti fondamentali e dei doveri è la pianificazione del territorio;
– l’applicazione da parte del Comune di Ancarano degli atti territoriali validi del Comune città di Capodistria, da cui il Comune di Ancarano si è separato, e quindi la necessità di quest’ultimo di approvare i propri atti territoriali;
– l’adozione dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15) che tratta anche la pianificazione e la tutela per il mare, la natura e l’ambiente;
– la modifica del sistema di pianificazione del territorio ai sensi della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale RS, n. 33/07 con modifiche; di seguito ZPNačrt), che impone ai comuni di adottare nuovi atti territoriali e vieta, ovvero limita, determinate disposizioni che sono ancora valide negli attuali atti territoriali (insediamenti sparsi ...);
– la ratifica del Protocollo per la gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo, con l’adozione della Legge sulla ratifica del Protocollo per la gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo (Gazzetta ufficiale RS, n. 84/09) (nel prosieguo Protocollo ICZM) che prevede una maggiore protezione della fascia costiera e una limitazione delle costruzioni su tale area;
– l’Analisi effettuata della prassi ICZM in Slovenia (maggio 2012) che trasmette la situazione attuale delle sistemazioni inadeguate e delle costruzioni sulla fascia costiera in Slovenia;
– il programma Armonizzazione dei regimi nei 100 m di fascia costiera della parte slovena del mare Adriatico e i requisiti dell’articolo 8 del Protocollo ICZM – progetto SHAPE, che stabiliscono le linee guida e i principi per la pianificazione territoriale nella fascia costiera e la tutela di quest’ultima con la limitazione delle costruzioni;
– l’Iniziativa dell’Ente per la tutela della natura della RS, Unità regionale di Pirano, per aumentare il comprensorio soggetto a tutela del promontorio di Punta Grossa;
– l’attuale pianificazione territoriale inadeguata nel Comune di Ancarano sulla base degli atti di cui al primo capoverso dell’articolo 2, che conduce al degrado della costa e del mare, a interventi sulla fascia costiera e litoranea, ad una riduzione dei terreni agricoli e forestali, all’ampliamento dell’area degli insediamenti sparsi ed a costruzioni inadeguate in base alle caratteristiche del territorio e alle esigenze della comunità locale e per le finalità di quest’ultima;
– l’attuale pianificazione territoriale inadeguata nel Comune di Ancarano sulla base degli atti di cui al primo capoverso dell’articolo 2, che non garantiscono lo sviluppo territoriale auspicato nel Comune di Ancarano e non sono coerenti con le attuali linee guida per lo sviluppo e la pianificazione territoriale;
– una maggiore attenzione alla tutela della fascia costiera (almeno 100 m), dei beni naturali e delle aree circoscritte dei terreni agricoli e forestali;
– la necessità di uno sviluppo più appropriato e funzionale del centro comunale e di altre aree urbane;
– la necessità di una ridefinizione della destinazione d’uso del territorio al fine di tutelare le risorse naturali;
– l’assicurazione di una resa adeguata delle relative superfici edificabili esistenti e delle loro opere d’urbanizzazione primaria;
– la definizione per tutti i terreni edificabili delle norme tecniche di attuazione per la costruzione;
– la tutela dell’interesse pubblico rispetto al privato secondo il principio della predominanza dell’interesse pubblico, il che non viene perseguito dall’attuale disposizione territoriale.
(2) Per le ragioni indicate nel precedente capoverso e per la necessità di elaborare i nuovi atti territoriali del Comune di Ancarano, a partire dalla sua costituzione, sono state elaborate le soluzioni tecniche in cui è stato delineato lo sviluppo desiderato del comune, e che servono come presupposti per la stesura del PRC del Comune di Ancarano:
– Documento progettuale: elaborazione della bozza di massima del PRC del Comune di Ancarano, Comitato della Comunità locale di Ancarano per l’ambiente e il territorio, novembre 2012,
– Laboratorio sociologico – territoriale Ancarano, Facoltà di architettura e Facoltà di Scienze politiche, Università di Lubiana, maggio 2013,
– Laboratorio economico Ancarano, Facoltà di Economia, Università di Lubiana, novembre 2013,
– Strategie e progetti per uno sviluppo sostenibile di Ancarano, Università di Scienze applicate di Zurigo, Winterthur, Svizzera in collaborazione con la Facoltà di Architettura, Università di Lubiana, febbraio–ottobre 2014,
– Consultazione pubblica: linee guida per lo sviluppo del Comune di Ancarano, Comune di Ancarano, maggio 2015.
Articolo 4 
(1) Il PRC del Comune di Ancarano deve essere preparato in modo che, tenendo conto delle moderne linee guida e dei principi di pianificazione territoriale, del Protocollo per la gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo (con le soluzioni tecniche, l’Analisi della prassi ICZM in Slovenia (maggio 2012) e l’Armonizzazione dei regimi nei 100 m di fascia costiera della parte slovena del mare Adriatico con i requisiti dell’articolo 8 del Protocollo ICZM – progetto SHAPE), della Legge sulla pianificazione territoriale, dello Statuto del Comune di Ancarano, dell’Iniziativa per proteggere Punta Grossa, nonché delle soluzioni tecniche e delle linee guida di cui al secondo capoverso dell’articolo 3:
– consenta uno sviluppo sostenibile del territorio e un uso efficiente ed economico dei terreni;
– crei le condizioni per un ambiente di qualità e un utilizzo tale del territorio che, considerando la protezione a lungo termine dell’ambiente, la conservazione della natura, l’uso sostenibile delle risorse naturali e delle altre fonti, nonché la conservazione integrata del patrimonio culturale, consenta di soddisfare le esigenze della generazione attuale e non metta a rischio il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni future;
– tenga in considerazione i valori e la visibilità delle strutture naturali esistenti, di quelle costruite e create in altro modo che, grazie alle particolari condizioni geografiche, storico-culturali, amministrative, socio-economiche e di altro tipo, contribuiscono a creare l’identità del territorio e determinano le sue caratteristiche;
– orienti e progetti gli abitati (l’ampliamento di quest’ultimo) nelle aree aperte, degradate e utilizzate in modo insufficiente all’interno degli abitati esistenti, al riguardo la ristrutturazione deve avere la priorità rispetto alle costruzioni nuove;
– fornisca protezione, ovvero un regime speciale di protezione della fascia costiera per una larghezza di almeno 100 m in cui non dovrebbe essere consentita la costruzione, ovvero questa dovrebbe essere eccezionalmente limitata alle costruzioni di interesse pubblico e al mantenimento delle strutture esistenti nell’area;
– si basi su moderne linee guida per lo sviluppo e la pianificazione territoriale;
– ridefinisca la destinazione d’uso del territorio al fine di tutelare le risorse naturali;
– consenta la protezione delle risorse e dei beni naturali, soprattutto la tutela di Punta Grossa, delle superfici verdi e boschive al di fuori dell’agglomerato urbano in modo da non consentirvi interventi edilizi, ovvero di limitarli eccezionalmente alle costruzioni di interesse pubblico e alla manutenzione delle strutture esistenti nell’area;
– consenta la tutela delle aree circoscritte dei terreni agricoli e boschivi;
– consenta uno sviluppo più appropriato e funzionale del centro comunale e di altre aree urbane nel Comune di Ancarano e la costruzione in quest’ultime dell’infrastruttura pubblica mancante, di strutture pubbliche e parchi;
– assicuri una resa adeguata delle relative superfici edificabili esistenti e delle loro opere d’urbanizzazione primaria.
(2) Il PRC del Comune di Ancarano deve abrogare parzialmente o completamente gli atti territoriali più dettagliati che saranno in contrasto con le disposizioni del PRC del Comune di Ancarano o sono già stati completati.
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEGLI APPROFONDIMENTI TECNICI 
Articolo 5 
(1) Per la stesura del PRC del Comune di Ancarano si tengono in considerazione le soluzioni tecniche del secondo capoverso dell’articolo 3 in cui è delineato lo sviluppo auspicato del Comune di Ancarano.
(2) Per le esigenze di elaborazione dei nuovi atti territoriali del Comune città di Capodistria sono state individuate prima del 2011 le soluzioni tecniche che hanno compreso anche l’area del Comune di Ancarano. Nella stesura del PRC del Comune di Ancarano si tiene logicamente conto di tali soluzioni tecniche, considerando gli orientamenti delle soluzioni tecniche citate nel secondo capoverso dell’articolo 3 e del primo capoverso dell’articolo 4.
(3) Il relatore acquisirà ulteriori verifiche e soluzioni tecniche se nella procedura di stesura del PRC del Comune di Ancarano dovesse risultare che determinati settori o aree tematiche devono essere esaminati in modo più dettagliato.
(4) Eventuali ed ulteriori verifiche e soluzioni tecniche saranno acquisite in conformità con le disposizioni di legge.
CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA PER LA STESURA DEL PRC E DELLE SUE SINGOLE FASI 
Articolo 6 
FAZA/ FASE
ROK/TERMINE
pubblicazione della deliberazione di avvio della stesura del PRC
giugno 2016
redazione della bozza 
del PRC
90 giorni dalla firma 
del contratto 
con il programmatore territoriale per l'esecuzione del PRC
Acquisizione dei primi pareri dei RPT e della decisione 
del MAT sulla necessità riguardo l'esecuzione della completa valutazione riguardante l'impatto ambientale.
30 giorni dall'appello del CA
realizzazione della bozza integrata del PRC
90 giorni dalla ricezione dei primi pareri dei RPT ossia dall'accordo fatto con RPT
stesura della relazione ambientale
60 giorni dalla consegna della bozza integrata del PRC
acquisizione del parere del MAT riguardo l'adeguatezza del rapporto ambientale
30 giorni dalla ricevuta della domanda del CA
pubblica esposizione e dibattito del PRC
30 giorni
pubblicazione delle posizioni nei confronti delle osservazioni e proposte espresse nell’esposizione pubblica e durante il dibattito
40 giorni dopo la scadenza del termine 
per la presentazione 
di osservazioni e proposte
stesura della proposta 
del PRC
30 giorni dalla presa 
di posizione riguardo osservazioni e proposte
acquisizione di altri pareri 
da parte dei RPT 
e acquisizione della decisione del MAT relativa all’ammissibilità degli impatti del PRC sull’ambiente
40 giorni dalla stesura della proposta del PRC
stesura della proposta armonizzata del PRC
40 giorni dall’acquisizione degli altri pareri positivi dei RPT e dall’ acquisizione della decisione del MAT relativa all’ammissibilità degli impatti del PRC sull’ambiente
approvazione del PRC
prima seduta ordinaria 
del Consiglio Comunale
pubblicazione del PRC nella Gazzetta ufficiale
prima pubblicazione possibile
RESPONSABILI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CHE FORNISCONO DIRETTIVE E PARERI 
Articolo 7 
(1) Gli enti statali preposti alla sistemazione del territorio secondo l’elenco del Ministero per l’ambiente e il territorio del 21/1/2015 sono:
– Ministero per l'ambiente e il territorio, Direzione per il territorio, le costruzioni e gli appartamenti – per il settore di sviluppo abitativo,
– Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione per l'agricoltura – per il settore dell'agricoltura,
– Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione per le politiche forestali, caccia e pesca ed Ente forestale sloveno, Unità distaccata di Sežana – per le politiche forestali, caccia e pesca,
– Ministero per l'ambiente e il territorio, Agenzia della Repubblica di Slovenia per l'ambiente – per il settore di utilizzo e gestione delle acque,
– Istituto della Repubblica di Slovenia per la tutela della natura, Unità distaccata di Pirano – per il settore di conservazione della natura,
– Ministero della cultura, Direzione per il patrimonio culturale – per il settore di tutela del patrimonio culturale,
– Ministero per le infrastrutture, Direzione per le infrastrutture – per il settore del traffico stradale con traffico marittimo, ferroviario e aereo),
– Ministero per le infrastrutture, Direzione per il traffico – per il settore della mobilità sostenibile,
– Ministero per le infrastrutture, Direzione per l’energia – per il settore dell’industria mineraria,
– Ministero per le infrastrutture, Direzione per l’energia – per il settore energetico,
– Ministero della difesa, Amministrazione della RS per la sicurezza e il salvataggio – per il settore della sicurezza e del salvataggio,
– Ministero della difesa, Direzione per la logistica – per il settore della difesa.
(2) Gli enti locali preposti alla sistemazione del territorio sono:
– Javno podjetje-Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l., via 15 maggio 4, Capodistria,
– Javno podjetje – Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper/Acquedotto del Risano d.o.o. – s.r.l., via 15 maggio 13, Capodistria,
– Elektro Primorska podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Distribuzione Capodistria, via 15 maggio 15, Capodistria,
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
(3) Altri partecipanti alla stesura del PRC del Comune di Ancarano sono il Ministero per l'ambiente e il territorio, Direzione per l'ambiente, Settore per la valutazione integrata degli impatti sull’ambiente.
(4) Il Comune di Ancarano può coinvolgere nella procedura anche altri responsabili per la pianificazione territoriale se nel corso della procedura di stesura del PRC dovesse risultare che le pianificazioni afferiscono il loro ambito lavorativo.
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 
Articolo 8 
La presente delibera viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
N. 350-4/2016(2)
Ancarano, addì 20 giugno 2016
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 
 
sotto l’autorità 
Vicesindaco 
Barbara Švagelj m.p.

AAA Zlata odličnost