Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1812. Odlok o enkratnem denarnem prispevku Občine Ankaran ob rojstvu otroka, stran 6215.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1 in 21/06 – Odl. US) ter 9. točke prvega odstavka 8. člena in drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 12. redni seji dne 31. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o enkratnem denarnem prispevku Občine Ankaran ob rojstvu otroka 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja pravico do enkratnega denarnega prispevka Občine Ankaran staršem ob rojstvu otroka, določa upravičence, višino, pogoje in postopek za dodelitev enkratnega denarnega prispevka.
2. člen 
Enkratni denarni prispevek ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca in pokrivanju drugih stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka.
3. člen 
Sredstva za izplačilo enkratnega denarnega prispevka Občine Ankaran ob rojstvu otroka se zagotovijo v proračunu Občine Ankaran.
II. VIŠINA ENKRATNEGA DENARNEGA PRISPEVKA 
4. člen 
Višina enkratnega denarnega prispevka Občine Ankaran ob rojstvu otroka znaša za novorojenega otroka 500,00 EUR bruto.
5. člen 
Poleg zneska enkratnega denarnega prispevka iz prejšnjega člena se lahko staršem, glede na zagotovljena sredstva v proračunu, podeli tudi knjižno oziroma drugo priložnostno darilo.
III. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE 
6. člen 
Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka Občine Ankaran ob rojstvu otroka je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata tako novorojenec kakor starš, ki uveljavlja pravico do denarnega prispevka, na dan rojstva novorojenca prijavljeno stalno prebivališče v Občini Ankaran.
Pravico do enkratnega denarnega prispevka Občine Ankaran ob rojstvu otroka lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa, pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.
7. člen 
Po izteku treh mesecev od dneva rojstva otroka upravičenec ne more več zahtevati enkratnega denarnega prispevka Občine Ankaran ob rojstvu otroka po tem odloku.
8. člen 
Upravičenec, ki prejme denarno pomoč oziroma drugi denarni prispevek ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka v Občini Ankaran po tem odloku.
Drugi starš oziroma zakoniti zastopnik novorojenca ni upravičen do enkratnega denarnega prispevka Občine Ankaran ob rojstvu otroka, kolikor je bila pravica do enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka v Občini Ankaran za istega otroka že priznana drugemu staršu oziroma zakonitemu zastopniku otroka
IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA 
9. člen 
Pravico do enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka uveljavlja upravičenec s pisno vlogo na obrazcu, ki ga upravičenec prejme v sprejemni pisarni Občine Ankaran oziroma ki je na razpolago na spletni strani Občine Ankaran in ga izpolnjenega pošlje po pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine Ankaran, najkasneje v treh mesecih od otrokovega rojstva. Po preteku roka iz tega odstavka pravice do enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka ni mogoče več uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.
10. člen 
Pisni vlogi iz prejšnjega člena mora biti priložen izpisek iz rojstne matične knjige za otroka in v primeru drugega odstavka 6. člena tega odloka tudi odločba pristojnega organa.
Potrdilo o stalnem bivališču in državljanstvu za otroka in starše ter druge potrebne podatke pridobi občinska uprava iz uradni evidenc državnih organov in nosilcev javnih pooblastil na podlagi pisne izjave vlagatelja, ki je sestavni del obrazca za vlogo.
11. člen 
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka vodi občinska uprava po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.
O pravici do enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka odloči organ iz prejšnjega odstavka z odločbo.
12. člen 
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka na transakcijski račun vlagatelja najkasneje v roku 30 dni po njeni dokončnosti.
13. člen 
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel oziroma mu je bil dodeljen enkratni denarni prispevek ob rojstvu otroka na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega Odloka, je na podlagi izdane odločbe pristojnega organa občine prejet prispevek ob rojstvu otroka dolžan vrniti, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
Določbe tega odloka se uporabljajo tudi za otroke rojene od 1. 1. 2016.
Upravičencem iz Občine Ankaran, ki jim je bila z odločbo pristojnega organa že dodeljena pomoč ob rojstvu otroka na podlagi tedaj veljavnega Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka (Uradni list RS, št. 16/07) pristojni organ po uradni dolžnosti izda dopolnilno določbo s katero določi višino enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka skladno s tem odlokom ter odloči, da se mu na podlagi te odločbe izplača znesek dodeljene enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka zmanjšan za že dodeljeno pomoč ob rojstvu otroka z odločbo izdano na podlagi Pravilnika o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka (Uradni list RS, št. 16/07).
15. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka se v Občini Ankaran preneha uporabljati Pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka (Uradni list RS, št. 16/07).
16. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 093
Ankaran, dne 31. maja 2016
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik l.r.
Ai sensi dell’articolo 21 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n° 100/05 – ZLS-UPB1 e 21/06 – Decisione della CCost.) e del 9° punto del primo comma dell’articolo 8 e del secondo comma dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n° 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nell’ambito della sua 12a seduta ordinaria in data 31. maggio 2016 ha approvato il presente
D E C R E T O 
sul contributo finanziario una tantum del Comune di Ancarano in occasione della nascita di un figlio 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
Il presente Decreto regola il diritto al contributo finanziario una tantum del Comune di Ancarano in occasione della nascita di un figlio, determinando gli aventi diritto, l’ammontare, le condizioni ed il procedimento per l’assegnazione del contributo finanziario una tantum.
Articolo 2 
Il contributo finanziario una tantum in occasione della nascita di un figlio è un’elargizione finanziaria adibita all’acquisto del corredo per il neonato ed alla copertura di altre spese che insorgono alla nascita di un figlio.
Articolo 3 
I fondi per l’elargizione del contributo finanziario una tantum in occasione della nascita di un figlio si stanziano nel bilancio del Comune di Ancarano.
II. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO UNA TANTUM 
Articolo 4 
L’ammontare del contributo finanziario una tantum del Comune di Ancarano in occasione della nascita di un figlio è fissato nell’importo di 500,00 € lordi.
Articolo 5 
Oltre all’importo del contributo finanziario una tantum di cui all’articolo precedente, ed in funzione dei fondi garantiti a bilancio, ai genitori può essere donato per l’occasione anche un regalo in libri o in altri beni.
III. AVENTI DIRITTO E CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEL DIRITTO ALL’ELARGIZIONE 
Articolo 6 
L’avente diritto al contributo finanziario una tantum del Comune di Ancarano in occasione della nascita di un figlio è uno dei suoi genitori, alla condizione che sia il neonato sia il genitore siano cittadini della Repubblica di Slovenia ed abbiano la residenza alla data di nascita del neonato nel Comune di Ancarano.
Il diritto al contributo finanziario una tantum del Comune di Ancarano in occasione della nascita di un figlio può essere rivendicato anche da un’altra persona nelle vesti di legale rappresentante del bambino in forza della decisione dell’organo competente, sempre alle condizioni previste dal primo comma del presente articolo.
Articolo 7 
Dopo la scadenza di tre mesi dalla nascita del bambino l’avente diritto non può più richiedere il contributo finanziario una tantum del Comune di Ancarano in occasione della nascita di un figlio ai sensi del presente Decreto.
Articolo 8 
L’avente diritto che ha percepito il contributo finanziario una tantum in occasione della nascita di un figlio in un altro comune non può richiedere il contributo finanziario una tantum del Comune di Ancarano in occasione della nascita di un figlio ai sensi del presente Decreto.
L’altro genitore, ovvero il legale rappresentante del neonato non ha diritto al contributo finanziario una tantum del Comune di Ancarano in occasione della nascita di un figlio se detto diritto è stato già riconosciuto all’altro genitore, ovvero al legale rappresentante del neonato.
IV. PROCEDIMENTO DI RICHIESTA DEL DIRITTO ALL’ELARGIZIONE 
Articolo 9 
Il diritto al contributo finanziario una tantum in occasione della nascita di un figlio viene rivendicato dall’avente diritto mediante domanda scritta sul modulo reperibile presso l’Ufficio protocollo del Comune di Ancarano, ovvero nel sito web del Comune di Ancarano, da inviare compilata a mezzo posta o depositare presso l’Ufficio protocollo del Comune di Ancarano al massimo entro tre mesi dalla nascita del bambino. Scaduto il termine di cui nel presente comma non è più possibile rivendicare il diritto al contributo finanziario una tantum in occasione della nascita di un figlio e la domanda si rigetta in quanto non inoltrata in tempo utile.
Articolo 10 
Alla domanda scritta di cui nell’articolo precedente va allegato l’estratto del libro anagrafico delle nascite per il bambino, e nel caso di cui al secondo comma dell’articolo 6 del presente Decreto, anche la decisione dell’organo competente.
Il certificato di residenza e quello di cittadinanza per il bambino ed i genitori, nonché gli altri dati necessari, vengono acquisiti dall’Amministrazione comunale dalle evidenze ufficiali degli organi di stato e degli organismi a vocazione pubblica in base alla dichiarazione scritta del richiedente, che è parte integrante della domanda.
Articolo 11 
Il procedimento di accertamento del diritto all’elargizione del contributo finanziario una tantum in occasione della nascita di un figlio viene condotto dall’Amministrazione comunale in base alle disposizioni che regolano il procedimento amministrativo generale.
L’organo di cui al comma precedente delibera con decisione propria in merito al contributo finanziario una tantum in occasione della nascita di un figlio.
Articolo 12 
L’Amministrazione comunale provvede ad erogare l’importo assegnato a titolo di contributo finanziario una tantum in occasione della nascita di un figlio sul conto corrente del richiedente al massimo entro 30 giorni dalla data in cui la decisione assume validità giuridica.
Articolo 13 
Se si accerta che il richiedente ha percepito, ovvero che gli è stato assegnato il contributo finanziario una tantum in occasione della nascita di un figlio in base a dati mendaci ovvero contrari alle disposizioni del presente Decreto, ha l’obbligo di restituire il contributo in occasione della nascita di un figlio, percepito in base alla decisione rilasciata dall’organo competente, assieme agli interessi legali di mora, maturati a decorrere alla data di erogazione.
V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 14 
Le disposizioni del presente Decreto si applicano anche per i bambini nati a decorrere dall’ 1. 1. 2016.
Agli aventi diritto del Comune di Ancarano, ai quali è stato già assegnato con decisione dell’organo competente il contributo finanziario una tantum in occasione della nascita di un figlio in base all’allora vigente Regolamento sul contributo finanziario una tantum ai genitori in occasione della nascita di un figlio (Gazzetta ufficiale della RS, n° 16/07), l’organo competente rilascia d’ufficio una decisione integrativa, con la quale determina l’ammontare del contributo finanziario una tantum in occasione della nascita di un figlio in conformità al presente Decreto, e sancisce che in base a detta decisione integrativa venga loro erogato l’importo assegnato a titolo di contributo finanziario una tantum in occasione della nascita di un figlio, diminuito per l’importo già assegnato per lo stesso titolo in base al Regolamento sul contributo finanziario una tantum ai genitori in occasione della nascita di un figlio (Gazzetta ufficiale della RS, n° 16/07).
Articolo 15 
Con la data dell’entrata in vigore del presente Decreto cessa l’applicazione del Regolamento sul contributo finanziario una tantum ai genitori in occasione della nascita di un figlio (Gazzetta ufficiale della RS, n° 16/07).
Articolo 16 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 093
Ancarano, 31. Maggio 2016
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost