Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1811. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Ankaran, stran 6213.

  
Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 8. člena in drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) ter skladno s 6. in 17. členom Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) je Občinski svet Občine Ankaran na 12. redni seji dne 31. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi režijskega obrata Občine Ankaran 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Občina Ankaran ustanavlja režijski obrat Občine Ankaran ter določa njegov status, delovno področje ter druga vprašanja povezana z delovanjem režijskega obrata Občine Ankaran.
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Ankaran (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
Režijski obrat deluje na območju Občine Ankaran.
Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Ankaran in ni pravna oseba.
II. DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA 
3. člen 
Režijski obrat je ustanovljen za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij lokalne skupnosti ter je njihovo izvajanje v javnem interesu. V tem okviru režijski obrat opravlja naslednje dejavnosti:
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– urejanje, čiščenje in vzdrževanje javne športne infrastrukture in skrb za obratovanje športne infrastrukture,
– urejanje, čiščenje in vzdrževanje obale, priobalnega pasu in javnih kopališč (urejenih in neurejenih),
– javni potniški promet (mestni kopenski potniški promet, pomorski potniški promet …),
– vodenje in izvajanje programa javnih del,
– nudenje izvajanja programa strokovnega praktičnega izobraževanja,
– urejanje javnih površin ter infrastrukture za potrebe javnih prireditev,
– vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov – tržnic, igrišč, avtobusnih postajališč,
– skrb za ureditev, vzdrževanje in obratovanje objektov in površin za kulturne prireditve,
– gostinska dejavnost za potrebe delovanja in obratovanja športnih objektov, kulturnih objektov in prireditev, javnih kopališč in javnih prireditev (dejavnost strežbe jedi in pijač, gostinsko nastanitvene dejavnosti …),
– urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, zelenih površin in površin za pešce,
– plakatiranje in obveščanje,
– vzdrževanje prostorov v lasti in uporabi občine,
– skrb za zagotavljanje varnosti in zagotavljanje sprejema (vratarja) v občinskih objektih in drugih javnih površinah,
– druge dejavnosti po odredbi župana.
Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so opredeljene z občinskimi odloki in zakonom.
Za izvajanje posameznih opravil v okviru svojih dejavnosti lahko režijski obrat odda javno naročilo za oddajo del zunanjemu izvajalcu.
III. ORGANIZACIJA REŽIJSKEGA OBRATA 
4. člen 
Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren direktorju občinske uprave.
V okviru režijskega obrata lahko delujejo zaposleni kot redno zaposleni, zaposleni po pogodbah ali zaposleni preko ustreznih programov javnih del.
Zaposlovanje v režijskem obratu se izvaja v skladu s kadrovskim načrtom občine in aktom o sistemizaciji delovnih mest ter predpisih, ki urejajo položaj javnih uslužbencev.
5. člen 
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge za režijski obrat na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava občine.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA 
6. člen 
Viri financiranja režijskega obrata so iz:
– sredstev občinskega proračuna,
– prihodkov ustvarjenih s prometom v okviru delovanja režijskega obrata,
– drugih prihodkov po zakonu oziroma drugih predpisih.
7. člen 
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava, ki za režijski obrat vodi ločeno knjigovodstvo, kar omogoča obračun odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
8. člen 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila Odloka o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) ter določbe predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe in delovno področje režijskega obrata.
V. KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Župan takoj po začetku veljavnosti tega odloka uskladi akt o sistemizaciji ter izvede potrebne postopke za prerazporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta oziroma postopke za novo zaposlitev.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 091
Ankaran, dne 31. maja 2016
 
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik l.r.
Ai sensi delle disposizioni degli articoli 21 e 61 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n° 94/07 – testo ufficiale riveduto e corretto, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), dell’articolo 8 e del secondo comma dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n° 17/15) ed in conformità agli articoli 6 e 17 della Legge sui servizi pubblici a carattere economico (Gazzetta ufficiale della RS, n° 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN e 57/11 – ORZGJS40) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella sua 12a seduta ordinaria in data 31. maggio 2016, ha approvato il presente
D E C R E T O 
di costituzione dell'azienda servizi comunali del Comune di Ancarano 
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 
Articolo 1 
Con il presente Decreto il Comune di Ancarano costituisce l’azienda servizi comunali del Comune di Ancarano e ne dispone lo status, l’ambito di lavoro ed altre questioni collegate all’operato dell’azienda servizi comunali del Comune di Ancarano.
Il costitutore dell’azienda servizi comunali è il Comune di Ancarano (nel prosieguo: il Comune).
Articolo 2 
L’azienda servizi comunali opera nel comprensorio del comune di Ancarano.
L’azienda servizi comunali è organizzata come unità organizzativa interna non autonoma nell’ambito dell’Amministrazione comunale del Comune di Ancarano e non ha personalità giuridica.
II. AMBITO DI LAVORO DELL’AZIENDA SERVIZI COMUNALI 
Articolo 3 
L’azienda servizi comunali è costituita per espletare i servizi pubblici locali di natura economica e altre attività che si presentano come condizioni per l’attuazione delle funzioni economiche, sociali o ecologiche della comunità locale, la cui realizzazione è nel pubblico interesse. In questo ambito l’azienda servizi comunali espleta le seguenti attività:
– sistemazione e pulizia delle aree pubbliche,
– sistemazione, pulizia e manutenzione dell’infrastruttura sportiva pubblica e cura del suo funzionamento,
– sistemazione, pulizia e manutenzione della costa, della fascia costiera e delle spiagge pubbliche (libere e stabilimenti balneari),
– gestione del trasporto passeggeri (trasporti passeggeri urbani via terra, via mare …),
– direzione e realizzazione del programma di lavori pubblici,
– offerta di realizzazione del programma di formazione pratica professionale,
– sistemazione delle aree pubbliche e dell’infrastruttura per le necessità delle manifestazioni pubbliche,
– manutenzione e gestione delle opere pubbliche infrastrutturali e di altro genere – mercati, parchi gioco, fermate degli autobus,
– cura per la sistemazione, la manutenzione e il funzionamento di strutture e superfici adibite alle manifestazioni culturali,
– attività di ristorazione per le necessità di operato e funzionamento degli impianti sportivi, delle strutture adibite a manifestazioni culturali, delle spiagge pubbliche e delle manifestazioni pubbliche (attività di somministrazione di cibi e bevande, attività di alloggio e ristorazione …),
– sistemazione e manutenzione delle strade locali, delle viabili pubbliche, delle aree verdi e di quelle pedonali,
– affissione di manifesti ed informazione,
– manutenzione degli ambienti in proprietà ed uso del Comune,
– cura per la garanzia della sicurezza e del servizio ricezione (portineria) negli stabili comunali e sulle altre aree pubbliche,
– altre attività su ordinanza del sindaco.
L’azienda servizi comunali può espletare anche altre attività disposte dai decreti comunali e dalla legge.
Per l’attuazione di singoli servizi nell’ambito delle sue attività l’azienda servizi comunali può avvalersi di un appalto pubblico per assegnare detti servizi ad un esecutore esterno.
III. ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA SERVIZI COMUNALI 
Articolo 4 
L’azienda servizi comunali è condotta dal dirigente dell’azienda servizi comunali, che è responsabile direttamente al direttore dell’Amministrazione comunale.
Nell’ambito dell’azienda servizi comunali i dipendenti possono lavorare come impiegati a tempo indeterminato, a contratto oppure tramite gli idonei programmi di lavori pubblici.
L’assunzione nell’azienda servizi comunali si attua in conformità al piano delle assunzioni del Comune ed all’atto sull’inquadramento dei posti di lavoro, nonché delle disposizioni che regolano la posizione dei pubblici impiegati.
Articolo 5 
I compiti tecnico professionali, organizzativi e di sviluppo per l’azienda servizi comunali nel settore dei servizi pubblici di natura economica vengono evasi dall’Amministrazione comunale.
IV. FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ DELL’AZIENDA SERVIZI COMUNALI 
Articolo 6 
Le fonti di finanziamento dell’azienda servizi comunali sono le seguenti:
– i fondi dal bilancio comunale,
– i ricavi e proventi derivanti dalle prestazioni nell’ambito dell’operato dell’azienda servizi comunali,
– altri ricavi e proventi ai sensi della legge o di altre disposizioni.
Articolo 7 
Tutti i servizi di contabilità e ragioneria per l’azienda servizi comunali vengono effettuati dall’Amministrazione comunale, che tiene per l’azienda servizi comunali la contabilità a parte, il che rende possibile il computo degli oneri e dei proventi secondo i principi vigenti per le società commerciali.
Articolo 8 
Per tutte le questioni non regolate dal presente Decreto si applicano analogicamente le disposizioni del Decreto di costituzione, organizzazione ed ambito di lavoro dell’Amministrazione comunale del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n° 17/15) e le disposizioni della disciplina che regola i servizi pubblici di natura economica e l’ambito di lavoro dell’azienda servizi comunali.
V. DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 9 
Il sindaco, subito dopo l’entrata in vigore del presente Decreto, armonizza l’atto d’inquadramento ed espleta i procedimenti necessari per la riassegnazione dei lavoratori ai posti di lavoro idonei, ovvero i procedimenti per le nuove assunzioni.
Articolo 10 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N°. 091
Ancarano, li 31. Maggio 2016
Il Sindaco 
del Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti