Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016

Kazalo

1797. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šmarješke Toplice, stran 6137.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12 in 111/13); v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 16. redni seji dne 31. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šmarješke Toplice 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen
(1) S tem odlokom Občina Šmarješke Toplice posamezne enote kulturne dediščine razglaša za kulturne spomenike lokalnega pomena.
(2) Odlok določa spomenike, identifikacijo spomenika, varstvene režime in vplivna območja.
II. KULTURNI SPOMENIKI LOKANEGA POMENA 
2. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena (v nadaljnjem besedilu: spomenik) se razglasijo naslednje enote dediščine:
Arheološka najdišča 
Zap. št.
EŠD
Ime spomenika
1.
30215
Orešje – Gomilno grobišče Laze
2.
14262
Strelac – Arheološko najdišče Gradenjska hosta – Mlada vina
3.
22386
Šmarješke Toplice – Gomilno grobišče Goli hrib
4.
14263
Vinica pri Šmarjeti – Arheološko najdišče Gabrina
5.
10872
Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko 
najdišče Strmec
6.
30216
Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko 
najdišče Veliki Vinji vrh
7.
10877
Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko 
najdišče Vihra
Stavbe 
Zap. št.
EŠD
Ime spomenika
8.
8660
Grič pri Klevevžu – Grad Klevevž
9.
11032
Šmarješke Toplice – Razvaline gradu Štrlek
Stavbe – sakralni spomeniki 
Zap. št.
EŠD
Ime spomenika
10.
1620
Bela Cerkev – Cerkev sv. Andreja
11.
1621
Dolenje Kronovo – Cerkev sv. Nikolaja
12.
1624
Draga pri Beli Cerkvi – Cerkev sv. Helene
13.
2536
Grič pri Klevevžu – Cerkev Karmelske Matere božje v Slapah
14.
2540
Koglo – Cerkev sv. Lenarta
15.
2541
Radovlja – Cerkev sv. Jakoba na Cerovcu
16.
8687
Straža pri Vinjem Vrhu – Stebrno znamenje
17.
2542
Šmarješke Toplice – Cerkev sv. Štefana
18.
2535
Šmarjeta – Cerkev sv. Marjete
19.
2538
Vinica pri Šmarjeti – Cerkev sv. Martina
20.
1622
Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Cerkev 
sv. Janeza Krstnika
21.
2537
Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Cerkev 
sv. Jožefa
22.
2539
Žaloviče – Cerkev sv. Urha
Spominski objekti in kraji 
Zap. št.
EŠD
Ime spomenika
23.
4193
Bela Cerkev – Grob s spomenikom padlim
24.
4205
Grič pri Klevevžu – Grob s spomenikom padlim na pokopališču v Slapah
25.
4238
Šmarjeta – Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam
Drugi objekti in naprave 
Zap. št.
EŠD
Ime spomenika
26.
8686
Šmarješke Toplice – Vodnjak v zdraviliškem parku
II. VARSTVENI REŽIMI 
3. člen
(splošni varstveni režimi) 
Splošni varstveni režim za nepremične kulturne spomenike 
– spodbujanje trajnostne uporabe spomenika, to je uporabe spomenika na način in v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča izgube njegovih kulturnih lastnosti,
– spodbujanje vzdržnega razvoja spomenika, s katerim se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje generacije, ne da bi bila s tem okrnjena ohranitev spomenika za prihodnje generacije,
– spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, znanstvene, izobraževalne in druge pomene spomenika,
– ohranjanje lastnosti in družbenega pomena spomenika ter njegove materialne substance,
– ohranjanje »varovanih sestavin spomenika« (za vsak spomenik posebej, pod točko A-6),
– dovoljeni so posegi v spomenik, ki upoštevajo in trajno ohranjajo njegove varovane vrednote,
– dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev za ohranitev spomenika ob spoštovanju njegove posebne narave in družbenega pomena,
– za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30. in 31. členom ZVKD-1 potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Splošni varstveni režim za vplivno območje: 
– ohranjanje prostorske integritete, pričevalnosti in dominantnosti spomenika,
– ohranjanje tradicionalne rabe, prostorskih razmerij, značilnih vedut in pogledov,
– prepoved posegov, ki imajo negativen vpliv na pojavnost in značaj spomenika v prostoru ali na njegovo materialno substanco,
– preprečevanje sajenja neavtohtonih dreves in grmovnic in drugih ureditev, ki niso v skladu z značajem spomenika in prostora.
– za vsak poseg v vplivno območje je v skladu z 28., 29., 30. in 31. členom ZVKD-1 potrebno pridobiti predhodne kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine (obveznost pridobitve pogojev in soglasja za sam spomenik je že določena z zakonom).
4. člen 
(varstveni režimi za posamezne zvrsti dediščine) 
1. Varstveni režim za arheološka najdišča
Arheološka najdišča se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
– odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
– gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine,
– nepooblaščenim osebam uporabljati iskalce kovin in pobirati arheološke najdbe,
– postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča,
– prepoved uvedbe vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena.
Posegi v arheološka najdišča so izjemoma dovoljeni:
– na stavbnih zemljišča znotraj naselij in v robnih delih najdišč, če ni možno najti drugih rešitev in če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.
– v procesu znanstvenega preučevanja ali v primeru druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa. V takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave, katerega sestavni del mora biti arhiv arheološkega najdišča. V primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno prezentirati na kraju samem (in situ) in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja.
2. Varstveni režim za stavbe
Za stavbe velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli, vključno z reklamnimi panoji, izveski in svetili, ki morajo biti v skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objektov),
– funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah),
– celovitost dediščine v prostoru,
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oziroma bolj avtentično stanje,
– izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
– posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet ter ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti.
3. Varstveni režim za spominske objekte in kraje
Varstveni režim predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot kot so:
– avtentičnost lokacije,
– fizična pojavnost objekta,
– vsebinski, simbolni in prostorski odnos med dediščino in okolico ter vedutami.
Prepovedano je:
– spomenik poškodovati ali podreti,
– spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo spomenika,
– spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
– na spomenik nameščati reklamne panoje, izveske in svetila.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele posameznih objektov v kvalitetnejše oziroma avtentičnejše stanje,
– izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
– spremeniti oziroma dopolniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če s tem nista bistveno prizadeti materialna substanca in pričevalnost objekta,
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
– posegati v okolico objekta zaradi njegove boljše predstavitve.
4. Varstveni režim za druge objekte in stavbe
Za druge objekte in naprave velja varstveni režim, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– fizična pojavnost objekta ali naprave,
– osnovna namembnost ali primarna raba objekta ali naprave in način njenega delovanja ter
– vsebinski in prostorski odnos med spomenikom in okolico.
III. IDENTIFIKACIJA POSAMEZNIH SPOMENIKOV 
5. člen
(arheološka najdišča) 
Zap. št.:
1
Ime:
Orešje – Gomilno grobišče Laze
EŠD:
30215
Naselje:
Orešje
Katastrska občina:
Gorenja vas
Parcelne številke:
1510/2, 1519, 1520/13, 1520/7, 1520/8, 1520/9, 1521/1, 1521/2, 1522, 1523, 1524, 1525/1, 1525/2, 1526/4, 1526/5, 1526/6, 1526/7, 1526/8, 1526/9, 2934/7- del (pot po sredini najdišča)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča. 
– Gomilno grobišče se varuje kot nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti. 
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ), ki predstavlja originalen kraj njihovega nastanka in deponiranja. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheologijo.
Zap. št.:
2
Ime:
Strelac – Arheološko najdišče Gradenjska hosta – Mlada vina
EŠD:
14262
Naselje:
Strelac
Katastrska občina:
Družinska vas
Parcelne številke:
*142, *176, *177, *278, 969/3, 975, 978/3, 981/1, 981/11, 981/12, 981/3, 981/4, 981/9, 984/1, 984/2, 984/3, 985, 987/1, 987/2, 987/3, 988/3, 988/4, 988/5, 988/6, 988/7, 988/8, 988/9, 994, 997/1, 997/2, 1001, 1004, 1005, 1006, 1011/1, 1011/3, 1011/4, 1013/1, 1013/14, 1013/15, 1013/16, 1013/17, 1013/18, 1013/19, 1013/5, 1014, 1133/1, 1133/2, 1134/1, 1134/2, 1135/1, 1135/2, 1135/3, 1135/4, 1135/5, 1135/6, 1135/7, 1135/8, 1136/1, 1136/2, 1141/1, 1141/2, 1141/3, 1143, 1144/2, 1190/1, 1190/2, 1191/1, 1191/2, 1223, 1225, 1226/1, 1226/2, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237/1, 1237/2, 1239, 1240, 1242, 1245, 1246, 1247/1, 1247/2, 1248, 1249, 1250, 1252, 1253, 1254, 1261, 1262/1, 1349, 1007-del (zahodni del parcele), 1010-del (zahodni del parcele), 1129/1-del (zahodni košček parcele v križišču), 1131-del (zahodna špica), 1192-del (vse, razen zahodne špice), 1224/1-del (vse, razen zahodnih dveh špic), 1262/4-del (vse, razen južnega dela), 1340-del (jugovzhodnih 200 m poti), 1341-del (vzhodnih 60 m poti), 1350/1-del (vse, razen 240 m južnega dela poti), 1351/2-del (severnih 250 m poti), 1359-del (severovzhodnih 100 m poti)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča. 
– Gomilno grobišče se varuje kot nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti. 
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ), ki predstavlja originalen kraj njihovega nastanka in deponiranja. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheologijo.
Zap. št.:
3
Ime:
Šmarješke Toplice – Gomilno grobišče Goli hrib
EŠD:
22386
Naselje:
Šmarješke Toplice
Katastrska občina:
Žaloviče
Parcelne številke:
1450, 1461/40, 1462/6, 1462/7, 1463/10, 1463/12, 1463/2, 1463/3, 1464/10, 1464/11, 1464/12, 1464/13, 1464/14, 1464/15, 1464/16, 1464/5, 1464/6, 1464/7, 1464/8, 1464/9, 1465/1, 1465/11, 1465/12, 1465/13, 1465/14, 1465/15, 1465/16, 1465/30, 1466, 1555, 1463/5-del (vse, razen zahodnih 200 m špice in delčka v sredini parcele), 1465/10-del (južno od poti), 1465/31-del (južno od poti), 1465/32-del (južno od poti), 1465/34-del (južno od poti), 1465/35-del (južno od poti), 1545/1-del (zahodnih 20 m poti), 1548-del (vzhodnih 185 m poti), 1554-del (50 m poti na severu parcele)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča. 
– Gomilno grobišče se varuje kot nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti. 
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ), ki predstavlja originalen kraj njihovega nastanka in deponiranja. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheologijo.
Zap. št.:
4
Ime:
Vinica pri Šmarjeti – Arheološko najdišče Gabrina
EŠD:
14263
Naselje:
Vinica pri Šmarjeti
Katastrska občina:
Gorenja vas
Parcelne številke:*
1, 2/1, 2/10, 2/11, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/2, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/29, 2/3, 2/30, 2/31, 2/32, 2/33, 2/34, 2/35, 2/36, 2/37, 2/38, 2/39, 2/4, 2/40, 2/41, 2/42, 2/43, 2/44, 2/45, 2/46, 2/47, 2/48, 2/49, 2/5, 2/50, 2/51, 2/52, 2/53, 2/54, 2/55, 2/56, 2/57, 2/58, 2/59, 2/6, 2/60, 2/61, 2/62, 2/63, 2/64, 2/7, 2/8, 2/9, 3/1, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/2, 3/3, 3/4, 3/42, 3/43, 3/44, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 7/1, 9, 10, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24/3, 24/4, 25/2, 26/1, 26/2, 27, 28, 29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/1, 42, 43, 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 47/3, 48/1, 48/2, 49, 50, 52, 53/1, 53/2, 54, 2953/2, 2/13-del (jugovzhodna polovica), 2921/7-del (vse, razen južnih 220 m poti), * Izpisane so parcele najdišča, ki ležijo v Občini Šmarješke Toplice
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča. 
– Gomilno grobišče se varuje kot nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti. 
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ), ki predstavlja originalen kraj njihovega nastanka in deponiranja. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheologijo.
Zap. št.:
5
Ime:
Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko najdišče Strmec
EŠD:
10872
Naselje:
Vinji Vrh
Katastrska občina:
Bela Cerkev
Parcelne številke:
*152, *156, *159, *160, *161, *327, *329, *336, *337, *338/1, *338/2, *386, *422, *448, *449, *450, *451, *482, *483, 1524/1, 1524/3, 1524/4, 1525, 1529, 1533, 1535/1, 1535/2, 1535/3, 1538, 1540, 1541/1, 1541/2, 1541/3, 1542, 1547, 1550, 1552/2, 1552/4, 1554/1, 1554/2, 1554/3, 1554/4, 1554/5, 1554/6, 1554/7, 1554/8, 1554/9, 1559/1, 1559/2, 1562, 1563, 1565, 1566, 1567, 1569/1, 1569/2, 1571/2, 1577/3, 1577/4, 1580, 1582, 1584, 1585, 1586, 1587, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597/1, 1597/2, 1598/2, 1600, 1601, 1613, 1615/1, 1615/2, 1621, 1863, 1864/3, 1867, 1868/2, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876/1, 1876/2, 1876/3, 1877, 1883/2, 1884/1, 1884/2, 1885/1, 1885/2, 1886, 1887/1, 1888, 1891, 1892/1, 1895, 1896/1, 1899, 1901, 1905/1, 1905/2, 1905/3, 1905/4, 1907/2, 1907/3, 1907/4, 1907/5, 1912/10, 1912/2, 1912/4, 1912/7, 1912/8, 1912/9, 1913, 1914/1, 1914/2, 1916/2, 1916/3, 1916/5, 1918, 1920/2, 1920/3, 1920/5, 1920/6, 1923, 1924, 1925, 1926/1, 1928, 1929/2, 1930, 1932, 1933/1, 1933/2, 1935/1, 1935/2, 1937, 1940/2, 1940/3, 1940/4, 1940/5, 1950, 1951, 1952, 1956/2, 1956/3, 1957, 1960/2, 1960/3, 1960/4, 1961/10, 1961/2, 1961/4, 1961/5, 1961/6, 1961/7, 1961/8, 1961/9, 1962/1, 1962/2, 1964, 1965/1, 1965/2, 1965/3, 1968, 1969, 1971, 1972/1, 1972/2, 1979, 1981/1, 1981/2, 1982/1, 1982/2, 1983, 1987/2, 1988/1, 1988/2, 1988/3, 1988/4, 1989/1, 1989/2, 1990, 1992/1, 1992/2, 1994, 2000/1, 2001/1, 2001/2, 2003/1, 2003/2, 2008/1, 2008/2, 2009, 2010, 2012, 2019, 2024, 2039, 2735/4, 2735/5, 2925, 2926, 2927, 2930, 2931, 2932, 2933, 2936, 1517/1-del (južni del parcele pod potjo), 1868/1-del (vse, razen severne špice), 2006/1-del (vse, razen južne špice ob cesti), 2924/2-del (južnih 300 m ceste), 2928-del (vse, razen južnih 50 m poti), 2935-del (jugovzhodnih 25 m poti), 2941-del (vse, razen zahodnih 90 m poti)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča. 
– Spomenik se varuje kot nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti. 
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ), ki predstavlja originalen kraj njihovega nastanka in deponiranja. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheologijo ter naslednja posebna določila: 
– Prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena. 
– Prepoved gradenj objektov na novih lokacijah.
Zap. št.:
6
Ime:
Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko najdišče Veliki Vinji vrh
EŠD:
30216
Naselje:
Vinji Vrh
Katastrska občina:
Gorenja vas
Parcelne številke:
*163, *165/2, *165/3, *166/3, *167, *170, *505, *558, 1093, 1100/1, 1100/2, 1100/3, 1100/4, 1100/5, 1101/1, 1101/2, 1103, 1110, 1446, 1449/2, 1449/3, 1449/4, 1449/5, 1449/6, 1457/1, 1457/2, 1459/1, 1459/2, 1459/3, 1462, 1464, 1466/1, 1466/2, 1466/3, 1471, 1473/1, 1473/2, 1473/3, 1474/1, 1474/3, 1474/4, 1475, 1476, 1478/3, 1479, 1480/1, 1481/2, 1485/1, 1487/2, 1487/3, 1487/4, 1490, 1491, 1492, 1493/1, 1493/2, 1494, 1495/1, 1495/2, 1496/1, 1496/2, 1497, 1498/1, 1498/2, 1500/1, 1500/2, 1500/3, 1500/4, 1500/5, 1505/1, 1505/10, 1505/11, 1505/12, 1505/13, 1505/14, 1505/15, 1505/16, 1505/4, 1505/5, 1505/7, 1505/8, 1505/9, 1508, 1510/1, 1510/4, 1510/5, 1510/6, 1511/1, 1511/2, 1511/3, 1514/1, 1515/4, 1517/1, 1517/2, 1517/3, 1520/14, 1520/15, 1520/16, 1520/17, 1520/2, 1520/3, 1520/4, 1520/5, 2934/8, 2935/10, 2935/11, 2935/12, 2935/5, 2935/6, 2935/7, 2935/8, 2936/2, 2932-del (vzhodnih 350 m poti), 2934/7-del (jugovzhodnih 220 m poti), 2935/13-del (vse, razen vzhodnih 220 m poti), 2936/1-del (vzhodnih 100 m poti), 2939/2-del (južnih 40 m poti)
Katastrska občina:
Bela Cerkev
Parcelne številke:
*130, *312, *315, *418, 1352, 1354, 1355, 1356, 1362/1, 1363, 1364, 1365, 1367, 1369/1, 1369/2, 1369/3, 1369/4, 1369/5, 1372, 1373, 1374/1, 1374/3, 1374/4, 1376/1, 1376/2, 1377/1, 1380/1, 1382, 1383, 1384, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392/1, 1392/2, 1394, 1395/1, 1395/2, 1396, 1398/1, 1398/2, 1398/3, 1404, 1405, 1408, 1409, 1410/1, 1410/2, 1410/3, 1411/1, 1412, 1417, 1418, 1419, 1421, 1427/1, 1429/1, 1429/3, 1432, 1433, 1434, 1435, 1438, 1439/1, 1439/2, 1442, 1445, 1448, 1450, 1451, 1454, 1456, 1457, 1458, 1459, 1461, 1464, 1466, 1467, 1468, 1473, 1475, 1479, 1480, 1481, 1483, 1485/3, 1486, 1487/1, 1490, 1492, 1493, 1499/2, 1499/3, 1499/4, 1504, 1507/1, 1507/2, 1507/3, 1507/4, 1509/1, 1509/2, 1509/3, 1511/1, 1511/3, 1513, 1515/1, 1515/2, 1515/3, 1530, 1543, 1544, 1598/1, 1599, 1603/1, 1603/2, 1605, 1607, 1608, 1609/1, 1609/2, 1610, 1611/1, 1611/2, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620/1, 1620/2, 1633/1, 1633/2, 1636/1, 1636/2, 1636/3, 1637/1, 1637/2, 1640/2, 1640/3, 1640/4, 1640/5, 1642, 1644, 1646, 1649/1, 1649/2, 1653, 1654, 1655, 1657, 1659, 1660, 1661, 1662, 1664, 1667, 1669, 1671/1, 1671/2, 1672/1, 1672/2, 1673, 1675, 1676, 1680/1, 1680/2, 1680/3, 1680/4, 1729, 1730/1, 1751, 1756/1, 1756/2, 1758/1, 1774, 1793, 1794/1, 1794/2, 1826, 2942/1, 2942/2, 1517/1-del (severna polovica parcele), 1719/8-del (vse, razen zahodne in južne špice), 1771/1-del (vse, razen južne špice), 1827-del (vse, razen južne špice), 2924/1-del (južnih 20 m poti), 2924/2-del (severnih 140 m poti)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča. 
– Spomenik se varuje kot nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti. 
– Arheološke ostaline se varujejo na kraju samem (in situ), ki predstavlja originalen kraj njihovega nastanka in deponiranja. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter naslednja posebna določila: 
– Prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena. 
– Prepoved gradenj na novih lokacijah in na mestu že obstoječih objektov. 
– Prepoved podzemnih infrastrukturnih vodov in objektov povezanih z njimi.
Zap. št.:
7
Ime:
Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko najdišče Vihra
EŠD:
10877
Naselje:
Vinji Vrh
Katastrska občina:
Bela cerkev
Parcelne številke:
*425, 626, 627, 628, 630, 695, 696, 700, 703, 704, 705, 707, 709/1, 709/2, 710/1, 710/2, 713, 714, 715, 716, 718, 720/1, 720/2, 726, 728, 729, 732, 736, 737, 740, 743/3, 745/1, 745/2, 745/3, 747, 750/1, 750/2, 750/3, 750/4, 752, 754, 756, 758, 759, 761, 764, 765, 2287, 2288, 2289/1, 2289/2, 2289/3, 2289/4, 2289/5, 2289/6, 2289/8, 2289/9, 2289/10, 2289/11, 2289/12, 2289/13, 2289/14, 2289/15, 2289/16, 2295, 2296, 2300, 2301, 2305, 2306, 2307/1, 2307/2, 2307/3, 2307/4, 2307/5, 2308, 2309/1, 2309/2, 2310, 2311/1, 2311/2, 2311/3, 2311/4, 2314, 2321/1, 2322/2, 2912, 2961-del (severnih 780 m poti)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Zgodovinski, arheološki in prostorski kontekst najdišča. 
– Spomenik se varuje kot nedeljivo celoto, ki jo varujemo nepozidano, v svoji izvirnosti in neokrnjenosti. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča ter naslednja posebna določila: 
– Prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale konfiguracijo terena. 
– Prepovedane so gradenj objektov na novih lokacijah.
6. člen 
(stavbe) 
Zap. št.:
8
Ime:
Grič pri Klevevžu – Grad Klevevž
EŠD:
8660
Naselje:
Grič pri Klevevžu
Katastrska občina:
Zbure
Parcelna številka:
*415
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina:
Zbure
Parcelne številke:
*111, *112/2, *416, *417, *454, *500, 963/1, 963/2, 964, 965/3, 965/4, 967/1, 967/2, 969/1, 969/2, 969/3, 969/4, 971/1, 971/2, 971/3, 971/4, 971/5, 974, 976/3, 986, 987, 988, 990, 995/5, 1129, 2563/1, 2563/2, 2577, 2578, 2579, 2585, 2586/1, 2586/2, 2586/3, 2589, 2591/1, 2591/2, 2591/3, 2595/1, 2595/10, 2595/11, 2595/2, 2595/3, 2595/4, 2595/5, 2595/6, 2595/7, 2595/8, 2595/9, 2596, 2598/1, 2603/27, 2621/1, 2621/2, 2622/1, 2622/2, 2623, 2630, 2635, 2636, 2637, 2660/2, 2779, 2799/4, 2799/5, 2839/2, 2841, 976/1-del (vse, razen jugovzhodne špice), 2571/2-del (vzhodna špica), 2584-del (severna špica), 2772/6-del (180 m ceste ob Marijini kapeli), 2774-del (vse, razen vzhodne špice), 2780-del (400 m odcep proti mlinu), 2839/2-del (potok Radulja v delu znotraj vplivnega območja)
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike ter varstvena režima za arheologijo in stavbe. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja 
– V vplivnem območju je potrebno celostno ohranjati neposredno z gradom povezane vrednote, kot so krajinsko zasnovan manjši grajski park, grajska gospodarska poslopja, mlin s kopališčem v soteski reke Radulje ter cerkev Karmelske Matere božje. 
– V vplivnem območju se zaradi arheološkega pomena varujejo zemljišča, na katerih rastejo ali stojijo skromni ostanki krajinskega parka, gospodarska poslopja, mlin in cerkev Karmelske Matere božje.
Zap. št.:
9
Ime:
Šmarješke Toplice – Razvaline gradu Štrlek
EŠD:
11032
Naselje:
Šmarješke Toplice
Katastrska občina:
Žaloviče
Parcelna številka:
1458/10
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina:
Žaloviče
Parcelne številke:
1019/1, 1019/2, 1020/1, 1020/2, 1020/3, 1020/4, 1020/5, 1021, 1022, 1023, 1024, 1456, 1458/9, 1458/11, 1458/14, 1458/15, 1458/16, 1458/49, 1567-del (potok Toplica severno od razvalin)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Ohranjeni zidovi z vsemi detajli in razpoznavno tehnologijo srednjeveške gradnje. 
– Obrambni jarek. 
– Celotna parcela spomenika (zaradi arheološkega pomena). 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike ter varstvena režima za arheologijo in stavbe. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
7. člen
(Sakralni stavbni spomeniki) 
Zap. št.:
10
Ime:
Bela Cerkev – Cerkev sv. Andreja
EŠD:
1620
Naselje:
Bela Cerkev
Katastrska občina:
Bela Cerkev
Parcelna številka:
*225
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: 
Bela Cerkev
Parcelne številke: 
*224, *377, *389, *406, *429, 2640/2, 2640/3, 2673/2, 2673/3, 2676/5, 2682, 2683/1, 2683/2, 2683/3, 2683/4, 2683/6, 2685/1, 2685/2, 2688/1, 2688/2, 2688/3, 2688/4, 2689, 2700/2, 2705, 2707, 2708/1, 2708/2, 2710/1, 2710/3, 2717/10, 2717/9, 2723/6, 2723/7, 2727, 2955/5, 2710/3-del (južni del), 2727-del (južna špica), 2947/1-del (južni del – dostopna cesta okoli cerkve), 2948-del (južnih 50 m poti), 2950/1-del (severnih 100 m glavne dostopne ceste), 2955/6-del (vaški trg ter del ceste proti severu)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Pojavnost spomenika v prostoru, njegova osrednja lega v naselju kot višinske dominante. 
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost ter posamezni dekorativni členi arhitekture (kamniti okviri oken in vrat, kamnita napisna plošča). 
– Oltarna oprema (oltarni nastavki, kipi, slike), orgelska omara, slika sv. Florijana, delo slikarja Goldensteina. 
– Kamnit pokopališki zid in vhodi na pokopališče ter del pokopališča z otroškimi grobovi. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
11
Ime:
Dolenje Kronovo – Cerkev sv. Nikolaja
EŠD:
1621
Naselje: 
Dolenje Kronovo
Katastrska občina: 
Družinska vas
Parcelna številka: 
*1
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: 
Družinska vas
Parcelne številke: 
*2, 122/1, 123/1, 123/2, 138/2, 140, 142/1, 142/2, 118-del (južno od ceste)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Pojavnost spomenika v prostoru ter njegova osrednja lega v naselju kot višinske dominante. 
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna gradbena substanca ter posamezni dekorativni členi (dekorativna poslikava zvonika in prezbiterija) in kamnoseški detajli. 
– Oltarna oprema (oltarni nastavek, kipi), kip sv. Miklavža v niši zahodne stene zvonika, zvon z letnico 1531, pozlačen kelih iz zač. 18. stoletja, kadilnica iz tolčene pločevine in k njej pripadajoč čolniček iz sr. 18. stoletja. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
12
Ime:
Draga pri Beli Cerkvi – Cerkev sv. Helene
EŠD:
1624
Naselje: 
Draga
Katastrska občina: 
Bela Cerkev
Parcelna številka: 
*201
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: 
Bela Cerkev
Parcelne številke: 
2316, 2317, 2354/1, 2354/2, 2358, 2359, 2360, 2361, 2364, 2365, 2382, 2383, 2397/1, 2397/2, 2398, 2367-del (zahodna špica pri cerkvi)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Pojavnost spomenika v prostoru in nepozidan prostor izpostavljenega pomola nad sotesko. 
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna gradbena substanca ter posamezni kamnoseški detajli (kamnit portal, okvirji oken). 
– Oltarna oprema (oltarni nastavek, kipi), kamnita zakramentalna hišica v severni steni ladje, poznogotski kip Matere Božje z otrokom, slika Matere Božje dobrega sveta, delo slikarja Antona Postla in zvonček z letnico 1618 in posvetilni križi na stenah ladje. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Drevesa, ki zastirajo pogled na cerkev iz doline, se lahko se odstranijo. Pomembnejša drevesa, ki oblikujejo ambient cerkve se ohranjajo.
Zap. št.:
13
Ime:
Grič pri Klevevžu – Cerkev Karmelske Matere božje v Slapah
EŠD:
2536
Naselje: 
Grič pri Klevevžu
Katastrska občina: 
Zbure
Parcelni številki: 
*111, 967/2
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA KULTURNI SPOMENIK 
– Cerkev predstavlja prostorsko dominanto in daje značilno prepoznavnost pokrajini ob Radulji. 
– Cerkev ohranja avtentično stavbno substanco in konstrukcijsko zasnovo ter s tem velik potencial za poznavanje historičnih gradbenih materialov in njihove uporabe. 
– Cerkvena arhitektura je izredno kvaliteten primer poznorenesančne arhitekture iz prve četrtine 17. stoletja in sodi med pomembnejše na Slovenskem. 
– Kvalitetna oltarna oprema lepo dopolnjuje opus našega baročnega podobarskega izročila, antependij dolenjskega baročnega slikarja Antona Postla, podobe križevega pota slikarski opus baročnega slikarja Valentina Metzingerja, slika Marijinega Obiskovanja pa opus francoskega slikarja Charlesa Le Bruna. 
– Nastanek cerkve je povezan z lastniki gradu Klevevž (družina Moscon), saj je bila postavljena kot njihova grobna cerkev, nanjo se veže tudi bogato ustno ljudsko izročilo. 
– Grobno polje z nagrobniki družine Ulm ohranja spomin na nekdanje lastnike med 2. svetovno vojno požganega gradu Klevevž. 
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Pojavnost spomenika v prostoru, nepozidan prostor in prostorska povezava (vidni stik) z lokacijo gradu Klevevž. 
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna gradbena substanca ter posamezni kamnoseški detajli (portali, okvirji oken, slopi, kamniti tlaki, napisna nagrobna plošča, kropilni kamni, stopnice pred oltarji in glavnim vhodom), leseni (krila vrat, okenski okvirji, stopnice na pevski kor) in kovani stavbni elementi (križi na oknih, okovje, ključavnice in kljuke). 
– Dekorativni elementi iz štuka na obokih in dekorativna poslikava na stenah. 
– Vsa oltarna oprema (oltarni nastavki, kipi, slike, relikviariji, Marijin prenosni oltarček) in kamnita prižnica. 
– Slike: Marijino Obiskovanje iz opusa francoskega slikarja Charlesa Le Bruna, sv. Marjeta iz nekdanje župnijske cerkve, 14 podob križevega pota, delo Valentina Metzingerja in antependij, delo Antona Postla). 
– Lesen pevski kor, njegovo stopnišče, ter ograja z baročno orgelsko omaro, inštrumentom in kovinskimi zastavicami. 
– Steklen lestenec, prinesen iz župnijske cerkve. 
– Grobno polje z nagrobniki družine Ulm. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe.
Zap. št.:
14
Ime:
Koglo – Cerkev sv. Lenarta
EŠD:
2540
Naselje: 
Koglo
Katastrska občina: 
Zbure
Parcelna številka: 
*260
Katastrska občina: 
Zbure
Parcelne številke: 
*255, *261, *262/2, *262/3, 1566/1, 1567/3, 1567/4, 1567/5, 1567/6, 1568, 1569, 1570/1, 1570/2, 1571/2, 1614, 1662, 1663/1, 1663/2, 1664/1, 1665/1, 1665/2, 1666, 1668
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Pojavnost spomenika v prostoru kot višinske in prostorske dominante. 
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna gradbena substanca ter posamezni kamnoseški detajli (talni zidec, portal, obočna rebra), leseni (krila vrat, okenski okvirji) in kovani stavbni elementi (križi na oknih, panti, ključavnice in kljuke). 
– Vsa oltarna oprema (oltarni nastavki, kipi), pa tudi poslikava v prezbiteriju pod sekundarnimi beleži. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
15
Ime:
Radovlja – Cerkev sv. Jakoba na Cerovcu
EŠD:
2541
Naselje:
Radovlja
Katastrska občina:
Zbure
Parcelna številka:
*174
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: 
Zbure
Parcelne številke: 
*179, *180, *465, 1278/1, 1295, 1297, 1301, 1302, 1281-del (zahodni del parcele ob cesti), 1292/3-del (severni del parcele ob cesti), 1300/1-del (vse, razen zahodne špice), 2777-del (140 m južne ceste ob cerkvi), 2807/2-del (70 m severne ceste ob cerkvi)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Pojavnost spomenika v prostoru. 
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna gradbena substanca ter posamezni kamniti (portala, obočna rebra, sklepniki), leseni (krila vrat, okenski okvirji) in kovani stavbni elementi (križi na oknih, panti, ključavnice in kljuke). 
– Vsa oltarna oprema (oltarni nastavki, kipi), poslikava na slavoločni steni pod sekundarnimi beleži, fragmenti poslikave ob glavnem vhodu, dekorativna poslikava na zvoniku in ob glavnem portalu ter tlaki. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
16
Ime:
Straža pri Vinjem Vrhu – Stebrno znamenje
EŠD:
8687
Naselje: 
Vinji Vrh
Katastrska občina: 
Bela cerkev
Parcelna številka: 
2897-del (znamenje stoji na parceli ceste)
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: 
Bela cerkev
Parcelne številke: 
*398, 138/1, 138/2,2892-del (južnih 30 m ceste), 2897-del (vzhodnih 110 m ceste ob znamenju)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Pojavnost spomenika v prostoru. 
– Arhitekturna zasnova, avtentičen material in namembnost spomenika. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja. Odstrani se vegetacija, ki zakriva poglede na spomenik.
Zap. št.:
17
Ime:
Šmarješke Toplice – Cerkev sv. Štefana
EŠD:
2542
Naselje: 
Šmarješke Toplice
Katastrska občina: 
Žaloviče
Parcelna številka: 
*142
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: 
Žaloviče
Parcelne številke: 
1395, 1399, 1401/2-del (vse, razen južne špice in vzhodnega dela preko poti)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Pojavnost spomenika v prostoru. 
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost in originalna gradbena substanca. 
– Vsa oltarna oprema (oltarni nastavek, kipi) in slika Matere Božje iz leta 1921. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
18
Ime:
Šmarjeta – Cerkev sv. Marjete
EŠD:
2535
Naselje:
Šmarjeta
Katastrska občina:
Gorenja vas
Parcelni številki:
*292, 1962/2
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA 
Spomenik nima določenega vplivnega območja. Cerkev se varuje znotraj območja registrirane dediščine Šmarjeta – Vaško jedro (EŠD 23126). 
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Pojavnost spomenika v prostoru kot višinske dominante. 
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna gradbena substanca ter posamezni stavbni elementi (portali, lesena krila vrat, okenski okvirji, terecco tlaki). 
– Vsa oltarna oprema (oltarni nastavki, kipi, slike, tabernakelj, svečniki), prižnica, kropilni kamni in ograja pevskega kora z orglami. 
– Slike: Križanje iz Slap, sv. Jurija in Darovanje v templju iz 18. stoletja, slike Križevega pota in slika sv. Frančiška s tretjeredniki, delo slikarja Matije Koželja in leseni okvirji slik Križevega pota, izdelek Karla Poglajna, Jebačinovi sliki Jezusa na križu in Srca Jezusovega; 
– Kipi: mrtvega Kristusa in sv. Antona Padovanskega, delo Jožeta Jarma, sv. Jožefa, sv. Alojzija in sv. Neže, delo Franca Zajca, Lurške Marije in kip Srca Jezusovega, delo Feliksa Tomana in kip Marije, naše ljube Gospe presvetega srca. 
– Slikana okna – izdelek Tiroler Glasmalerei iz Innsbrucka. 
– Luči – izdelane po načrtih arhitekta Janeza Valentinčiča. 
– Nagrobni plošči župnika Andreje Jegliča in Janeza Volčiča pod pevskim korom. 
– Spominska plošča padlim v 1. svetovni vojni na pročelju cerkve. 
– Kamnit zid nekdanjega pokopališča ob cerkvi, v njega vzidani nagrobniki in dostopi. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe ter varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
19
Ime:
Vinica pri Šmarjeti – Cerkev sv. Martina
EŠD:
2538
Naselje: 
Vinica pri Šmarjeti
Katastrska občina: 
Gorenja vas
Parcelni številki: 
*1, 463/2
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: 
Gorenja vas
Parcelne številke: 
*2/1, *2/2, 2921/6, 2953/9, 2954, 460, 461, 463/1, 464, 465/16, 6/1-del (jugozahodnih 110 m), 2921/5-del (cca. 300 m ceste ob cerkvi), 2952/1-del (cca. 130 m ceste vzhodno od cerkve)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Pojavnost spomenika v prostoru. 
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna gradbena substanca ter posamezni stavbni elementi (portali, lesena krila vrat, okenski okvirji). 
– Vsa oltarna oprema (oltarni nastavki, kipi, slike, svečniki). 
– Lestenec – glažutarsko delo iz druge polovice 19. stoletja. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
Zap. št.:
20
Ime:
Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Cerkev sv. Janeza Krstnika
EŠD:
1622
Naselje:
Vinji Vrh
Katastrska občina: 
Bela Cerkev
Parcelna številka: 
*4
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: 
Bela Cerkev
Parcelne številke: 
*46, *97, *98, *99, *281, *401, 327/1, 327/2, 329, 330, 331, 333, 334, 337, 338, 343, 346, 347, 348, 350/1, 350/2, 932, 933, 936, 937, 940, 942, 943/1, 943/2, 946, 1053, 1057/2, 1057/3, 1057/4, 1059, 1061, 1062/2, 326-del (jugozahodni del pod potjo), 2904-del (cca. 250 m ceste mimo cerkve in 90 m njenega južnega odcepa)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Pojavnost spomenika v prostoru in ambient cerkve z lipo. 
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna gradbena substanca ter posamezni stavbni elementi (kamnit glavni portal) ter dekorativna členitev fasad. 
– Cerkvena oprema (oltar, prižnica) z vsemi pripadajočimi kipi in okrasjem ter sliko Antona Postla. 
– Spominska plošča Jožetu Peterlinu na cerkvenem pročelju. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja. Varuje in ohranja se lipa pri cerkvi.
Zap. št.:
21
Ime:
Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Cerkev sv. Jožefa
EŠD:
2537
Naselje: 
Vinji Vrh
Katastrska občina: 
Gorenja vas
Parcelni številki: 
1505/1, 1505/5
Katastrska občina: 
Bela cerkev
Parcelna številka: 
1653
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: 
Gorenja vas
Parcelne številke: 
*166/3, *167, *170, 1474/3, 1474/4, 1496/1, 1496/2, 1500/1, 1500/3, 1500/4, 1500/5, 1505/4, 1505/7, 1505/8, 1505/9, 1505/10, 1505/11, 1505/12, 1505/13, 1505/14, 1505/15, 1505/16, 2934/8, 2935/10, 2935/12, 2935/11-del (severnih 140 m ceste), 2935/13-del (zahodnih 10 m ceste)
Katastrska občina: 
Bela Cerkev
Parcelne številke: 
1649/1, 1654, 1655, 1662
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Pojavnost spomenika v prostoru, nepozidan prostor okoli cerkve in ambient z lipo. 
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna gradbena substanca ter posamezni kamniti (portali, okvirji oken, kropilni kamni), leseni (krila vrat, okenski okvirji, stopnice na pevski kor) in kovani stavbni elementi (križi na oknih, panti, ključavnice in kljuke). 
– Prostostoječi zvonik, njegova originalna gradbena substanca ter posamezni kamniti deli (stopnice, obrobe na fasadi) 
– Kapeli ob zahodni steni zvonika in vzhodni steni prezbiterija 
– Dekorativni elementi iz štuka na obokih. 
– Vsa oltarna oprema (oltarni nastavki, kipi, slike), prižnica, ograja pevskega kora z orgelsko omaro in inštrumentom 
– Slika Smrt sv. Jožefa, delo Valentina Metzingerja, in votivni podobi, ena na ograji pevskega kora in druga v župnišču v Šmarjeti. 
– Zvon celjskih livarjev Nikolaja Urbana Boseta in Konrada Schneiderja iz leta 1701. 
– Lipa na južni strani prezbiterija. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe. 
Cerkev se nahaja znotraj spomenika Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko najdišče Veliki Vinji vrh (zap. št. 6), zato velja tudi varstveni režim za arheološka najdišča.
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja Varuje in ohranja se lipa. Celotno vplivno območje se nahaja znotraj spomenika Vinji Vrh pri Beli Cerkvi – Arheološko najdišče Veliki Vinji vrh (zap. št. 6), zato v vplivnem območju cerkve velja tudi splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za arheološka najdišča.
Zap. št.:
22
Ime:
Žaloviče – Cerkev sv. Urha
EŠD:
2539
Naselje: 
Žaloviče
Katastrska občina: 
Žaloviče
Parcelna številka: 
*1
LEGA IN OBSEG VPLIVNEGA OBMOČJA
Katastrska občina: 
Žaloviče
Parcelne številke: 
*2, 426/3-del (severni del), 427-del (južni del), 428-del (južni del), 429/1-del (jugovzhodni del)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Pojavnost spomenika v prostoru. 
– Arhitekturna zasnova cerkve, njena namembnost, originalna gradbena substanca ter posamezni stavbni elementi (portali, lesena krila vrat, okenski okvirji). 
– Vsa oltarna oprema (oltarni nastavki, kipi, svečniki). 
– Kipa sv. Antona Padovanskega in sv. Urha iz 18. stoletja. 
– Kelih z letnico 1676. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Velja splošno varstveni režim za spomenike in varstveni režim za stavbe. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
8. člen 
(spominski objekti in kraji) 
Zap. št.:
23
Ime:
Bela Cerkev – Grob s spomenikom padlim
EŠD:
4193
Naselje:
Bela Cerkev
Katastrska občina:
Stara vas
Parcelna številka:
2955/6-del (jugozahodni del parcele)
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA KULTURNI SPOMENIK 
– Osrednji in najstarejši tovrstni spomenik padlim v NOB v Občini Šmarješke Toplice. 
– S svojo lokacijo in ob primerni ureditvi dopolnjuje podobo centralnega dela Bele Cerkve. 
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Pojavnost spomenika v prostoru ter njegova lokacija v strukturi naselja. 
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje ter naslednje določilo: 
– ob celovitem urejanju in prenovi osrednjega dela Bele Cerkve se območje spomenika lahko delno prilagodi novi zasnovi trga.
Zap. št.:
24
Ime:
Grič pri Klevevžu – Grob s spomenikom padlim na pokopališču v Slapih
EŠD:
4205
Naselje:
Grič pri Klevevžu
Katastrska občina:
Zbure
Parcelna številka:
967/2-del (severni del parcele)
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA KULTURNI SPOMENIK 
– Avtentična lokacija pokopa. 
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Avtentičnost lokacije. 
– Fizična pojavnost objekta. 
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA (A-9)
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike (A-9.1) in varstveni režim za spominske objekte in kraje.
Zap. št.:
25
Ime:
Šmarjeta – Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam
EŠD:
4238
Naselje:
Šmarjeta
Katastrska občina:
Gorenja vas
Parcelna številka:
1940/2-del (jugovzhodni kot parcele)
VREDNOTE, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV ZA KULTURNI SPOMENIK 
– Osrednji tovrstni spomenik padlim v NOB v občini Šmarjeta. 
– Avtentična lokacija pokopa. 
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Avtentičnost lokacije. 
– Fizična pojavnost objekta. 
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike in varstveni režim za spominske objekte in kraje. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
9. člen 
(drugi objekti in naprave) 
Zap. št.:
26
Ime:
Šmarješke Toplice – Vodnjak v zdraviliškem parku
EŠD:
8686
Naselje:
Šmarješke Toplice
Katastrska občina:
Žaloviče
Parcelna številka:
995/4-del (del parcele v krožišču parkovnih poti)
VAROVANE SESTAVINE SPOMENIKA 
– Avtentičnost lokacije. 
– Fizična pojavnost – ohranjena originalna podoba. 
– Vsebinski, simbolni in prostorski odnos med spomenikom in okolico. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA SPOMENIKA 
Za spomenik velja splošni varstveni režim za kulturne spomenike. 
OPIS VARSTVENEGA REŽIMA VPLIVNEGA OBMOČJA 
Velja splošno varstveni režim za vplivna območja.
10. člen
(grafični del odloka) 
(1) Sestavni del odloka je grafični del, v katerem so na zemljiško katastrskih prikazih različnih meril (od 1:1000 do 1:10 000) vrisani spomeniki in vplivna območja posameznih spomenikov, ki so povzeti po Registru nepremične kulturne dediščine (dalje RKD). V primeru odstopanj med odlokom in RKD se upošteva prikaz v Odloku. Sestavni del Odloka so tudi opisi posameznih spomenikov, z navedenimi pomembnejšimi sestavinami ter vrednotenjem.
(2) Grafični del vsebuje:
1. Pregledna karta spomenikov v M 1:50000
2. Prikaz lege spomenikov z opisi in navedbo pomembnejših sestavin ter vrednotenjem za vsak spomenik posebej:
List 1: Podatki o spomeniku z opisi in navedbo pomembnejših sestavin ter vrednotenjem
List 2: Prikaz lege in vplivnega območja spomenika na ZKP v M od 1:1000 do 1:10 000.
(3) Kot kartografska podlaga za prikaz lokacij spomenikov, območij spomenikov in vplivnih območij je uporabljen zemljiško katastrski prikaz – v nadaljevanju: ZKP, vir: GURS, stanje: februar 2014.
(4) V primeru spremembe izvornih podatkov ZKP zaradi vzdrževanja zemljiškega katastra se lokacije spomenikov in območja v digitalnem prikazu smiselno interpretirajo glede na analogni prikaz v izvirniku.
V primeru interpretacije območij zaradi postopkov izboljšave lokacijskih podatkov zemljiškega katastra (natančnejše določitve koordinat urejenih meja, urejanje meja zemljiškega katastra ...), se smiselno upoštevajo območja prikazana v izvirniku, oziroma je dovoljena njihova interpretacija v mejah natančnosti grafičnih podatkov zemljiškega katastra na obravnavanem območju. Interpelacija je možna pri posamičnih prilagoditvah (prilagoditvah na posamičnih parcelah). Zaradi poenostavitve ugotavljanja, kdaj se je izvedla izboljšava grafičnih podatkov zemljiškega katastra se pogoj vezati na ohranjanje izvorne parcelne številke. Če se je parcelna številka ohranila, pomeni da so se lahko dogajale samo izboljšave grafičnih podatkov zemljiškega katastra.
V primeru spreminjanja ZKP zaradi geodetskih postopkov (parcelacija, komasacija, izravnava meje), novo parcelno stanje v ZKP ne vpliva na območja. Potrebno je upoštevati projekcijo območja na novo stanje ZKP.
11. člen 
(priloge k odloku) 
Priloga k odloku so strokovne osnove: Predlog za razglasitev kulturnih spomenikov in lokalnega pomena na območju Občine Šmarješke Toplice (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, št. 6224-0003/2015/1, september 2015), ki se hrani na Občini Šmarješke Toplice v spisu postopka in na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen
(upravljanje) 
Lastnik oziroma posestnik upravlja s spomenikom v skladu z aktom o razglasitvi neposredno ali tako, da ga poveri upravljavcu.
13. člen 
(obveznost javne dostopnosti) 
Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora javnosti omogočiti dostop do spomenika v sorazmerju s svojimi zmožnostmi. Dostop ne sme ogrožati spomenika ali njegovih varovanih elementov.
14. člen 
(obveznost pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in soglasij) 
Za vse posege v spomenik in vplivno območje spomenika je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
15. člen 
(nadzor nad izvajanjem) 
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.
16. člen 
(zaznamba v zemljiški knjigi) 
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih od 5. do vključno 8. člena tega Odloka pri vsakem posameznem kulturnem spomeniku.
17. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Šmarješke Toplice prenehajo veljati naslednji odloki in sklepi oziroma njihovi deli:
– Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92) v tistem delu, ki se nanaša na nepremične kulturne in zgodovinske spomenike na območju Občine Šmarješke Toplice.
18. člen 
(hramba) 
Odlok se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Občine Šmarješke Toplice in sedežu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto. V primeru odstopanj med analogno in digitalno obliko velja analogna oblika odloka.
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2016-6
Šmarjeta, dne 1. junija 2016
Županja 
Občine Šmarješke Toplice 
mag. Bernardka Krnc l.r.