Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016

Kazalo

1776. Odlok o režijskem obratu Občine Laško, stran 6114.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 42/08) in 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Laško na 13. redni seji dne 25. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o režijskem obratu Občine Laško 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
S tem odlokom Občina Laško ustanavlja režijski obrat, s sedežem Mestna ulica 2, 3270 Laško.
S tem odlokom se določa njegova organizacijska zasnova, njegove pristojnosti in financiranje.
II. ORGANIZACIJSKE DOLOČBE 
2. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Laško.
3. člen 
Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Laško in ni pravna oseba.
4. člen 
Zaposlovanje v režijskem obratu se izvaja v skladu z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Laško.
III. DEJAVNOST 
5. člen
Režijski obrat lahko izvaja naslednje naloge:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
– čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zagotavljanje pogojev za razvoj in nadzor komunalnega gospodarstva, cestnega gospodarstva, prometa in zvez, vodnega gospodarstva ter energetike,
– predlaganje standardov in normativov za gospodarske javne službe in promet ter skrb za njihovo izvajanje,
– gospodarjenje s komunalno infrastrukturo ter načrtovanje in vodenje investicij ter projektov na področju komunalne infrastrukture,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vodenje nadzora nad izvajanjem nalog izvajalcev gospodarskih javnih služb in prometa,
– pripravljanje predlogov za določanje prometne ureditve v občini in spremljanje problematike na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– druge naloge s tega področja.
IV. FINANCIRANJE 
6. člen
Viri financiranja režijskega obrata so:
– proračun Občine Laško,
– drugi viri (takse, priključnine, omrežnine, kanalščina …).
7. člen 
Računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava.
Za režijski obrat se vodi ločeno knjigovodstvo, kar omogoča obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske javne službe.
8. člen 
Za vse zadeve, ki niso urejene s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško ter določbe predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.
V. KONČNA DOLOČBA 
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2016
Laško, dne 25. maja 2016
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti