Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016

Kazalo

1687. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold, stran 5807.

  
Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 14. seji dne 12. 5. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold(Uradni list RS, št. 32/99 in 24/07) se 2. člen spremen tako, da glasi:
»Šola posluje pod imenom: Osnovna šola Prebold.
Skrajšano ime šole: OŠ Prebold.
Sedež šole: Graščinska cesta 7, Prebold.
V sestavo zavoda Osnovne šole Prebold sodi:
– enota vrtec Prebold.«.
2. člen 
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da glasi:
»Šola ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in pečat 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano:
Osnovna šola Prebold, Graščinska cesta 7, Prebold.«.
3. člen 
4. člen se spremeni tako, da glasi:
»Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
– P85.200 – osnovnošolsko izobraževanje;
– P85.100 – predšolska vzgoja;
– I56.290 – druga oskrba z jedmi;
– P85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje;
– R91.011 – dejavnost knjižnic;
– N77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup;
– L68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;
– R93.110 – obratovanje športnih objektov.«.
4. člen 
5. člen se spremeni tako, da glasi:
»Šola izvaja javno veljavni vzgojno varstveni invzgojno-izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.«.
5. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da glasi:
»Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja na področju naselij: Matke, Šešče, Dolenja vas, Sveti Lovrenc, Kaplja vas, Latkova vas, Marija Reka in Prebold.«.
6. člen 
V prvem odstavku 7. člena se spremeni prva alineja tako, da glasi
»– Svet zavoda Osnovne šole Prebold (v nadaljevanju svet šole),«.
7. člen 
8. člen se spremeni tako, da glasi:
»Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole: trije predstavniki matične šole Prebold, dva predstavnika vrtca Prebold,
– trije predstavniki staršev: dva predstavnika staršev šole, en predstavnik staršev vrtca.
Mandat članov sveta šole traja štiri leta. Mandat predstavnikov staršev je vezan na čas, dokler ima njihov otrok status učenca šole ali status vpisanega otroka v vrtec.
Člani sveta šole so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni, največ dvakrat zaporedoma.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov.«
8. člen 
V 10. členu se spremeni sedma alineja tako, da glasi:
»– odloča o povezovanju šole v skupnost zavodov oziroma o ustanovitvi zavoda za opravljanje skupnih nalog,«.
9. člen 
Tretji odstavek 17. člena se spremeni tako, da glasi:
»Enota vrtec Prebold v pravnem prometu nima pooblastil.«.
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602/2016
Prebold, dne 4. maja 2016
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.