Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1495. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2015, stran 5224.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr., 101/13) in 16. ter 93. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 12. redni seji dne 26. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Grad za leto 2015 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Grad za leto 2015, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Grad je realiziran v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
ZR 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
14.750.314,22
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.122.027,09
70
DAVČNI PRIHODKI
1.415.128,19
700 Davki na dohodek in dobiček
1.300.275,00
703 Davki na premoženje
82.650,33
704 Domači davki na blago in storitve
32.202,85
706 Drugi davki
0,01
71
NEDAVČNI PRIHODKI
706.898,90
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
46.739,49
711 Takse in pristojbine
2.648,92
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
20.076,80
714 Drugi nedavčni prihodki
637.433,69
72
KAPITALSKI PRIHODKI
409,83
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
409,83
73
PREJETE DONACIJE
100,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
100,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
12.627.777,30
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
4.575.620,58
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
8.052.156,72
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
14.264.780,96
40
TEKOČI ODHODKI
1.064.215,54
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
243.473,56
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
36.932,85
402 Izdatki za blago in storitve
724.354,48
403 Plačila domačih obresti
59.454,65
41
TEKOČI TRANSFERI
650.619,87
410 Subvencije
1.147,15
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
380.879,98
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
89.803,76
413 Drugi tekoči domači transferi
178.788,98
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
12.529.523,32
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
12.529.523,32
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
20.422,23
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
20.422,23
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
485.533,26
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (I.-7102)-(II.-403-404)
544.987,91
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)
407.191,68
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
93.750,00
55
ODPLAČILA DOLGA
93.750,00
550 Odplačila domačega dolga
93.750,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
391.783,26
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–93.750,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–485.533,26
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
72.854,43
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni, posebni del zaključnega računa in načrt razvojnih programov se objavijo na spletni strani Občine Grad.
Št. 410-0248/2016-1
Grad, dne 26. aprila 2016
Županja 
Občine Grad 
Cvetka Ficko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti