Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Kazalo

1494. Cenik oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 5222.

  
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje, na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 10/96), Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 22/14), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 57/13), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 99/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13, 33/14), 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) in sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Dobrepolje z dne 21. 4. 2016 objavlja
C E N I K 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki 
A. OSKRBA S PITNO VODO;
1. Cena vodarine znaša 0,4028 EUR/m3
2. Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
5,9580
20 < DN < 40
3
17,8740
40 ≤ DN < 50
10
59,5800
50 ≤ DN < 65
15
89,3700
65 ≤ DN < 80
30
178,7400
80 ≤ DN < 100
50
297,9000
100 ≤ DN < 150
100
595,8000
150 ≤ DN
200
1.191,6000
B. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE;
ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE
1. Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode v EUR/m3
odvajanje komunalnih 
odpadnih voda
potrjena cena
zaračunana cena
0,5123
0,3060
Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena izvajanja storitev odvajanja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz poračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne subvencionira cen za odvajanje komunalnih odpadnih voda.
2. Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda, ki se obračuna v EUR/mesec, je strošek javne infrastrukture, ki se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Potrjena cena
zaračunana cena
DN ≤ 20
1
21,5474
5,9000
20 < DN < 40
3
64,6422
17,7000
40 ≤ DN < 50
10
215,4740
59,0000
50 ≤ DN < 65
15
323,2110
88,5000
65 ≤ DN < 80
30
646,4220
177,0000
80 ≤ DN < 100
50
1.077,3700
295,0000
100 ≤ DN < 150
100
2.154,7400
590,0000
150 ≤ DN
200
4.309,4800
1.180,0000
Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena omrežnine odvajanja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz poračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne subvencionira cen za omrežnino odvajanja komunalnih odpadnih voda.
ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE
3. Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode v EUR/m3
čiščenje komunalnih 
odpadnih voda
potrjena cena
zaračunana cena
1,6769
0,4702
Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Ker zaračunana cena izvajanja storitev čiščenja odpadnih voda gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti ne pokriva potrjenih cen, za razliko Občina Dobrepolje oblikuje subvencijo iz poračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Dobrepolje ne subvencionira cen za čiščenje komunalnih odpadnih voda.
STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI
4. Cena izvajanja storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami znaša 0,2689 EUR/m3
5. Omrežnina za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se obračuna v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se zaračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico, in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
0,3875
20 < DN < 40
3
1,1625
40 ≤ DN < 50
10
3,8750
50 ≤ DN < 65
15
5,8125
65 ≤ DN < 80
30
11,6250
80 ≤ DN < 100
50
19,3750
100 ≤ DN < 150
100
38,7500
150 ≤ DN
200
77,5000
C. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov
0,1447 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov
0,0080 EUR/kg
2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov
0,1189 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov
0,0126 EUR/kg
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
Cene se začnejo uporabljati od 1. 5. 2016 dalje.
Št. 1867/2016
Grosuplje, dne 29. aprila 2016
Javno komunalno podjetje 
Grosuplje d.o.o. 
Direktor 
Stanislav Stopar l.r.

AAA Zlata odličnost