Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1330. Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Medvode, stran 4564.

  
Na podlagi četrtega odstavka 6. člena ter tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo in 26/14 – ZKme-1B), 4. in 11. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 15. seji dne 20. 4. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Medvode 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa upravičence, usmeritve, pogoje ter postopek za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij na območju Občine Medvode, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski obrati) ter pogoje in postopek za preklic soglasja.
(2) Ta pravilnik določa tudi pogoje in postopek za izdajo enkratnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata na območju Občine Medvode dlje, kot traja potrjeni obratovalni čas.
2. člen 
(upravičenci za vložitev vloge) 
Upravičenci za vložitev vloge za obratovanje v podaljšanem delovnem času so pravne in fizične osebe, ki jim je občinska uprava Občine Medvode (v nadaljevanju: pristojni organ občine) predhodno potrdila redni obratovalni čas ali vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času vložijo hkrati s prijavo rednega obratovalnega časa vseh vrst gostinskih obratov.
II. USMERITVE ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU 
3. člen
(usmeritve za določitev obratovalnega časa)
Kot pomoč pri presoji o podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov pristojni organ občine upošteva:
– območje, kjer se gostinski obrat nahaja,
– vrsto gostinskega obrata,
– vključevanje gostinskega obrata z dodatno ponudbo in popestritev ponudbe v kraju in za spodbujanje razvoja turizma v Občini Medvode (kulturni in zabavni programi, športne, turistične in druge prireditve in programe),
– potrebe klubske dejavnosti in kulturnih ter športnih ustanov z gostinskimi obrati zaprtega tipa,
– dodatne potrebe gostov, ki jih navede prijavitelj za primere zaprtih družb v gostinskem lokalu (poroke, obletnice idr.),
– predhodne kršitve javnega reda, ki se nanašajo na obratovanje gostinskega obrata in so bile storjene v gostinskem obratu, neposredni bližini ali so posledica obratovanja gostinskega obrata in je policija o tem sestavila poročilo o kršitvah oziroma podala predlog inšpekcijskim ter drugim pristojnim službam in o tem obvestila pristojni organ občine.
4. člen 
(vrste gostinskih obratov)
V okviru vsebin tega pravilnika se gostinski obrati delijo na naslednje vrste:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije, hostli itd.) ter kmetije z nastanitvijo,
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči,
– obrati za pripravo in dostavo jedi,
– gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov,
– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko poslovnih centrih, kulturnih ustanovah ipd.),
– gostinski obrati, ki opravljajo storitev nočnih klubov in diskotek, oziroma obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program in izpolnjujejo minimalne tehnične pogoje, v skladu z veljavnim Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/14, s spremembami, v nadaljevanju pravilnik o tehničnih pogojih).
5. člen 
(podaljšan obratovalni čas na območju stanovanj)
(1) Gostinski obrat, ki se nahaja na območju, ki je namenjeno bivanju in spremljajočim dejavnostim (v nadaljnjem besedilu: območje stanovanj), katerega redni obratovalni čas je med 6. in 22. uro, lahko zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata kot sledi:
– restavracija, gostilna, kavarna in izletniška kmetija v času od nedelje do četrtka med 22. in 24. uro, ob petkih in sobotah med 22. in 1. uro naslednjega dne;
– slaščičarna, okrepčevalnica, bar, vinotoč v času od nedelje do četrtka med 22. in 24. uro, ob petkih in sobotah med 22. in 1. uro naslednjega dne;
– gostinski obrat, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples, nočni bar, diskoteka oziroma nudi družabni program in gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov, od nedelje do četrtka med 22. in 24. uro, ob petkih in sobotah med 22. in 2. uro naslednjega dne;
– letni vrtovi in terase v sklopu gostinskih obratov iz prve in druge alineje tega odstavka od nedelje do četrtka med 22. in 24. uro, ob petkih in sobotah med 22. in 1. uro naslednjega dne;
– gostinski obrati v sklopu objektov, ki nudijo gostom nastanitev (hotel, motel, penzion, gostišče, prenočišče, planinski in drugi domovi) ter kmetije z nastanitvijo, za goste z nastanitvijo, med 22. in 1. uro naslednjega dne,
– gostinski obrati za pripravo in dostavo jedi med 22. in 24. uro.
(2) Obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni center in podobno) mora biti določen v skladu z merili iz prejšnjega odstavka in ne sme biti v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta.
(3) Gostinski obrat iz prve ali druge alineje prvega odstavka tega člena ter letni vrtovi in terase v sklopu le-teh, lahko zaprosijo za podaljšanje obratovalnega časa v času turistične sezone, od 15. marca do vključno 30. septembra, od nedelje do četrtka do 24. ure, ob petkih in sobotah pa do 2. ure naslednjega dne.
6. člen 
(podaljšan obratovalni čas izven območja stanovanj)
(1) Gostinski obrat iz prve ali druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena, izven območja stanovanj, ter letni vrtovi in terase v sklopu le-tega, lahko zaprosijo za podaljšanje obratovalnega časa od nedelje do četrtka med 22. in 1. uro naslednjega dne, ob petkih in sobotah med 22. in 2. uro naslednjega dne.
(2) Šteje se, da se gostinski obrat nahaja v objektu izven območja stanovanj, če je najmanj 300 metrov oddaljen od prvega stanovanjskega objekta.
7. člen 
(podaljšan obratovalni čas pred prazniki)
(1) Gostinski obrat lahko brez soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času obratuje v skladu z določbami 5. in 6. člena tega pravilnika na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
(2) Gostinec oziroma kmet mora občinski upravi predhodno pisno sporočiti datum pustovanja oziroma martinovanja, kadar bo izkoristil možnost iz prejšnjega odstavka.
III. POGOJI ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU 
8. člen
(pogoji za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času)
Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora gostinski obrat izpolnjevati naslednje pogoje:
– zagotavljati za okolico nemoteč odhod in prihod gostov v in iz gostinskega obrata ter parkirišča;
– skrbeti za urejenost in čistost okolice gostinskega obrata;
– emisija hrupa v gostinskem obratu in njegovi okolici ne sme presegati mejnih emisijskih vrednosti, določenih z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10),
– zvočne naprave na letnih vrtovih in terasah gostinskega obrata morajo biti, razen v primerih, ko gre za posebej prijavljene prireditve, utišane ali izključene ob 22. uri. V času turistične sezone, od 15. marca do vključno 30. septembra, pa ob 24. uri,
– imeti mora zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest in druge minimalne tehnične pogoje, v skladu z veljavnim pravilnikom o tehničnih pogojih.
IV. POSTOPEK IZDAJE SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU 
9. člen
(predložitev vloge) 
Za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata gostinec oziroma kmet zaprosi s predpisano vlogo, ki jo občinski upravi predloži najmanj petnajst dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
10. člen 
(postopek predložitve vloge) 
(1) Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora nosilec gostinske dejavnosti oziroma kmet k vlogi priložiti naslednje:
– izjavo, v primeru, da je gostinec lastnik objekta;
– najemno pogodbo z lastnikom objekta oziroma soglasje lastnika objekta, v katerem se gostinski obrat nahaja, če gostinec oziroma kmet ni lastnik gostinskega obrata oziroma ima le-tega v najemu;
– najemno pogodbo oziroma soglasje lastnika površin zunaj zaprtega dela gostinskega obrata (letni vrtovi, terase in podobno), na katerih se opravlja gostinska dejavnost, če gostinec oziroma kmet ni lastnik teh površin oziroma ima le-te v najemu;
– soglasje upravljavca večnamenskega objekta, če je gostinski obrat v poslovno trgovskem centru ali podobnem večnamenskem objektu.
(2) Soglasja in mnenja iz prejšnjega odstavka so veljavna, če so izdana največ trideset dni pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
(3) Če občinska uprava ugotovi, da:
– obratovalni čas v vlogi za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ni prijavljen skladno s tem pravilnikom, ali
– je bila v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo vloge iz prejšnjega člena pri poslovanju gostinskega obrata s pravnomočno odločbo pristojnega prekrškovnega organa ugotovljena ena ali več kršitev iz naslova prekoračitve obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu in njegovi okolici, ali
– gostinski obrat kljub pozivu ni predložil dokumentov iz prvega odstavka tega člena,
lahko vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času z odločbo deloma ali v celoti zavrne.
(4) Z odločbo iz prejšnjega odstavka občinska uprava določi tudi ustrezno spremenjen obratovalni čas gostinskega obrata. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
11. člen 
(izdaja soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času) 
(1) Občinska uprava izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času praviloma za obdobje do izteka tekočega koledarskega leta oziroma do izteka naslednjega koledarskega leta, če je vloga za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za naslednje koledarsko leto vložena v mesecu decembru tekočega leta.
(2) Z dnem izteka veljavnosti soglasja iz prejšnjega odstavka gostinski obrat izgubi pravico do poslovanja v podaljšanem obratovalnem času.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko občinski upravni organ v primeru ene ali več kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa v preteklem letu, določi tudi krajši čas trajanja soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času.
V. PREKLIC SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU 
12. člen
(preklic soglasja) 
(1) Občinski upravni organ lahko že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata z odločbo prekliče, če sta v tekočem koledarskem letu s pravnomočno odločbo pristojnega prekrškovnega organa ugotovljeni najmanj dve kršitvi iz naslova prekoračitve obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu in njegovi okolici.
(2) Če gostinec na podlagi uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa predlaga skrajšanje obratovalnega časa na redni obratovalni čas, lahko soglasje za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času ali enkratno soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, ponovno pridobi po preteku šest mesecev od skrajšanja obratovalnega časa, če v tem času ni bilo uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa.
(3) V primeru izdaje odločbe o preklicu soglasja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času, se to lahko ponovno pridobi po preteku enega leta od dokončnosti odločbe pod pogojem, da v tem času ni bilo uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa.
(4) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena občinski upravni organ določi tudi ustrezno spremenjen obratovalni čas gostinskega obrata. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
VI. ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA 
13. člen
(enkratno soglasje za podaljšanje obratovalnega časa) 
(1) Ne glede na določbe 5. in 6. člena tega pravilnika in ne glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, lahko gostinec oziroma kmet zaprosi za enkratno soglasje za prekoračitev obratovalnega časa (v nadaljnjem besedilu: enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa).
(2) Enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja in podobno) ali prireditve širšega pomena (festivali, lokalni prazniki, veselice, koncerti in podobno).
(3) Za restavracijo, gostilno, kavarno ali izletniško kmetijo na posebno vlogo gostinca, ob prireditvah zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja in podobno), občinski upravni organ izda soglasje do 5. ure naslednjega dne. Za okrepčevalnico ali bar se lahko izda soglasje za podaljšanje obratovalnega časa do 3. ure naslednjega dne. Soglasje iz tega odstavka se lahko izda za gostinske obrate, ki imajo prijavljen obratovalni čas in pri katerih ni bilo uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa.
(4) Za izdajo enkratnega soglasja k podaljšanju obratovalnega časa mora gostinec oziroma kmet zaprositi z vlogo, ki jo izda občinski upravni organ čimprej, najkasneje pa pet (5) dni pred prireditvijo iz prejšnjega odstavka. O vlogah, ki bodo na naslov upravnega organa prispele manj kot 5 dni pred prireditvijo, upravni organ ne bo odločil. V kolikor gre za prireditev širšega pomena, mora gostinec k vlogi priložiti soglasje organizatorja prireditve.
(5) Enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa je vezano na točno določen datum in se lahko nanaša tudi na več priložnosti hkrati. Posamezna vloga lahko zajema največ 3 prireditve.
(6) Če je bilo enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa izdano zaradi prireditve zaprtega tipa, je gostinec oziroma kmet dolžan poskrbeti, da v času prireditve v gostinski obrat nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
VII. NADZOR 
14. člen 
(nadzor nad izvajanjem pravilnika) 
Nadzor nad izvajanjem določil tega pravilnika opravlja pristojna inšpekcijska služba, v skladu z določbami veljavnega Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, ki ga sprejme pristojni državni organ (v nadaljevanju: državni pravilnik) in Zakona o gostinstvu.
VIII. KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(ostalo določilo) 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Medvode (Uradni list RS, št. 79/03).
(2) Redni in podaljšani obratovalni časi, ki so bili s strani upravnega organa potrjeni do uveljavitve tega pravilnika, veljajo do izteka veljavnosti.
(3) Če bi v primeru sprememb državnega pravilnika ali zakona postale posamezne določbe tega pravilnika neskladne z zakonom oziroma državnim pravilnikom, se do sprememb tega pravilnika neposredno uporabljajo določbe državnega pravilnika oziroma zakona.
16. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-43/2016-2
Medvode, dne 20. aprila 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti