Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016

Kazalo

1328. Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 4559.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15 in 102/15) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 15. redni seji dne 20. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja obvezni gospodarski javni službi obdelave mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki, in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Medvode (v nadaljevanju: občina), tako da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe in njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
2. člen 
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo zakoni in podzakonski prepisi, ki urejajo javno službo.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
Javna služba se v občini zagotavlja v obliki javnega podjetja (v nadaljevanju: izvajalec javne službe) na območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. Izvajalec javne službe je SNAGA Javno podjetje d.o.o.
4. člen 
Izvajalec opravlja javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadaljnjem besedilu: program), ki ga izdela vsako leto do konca junija za naslednje leto.
III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV 
5. člen 
Javna služba zagotavlja varno in neškodljivo obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki, in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Javna služba obsega naslednje storitve:
1. obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki, katerih ostanki se po obdelavi odložijo na odlagališču nenevarnih odpadkov,
2. prevzem ostankov obdelanih mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki,
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki, na odlagališče.
6. člen 
Prevzem komunalnih odpadkov in njihovo odlaganje se za območje Občine Medvode zagotavlja v objektih in napravah gospodarske javne infrastrukture Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: RCERO Ljubljana).
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN – STORITEV 
7. člen 
Pogoji za zagotavljanje storitev javne službe so:
– objekti in naprave za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki,
– odlagališče z objekti, napravami in omrežjem za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca.
8. člen 
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
– zagotavljati obratovanje objektov in naprav za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki,
– zagotavljati obratovanje odlagališča z vsemi objekti, napravami in omrežjem za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– vzdrževati odlagališče,
– izvajati obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki, v vseh fazah od prevzema za obdelavo, samo obdelavo, ravnati z obdelanimi komunalnimi odpadki in ravnati z ostanki obdelanih komunalnih odpadkov,
– odlagati ostanke predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v telo odlagališča,
– zbirati in odvajati izcedne vode, padavinske vode in tehnološke vode ter izvajati njihovo čiščenje,
– zajemati odlagališčni plin in ga predelovati,
– prekrivati telo odlagališča in zagotavljati površinsko tesnjenje z vgrajenim sistemom površinskega odvajanja padavinske vode ter razplinjevanje,
– tehtati in vizualno pregledovati ostanke komunalnih odpadkov,
– meriti vpliv odlagališča na okolje,
– izdelovati kontrolne analize reprezentativnih vzorcev ostankov komunalnih odpadkov,
– izdelati poslovnik za obratovanje odlagališča,
– zagotavljati obratovalni monitoring,
– izvajati ukrepe za zmanjševanje količin odlaganja biorazgradljivih odpadkov,
– pripravljati ukrepe za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje,
– pripraviti ukrepe po zaprtju odlagališča,
– voditi evidence in
– izvajati druge naloge iz tega odloka in zakonov ter drugih predpisov.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE 
9. člen 
Uporabniki javne službe so vsi, pri katerih nastajajo odpadki, ki so predmet tega odloka, in se zbirajo v okviru javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov.
10. člen 
Obveznost uporabnikov javne službe je plačevanje storitev javne službe.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA 
11. člen 
Javna služba se financira:
– s ceno storitev javne službe,
– iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij, sposobnih ponovne snovne ali energetske uporabe,
– iz okoljske dajatve,
– iz proračuna občine in
– drugih virov.
Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Obračunsko obdobje znaša dve leti.
Izvajalec enkrat letno pripravi elaborat in v primeru, da razlika med potrjeno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega obračunskega obdobja dveh let, presega 10 % potrjene cene, začne postopek potrjevanja cene. V primeru, da razlika med potrjeno in obračunsko ceno, izračunano kot povprečje preteklega obračunskega obdobja dveh let, ne presega 10 % zneska potrjene cene, se razlika upošteva pri izračunu predračunske cene za naslednje dvoletno obračunsko obdobje.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
12. člen 
Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne službe, so objekti in naprave za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki, in odlagališče z objekti, napravami in omrežjem za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
13. člen 
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja organ občinske uprave, pristojen za gospodarske javne službe.
IX. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
14. člen 
Javna služba obdelave mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki, se bo pričela izvajati, ko bodo zgrajeni objekti in naprave za obdelavo odpadkov.
Izvajalec lahko storitve obdelave odpadkov iz prejšnjega odstavka za čas do zgraditve objektov in naprav iz prvega odstavka odda s pogodbo v izvajanje drugemu izvajalcu, ki izpolnjuje predpisane pogoje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst komunalnih odpadkov, vključno z biorazgradljivimi odpadki, v kateri se določi tudi lokacija izvajanja.
15. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-39/2016-2
Medvode, dne 20. aprila 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti