Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1249. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2015, stran 4212.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4, 101/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 14. seji dne 14. aprila 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tolmin za leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun proračuna).
2. člen 
(1) Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
(2) V splošnem delu zaključnega računa proračuna so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja proračuna Občine Tolmin za leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: proračun).
(3) V posebnem delu zaključnega računa proračuna so predvideni in realizirani odhodki in drugi izdatki proračuna prikazani po posameznih finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.
(4) V načrtu razvojnih programov so po posameznih projektih prikazane predvidene vrednosti, njihove spremembe tekom leta 2015 in realizirane vrednosti v letu 2015.
(5) Sestavni deli zaključnega računa proračuna iz prvega odstavka tega člena se objavijo na spletni strani Občine Tolmin.
3. člen 
Splošni del zaključnega računa proračuna na ravni podskupin kontov izkazuje naslednje realizirane zneske:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
 Zaključni račun proračuna 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI
16.343.855,23
TEKOČI PRIHODKI
9.626.283,76
70
DAVČNI PRIHODKI
7.804.959,25
700 Davki na dohodek in dobiček
6.934.118,00
703 Davki na premoženje
571.777,09
704 Domači davki na blago in storitve
298.889,95
706 Drugi davki
174,21
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.821.324,51
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.626.725,84
711 Takse in pristojbine
9.278,72
712 Denarne kazni
6.418,03
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
25.618,40
714 Drugi nedavčni prihodki
153.283,52
72
KAPITALSKI PRIHODKI
24.982,09
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
3.511,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmet. dolgor. sredstev
21.471,09
74
TRANSFERNI PRIHODKI
6.692.589,38
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.780.451,96
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
4.912.137,42
II.
SKUPAJ ODHODKI
16.526.404,74
40
TEKOČI ODHODKI
2.803.107,53
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
501.308,41
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
74.196,59
402 Izdatki za blago in storitve
2.077.602,53
409 Sredstva, izločena v rezerve
150.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
4.551.485,13
410 Subvencije
94.150,70
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.023.350,27
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
249.340,81
413 Drugi tekoči domači transferi
2.184.643,35
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.976.117,26
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.976.117,26
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
195.694,82
431 Investicijski tansferi prav. 
in fizič. osebam, ki niso pror. upor.
135.421,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
60.273,82
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–182.549,51
III./1
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–183.235,43
III./2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
2.271.691,10
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
750 Prejeta vračila danih posojil
1.999,68
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.999,68
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
0,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
–180.549,83
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
0,00
XI.
NETO FINANCIRANJE
182.549,51
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2014
1.965.871,78
XIII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2015
1.785.321,95
4. člen 
(1) Sredstva na računih na dan 31. december 2015 v višini 1.785.321,95 EUR postanejo sestavni del splošnega dela proračuna Občine Tolmin za leto 2016.
(2) Sredstva proračunske rezerve Občine Tolmin na dan 31. december 2015 v višini 26.249,32 EUR se prenesejo v sklad proračunske rezerve Občine Tolmin za leto 2016.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0026/2014
Tolmin, dne 15. aprila 2016
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost