Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1230. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020, stran 4167.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 13. seji dne 31. 3. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020
1. člen 
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Prebold za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 59/15) se v b) alineji 27. točke prvega odstavka 4. člena zamenja beseda »poslovnega« z besedo »poslovodnega«.
2. člen 
V 5. členu se v preglednici o vrstah pomoči in ukrepih pri:
UKREPU 6 se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev«.
3. člen 
V 16. členu se za tretjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»(4) Pomoč ne bo namenjana nabavi vozil za cestni prevoz tovora.«
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
Spremeni se četrti odstavek tako, da se glasi:
»Do pomoči niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do svojih zaposlenih, do občine ali do države.«
V petem odstavku se za besedilom »(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo« doda naslednje besedilo »in 10/15«.
4. člen 
V tretjem odstavku 18. člena se črta druga alinea.
5. člen 
V tretji alineji tretjega odstavka 20. člena se črta beseda »lastniško«.
6. člen 
V 21. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Namensko porabo in zakonitostjo pridobitve proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe in zakonitostjo pridobitveugotavlja tudi nadzorni odbor občine«.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2016-1
Prebold, dne 31. marca 2016
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.