Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1229. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Prebold, stran 4166.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 13. seji dne 31. 3. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Prebold 
I. NAMEN 
1. člen 
S tem pravilnikom se določijo pogoji in merila ter postopek sofinanciranja malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v Občini Prebold.
2. člen 
Občina Prebold skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Prebold, kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje MKČN (individualnih ali skupinskih), velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov).
II. UPRAVIČENCI 
3. člen 
(1) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja so upravičeni investitorji:
– fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Prebold in
– pravne osebe s sedežem podjetja v Občini Prebold
za obstoječe stanovanjske objekte in druge objekte, ki odvajajo odpadne fekalne vode (v nadaljevanju enote) na delu območja Občine Prebold, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Prebold ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
(2) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja so upravičeni tudi investitorji iz prvega odstavka tega člena na območju aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Občini Prebold, kadar so stroški izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja na takšnem območju nesorazmerno visoki.
III. VIŠINA SOFINANCIRANJA 
4. člen 
(1) Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje MKČN za posamezno stanovanjsko enoto znaša do 100 % dejansko upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1000,00 EUR za prvo enoto.
(2) Za MKČN, na katero se priključuje več stanovanjskih enot (skupna čistilna naprava), se za prvo enoto dodelijo sredstva v višini, določeni v prvem odstavku tega člena, za vsako dodatno enoto pa največ dodatnih 500,00 EUR.
(3) Ena enota predstavlja enostanovanjsko hišo, pri večstanovanjskih objektih pa ena enota predstavlja eno stanovanje.
(4) Pri gospodarskih in drugih objektih, ki odvajajo odpadno fekalno vodo, predstavlja ena enota en objekt.
(5) V primeru, da investitor za sofinanciranje MKČN pridobi sredstva tudi iz drugih javnih virov, skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da izračunana skupna vrednost sofinanciranja presega 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine zniža tako, da ne presega upravičenih stroškov.
(6) V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma večstanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za dodelitev sredstev.
(7) Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno malo komunalno čistilno napravo, morajo priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem.
(8) Za posamezno MKČN je možno pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po tem pravilniku le enkrat.
IV. UPRAVIČENI STROŠKI 
5. člen 
(1) Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so:
– nakup MKČN,
– gradbena in montažna dela, povezana z vgradnjo MKČN,
– DDV.
(2) Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja čistilne naprave oziroma izvajalca del.
V. POGOJI IN OMEJITVE 
6. člen 
Osnovni pogoji za sofinanciranje MKČN so:
– MKČN mora biti na delu območja Občine Prebold, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Prebold ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.
– MKČN ja lahko postavljena tudi na območju aglomeracij, ki so določene z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Prebold, vendar mora biti na podlagi soglasja občine razvidno, da objekta ne bo možno priključiti na javno kanalizacijo.
– Lokacija MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje.
– Ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.
– Vlagatelji morajo biti lastniki zemljišča oziroma imeti pridobljeno pravico gradnje.
– Objekt, h kateremu je zgrajena MKČN, mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje.
– MKČN mora imeti pridobljeno pozitivno oceno obratovanja MKČN s strani izvajalca javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Prebold (JKP Žalec d.o.o.).
– Vlagatelj je upravičen do sredstev, če je pridobil pozitivno oceno obratovanja MKČN.
VI. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV 
7. člen 
(1) Sofinanciranje se izvede na osnovi letnega javnega poziva za sofinanciranje MKČN po tem pravilniku, s katerim se določi podrobnejše pogoje in postopke pridobitve nepovratnih sredstev. Javni poziv se izvede enkrat letno, vloge se vlagajo mesečno do konca meseca, sredstva pa se odobrijo popolnim vlogam po vrstnem redu do porabe proračunskih sredstev za ta namen.
(2) Obseg sredstev sofinanciranja MKČN za posamezno leto se določi v proračunu Občine Prebold.
Javni poziv se objavi na oglasni deski in na spletni strani Občine Prebold.
Poziv vsebuje:
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– znesek razpisanih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti k vlogi,
– naslov za vložitev vlog,
– rok za vložitev vlog,
– postopek obravnave vlog.
8. člen 
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
9. člen 
(1) Postopek dodeljevanja sredstev izvede tričlanska komisija, imenovana s strani župana za obdobje njegovega mandata. Sestavljata jo dva uslužbenca občinske uprave in en uslužbenec JKP Žalec d.o.o.
(2) Komisija obravnava vloge po vrstnem redu njihove vložitve. Komisija na podlagi pregleda popolnih vlog v roku 15 dni pripravi predlog o dodelitvi sredstev.
(3) O dodelitvi nepovratnih sredstev odloči vodja občinske uprave.
(4) O pritožbi zoper odločitev o dodelitvi nepovratnih sredstev odloča župan.
(5) O izidu javnega poziva se vse prosilce obvesti in pozove k podpisu pogodbe v roku 15 dni od pravnomočne odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev.
(6) Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbeni stranki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
10. člen 
Če komisija ali kasnejši nadzor ugotovi, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v vlogi, ali je prejemnik kršil določila pogodbe, ali če so bila pridobljena sredstva nenamensko porabljena, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora na osnovi takšne zahteve občini vrniti prejeta sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje do vračila.
VII. KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2016
Prebold, dne 31. marca 2016
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak l.r.