Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1227. Odlok o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2015, stran 4162.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 14. seji dne 14. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu Občine Postojna za leto 2015 
1. člen 
Občinski svet Občine Postojna sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Postojna za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
KONTO
OPIS
Realizacija 2015 [1] v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
18.380.424
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.192.076
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
9.815.463
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
8.022.587
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.536.681
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
256.108
706
DRUGI DAVKI
87
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
4.376.613
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
3.426.234
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
14.798
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
375.877
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
178.338
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
381.367
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
321.706
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
171.639
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
150.066
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
3.000
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
3.000
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
3.863.642
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.911.351
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
1.952.292
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.859.443
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.903.898
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
1.176.856
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
176.821
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.453.557
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
76.664
409
REZERVE
20.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
5.119.027
410
SUBVENCIJE
80.554
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.076.432
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
855.280
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.106.761
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.348.422
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.348.422
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
488.097
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
482.931
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
5.166
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
1.520.981
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
26.000
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
26.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.)
–26.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
375.386
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
375.386
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
1.119.595
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–375.386
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–1.520.981
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
595.868
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
0
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-151/2015
Postojna, dne 14. aprila 2016
 
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič l.r.

AAA Zlata odličnost