Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1204. Odlok o denarnih pomočeh v Občini Horjul, stran 4124.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P in 51/10 – ZLS-R), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 57/12) Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10 – ZSVarPre, 40/11 – ZSVarPre-A, 14/13 – ZSVarPre-B, 99/13 – ZSVarPre-C, 90/15 – ZSVarPre-D) ter 6. in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 7. redni seji dne 12. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o denarnih pomočeh v Občini Horjul 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom o denarnih pomočeh v Občini Horjul se določajo:
– upravičenci,
– merila in namen,
– postopek dodeljevanja,
– in način izplačevanja denarnih pomoči v Občini Horjul.
S tem odlokom se tudi pooblašča izvajalca za vodenje postopkov in odločanje o podeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči iz sredstev proračuna Občine Horjul.
2. člen 
Denarne pomoči po tem odloku so:
1. pomoč osnovnošolcem – regresiranje prehrane in sofinanciranje plačila letovanj in šole v naravi;
2. izredna denarna socialna pomoč;
3. enkratna pomoč ob rojstvu otroka;
4. povračilo stroška vozovnice z javnim potniškim prometom.
II. POMOČ OSNOVNOŠOLCEM – REGRESIRANJE PREHRANE IN SOFINANCIRANJE PLAČILA LETOVANJ IN ŠOLE V NARAVI 
Upravičenci, merila in namen denarne pomoči 
3. člen 
Upravičence za regresirano prehrano osnovnošolcev (šolska kosila – osnovnošolci) in sofinanciranje plačila letovanj in šole v naravi osnovnošolcem se opredeli na podlagi kriterijev, ki jih določi šola.
4. člen 
Sredstva za denarno pomoč v obliki regresirane prehrane in plačila letovanj in šole v naravi osnovnošolcem se nakažejo neposredno Osnovni šoli Horjul na podlagi vsakoletne pogodbe o sofinanciranju in zahtevkov iz strani šole.
Skladno s pogodbo o sofinanciranju o višini in namenu pomoči odloča šola.
III. IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ 
Upravičenci, merila in namen pomoči 
5. člen 
Do občinske izredne denarne socialne pomoči so upravičeni posamezniki ali družine, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so državljani RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Občini Horjul in tam tudi stalno prebivajo,
– zaradi trenutne materialne ogroženosti, ki ni nastala po lastni krivdi, nimajo zadostnih sredstev za preživljanje,
– izčrpali so že vse zakonske možnosti po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih in druge možnosti za rešitev socialne stiske oziroma pridobitev sredstev za preživljanje z delom, pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in drugih virov, denarnih nadomestil, denarnih pomoči in dajatev po predpisih s področja socialnega ali zdravstvenega varstva, zato jim je nujno potrebna pomoč občine.
Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu:
– težje bolezni v družini oziroma nesposobnosti za pridobitno delo,
– invalidnosti,
– elementarne nesreče, požar in podobno,
– izguba zaposlitve ne po lastni krivdi,
– ali smrti hraniteljev ter drugih izjemnih okoliščinah.
6. člen 
Denarna socialna pomoč je namenjena premostitvi trenutne materialne ogroženosti upravičencev, za kritje nujnih življenjskih stroškov in izdatkov, po presoji občine in CSD (elektrika, komunala, zdravstveno zavarovanje, ogrevanje, nakup ozimnice, nakup šolskih potrebščin, pomoč pri doplačilu zdravil in pripomočkov, pomoč pri elementarnih nesrečah).
7. člen 
Pri določanju upravičenosti do enkratne denarne socialne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki skladno z 20. členom Zakona o socialno varstvenih prejemkih ter premoženje in prihranki, kot pri ugotavljanju pravice do izredne denarne pomoči.
Kriterij za dodelitev enkratne denarne socialne pomoči je osnovni znesek minimalnega dohodka, ki je določen v 8. členu Zakona o socialno varstvenih prejemkih pri čemer se upoštevajo tudi socialne razmere upravičenca.
8. člen 
Upravičenec lahko izredno denarno socialno pomoč prejme le enkrat letno.
Izredno denarno socialno pomoč je mogoče dodeliti tudi takrat, ko občan presega cenzus po tem odloku, vendar občina in CSD ocenita, da je, zaradi posebnih okoliščin, njegovo materialno stanje ogroženo.
V izjemnih primerih, o katerih odloči občinski svet, je lahko denarna pomoč razdeljena tudi v večjem znesku, kot je predvidena. Upravičenost in višino sredstev v tem primeru določi občinski svet.
9. člen 
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem odloku ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je premoženje upravičenca in družinskih članov takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke;
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po Zakona o socialno varstvenih prejemkih, pa pridobivajo dohodke iz 31. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih skupaj z upravičencem.
Vodenje postopkov 
10. člen 
Postopek o izredni denarni socialni pomoči, vodi in o njem odloča Center za socialno delo Ljubljana – Vič - Rudnik. Pri tem mora obvezno upoštevati mnenje Občine Horjul glede upravičenosti. O vlogi za dodelitev denarne pomoči se odloči z odločbo.
11. člen 
Za izvajanje tega postopka sklene občina s CSD posebno pogodbo.
12. člen 
Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen za pomoč v primeru, ko upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe. Za slednje se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu.
Postopek uveljavljanja denarne pomoči 
13. člen 
Za izredno denarno socialno pomoč upravičenec vloži vlogo na obrazcu, ki je na voljo na CSD, na naslov Center za socialno delo Ljubljana – Vič - Rudnik, praviloma največ enkrat letno.
Vlogi morajo priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom in tem odlokom.
Center preveri podatke iz vloge in dokazil, pridobi mnenje Občine Horjul glede upravičenosti in odloči o upravičenosti do izredne denarne pomoči.
Pri odločanju o dodelitvi pomoči se poleg določb tega odloka smiselno uporabljajo tiste določbe zakona, ki urejajo socialno varstvene prejemke in se nanašajo na denarno socialno pomoč.
IV. ENKRATNA POMOČ OB ROJSTVU OTROKA 
Upravičenci, merila in namen pomoči 
14. člen 
Enkratna pomoč ob rojstvu otroka je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Pravico do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka ima novorojenec oziroma eden od staršev pod pogojem, da sta oba z novorojencem državljana RS in imata stalno prebivališče v Občini Horjul.
15. člen 
Denarna pomoč se izplača neposredno upravičencu. Denarna pomoč je vezana na rojstvo otroka.
Vodenje postopka 
16. člen 
Postopek dodelitve enkratne pomoči vodi in o njem odloča občinska uprava Občine Horjul.
Postopek uveljavljanja denarne pomoči 
17. člen 
Enkratno pomoč ob rojstvu otroka lahko uveljavlja eden od staršev z vložitvijo vloge na naslov Občina Horjul najkasneje 3 mesece po rojstvu otroka.
Vlogi mora biti predloženo:
– fotokopija izpiska iz rojstne matične knjige za novorojence,
– fotokopija bančne kartice transakcijskega računa, na katerega se nakaže enkratno pomoč,
– fotokopijo osebne izkaznice vlagatelja.
18. člen 
Občinska uprava preveri podatke iz vloge in dokazil in z odločbo odloči o upravičenosti do enkratne pomoči po tem odloku.
V. POVRAČILO STROŠKA VOZOVNICE Z JAVNIM POTNIŠKIM PROMETOM 
Upravičenci, merila in namen pomoči 
19. člen 
Do povračila stroška vozovnice z javnim potniškim prometom je upravičena:
– Odrasla oseba, ki ima priznan status po predpisih, ki urejajo družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb ali priznan status po predpisih, ki urejajo področje vojnih invalidov ali priznan status po predpisih, ki urejajo področje zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanje invalidov ali priznan status delovnega invalida I. kategorije ali najmanj 60-odstotno telesno okvaro po predpisih, ki urejajo invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
– Mladoletna oseba in oseba s statusom dijaka/študenta, ki ima priznano težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, težko slabovidnost, slepoto z ostankom vida, slepoto z minimalnim ostankom vida ali popolno slepoto, težjo, težko, najtežjo ali popolno izgubo sluha oziroma težjo ali težko gibalno oviranost po predpisih, ki urejajo usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
Vodenje postopka 
20. člen 
O pravici do pridobitve brezplačne vozovnice, na podlagi vloge upravičenca, odloča Občina Horjul.
Postopek uveljavljanja denarne pomoči 
21. člen 
Za pridobitev povračilo stroškov vozovnice vlagatelj vloži vlogo z vsemi obveznimi prilogami na naslov Občine Horjul. Vlogi mora biti predloženo:
– dokazilo o stalnem prebivališču,
– dokumentacijo, ki izkazuje upravičenost do pridobitve brezplačne vozovnice (status invalidnosti osebe).
Povračilo vozovnice z javnim potniškim prometom se povrne na podlagi predloženega potrdila o nakupu vozovnice ob izpolnjevanju ostalih pogojev, ki izkazujejo upravičenost nakupa vozovnice.
VI. KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
Sredstva za pomoči po tem odloku zagotavlja Občina Horjul v svojem proračunu. Višino posamezne pomoči s sklepom določi Občinski svet Občine Horjul.
23. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Pravilnik o enkratni pomoči za novorojence v Občini Horjul (Naš Časopis, št. 297/03).
24. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0392-0005/2016-1
Horjul, dne 13. aprila 2016
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil l.r.

AAA Zlata odličnost