Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016

Kazalo

1203. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2015, stran 4122.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 110/11, 101/13) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 7. seji dne 12. 4. 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2015 
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Horjul za leto 2015, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen 
Proračun Občine Horjul za leto 2015 je realiziran v naslednjih zneskih v EUR:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2,872.331
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2,077.077
70
DAVČNI PRIHODKI
1,650.053
700 Davki na dohodek in dobiček
1,487.703
703 Davki na premoženje
127.370
704 Domači davki na blago in storitve
34.973
706 Drugi davki
7
71
NEDAVČNI PRIHODKI
427.024
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
117.460
711 Takse in pristojbine
2.153
712 Denarne kazni
34.083
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
42.732
714 Drugi nedavčni prihodki
230.596
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolg. sredstev
0
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
795.254
740 Transferni prihodki iz drugih javno-finančnih institucij
167.136
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun EU
628.118
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2,490.073
40
TEKOČI ODHODKI
575.494
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
146.275
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
22.074
402 Izdatki za blago in storitve
377.145
409 Rezerve
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI
756.449
410 Subvencije
27.555
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
566.538
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
50.435
413 Drugi tekoči domači transferi
111.921
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
453.351
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
453.351
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
704.779
431 Investicijski transferi neprof. org., javnim podjetjem
66.305
432 Investicijski transferi pror. uporabnikom
638.474
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
382.258
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550 Odplačila domačega dolga
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
382.258
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
382.258
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2015
9009 Splošni sklad za drugo
382.258
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2015 3,581.952,68 EUR.
3. člen
Skupni presežek prihodkov nad odhodki v višini 3,584.829,45 EUR se v celoti prenese v proračun leta 2016 in se uporabi za kritje neplačanih obveznosti iz leta 2015 in 2016.
Kot namenska sredstva se iz leta 2015 prenašajo sredstva požarne takse v višini 828,00 EUR, sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 73.822,42 EUR, sredstva okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 16.184,07 EUR in sredstva iz naslova vračil vlaganj v telekomunikacije v višini 12.084,62 EUR.
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2015 znaša 0 EUR.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2015 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0001/2016-2
Horjul, dne 13. aprila 2016
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil l.r.

AAA Zlata odličnost