Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016

Kazalo

1032. Akt o spremembah Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Staro letališče Ljubljana«, stran 3625.

  
Na podlagi prvega odstavka 36. člena in prvega odstavka 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12 in 84/15) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 14. seji dne 21. 3. 2016 sprejel
A K T 
o spremembah Akta o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Staro letališče Ljubljana« 
1. člen 
V Aktu o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Staro letališče Ljubljana« (Uradni list RS, št. 63/13) se v prvi alineji prvega odstavka 3. člena za besedo »stavbe« črta vejica in beseda »hangarja«.
2. člen 
V prvem odstavku 4. člena se za besedo »stavbe« črta vejica in beseda »hangarja«.
3. člen 
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni partner bo v projekt vložil stavbno pravico na zemljiščih parc. št. 126/1, 126/2, 127/106, 127/107, 127/108, 127/509, 127/525, 127/523, 127/521, 127/519, 127/517, 127/515, 127/513, 127/511, 567/6 vse k.o. Moste, v skupni površini 5.863 m2, od tega stavbno zemljišče 425 m2, ki je razdeljeno na objekta:
– letališka stavba 389 m2 in
– kontrolni stolp 36 m2.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Javni partner mora imeti dostop do hangarja na parcelni številki 552/1, in sicer preko parcel številka 127/525 in 567/6, vse k.o. Moste.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen 
V prvem odstavku 6. člena se za besedo »stavbe« črta vejica in beseda »hangarja«
5. člen 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa po postopku s pogajanji po predhodni objavi, ki se objavi na portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji, lahko pa tudi v dnevnem časopisju, ob upoštevanju pravil Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in ob smiselni uporabi Zakona o javnem naročanju.«.
6. člen 
V drugem odstavku 13. člena se številka »15« nadomesti s številko »25«.
7. člen 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-22/2011-50
Ljubljana, dne 21. marca 2016
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost