Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2016 z dne 6. 4. 2016

Kazalo

1027. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2015, stran 3622.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 14/13) in 15. ter 101. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10, 93/12, 69/14 in 19/15) je Občinski svet Občine Kuzma na 10. redni seji dne 30. marca 2016 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2015 
1. člen 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Kuzma za leto 2015, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Kuzma.
2. člen 
Po bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja občinskega proračuna, se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2015, ki obsega:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Zaključni račun 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.610.674
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.217.698
70
DAVČNI PRIHODKI
979.014
700 Davki na dohodek in dobiček
883.977
703 Davki na premoženje
71.409
704 Domači davki na blago in storitve
23.629
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
238.684
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
14.986
711 Takse in pristojbine
12.354
712 Denarne kazni
1.103
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
210.241
72
KAPITALSKI PRIHODKI
7.905
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
7.905
73
PREJETE DONACIJE
168
730 Prejete donacije iz domačih virov
168
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
239.520
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
235.126
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
4.394
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
1.145.382
780 Predpristopna sredstva iz evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
1.145.382
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.789.684
40
TEKOČI ODHODKI
609.916
400 Plače in dodatki – zaposleni
168.161
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
21.617
402 Izdatki za blago in storitve
401.812
403 Plačila domačih obresti
7.241
409 Rezerve
11.084
41
TEKOČI TRANSFERI
488.714
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
322.844
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
106.170
413 Drugi tekoči domači transferi
59.700
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.682.509
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.682.509
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
8.545
431 Invest. transferi pravnih in fizič. oseb, ki niso prorač. uporabniki
7.213
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
1.332
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–179.010
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ. (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
213.613
50
ZADOLŽEVANJE
213.613
500 Domače zadolževanje
213.613
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
36.846
55
ODPLAČILA DOLGA
36.846
550 Odplačila domačega dolga
36.846
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.243
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
176.767
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
179.010
XI.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2015 PRETEKLEGA LETA
35.512
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v uradnem občinskem glasilu Uradne objave Občine Kuzma.
Št. 900-0002/2016-2
Kuzma, dne 30. marca 2016
Podžupan 
Občine Kuzma 
Drago Šafer l.r.

AAA Zlata odličnost