Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2015 z dne 16. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2015 z dne 16. 3. 2015

Kazalo

701. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«, stran 1968.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo, 44/12, 19/13) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1, 44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 4. redni seji dne 2. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Zagorje ob Savi, s sedežem Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja javni vzgojno-izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraževanje Osnovna šola Ivana Skvarče (v nadaljevanju: zavod).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Občinski svet Občine Zagorje ob Savi.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Ivana Skvarče.
Sedež zavoda: Cesta 9. avgusta 44, Zagorje ob Savi.
III. PODRUŽNICA ŠOLE
3. člen
V okviru zavoda se za izvajanje splošnega osnovnošolskega izobraževanja na drugi lokaciji organizira podružnica šole.
Ime podružnice šole: Podružnična šola Podkum, ki deluje na lokaciji Podkum 13, Podkum.
Ime podružnice šole: Podružnična šola Čemšenik, ki deluje na lokaciji Čemšenik 2, Čemšenik.
IV. PEČAT ZAVODA
4. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj določi število posameznih pečatov, uporabo, način varovanja in uničenje ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
V. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
6. člen
Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
   – P 85.200 Osnovnošolsko
        izobraževanje,
  – I 56.290 Druga oskrba z jedmi,
  – G 47.890 Trgovina na drobno na
        stojnicah in tržnicah z
        drugim blagom,
  – G 47.990 Druga trgovina na drobno
        zunaj prodajaln, stojnic in
        tržnic,
  – N 82.300 Organiziranje razstav,
        sejmov, srečanj,
  – R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
  – J 58.190 Drugo založništvo,
  – L 68.200 Oddajanje in obratovanje
        lastnih ali najetih
        nepremičnin.
VI. ŠOLSKI OKOLIŠ
7. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega:
za Osnovno šolo Ivana Skvarče:
– za učence od 1. do 9. razreda:
Farčnikova kolonija, Pintarjeva cesta, Cesta 9. avgusta, Selo pri Zagorju, Trboveljska cesta, Vinska cesta, Ravenska vas, Zavine od hiš. št. 15. dalje, Kotredež, Prapreče – del, Rove, Potoška vas, Cesta 20. julija, Šklendrovec od 37. hiš. št. dalje, Cankarjev trg, Cesta zmage – neparne hiš. št., Fakinova ulica, Gasilska cesta, Kolodvorska cesta, Levstikova ulica, Naselje Srečka Kosovela, Partizanska ulica, Prešernova cesta, Savska cesta, Družina, Ulica talcev, Vrtna ulica, Konjšica – del.
– za učence od 5. do 9. razreda še:
Brezje, Čemšenik, Dobrljevo, Jesenovo, Razbor pri Čemšeniku, Ržiše, Vrhe – del, Zabreznik, Znojile, Podkum, Borovak pri Podkumu, Gorenja vas, Mali Kum, Osredek, Padež, Rodež, Rtiče, Šklendrovec, od 1. do 36. hiš. št., Sopota.
za podružnično šolo Podkum:
– za učence od 1. do 4. razreda:
Podkum, Borovak pri Podkumu, Gorenja vas, Mali Kum, Osredek, Padež, Rodež, Rtiče, Šklendrovec, od 1. do 36. hiš. št., Sopota.
za podružnično šolo Čemšenik:
– za učence od 1. do 4. razreda:
Brezje, Čemšenik, Dobrljevo, Jesenovo, Razbor pri Čemšeniku, Ržiše, Vrhe – del, Zabreznik, Znojile.
Matična šola je Osnovna šola Ivana Skvarče, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za celoten zavod.
VII. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet zavoda
9. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta odlok ali drugi predpisi, potrjuje letno poročilo zavoda ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Zagorje ob Savi skladno s svojimi akti.
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in jih odpokličejo po postopku, določenim s tem odlokom.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, določenim s tem odlokom.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.
10. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.
Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predsednika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta zavoda.
11. člen
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet zavoda,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku.
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne volitve.
Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.
a) Volitve predstavnikov delavcev
12. člen
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
– tri predstavnike izmed delavcev matične enote,
– enega predstavnika izmed delavcev Podružnične šole Podkum,
– enega predstavnika izmed delavcev Podružnične šole Čemšenik.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in imenuje se volilna komisija.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana, ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
13. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima najmanj 10 % delavcev zavoda z volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci zavoda razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.
14. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev in določi dan predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed delavcev matične enote ter koliko izmed delavcev podružnične šole. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda.
15. člen
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov delavcev, ki so volili. Če sta dva ali več kandidatov za člana sveta dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
16. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10 % delavcev zavoda z volilno pravico ali na zahtevo reprezentativnega sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral ta sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic. Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda.
b) Volitve predstavnikov staršev
17. člen
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo sam oblikuje, in sicer tako, da izvoli:
– enega predstavnika izmed staršev učencev matične enote,
– enega predstavnika izmed staršev učencev Podružnične šole Podkum,
– enega predstavnika izmed staršev učencev Podružnične šole Čemšenik.
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
Voli se z glasovnicami.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta zavoda po abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za člane sveta zavoda, za katere se želi glasovati.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.
Za člane sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega števila glasov.
18. člen
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu zavoda se začne na predlog člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka zavoda, ki ga starši sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na roditeljskem sestanku.
Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku prisotna večina staršev oddelka.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki. Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta.
Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan.
Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne.
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.
2. Ravnatelj
19. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda.
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, določenim z zakonom.
a) Pomočnik ravnatelja
20. člen
V skladu z zakonom, normativi in standardi za izvajanje programa osnovne šole ravnatelj lahko imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
b) Vodja podružnične šole
21. člen
Podružnico šole vodi vodja podružnice šole, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj šole izmed delavcev podružnice šole, in ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnice šole,
– predlaga ravnatelju šole program razvoja podružnice šole,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnice šole s starši in okoljem,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj šole.
3. Strokovni organi
22. člen
Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se uporabljajo zakonske določbe.
4. Svet staršev
23. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev določa zakon.
VIII. SREDSTVA ZA DELO
24. člen
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom v zvezi z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga bo ustanovitelj dal zavodu v upravljanje za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s tem odlokom, se uredijo s posebnimi pogodbami med zavodom in ustanoviteljem.
Premoženje, ki ga ustanovitelj daje zavodu v upravljanje za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
25. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom.
IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
26. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan ustanovitelj zagotavljati zavodu za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja kot javno službo, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
27. člen
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svojih dejavnosti, določenih s tem odlokom, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v posest, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le to obremeniti s stvarnimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Podružnične šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
28. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto predložiti letni delovni načrt in finančni načrt,
– vsako leto predložiti poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene,
– druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje javne službe zavoda v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
XII. JAVNOST DELA
29. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in javnosti. Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda, ter vzgojno-izobraževalnem delu starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj oziroma predsednik organa.
Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo ravnatelj pooblasti.
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
30. člen
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Zavod mora uskladiti svoje splošne akte v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega odloka.
32. člen
Svet zavoda mora uskladi svojo sestavo v skladu s tem odlokom v enem letu od uveljavitve tega odloka oziroma najkasneje z nastopom mandatnega obdobja novega sveta zavoda.
33. člen
Zavod mora uskladiti podatke v Sodno-poslovnem registru Slovenije v skladu s tem odlokom v dveh mesecih od uveljavitve tega odloka.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Skvarče (Uradni list RS, št. 1/10 – uradno prečiščeno besedilo, 19/10, 54/10 in 19/13).
35. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-5/2015
Zagorje ob Savi, dne 2. marca 2015
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti