Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

650. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2014, stran 1848.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 15. ter 101. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10, 93/12 in 69/14) je Občinski svet Občine Kuzma na 4. redni seji dne 6. marca 2015 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2014
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Kuzma za leto 2014, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Kuzma.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja občinskega proračuna, se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2014, ki obsega:
+---------------------------------------------------------------+
|                            v eurih|
+---------------------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |
+---------------------------------------------------------------+
|Skupina/Podskupina kontov  Zaključni račun 2014        |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     | 1.731.429|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1.439.474|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 1.143.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1.044.503|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   72.152|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   26.845|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  295.973|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   16.182|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   12.158|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni              |    775|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  266.858|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   72.332|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |   34.078|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   38.254|
|   |in nematerialnega premoženja        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   1.458|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |   1.458|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  218.164|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  218.164|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |780 Predpristopna sredstva iz Evropske unije|      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |783 Prejeta sredstva iz proračuna EU    |      |
|   |za kohezijsko politiko           |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 1.667.562|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  681.100|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in dodatki – zaposleni      |  149.867|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   59.513|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  446.651|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   7.413|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   17.657|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  482.761|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  308.864|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |  113.555|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |   60.342|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            |  501.681|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  501.681|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   2.021|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Invest. transferi pravnih in fizič.   |   2.021|
|   |oseb,                    |      |
|   |ki niso prorač. uporabniki         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |   63.866|
|   |PRIMANJKLAJ)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)- |   71.214|
|   |(II.-403-404) (SKUPAJ PRIHODKI BREZ     |      |
|   |PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS SKUPAJ ODHODKI  |      |
|   |BREZ PLAČIL OBRESTI)            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) –  |  275.613|
|   |(40+41) (TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI    |      |
|   |ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI)        |      |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ. (750+751+752)   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV  |      |
|   |(440+441+442)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |      |
|   |privatizacije                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)    |      |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |   44.725|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |   44.725|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   44.725|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV          |   19.142|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –44.725|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE              |  –63.866|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         | 16.370,29|
|   |NA DAN 31. 12. 2014 PRETEKLEGA LETA     |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v uradnem občinskem glasilu Uradne objave Občine Kuzma.
Št. 900-0001/2015-6
Kuzma, dne 6. marca 2015
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost