Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

643. Odlok o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran, stran 1832.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Ankaran na 4. redni seji dne 3. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ankaran
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi občinska uprava Občine Ankaran ter določi njena organizacija, delovno področje in urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave Občine Ankaran.
2. člen
(1) Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti ter druge naloge v okviru zakonsko določenih pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
(2) Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti izvaja občinska uprava na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom.
(3) Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, v zadevah, ki jih nanjo prenese država pa pristojnemu ministrstvu.
3. člen
(1) Občinska uprava v skladu z zakonodajo za zadovoljevanje potreb prebivalcev občine izvaja predvsem naslednje naloge:
– izvršuje zakone, podzakonske akte, občinske odloke ter druge splošne in posamične akte,
– odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti,
– pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine,
– spremlja stanje na področjih za katera je ustanovljena in skrbi za njihov razvoj ter pripravlja predloge razvojnih dokumentov,
– opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana, nadzorni odbor, delovna telesa občinskega sveta ter druge komisije, ki jih ustanovi občinski svet ali župan.
(2) Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena z javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami, društvi in drugimi organizacijami občanov ter zagotavlja uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
(3) Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava lahko sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj, določenih podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Občinska uprava je odgovorna županu za stanje na področju za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na področjih svojega dela, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi ob izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za izvrševanje nalog s svojega delovnega področja.
5. člen
(1) Občinska uprava skrbi za obveščanje javnosti o načinu svojega poslovanja ter uresničevanju pravic in obveznosti strank v postopkih.
(2) Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in dostojanstva ter jim zagotoviti čim hitrejše in lažje uresničevanje njihovih pravic in pravnih koristi.
(3) Način poslovanja s strankami, zagotavljanje obveščenosti javnosti, zagotovitev možnosti posredovanja kritik, pripomb, njihovo obravnavanje in odgovarjanje nanje, poslovanje z dokumentarnim gradivom, poslovni čas, uradne ure in druga vprašanja načina delovanja občinske uprave se ureja s pravilnikom, ki ureja poslovanje občinske uprave in ga sprejme župan.
6. člen
(1) Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obvešča javnost župan, po njegovem pooblastilu pa lahko tudi podžupan, direktor občinske uprave ali drugi delavci občinske uprave iz svojega delovnega področja. Javnost dela se zagotavlja z objavo gradiv za seje občinskega sveta na spletni strani občine, z uradnimi sporočili za javnost, s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo, novinarskimi konferencami, okroglimi mizami in z drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja in na druge ustrezne načine, ki omogočajo javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
(2) Občinska uprava oziroma njeni javni uslužbenci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
7. člen
Za izvajanje nalog občinske uprave se v Občini Ankaran ustanovi enovit organ: Občinska uprava Občine Ankaran, s sedežem v Ankaranu, Jadranska cesta 66, in z uradnim elektronskim naslovom info@obcina-ankaran.si (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
8. člen
Notranja organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam ter poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi in sicer tako, da zagotavlja:
– strokovno, učinkovito, racionalno, gospodarno in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank ter drugih udeležencev v postopkih,
– smotrno organizacijo in vodenje dela ter koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje projektnih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,
– usmerjenost k uporabnikom njenih storitev,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami,
– skrb za razvojne možnosti vseh dejavnikov v prostoru.
9. člen
Občinska uprava je organizirana kot enovit organ, ki opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– družbenih dejavnosti,
– gospodarskih dejavnosti,
– okolja in prostora,
– razvoja in investiciji,
– javnih financ,
– normativno pravnih zadev,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
10. člen
Občinska uprava po področjih:
– opravlja upravne naloge ter vodi evidence o upravnih postopkih,
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji ter sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
– pripravlja strokovne podlage za odločitev občinskega sveta in drugih organov občine,
– pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov, ki jih sprejemata župan in občinski svet,
– pripravlja programe in predloge za rešitev in izvedbo posameznih nalog,
– načrtuje prihodke in porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog,
– skrbi za izvedbo določenih in načrtovanih nalog ter nadzoruje poslovanje porabnikov sredstev proračuna,
– skrbi za načrtovanje in izvrševanje sredstev proračuna za izvajanje nalog s področja delovanja;
– spremlja uradne objave, razpise in natečaje za pridobitev (državnih, evropskih in drugih) sredstev ter pripravlja in vlaga prijave na javne razpise za dodelitev sredstev iz državnega proračuna, proračuna evropske unije in drugih finančnih skladov za sofinanciranje investiciji in programov s svojega delovnega področja;
– na svojem področju delovanja skladno z občinskimi akti vodi postopke za dodeljevanje in dodeljuje proračunska sredstva ter spremlja njihovo namenskost in zakonitost porabe,
– pripravlja strokovne podlage ter investicijsko in drugo dokumentacijo za investicijske projekte,
– pripravlja, koordinira in operativno spremlja in vodi investicije, ki so financirane iz občinskega proračuna,
– opravlja naloge za občinski svet in njegova delovna telesa ter druge organe občine,
– nadzira izvajanje nalog,
– izdeluje analize in ocene,
– poroča o izvedbi nalog,
– gospodari z občinskim premoženjem,
– opravlja naloge v zvezi s podeljevanjem koncesij in drugimi oblikami javno zasebnega partnerstva ter izvaja nadzorstvo nad izvajanjem in druge naloge v zvezi s podeljenimi koncesijami in drugimi oblikami javno zasebnega partnerstva,
– izvaja ukrepe za izboljšanje delovnega procesa,
– posreduje informacije javnega značaja,
– opravlja druge nalog po nalogu župana in direktorja občinske uprave.
11. člen
(področje splošnih zadev – sekretariata)
Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, podžupana, direktorja občinske uprave, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzorni odbor, druge občinske organe ter občinsko upravo;
– opravlja naloge sprejemne in glavne pisarne, kot so sprejem in odprava pošte, arhiviranje za potrebe občinskih organov, naloge vložišča in druge naloge s tega področja;
– pomoči priprave in izvedbe sej občinskega sveta, njegovih delovnih teles in nadzornega odbora;
– objave občinskih predpisov;
– vodenje registra predpisov in drugih aktov občine;
– organizacije poslovanja in hrambe dokumentarnega gradiva ter vodenje arhiva;
– medobčinskega in regionalnega povezovanja, evropskih zadev in čezmejnega sodelovanja;
– za sistem kakovosti, organizacijo poslovnih procesov in management informacijskih sistemov;
– opravlja kadrovske in organizacijsko tehnične naloge za delovanje občinske uprave, kot so izvajanje postopkov zaposlovanj, skrb za usposabljanje in izobraževanje, upravljanje sistema plač in zagotavljanje podatkov za obračun plač in drugih osebnih prejemkov;
– načrtovanje, izvajanje in skrb za nabavo osnovnih sredstev, pisarniškega materiala, računalniške opreme, prevoznih in drugih sredstev ter energije, vode, komunalnih storitev in komunikacije,
– skrbi za informiranje javnosti, stike z javnostmi, občinskega glasila;
– organiziranja in izvajanja protokolarnih zadev;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
12. člen
(področje družbenih dejavnosti)
Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– analizira in spremlja stanje ter pripravlja predloge razvojnih usmeritev, razvojnih programov, strateški in izvedbenih aktov na področju upravljanja s kulturnimi viri, kulture, predšolske vzgoje in otroškega varstva, šolstva in izobraževanja, športa in rekreacije, zdravja in zdravstvenega varstva, družine in stanovanjske politike, mladine, starejših občanov, socialnega skrbstva, narodnostnih in verskih skupnosti, prostovoljstva in humanitarne dejavnosti ter delovanja društev, nevladnih organizaciji in civilnodružbenih gibanj;
– skrbi za uresničevanje, izvajanje in nadzira izvajanje programov na področjih iz prejšnje alineje v skladu s proračunom ter koordinira delovanje različnih subjektov na teh področjih;
– uresničevanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti občine v javnih zavodih oziroma drugih organizacijskih oblikah na področjih iz prve alineje tega člena;
– opravlja naloge v zvezi z delovanjem javnih zavodov ter drugih izvajalcev programov in javnih služb na delovnem področju;
– skrbi in nadzora nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev javnih zavodov na delovnem področju;
– pripravlja predloge strateških in izvedbenih dokumentov s področja upravljanja s kulturnimi viri ter skrbi za upravljanje in varstvo kulturne dediščine;
– s področja razvoja, spremljanja in izvajanja kulturnih dejavnosti v občini ter upravlja z javno infrastrukturo s področja kulture;
– izvaja naloge na področju predšolske vzgoje, izobraževanja otrok in mladine, izobraževanja odraslih, izobraževanja oseb s posebnimi potrebami, aktivne politike izobraževanja in podeljevanja občinskih sredstev za izobraževanje (štipendij, spodbud ...);
– spremljanja, izvajanja, pripravljanja predlogov načrtovanja ter sodelovanja z zavodi in izvajalci služb s področja vzgoje in izobraževanja;
– izvajanje nalog ter zagotavlja pogoje za izvajanje športa in rekreacije;
– spremljanja, izvajanja, pripravljanja predlogov načrtovanja ter sodelovanja z zavodi in izvajalci služb s področja zdravstvenega varstva;
– skrbi za delovanja mreže javne zdravstvene službe in izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, lekarniške dejavnosti in zobozdravstvenega varstva;
– skrbi za oblikovanje predlogov in uresničevanje programov za varovanje, krepitev in ohranjanje zdravja;
– skrbi za osnovno zdravstveno zavarovanje občanov skladno z zakonom in skrb za izvajanje programov zdravstvenega varstva za osebe brez zdravstvenega zavarovanja;
– spremljanje stanja, pripravljanje predlogov rešitev in programov ter izvajanje nalog skladno s programi in akti občine s področja družine in stanovanjske politike;
– spremljanje stanja, pripravljanje predlogov rešitev in programov ter izvajanje nalog skladno s programi in akti občine za zagotavljanje pogojev za kakovostno preživljanje prostega časa (prostočasnih aktivnosti) mladih, spodbujanja aktivnosti in možnosti delovanja mladinskih organizacij ter drugih vprašanj s področja mladinske problematike;
– izvajanja občinskih programov ter nalog s področja skrbi za starejše občane ter zagotavljanje pogojev in izvajanja nalog pomoči na domu, dnevnega varstva, medgeneracijskih središč in stanovanjskih skupnosti za starejše občane;
– izvajanje nalog s področja socialne varnosti (skrb za denarne pomoči in druge pravice iz javnih sredstev, oblikovanje predlogov programov in izvajanje le-teh s področja otrok in mladine, skrbi za žrtve nasilja, revščine, oseb s težavami v duševnem zdravju, brezdomci, priseljenci, odvisnosti od drog in drugih substanc ...);
– izvajanje programov ter skrb za izvajanje pravic s področja narodnostnih in verskih skupnosti;
– spremlja delovanje prostovoljstva in humanitarnih dejavnosti ter spodbujanje aktivnosti in možnosti organiziranega delovanja prostovoljstva in humanitarnega delovanja skladno z občinskimi programi in akti;
– spremlja in spodbuja delovanje društev, nevladnih organizacij in civilnodružbenih gibanj skladno z občinskimi programi in akti;
– priprava predlogov programov in izvajanje programov oziroma financiranje programov javnih del;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
13. člen
(področje gospodarskih dejavnosti)
Na področju gospodarskih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– spremljanje, analiza ter vodenje statistike in evidence o gospodarskih gibanjih, investicijah in razvojem v občini;
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva;
– spremljanje stanja ter priprava predlogov strateških in izvedbenih dokumentov s področja upravljanja ekonomskih virov,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb;
– skladno z občinskimi programi, občinskimi akti in odločitvami občinskega sveta gospodari s poslovnimi prostori, stanovanji, javno infrastrukturo, stavbnimi in kmetijskimi zemljišči, gozdovi in drugim premoženjem v občinski lastni,
– skrb in ukrepi za gospodarno rabo občinskih kmetijskih zemljišč, promet s kmetijskimi zemljišči,
– opravljanje operativnih nalog v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj in pospeševanje gospodarstva, malega gospodarstva, obrti, turizma, trgovine, gostinstva, podjetništva in ostalih gospodarskih dejavnosti,
– opravljanje operativnih nalog v zvezi z zagotavljanjem pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva, vinogradništva, oljkarstva, gozdarstva, čebelarstva, lovstva in ribištva ter razvoja podeželja,
– spremlja stanje ter skrbi za priprave predlogov programov razvoja gospodarskih javnih služb in javne infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, komunalne dejavnosti, javnega prevoza, javnih kopališč in kopališke dejavnosti, pogrebne in pokopališke dejavnosti, javne tržnice;
– skrbi za izvajanje in vrši nadzor nad izvajanjem javnih služb iz prejšnje alineje;
– spremlja stanje, pripravlja predloge programov in izvaja programe katerih cilj je doseganje samozadostnosti (objektov, energijske, prehranske, upravljanja virov ...);
– spremljanje stanja ter priprava predlogov strateških in izvedbenih dokumentov ter urejanje in upravljanje z javno infrastrukturo s področja prometa, mirujočega prometa, pristanišč, preventive in vzgoje v prometu, kolesarskih stez, potniškega prometa, cest;
– vodenje upravnih postopkov s področja cestnega prometa in izvajanje strokovno tehničnih opravil na področju mirujočega prometa,
– izvajanje nalog v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem in urejanjem cestne in komunalne infrastrukture, rekreacijskih in drugih javnih površin, obrežji vodotokov in obale;
– skrb za investicijsko vzdrževanje in investicije v objekte, poslovne prostore, opremo in stvarno premoženje v lasti občine;
– skrb za izvajanje operativnih nalog na delovnem področju;
– izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter organizacija varstva, zaščite in reševanja občanov pred požari ter naravnimi in drugimi nesrečami;
– izvajanje sanacijskih programov za odpravo posledic škode na objektih, komunalni infrastrukturi, kmetijskih zemljiščih, tekoči kmetijski proizvodnji in živalih po elementarnih nesrečah;
– oblikovanje predlogov programov in uresničevanje programov za skrb, nego in zaščito živali;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
14. člen
(področje okolja in prostora)
Na področju okolja in prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča in predloge strateških in izvedbenih aktov s področja upravljanja naravnih virov;
– skladno z občinskimi akti in programi skrbi za varstvo in upravlja z naravno dediščino;
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine;
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja;
– pripravlja programska izhodišča in predloge strateških in izvedbenih aktov s področja upravljanja prostorskih virov;
– vodi evidenco nepremičnin in ureja zemljiškoknjižno stanje nepremičnin v lasti občine,
– upravlja s stavbnimi zemljišči, kmetijskimi zemljišči, gozdovi in morskim akvatorijem v pristojnosti občine;
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov;
– pripravlja prostorske akte občine;
– izdaja lokacijske dokumentacije (lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi zemljišč ter druge dokumente in potrdila s področja urejanja prostora);
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor;
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
15. člen
(področje razvoja in investicij)
Na področju razvoja in investicij občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– sprejema, spremlja in analizira pobude s področja poslovne odličnosti, družbenih dejavnosti, gospodarskih dejavnosti, okolja in prostora, razvoja in investiciji, financ in računovodstva, pravnih zadev in lokalne samouprave ter drugih področji;
– spremlja in analizira razvoj občine;
– pripravlja predloge razvojnih prioritet in program občine;
– pripravlja predloge razvojnih načrtov, strateških in izvedbenih dokumentov razvoja občine ter jih izvaja;
– pripravlja predloge investicijskih programov, prioritet in načrtov za občino.
16. člen
(področje financ in računovodstva)
Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja predlog proračuna in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje;
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna;
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ;
– izvedba strokovnih nalog za izvrševanje proračuna;
– nadzor nad poslovanjem, zadolževanjem ter dajanjem poroštev javnih zavodov, javnih podjetij, skladov in agencij ter drugih pravnih oseb, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina;
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje;
– pripravlja premoženjsko bilanco občine;
– vodi evidenco finančnega premoženja in zbirnik evidenc ostalega javnega premoženja;
– skrbi za finančno in materialno poslovanje;
– izvajanje upravljanja proračunskih skladov občine;
– izvajanje upravljanja finančnega premoženja občine;
– opravljanje plačil, tekoče urejanje, zajemanje, knjigovodsko evidentiranje prejemkov in izdatkov proračuna, izvajanje računovodskega nadzora in nadzora nad izpolnjevanjem in plačilom terjatev in obveznosti, arhiviranje izvirnikov knjigovodskih listin občinskega proračuna;
– vodenje računovodstva in knjigovodstva v skladu z zakonodajo ter izdelava letnih računovodskih poročil;
– priprava analiz za sprejemanje odločitev v zvezi s proračunom in premoženjem občine;
– izdelava planskih dokumentov, finančnih načrtov in statistik;
– analiziranje poslovanje proračunskih uporabnikov;
– opravlja finančni pregled vseh pravnih poslov občine;
– izvaja naloge v zvezi z obračunom plač in drugimi osebnimi prejemki javnih uslužbencev občinske uprave;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to delovno področje.
17. člen
Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– strokovno pravno pomoč organom občine;
– priprava predlogov splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi;
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb;
– vodenje evidenc pogodbenih razmerij občine;
– nudenje informacij, dokumentov in druge pomoči ter komunikacija s pooblaščenci občine v sodnih in upravnih postopkih ter v postopkih mediacije;
– vodenje evidenc sodnih zadev in izvensodnih poravnav ter zunanjih sodelavcev občine;
– priprava dokumentacije in vodenje postopkov oddaje javnih naročil in sklenitve pogodb o javnem naročilu;
– priprava dokumentacije in vodenje postopkov oddaje koncesij in sklenitve drugih oblik javno zasebnega partnerstva;
– skrb za dostop do informacij javnega značaja;
– skrb za razvoj sistema lokalne samouprave in uresničevanja pravic prebivalcev;
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil in delu volilne komisije;
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom;
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
18. člen
(občinska inšpekcija in redarstvo)
(1) Občinska uprava izvaja naloge občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
(2) Občinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja varnost v cestnem prometu ter nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve s področja varnosti v cestnem prometu.
(3) Naloge in pooblastila javnih uslužbencev občinske uprave na področju inšpekcijskega nadzora in redarstva se določijo s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
19. člen
(1) Predstojnik občinske uprave je župan, ki jo usmerja in nadzira. Notranje poslovanje občinske uprave je urejeno s pravilniki, navodili ter pisnimi in ustnimi odredbami, ki jih sprejme oziroma izda župan.
(2) Pogodbe o zaposlitvi v občinski upravi sklepa župan, ki odloča tudi o imenovanjih javnih uslužbencev v nazive.
(3) V času odsotnosti ali zadržanosti župana ga nadomešča podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
20. člen
(1) Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan ter je za svoje delo odgovoren neposredno županu.
(2) Direktor občinske uprave je javni uslužbenec, ki kot uradnik na položaju po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev:
– neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč, razporeja delo med delavce v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino;
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji;
– v skladu z zakonom pooblasti javne uslužbence občinske uprave za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku oziroma za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini;
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
– v soglasju z županom razporeja delo med javne uslužbence v občinski upravi in skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske uprave na podlagi pooblastila župana, razen če zakon ali drug predpis ne določata drugače,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z državnimi organi in drugimi organi na območju občine in izven nje,
– po pooblastilu župana podpisuje posamezne akte iz pristojnosti občinske uprave,
– opravlja druge naloge, določene s predpisi ter po odredbah župana.
21. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga izda župan.
22. člen
(1) Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje spada naloga po pravilniku o sistemizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.
(2) Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave, jo opravi delavec, ki ga določi direktor občinske uprave.
23. člen
(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo svoje naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih direktorja občinske uprave. Za svoje delo so odgovorni direktorju občinske uprave.
(2) Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati strokovno, vestno in nepristransko ter pri tem upoštevati javni interes in konkretne okoliščine primera. Pri svojem delu ravnajo po pravilih stroke in se v ta namen tudi usposabljajo in izpopolnjujejo ter dopolnjujejo svoje znanje, pri čemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
(3) Javni uslužbenci morajo delovati politično nevtralno in nepristransko. Biti morajo lojalni do občine kot delodajalca, spoštljivi tako v odnosih do uporabnikov storitev občinske uprave, kot v odnosih z nadrejenimi in svojimi sodelavci. Pri opravljanju svojih nalog ne smejo ravnati samovoljno ali v korist določene osebe, skupine, osebe javnega ali zasebnega prava, ampak morajo primerno upoštevati pravice, dolžnosti, obveznosti in interese vseh strank v postopku. Svojo pravico do odločanja po prosti presoji morajo uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril in določb v zakonih in drugih predpisih. Pri opravljanju nalog ne smejo dovoliti, da je njihov zasebni interes v nasprotju z njihovimi pooblastili in s svojega položaja ne smejo izkoriščati za svoj zasebni interes. Javna sredstva morajo uporabljati gospodarno in učinkovito, s ciljem doseganja najboljših rezultatov.
(4) Javni uslužbenci morajo vselej ravnati tako, da ohranjajo in krepijo ugled občinske uprave ter zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost izvajanja javnih nalog.
(5) S primernim upoštevanjem pravice do dostopa do uradnih informacij so javni uslužbenci dolžni ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnavati vse informacije in dokumente, ki jih pridobijo v času zaposlitve v občinski upravi. Varovati morajo tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, državna ali uradna tajnost.
(6) Javni uslužbenci so upravičeni do plače v skladu z zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju, drugimi predpisi ter aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
24. člen
(1) O disciplinski odgovornosti delavcev občinske uprave odloča na prvi stopnji župan, na drugi stopnji pa Komisija za pritožbe pri Vladi Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan za vodenje disciplinskega postopka in za odločanje o disciplinski odgovornosti na prvi stopnji imenuje disciplinsko komisijo.
(3) Disciplinska komisija iz drugega odstavka tega člena ima tri člane, ki se imenujejo izmed javnih uslužbencev občinske uprave, ki imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj, vsaj eden izmed članov pa mora biti univerzitetni diplomirani pravnik.
25. člen
(1) V občinski upravi se lahko kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko.
(2) Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave.
26. člen
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev občinske uprave oziroma sodelovanje različnih strok in stopenj znanja, lahko župan s sklepom ustanovi delovne ali projektne skupine ali druge oblike sodelovanja. S sklepom o ustanovitvi delovne ali projektne skupine se določi njena sestava, vodja, pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za izvedbo nalog ter sredstva in pogoje za njeno delo.
27. člen
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno strokovnost, proučevanje ali posebna ekspertna znanja in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino, ki jo poleg javnih uslužbencev občinske uprave sestavljajo zunanji izvajalci, s katerimi sklene pogodbo v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje. S sklepom o ustanovitvi delovne ali projektne skupine se določi njena sestava, vodja, pooblastila, pristojnosti, naloge, roke za izvedbo nalog ter sredstva in pogoje za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Župan Občine Ankaran v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Ankaran, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se v Občini Ankaran preneha uporabljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Koper (Uradne objave št. 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 39/07 in 110/10).
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.0323
Ankaran, dne 3. marca 2015
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik l.r.
Visti gli articoli 29 e 49 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), il Consiglio comunale del Comune di Ancarano nella quarta seduta ordinaria ha approvato in data 3/3/2015
I L D E C R E T O
sulla costituzione, l’organizzazione e i settori di attività dell’Amministrazione comunale del Comune di Ancarano
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Con il presente decreto viene istituita l’Amministrazione comunale del Comune di Ancarano, definita la sua organizzazione, i settori di attività e vengono regolamentate altre questioni relative all’operato dell’Amministrazione comunale del Comune di Ancarano.
Art. 2
(1) L’Amministrazione comunale svolge funzioni tecniche ed amministrative, attività promozionali e di sviluppo, come pure i compiti connessi all’erogazione dei servizi pubblici di competenza del comune e altri compiti nell’ambito dei diritti e degli obblighi del comune, definiti per legge nei settori di attività definiti dal presente decreto.
(2) Le materie di competenza propria e quelle trasferite di competenza statale vengono espletate dall’Amministrazione comunale secondo le modalità previste dalla legge, dallo Statuto del comune e dal presente decreto.
(3) L’Amministrazione comunale è responsabile nei confronti del Consiglio comunale per l’attuazione delle decisioni del Consiglio comunale, mentre in relazione alle questioni trasferitele dallo Stato è responsabile verso il Ministero competente.
Art. 3
(1) L’Amministrazione comunale, in conformità alla legislazione, svolge per soddisfare le esigenze degli abitanti del comune soprattutto i seguenti compiti:
– attua le leggi, i regolamenti attuativi, i decreti comunali e altri atti generali e individuali,
– con atti individuali decide in merito a questioni amministrative di propria competenza o competenza trasferitale da leggi statali,
– redige le proposte degli atti generali e individuali del Comune,
– segue la situazione nei settori per i quali è stata istituita e ne cura lo sviluppo, nonché prepara le proposte dei documenti di sviluppo,
– svolge altri compiti tecnici e amministrativi per il Consiglio comunale, il Sindaco, il Comitato di controllo, gli organi del Consiglio comunale e le altre commissioni istituite dal Consiglio comunale o dal Sindaco.
(2) L’Amministrazione comunale partecipa a questioni di importanza locale con gli enti pubblici, i servizi pubblici di natura economica, le associazioni e altre organizzazioni di cittadini, garantendo la realizzazione dei loro diritti, bisogni ed interessi.
(3) Nello svolgimento dei suoi compiti l’Amministrazione comunale può cooperare con le amministrazioni comunali di altri comuni, con organi dotati di prerogative pubbliche, con gli organi statali, gli enti, le imprese e altre organizzazioni per lo scambio di opinioni ed esperienze, determinati dati e informazioni e tramite organi di lavoro congiunti.
Art. 4
L’Amministrazione comunale è responsabile nei confronti del Sindaco della situazione nel settore per il quale è stata istituita, segue la situazione e gli sviluppi nei settori del proprio lavoro, richiama tempestivamente l’attenzione sui fenomeni che constata applicando le leggi e altre norme e fornisce suggerimenti e proposte per l’attuazione dei compiti nel proprio settore lavorativo.
Art. 5
(1) L’Amministrazione comunale si occupa di informare l’opinione pubblica sulle modalità del proprio operato e sull’attuazione dei diritti e degli obblighi delle parti nei procedimenti.
(2) Nelle attività con le parti l’Amministrazione comunale deve garantire il rispetto della loro dignità e assicurare loro un esercizio quanto più rapido e semplice possibile dei loro diritti e degli interessi legali.
(3) Le modalità con cui gestire le attività con le parti, assicurare l’informazione dell’opinione pubblica, garantire la possibilità di inoltrare critiche, osservazioni, di esaminarle e rispondere a queste ultime, la gestione dei documenti, l’orario di lavoro, gli orari di apertura e altre questioni legate al funzionamento dell’Amministrazione comunale sono disciplinate da un regolamento che regola l’operato dell’Amministrazione comunale ed è adottato dal Sindaco.
Art. 6
(1) Il lavoro dell’Amministrazione comunale è pubblico. Il Sindaco informa l’opinione pubblica del lavoro dell’Amministrazione comunale. Detto compito può essere espletato su mandato del Sindaco anche dal vicesindaco, dal Direttore dell’Amministrazione comunale o da altri dipendenti dell’Amministrazione comunale nell’ambito del loro settore lavorativo. Le informazioni sull’attività sono garantite dalla pubblicazione dei materiali per le sedute del Consiglio comunale sul sito web del Comune, dai comunicati stampa ufficiali, fornendo informazioni di carattere pubblico sul web, in conformità alla normativa vigente, con conferenze stampa, tavole rotonde e altre forme di cooperazione con i rappresentanti dei media e con altri modi idonei per informare il pubblico in merito all’operato dell’Amministrazione comunale.
(2) L’Amministrazione comunale, ovvero i suoi funzionari pubblici, devono proteggere la segretezza dei dati che, secondo la legge o altre norme, sono considerati protocollo riservato, segreto di Stato o d’ufficio.
II. ORGANIZZAZIONE E SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Art. 7
Per svolgere le funzioni dell’Amministrazione comunale viene costituito nel Comune di Ancarano un organo unificato: l’Amministrazione comunale del Comune di Ancarano, con sede ad Ancarano, Strada dell’Adriatico 66, e con l’indirizzo elettronico ufficiale info@obcina-ankaran.si (di seguito in breve: Amministrazione comunale).
Art. 8
L’organizzazione interna dell’Amministrazione comunale si adegua alla missione, alle funzioni e ai processi lavorativi che si svolgono nell’Amministrazione comunale in modo tale da garantire:
– un’esecuzione professionale, efficiente, razionale, economica e coordinata delle attività dell’Amministrazione comunale,
– un esercizio regolamentare, tempestivo ed efficace dei diritti, degli interessi e degli obblighi delle parti e degli altri partecipanti ai procedimenti,
– un’organizzazione e una gestione efficiente del lavoro ed un’esecuzione coordinata dei compiti per l’effettiva attuazione delle attività del progetto,
– un controllo interno efficace per lo svolgimento dei compiti,
– un orientamento verso gli utenti dei suoi servizi,
– una cooperazione efficace con altri organi e istituzioni,
– la cura per le prospettive di sviluppo di tutti i fattori presenti sul territorio.
Art. 9
L’Amministrazione comunale è organizzata come un organo unificato che svolge compiti professionali, gestionali, tecnico-organizzativi e amministrativi nei seguenti settori:
– affari generali,
– attività sociali,
– attività economiche,
– ambiente e territorio,
– sviluppo e investimenti,
– finanza pubblica,
– questioni giuridiche e normative,
– controllo ispettivo e servizio comunale di vigilanza.
L’Amministrazione comunale svolge anche altre funzioni di competenza del comune.
Art. 10
L’Amministrazione comunale in base ai settori:
– svolge compiti amministrativi e tiene i registri dei procedimenti amministrativi,
– gestisce il procedimento amministrativo, rilascia le decisioni di I° grado in tali procedimenti e partecipa ai procedimenti amministrativi condotti da altri organi competenti,
– prepara gli elaborati tecnici per le decisioni del Consiglio comunale e di altri organi del Comune,
– prepara le proposte degli atti generali ed individuali adottati dal Sindaco e dal Consiglio comunale,
– prepara i programmi e le proposte per le soluzioni e l’attuazione di singoli compiti,
– pianifica i ricavi e la gestione del bilancio necessario per l’attuazione dei compiti,
– si preoccupa di attuare determinati e specifici compiti e supervisiona le operazioni degli utenti del bilancio,
– si occupa della pianificazione e dell’esecuzione del bilancio per l’attuazione dei compiti nel singolo settore di attività,
– segue le pubblicazioni ufficiali, i bandi di gara e i concorsi per l’acquisizione di risorse (nazionali, europee e altre) e prepara e deposita le domande per i bandi di gara per l’assegnazione dei fondi provenienti dal bilancio dello Stato, dal bilancio dell’Unione europea e da altri fondi finanziari per la partecipazione a investimenti e programmi per il proprio settore di attività,
– nel proprio campo di attività, in conformità con gli atti comunali, gestisce le procedure per l’erogazione assegnando le risorse di bilancio e monitorandone la destinazione e la legalità dell’utilizzo,
– prepara gli elaborati tecnici e la restante documentazione per i progetti di investimento,
– prepara, coordina, controlla dal punto di vista operativo e gestisce gli investimenti finanziati dal bilancio comunale,
– svolge compiti per il Consiglio comunale e i suoi organi, nonché per altri organi del comune,
– controlla l’attuazione dei compiti,
– realizza analisi e valutazioni,
– relaziona sull’attuazione dei compiti,
– gestisce il patrimonio comunale,
– svolge i compiti relativi all’assegnazione delle concessioni e ad altre forme di partenariato pubblico-privato e supervisiona l’attuazione e altri compiti relativi alle concessioni assegnate e ad altre forme di partenariato pubblico-privato,
– attua misure volte a migliorare il processo lavorativo,
– trasmette informazioni di carattere pubblico,
– svolge altri compiti su incarico del Sindaco e del direttore dell’Amministrazione comunale.
Art. 11
(settore degli affari generali – Segreteria)
Nel settore degli affari generali l’Amministrazione comunale espleta i seguenti compiti:
– svolge attività professionali, organizzative, amministrative e tecniche per le esigenze del Sindaco, del vicesindaco, del direttore dell’Amministrazione comunale, del Consiglio comunale e dei suoi organi, per il comitato di controllo, per gli altri organi comunali e per l’Amministrazione comunale;
– svolge i compiti dell’ufficio principale e di segreteria, quali la ricezione e l’invio della posta, l’archiviazione della posta per le esigenze degli organi comunali, i compiti del protocollo e altri compiti relativi a tale settore;
– coadiuva la preparazione e la realizzazione delle sedute del Consiglio comunale, dei suoi organi di lavoro e del Comitato di controllo;
– le pubblicazioni delle norme comunali;
– la tenuta del registro delle norme e degli altri atti del comune;
– l’organizzazione dell’attività e la custodia del materiale documentale, nonché la gestione dell’archivio;
– il collegamento intercomunale e regionale, gli affari europei e la collaborazione transfrontaliera;
– il sistema di qualità, l’organizzazione dei processi aziendali e la gestione dei sistemi informatici;
– svolge compiti tecnico-organizzativi e relativi al personale per il funzionamento dell’Amministrazione comunale, come l’attuazione delle procedure di assunzione, la cura per la formazione e l’istruzione, la gestione del sistema delle retribuzioni e l’assicurazione dei dati per il calcolo degli stipendi e delle altre entrate personali;
– dirige la progettazione, la realizzazione e la cura per l’acquisto di immobilizzazioni, materiale di cancelleria, attrezzature informatiche, mezzi di trasporto e altri beni, nonché l’energia, l’acqua, i servizi comunali e di comunicazione;
– cura per l’informazione del pubblico, le pubbliche relazioni, il bollettino comunale;
– sovrintende l’organizzazione e la realizzazione di eventi protocollari;
– svolge altri compiti che rientrano in tale settore.
Art. 12
(settore delle attività sociali)
Nel settore delle attività sociali l’Amministrazione comunale espleta i seguenti compiti:
– analizza e controlla la situazione e prepara proposte per le politiche di sviluppo, i programmi di sviluppo, gli atti strategici e di attuazione in materia di gestione delle risorse culturali, come cultura, educazione prescolare e assistenza all’infanzia, istruzione e formazione, sport e attività ricreativa, salute e assistenza sanitaria, famiglia e politica degli alloggi, giovani, anziani, assistenza sociale, comunità etniche e religiose, volontariato e attività umanitarie, nonché per il funzionamento delle associazioni, delle organizzazioni non governative e dei movimenti della società civile;
– cura la realizzazione, l’attuazione, il controllo e l’esecuzione dei programmi nei settori di cui al precedente trattino, in funzione del bilancio, e coordina il funzionamento dei vari soggetti in tali settori;
– esercita i diritti costitutivi e degli obblighi del Comune nelle istituzioni pubbliche, ovvero in altre forme organizzative nei settori di cui il primo trattino del presente articolo;
– esegue compiti relativi al funzionamento degli enti pubblici e di altri fornitori di programmi e servizi pubblici nel settore di attività;
– cura e controlla la manutenzione degli edifici e dei beni immobili degli enti pubblici nel settore di attività;
– prepara proposte per i documenti strategici e attuativi riguardanti la gestione delle risorse culturali e si occupa della gestione e della tutela del patrimonio culturale;
– in materia di sviluppo, monitoraggio e attuazione delle attività culturali del Comune e gestisce l’infrastruttura pubblica nel campo della cultura;
– svolge i compiti nel campo dell’educazione prescolare, dell’istruzione dei bambini e dei giovani, della formazione degli adulti, dell’istruzione delle persone con particolari esigenze, conducendo una politica attiva di formazione e assegnazione delle risorse comunali per l’istruzione (borse di studio, incentivi …);
– cura, esegue, prepara le proposte di pianificazione e collaborazione con le istituzioni e i fornitori di servizi nel settore dell’istruzione e della formazione;
– realizza i compiti e assicura le condizioni per l’attuazione dello sport e delle attività ricreative;
– assiste, esegue, prepara le proposte di pianificazione e collaborazione con le istituzioni e i fornitori di servizi nel settore dell’assistenza sanitaria;
– si occupa del funzionamento della rete del sistema sanitario pubblico e dell’attuazione dei servizi sanitari a livello primario, del servizio di farmacia e delle prestazioni odontoiatriche;
– si occupa della formulazione di proposte e dell’attuazione di programmi per la tutela, la valorizzazione e il mantenimento della salute;
– prevede l’assistenza sanitaria di base dei cittadini, in conformità con la legge, e cura l’attuazione di programmi di assistenza sanitaria per le persone prive della stessa;
– controlla la situazione, prepara proposte, soluzioni e programmi, nonché espleta i compiti in conformità ai programmi e agli atti del Comune in materia di politica della famiglia e degli alloggi popolari;
– monitora la situazione, prepara proposte, soluzioni e programmi, nonché espleta i compiti in conformità ai programmi e agli atti del Comune affinché siano garantite le condizioni per le attività ricreative dei giovani, stimola le attività e le opportunità per l’operato delle organizzazioni giovanili e altre questioni relative al settore della problematica giovanile;
– svolge i programmi comunali e i compiti in materia di assistenza agli anziani e assicura le condizioni e l’attuazione dei compiti attinenti l’assistenza domiciliare, l’assistenza diurna, i centri intergenerazionali e le comunità residenziali per anziani;
– svolge i compiti in materia di assistenza sociale (sussidi economici e altri diritti derivanti dai fondi pubblici, formulazione di proposte di programmi e loro attuazione nel settore dell’infanzia e dei giovani, cura per le vittime di violenza, gli indigenti,,le persone con problemi di salute mentale, i senza tetto, gli immigrati, i tossicodipendenti ...),
– attua programmi in favore e si impegna per il libero culto delle comunità etniche e religiose;
– controlla il funzionamento del volontariato e delle attività umanitarie e promuove le attività e le opportunità per un funzionamento organizzato del volontariato e delle associazioni umanitarie, in conformità ai programmi e agli atti comunali;
– cura e promuove il funzionamento delle associazioni, delle organizzazioni non governative e dei movimenti della società civile, in conformità ai programmi e agli atti comunali;
– prepara proposte di programmi e attua i programmi, ovvero il finanziamento dei programmi per i lavori pubblici;
– espleta altre attività che rientrano in tale settore.
Art. 13
(settore delle attività economiche)
Nel settore delle attività economiche l’Amministrazione comunale espleta i seguenti compiti:
– svolge il controllo, l’analisi e la gestione delle statistiche e delle evidenze relative alle tendenze economiche, agli investimenti e allo sviluppo del Comune;
– prepara la strategia di sviluppo del Comune, gli orientamenti programmatici e i programmi di sviluppo delle singole attività nel settore economico;
– sorveglia la situazione e prepara proposte di documenti strategici e attuativi nel settore di gestione delle risorse economiche,
– espleta compiti professionali per il Comune e i suoi organi nel caso in cui il Comune sia fondatore o cofondatore di un’azienda pubblica o di un’istituzione nel settore dei servizi pubblici economici;
– in conformità con i programmi comunali, gli atti comunali e le decisioni del Consiglio comunale, gestisce i locali commerciali, gli appartamenti, l’infrastruttura pubblica, i terreni agricoli ed edificabili, i boschi e il restante patrimonio di proprietà del Comune,
– si impegna per realizzare gli interventi per un uso razionale dei terreni agricoli comunali e per la compravendita dei terreni agricoli,
– svolge compiti operativi che garantiscano le condizioni per lo sviluppo e la promozione dell’economia, delle piccole imprese, l’artigianato, il turismo, il commercio, la ristorazione, l’imprenditoria e le altre attività economiche,
– svolge compiti operativi che garantiscano le condizioni per lo sviluppo e la promozione dell’agricoltura, viticoltura, olivicoltura, silvicoltura, apicoltura, caccia e pesca, nonché lo sviluppo rurale,
– controlla la situazione e si impegna per la preparazione di proposte di programmi di sviluppo dei servizi pubblici economici e dell’infrastruttura pubblica nel settore dell’approvvigionamento di acqua potabile, il drenaggio e il trattamento delle acque reflue, le attività di servizio alla comunità, i trasporti pubblici, le piscine pubbliche e le attività balneari, il servizio cimiteriale e le pompe funebri, il mercato pubblico;
– è responsabile dell’attuazione ed effettua il controllo sull’esecuzione dei servizi pubblici di cui al precedente trattino;
– esamina la situazione, prepara proposte di programmi ed effettua programmi che si prefiggono l’obiettivo di raggiungere l’autosufficienza (edifici, energia, alimentazione, gestione delle risorse ...);
– verifica la situazione e prepara proposte di documenti strategici e attuativi, nonché regolamenta e gestisce l’infrastruttura pubblica nel settore dei trasporti, del traffico stazionario, dei porti, la prevenzione e l’educazione nel settore dei trasporti, le piste ciclabili, il trasporto passeggeri, le strade;
– gestisce le procedure amministrative nel settore dei trasporti su strada e la realizzazione di lavori tecnicamente professionali nel settore del trasporto stazionario;
– espleta compiti relativi alla costruzione, la manutenzione e la regolamentazione dell’infrastruttura stradale e comunale, le superfici ricreative e altre superfici pubbliche, le rive dei corsi d’acqua e la costa;
– cura la manutenzione straordinaria e gli investimenti negli edifici, nei locali commerciali, nelle attrezzature e nei beni materiali di proprietà del Comune;
– cura l’attuazione dei compiti operativi nel settore delle attività;
– esegue i compiti amministrativi e tecnici, nonché organizza la tutela, la protezione e il soccorso dei cittadini in caso di incendi e altre calamità naturali e di altro tipo;
– attua i programmi di risanamento per eliminare le conseguenze dei danni agli edifici, all’infrastruttura urbana, ai terreni agricoli, alla produzione agricola e agli animali in caso di sinistri;
– formula proposte di programmi e li realizza nel campo dell’assistenza d della protezione degli animali;
– espleta altre attività che rientrano in tale settore.
Art. 14
(settore dell’ambiente e del territorio)
Nel settore dell’ambiente e del territorio l’Amministrazione comunale espleta i seguenti compiti:
– prepara i presupposti programmatici e le proposte di atti strategici e attuativi nel settore di gestione delle risorse naturali;
– in conformità agli atti e ai programmi comunali si impegna per la tutela e la gestione del patrimonio naturale;
– prepara i programmi di tutela ambientale, i programmi operativi e gli studi di vulnerabilità ambientale per l’area del Comune;
– prepara i programmi di risanamento per eliminare le conseguenze e le fonti di inquinamento ambientale e ne cura l’attuazione;
– svolge altri compiti amministrativi di tutela ambientale, stabiliti dalle apposite norme del settore di tutela ambientale;
– prepara i presupposti programmatici e le proposte di atti strategici e attuativi nel settore della gestione delle risorse territoriali;
– tiene un registro degli immobili e regolamenta la situazione fondiaria degli immobili di proprietà del Comune,
– gestisce i terreni edificabili, i terreni agricoli, i boschi, lo specchio d’acqua marino di competenza del Comune;
– prepara i presupposti programmatici per l’approvazione degli atti di pianificazione territoriale e prepara le linee guida per l’esecuzione dei piani territoriali attuativi;
– prepara i piani territoriali del Comune;
– rilascia la documentazione relativa al sito (le informazioni sul sito, i certificati sulla destinazione d’uso dei terreni e altri documenti e certificati attinenti al settore di pianificazione territoriale);
– tiene un registro degli interventi sul territorio e analizza lo stato degli interventi sul territorio;
– fornisce assistenza tecnica a persone fisiche e giuridiche nel settore di pianificazione territoriale;
– espleta altre attività che rientrano in tale settore.
Art. 15
(settore dello sviluppo e degli investimenti)
Nel settore dello sviluppo e degli investimenti l’Amministrazione comunale espleta i seguenti compiti:
– approva, verifica e analizza le iniziative nel settore dell’eccellenza, delle attività sociali, l’ambiente e il territorio, lo sviluppo e gli investimenti, le finanze e la contabilità, gli affari giuridici e l’autonomia locale e in altri settori;
– esamina e analizza lo sviluppo del comune;
– formula le proposte per le priorità di sviluppo e i programmi del Comune;
– formula le proposte per i piani di sviluppo, i documenti strategici e attuativi per lo sviluppo del Comune e le applica;
– formula le proposte per i programmi d’investimento, le priorità e i piani per il Comune.
Art. 16
(settore delle finanze e della contabilità)
Nel settore della finanza pubblica l’Amministrazione comunale espleta i seguenti compiti:
– prepara il progetto di bilancio e si occupa della sua attuazione, in conformità alle norme che disciplinano tale settore;
– prepara i rapporti finanziari e i conti di bilancio;
– fornisce assistenza tecnica agli organi comunali nell’adozione e applicazione degli atti comunali generali e di altri atti riguardanti il settore delle finanze pubbliche;
– realizza compiti di natura tecnica per l’esecuzione del bilancio;
– controllo le operazioni, l’indebitamento e le prestazioni di garanzia a enti pubblici, fondi e agenzie, nonché ad altre persone giuridiche di cui il comune è fondatore o cofondatore;
– svolge compiti contabili e finanziari e altre mansioni di natura tecnica per il bilancio;
– verifica, analizza e formula i prezzi di competenza del comune e dà pareri per la formulazione dei prezzi derivanti dai rapporti di concessione;
– economizza e analizza le imposte di competenza comunale e, in conformità alla legge, prepara gli elaborati tecnici per la loro introduzione o armonizzazione;
– prepara il bilancio patrimoniale del Comune;
– tiene un registro del patrimonio finanziario e un resoconto delle evidenze degli altri beni pubblici;
– si occupa della gestione finanziaria e patrimoniale;
– gestisce i fondi di bilancio del Comune;
– gestisce il patrimonio finanziario del Comune;
– effettua i pagamenti, le modifiche correnti, il recupero, la registrazione contabile delle entrate e delle uscite di bilancio, il controllo contabile e la supervisione sull’attuazione e il pagamento dei crediti e degli obblighi, l’archiviazione degli originali dei documenti contabili del bilancio comunale;
– gestisce la contabilità in conformità con la legge e prepara le relazioni contabili annuali;
– prepara le analisi per l’adozione di decisioni in materia di bilancio e beni del comune;
– prepara documenti di pianificazione, piani finanziari e statistiche;
– analizza l’attività dei fruitori del bilancio;
– svolge il controllo finanziario di tutti i negozi giuridici del Comune;
– esegue compiti relativi alla contabilità delle retribuzioni e delle altre entrate personali dei dipendenti pubblici dell’Amministrazione comunale;
– espleta altre attività che rientrano in tale settore.
Art. 17
Nel settore delle questioni giuridico – normative l’Amministrazione comunale espleta i seguenti compiti:
– assistenza giuridica e professionale agli organi comunali;
– preparazione delle proposte degli atti generali e di altro genere, nonché dei pareri e delle posizioni che sono adottati dal Sindaco, dal Consiglio comunale e da altri organi comunali;
– redazione dei contratti, valutazione dei contratti approvati e verifica giuridica dei contratti;
– gestione delle evidenze dei rapporti contrattuali del comune;
– fornisce informazioni, documenti e altre forme di assistenza, nonché comunica con i rappresentanti autorizzati del comune nei procedimenti giuridici e amministrativi e nei processi di mediazione;
– gestisce le evidenze dei casi giudiziari e delle transazioni stragiudiziali, nonché dei collaboratori esterni del comune;
– prepara la documentazione e gestisce le procedure di assegnazione degli appalti pubblici e stipula i contratti relativi all’appalto pubblico;
– prepara la documentazione e gestisce le procedure per l’assegnazione delle concessioni e stipula altre forme di partenariato pubblico-privato;
– garantisce l’accesso alle informazioni di carattere pubblico;
– si impegna a sviluppare il sistema di autonomia locale e di consentirne l’esercizio dei diritti alla popolazione;
– fornisce assistenza giuridica e professionale per l’attuazione dei compiti elettorali e il lavoro della Commissione elettorale;
– fornisce assistenza giuridica al Sindaco, al Consiglio comunale e agli altri organi comunali;
– espleta altre attività che rientrano in tale settore.
Art. 18
(ispezione comunale e servizio di vigilanza)
(1) L’Amministrazione comunale svolge i compiti di ispezione comunale e servizio di vigilanza.
(2) L’Amministrazione comunale provvede all’applicazione della legge che regola la sicurezza stradale e l’attuazione delle norme comunali e degli altri atti con cui il Comune regolamenta le questioni attinenti al settore della sicurezza stradale.
(3) I compiti e le competenze dei dipendenti pubblici dell’Amministrazione comunale in materia di ispezione comunale e servizio di vigilanza vengono definiti con un apposito decreto.
III. MODALITÀ DI LAVORO, COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI
Art. 19
(1) L’Amministrazione comunale è diretta dal Sindaco, che ne ricopre la funzione di Capo, la sovrintende e la controlla. La gestione interna dell’Amministrazione comunale è disciplinata dai regolamenti, dalle istruzioni e dalle ordinanze scritte e orali approvate o emanate dal Sindaco.
(2) I contratti di lavoro nell’ambito dell’Amministrazione comunale sono stipulati dal Sindaco che decide anche in merito al conferimento del titolo ai dei dipendenti pubblici.
(3) In caso di assenza o di impegni del Sindaco, quest’ultimo è sostituito dal vicesindaco. Durante la sostituzione il vicesindaco espleta le mansioni di competenza del Sindaco e quei compiti per i quali è autorizzato dal Sindaco.
Art. 20
(1) L’Amministrazione comunale è diretta in prima persona dal direttore dell’Amministrazione comunale, nominato e revocato dal Sindaco, che risponde direttamente al Sindaco del proprio operato.
(2) Il direttore dell’Amministrazione comunale è un funzionario pubblico che in qualità di dipendente, secondo la legge che disciplina lo status dei funzionari pubblici:
– dirige in prima persona l’Amministrazione comunale, organizza e coordina il lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione comunale e fornisce loro assistenza tecnica, ripartisce il lavoro tra i dipendenti dell’Amministrazione comunale ed è responsabile della disciplina sul lavoro;
– emana le decisioni nel procedimento amministrativo di primo grado;
– in conformità alla legge delega i dipendenti pubblici a svolgere determinati atti in un procedimento amministrativo, ovvero a decidere in un procedimento amministrativo di primo grado;
– espleta i compiti più complessi in seno all’Amministrazione comunale e dirige e partecipa ai gruppi di progetto più impegnativi del Comune;
– si impegna per uno svolgimento regolamentare, efficace ed effettivo dei compiti dell’Amministrazione comunale;
– in accordo con il Sindaco ripartisce il lavoro tra i dipendenti pubblici dell’Amministrazione comunale ed è responsabile della disciplina sul lavoro;
– emana decisioni e altri atti che riguardano l’esercizio dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità derivanti dal rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici dell’Amministrazione comunale in base a delega del Sindaco, a meno che la legge o un’altra norma non prevedano diversamente;
– espleta altri compiti organizzativi relativi al funzionamento dell’Amministrazione comunale e si impegna a collaborare con gli organi statali e altri organi sul territorio del comune e al di fuori dello stesso;
– su delega del Sindaco firma i singoli atti di competenza dell’Amministrazione comunale;
– espleta altri compiti definiti dalle norme e dalle ordinanze del Sindaco.
Art. 21
La classificazione e il numero dei posti di lavoro nell’Amministrazione comunale, nonché la distribuzione dei compiti nel singolo settore di attività dell’Amministrazione comunale, effettuati dal singolo dipendente, viene definita con il Regolamento sulla categorizzazione dei posti di lavoro nell’Amministrazione comunale, emanato dal Sindaco.
Art. 22
(1) Il singolo compito dell’Amministrazione comunale, definito dal presente decreto, viene espletato da quel dipendente nella cui sfera di attività il compito rientra in base al Regolamento sulla categorizzazione dei posti di lavoro, ovvero in base alla sua natura.
(2) Se l’attività è tale che, per sua natura, non rientra nella sfera di attività di nessuno dei dipendenti dell’Amministrazione comunale, viene effettuata dal dipendente che viene designato dal direttore dell’Amministrazione comunale.
Art. 23
(1) I dipendenti pubblici dell’Amministrazione comunale svolgono le loro mansioni, previste dalle leggi e da altre norme, dallo Statuto del Comune e dal Regolamento sulla categorizzazione dei posti di lavoro, conformemente alle competenze e alle deleghe definite dalle leggi e da altre norme per lo svolgimento di singole mansioni, e secondo le disposizioni del direttore dell’Amministrazione comunale. Sono responsabili del loro lavoro nei confronti del direttore dell’Amministrazione comunale.
(2) I dipendenti pubblici devono adempiere alle proprie mansioni con professionalità, coscienza e in modo imparziale, tenendo conto dell’interesse pubblico e delle circostanze concrete del caso. Nel loro lavoro operano nel rispetto delle regole deontologiche e a tale scopo affrontano l’apprendimento permanente, la formazione e l’aggiornamento delle loro conoscenze, ove le condizioni per la formazione e l’aggiornamento professionale sono garantite dal datore di lavoro.
(3) I dipendenti pubblici devono agire in modo politicamente neutrale e imparziale. Devono essere leali nei confronti del Comune che è il loro datore di lavoro, rispettosi sia nei rapporti con gli utenti dei servizi dell’Amministrazione locale, sia in quelli con i superiori e i loro colleghi. Nell’espletamento delle loro mansioni non devono agire arbitrariamente o a favore di una determinata persona, gruppo, soggetto pubblico o privato, bensì devono tener conto adeguatamente dei diritti, doveri, obblighi e interessi di tutte le parti in causa. Il loro diritto di decidere a discrezione deve essere esercitato in modo imparziale e nel rispetto dei criteri e delle disposizioni contenute nelle leggi e in altre norme. Nell’esecuzione dei compiti non devono consentire che il loro interesse privato entri in conflitto con i loro poteri e non devono sfruttare la loro posizione a scopo privato. Devono utilizzare i fondi pubblici in modo economico ed efficiente, con l’obiettivo di ottenere i migliori risultati possibili.
(4) I dipendenti pubblici devono sempre agire in modo da conservare e rafforzare il prestigio dell’Amministrazione comunale e la fiducia dell’opinione pubblica nella lealtà, imparzialità ed efficienza nell’esercizio delle funzioni pubbliche.
(5) Tenendo adeguatamente conto del diritto ad accedere alle informazioni ufficiali, i dipendenti pubblici sono obbligati a trattare correttamente, e con tutta la necessaria riservatezza, tutte le informazioni e i documenti che acquisiscono durante il rapporto di lavoro nell’Amministrazione comunale. Devono proteggere la riservatezza delle informazioni che la legge o altre norme definiscono come protocollo riservato, segreto di Stato o d’ufficio.
(6) I dipendenti pubblici hanno diritto ad una retribuzione in conformità con la legge che disciplina le retribuzioni del settore pubblico, altre norme e l’atto relativo alla categorizzazione dei posti di lavoro nell’Amministrazione comunale.
Art. 24
(1) La responsabilità disciplinare dei dipendenti dell’Amministrazione comunale è decisa in prima istanza dal Sindaco, mentre in secondo grado dalla Commissione per i ricorsi presso il Governo della Repubblica di Slovenia.
(2) A prescindere da quanto riportato nel comma precedente, il Sindaco può nominare in prima istanza una commissione disciplinare per condurre il procedimento disciplinare e decidere in merito alla responsabilità disciplinare.
(3) La commissione disciplinare di cui al secondo comma del presente articolo è costituita da tre membri, che vengono nominati tra i dipendenti pubblici dell’Amministrazione comunale, che hanno almeno il grado di istruzione universitaria e almeno cinque anni di esperienza professionale, e dei quali almeno uno deve essere laureato in giurisprudenza.
Art. 25
(1) Nell’Amministrazione comunale può essere creato, come organo consultivo del Sindaco, un collegio che si occupa delle questioni più importanti attinenti ai settori di attività dell’Amministrazione comunale. Il Sindaco stabilisce la composizione del collegio in base alla problematica in esame.
(2) Il collegio viene convocato dal Sindaco o, in sua assenza, dal direttore dell’Amministrazione comunale.
Art. 26
Per svolgere dei compiti che richiedono la collaborazione di diversi funzionari pubblici dell’Amministrazione comunale, ovvero la cooperazione di diversi settori e livelli di conoscenza, il Sindaco può costituire con un’ordinanza dei gruppi progettuali o di lavoro o altre forme di cooperazione. Con l’ordinanza relativa alla costituzione di un gruppo di progetto o di lavoro si definiscono la sua composizione, il responsabile, i poteri, le competenze, i compiti, le scadenze per l’attuazione dei compiti, nonché le risorse e le condizioni di lavoro.
Art. 27
Per svolgere compiti che richiedono competenze specifiche, un esame approfondito o particolari conoscenze specialistiche, che i funzionari pubblici dell’Amministrazione comunale non sono in grado di espletare o fornire, il Sindaco può costituire un gruppo di progetto o di lavoro che, oltre ai funzionari pubblici, è costituito da collaboratori esterni con cui stipula un contratto in conformità alla legge che regolamenta gli appalti pubblici. Con l’ordinanza relativa alla costituzione di un gruppo di progetto o di lavoro si definiscono la sua composizione, il responsabile, i poteri, le competenze, i compiti, le scadenze per l’attuazione dei compiti, nonché le risorse e le condizioni di lavoro.
IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 28
Il Sindaco del Comune di Ancarano emana entro un mese dall’entrata in vigore del presente decreto, il Regolamento sulla categorizzazione dei posti di lavoro nell’Amministrazione comunale del comune di Ancarano, che è alla base della collocazione dei dipendenti sui posti di lavoro idonei.
Art. 29
Con l’entrata in vigore del presente decreto si cessa di utilizzare nel Comune di Ancarano il Decreto sull’organizzazione e sui settori di attività dell’Amministrazione comunale del comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS n. 39/07 e 110/10).
Art. 30
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.0323
Ancarano, 3 marzo 2015
Sindaco
Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti