Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

624. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L), stran 1756.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. marca 2015.
Št. 003-02-2/2015-13
Ljubljana, dne 12. marca 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODIŠČIH (ZS-L)
1. člen
V Zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A in 63/13) se prvi odstavek 28. člena spremeni tako, da se glasi:
»Sodni svet ima naslednje pristojnosti:
– predlaga državnemu zboru kandidate za izvolitev v sodniško funkcijo;
– predlaga državnemu zboru razrešitev sodnika;
– imenuje in razrešuje predsednike sodišč, razen predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije;
– odloča o napredovanju v višji sodniški naziv in o hitrejšem napredovanju v plačnih razredih, v položaj svetnika ali na višje sodniško mesto ter o izjemnem napredovanju v višji sodniški naziv;
– odloča o pritožbi zoper odločbo o premestitvi oziroma imenovanju na sodniško mesto, v sodniški naziv oziroma na položaj svetnika in zoper odločbo o uvrstitvi v plačni razred;
– odloča o nezdružljivosti sodniške funkcije;
– daje mnenje k predlogu proračuna za sodišča in mnenje državnemu zboru o zakonih, ki urejajo položaj, pravice in dolžnosti sodnikov ter osebja sodišč;
– sprejme kodeks sodniške etike;
– sprejme merila za izbiro kandidatov za sodniško mesto po predhodnem mnenju ministra, pristojnega za pravosodje, in merila za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe;
– daje soglasje k politiki zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj in izpostavljenosti sodišč ter spremlja njeno uresničevanje;
– imenuje člane Komisije za etiko in integriteto;
– obravnava in odloča o utemeljenosti pritožbe sodnika, ki meni, da je bila kršena njegova zakonska pravica, kršen njegov neodvisni položaj ali neodvisnost sodstva;
– opravlja druge zadeve, če zakon tako določa.«.
V drugem odstavku se za besedilom »razrešitev sodnikov« doda vejica in besedilo »o merilih za izbiro kandidatov za sodniško mesto«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Sodni svet objavlja sprejete akte na svoji spletni strani.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Za 28.c členom se dodata nova 28.č in 28.d člen, ki se glasita:
»28.č člen
Kodeks sodniške etike določa pravila za službeno in zasebno ravnanje in vedenje sodnikov zaradi varovanja neodvisnosti, nepristranskosti in poštenosti sodnikov ter ugleda sodniške službe.
Sodniki so dolžni spoštovati kodeks sodniške etike pri opravljanju sodniške službe in zunaj nje.
Kodeks sodniške etike se objavi na spletnih straneh sodnega sveta in na spletnih straneh sodišč.
28.d člen
Pri sodnem svetu se imenuje Komisija za etiko in integriteto, ki ima te naloge:
– sprejema načelna mnenja glede ravnanj, ki pomenijo kršitev kodeksa sodniške etike;
– izdaja priporočila za spoštovanje pravil sodniške etike in integritete v skladu s kodeksom sodniške etike;
– sprejema smernice s področja sodniške etike in integritete v skladu s kodeksom sodniške etike;
– v sodelovanju s Centrom za izobraževanje v pravosodju skrbi za izobraževanje in usposabljanje sodnikov na področju sodniške etike in integritete.
Člani Komisije za etiko in integriteto so le sodniki. Podrobnejša sestava, imenovanje in način dela Komisije za etiko in integriteto so določeni s poslovnikom sodnega sveta.
Načelna mnenja glede vrste kršitev kodeksa sodniške etike se objavijo na spletnih straneh sodnega sveta.«.
3. člen
Drugi odstavek 40.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zadeve iz pristojnosti specializiranega oddelka obravnavajo sodniki, ki so v oddelek razporejeni ali dodeljeni zaradi posebne usposobljenosti in izkušenosti za reševanje zahtevnejših kazenskih zadev. Predsednik okrožnega sodišča na sedežu višjega sodišča določi z letnim razporedom kot člane senatov in za opravljanje nujnih procesnih dejanj v zadevah specializiranega oddelka tudi druge sodnike tega okrožnega sodišča in sodnike okrajnih sodišč, ki so organizacijska enota tega okrožnega sodišča. Predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani določi z letnim razporedom in soglasjem predsednika Okrajnega sodišča v Ljubljani kot člane senatov in za opravljanje nujnih procesnih dejanj v zadevah specializiranega oddelka tudi sodnike Okrajnega sodišča v Ljubljani. Če se soglasje s predsednikom Okrajnega sodišča v Ljubljani ne doseže, o razporeditvi odloči predsednik neposredno višjega sodišča.«.
4. člen
Za 60.c členom se doda nov 60.č člen, ki se glasi:
»60.č člen
Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije sprejme politiko zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj in izpostavljenosti sodišč s soglasjem sodnega sveta.
Sodni svet lahko predlaga spremembe ali dopolnitve politike zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj in izpostavljenosti sodišč.
Politika zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj in izpostavljenosti sodišč ter njene spremembe in dopolnitve se objavijo na spletnih straneh sodišč.«.
5. člen
V tretjem odstavku 71. člena se zadnji stavek črta.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik okrožnega sodišča lahko sodnika, ki opravlja sodniško službo na okrajnem sodišču, ki je organizacijska enota tega okrožnega sodišča, z letnim razporedom razporedi tudi na okrožno sodišče, za sojenje v zadevah iz pristojnosti tega sodišča. Predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani lahko sodnika, ki opravlja sodniško službo na Okrajnem sodišču v Ljubljani z letnim razporedom in soglasjem predsednika Okrajnega sodišča v Ljubljani razporedi na Okrožno sodišče v Ljubljani, za sojenje v zadevah iz pristojnosti tega sodišča. Če se soglasje s predsednikom Okrajnega sodišča v Ljubljani ne doseže, o razporeditvi odloči predsednik neposredno višjega sodišča.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Okrajne sodnike se lahko razporedi na okrožno sodišče le, če imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj kot okrajni sodniki in je z zadnjo oceno sodniške službe ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje za napredovanje. Tako razporejeni sodniki so z vidika stvarne pristojnosti in izvrševanja sodniške funkcije izenačeni z okrožnimi sodniki in imajo pravico do osnovne plače, ki ustreza plačnemu razredu za sodniški naziv okrožni sodnik, če je njihova plača nižja od tega plačnega razreda. Čas razporeditve skupno ne sme trajati več kot tri leta.«.
Dosedanji peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
6. člen
V četrtem odstavku 82. člena se besedilo »minister, pristojen za pravosodje« nadomesti z besedilom »predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije«. Doda se nov drugi stavek, ki se glasi: »Akt, s katerim se določi podrobnejša oblika in vsebina posameznih sodnih vpisnikov, imenikov, pomožnih knjig in tipiziranih obrazcev za poslovanje sodišč in učinkovito vodenje postopkov ter statistično poročanje, se objavi na spletnih straneh sodišč.«.
7. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»85. člen
Osebe, imenovane za sodnega izvedenca ali sodnega cenilca, se smejo sklicevati na ta status:
– kadar dajejo izvide, mnenja in cenitve na zahtevo sodišča v sodnem postopku,
– kadar dajejo izvide, mnenja in cenitve na zahtevo upravnega organa v upravnem postopku ali
– če drug zakon ali uredba določa njihovo delovanje.
Osebe, imenovane za sodnega tolmača, se smejo sklicevati na ta status:
– kadar dajejo tolmačenja in prevode na zahtevo sodišča ali drugega državnega organa,
– kadar dajejo tolmačenja in prevode na zahtevo stranke zaradi uveljavljanja njenih pravic,
– če drug zakon ali uredba določa njihovo delovanje.«.
8. člen
V prvem odstavku 86. člena se za se besedo »tolmače« doda besedilo »na podlagi javnega poziva«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za pravosodje, dvakrat v koledarskem letu objavi poziv k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev. Poziv se objavi glede na potrebe na posameznem strokovnem področju in podpodročju izvedenskega ali cenilskega dela oziroma glede na potrebe za posamezen tuj jezik, ki se ugotovijo na podlagi obrazloženih mnenj predsednikov posameznih sodišč.«.
9. člen
Četrti odstavek 105.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena lahko predsednik okrožnega sodišča prenese pristojnost za sojenje v določenem številu zadev ali vrsti zadev med okrajnimi sodišči, ki so organizacijske enote tega okrožnega sodišča, s soglasjem predsednika Okrajnega sodišča v Ljubljani pa tudi med njimi in Okrajnim sodiščem v Ljubljani. Če se soglasje s predsednikom Okrajnega sodišča v Ljubljani za prenos pristojnosti po tem odstavku ne doseže, o prenosu odloči predsednik neposredno višjega sodišča. Prenos pristojnosti se objavi v letnem razporedu sodišča, s katerega in na katerega se prenese pristojnost v določeni vrsti zadev.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Sodni svet sprejme merila za izbiro kandidatov za sodniško mesto in uskladi svoj poslovnik z določbami spremenjenega 28. člena in določbami 28.d člena zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Sodni svet sprejme kodeks sodniške etike in ustanovi Komisijo za etiko in integriteto v skladu z določbami spremenjenega 28. člena ter določbami 28.č in 28.d člena zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije sprejme politiko zaznavanja in obvladovanja korupcijskih tveganj in izpostavljenosti sodišč v skladu s prvim odstavkom 60.č člena zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
Postopki za izvolitev oziroma imenovanje sodnikov, ki so se začeli pred objavo meril za izbiro kandidatov za sodniško mesto iz prvega odstavka tega člena, se končajo po dosedanjih predpisih.
11. člen
Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10, 1/12 in 35/13) in Pravilnik o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 88/10, 1/12 in 35/13) se uskladita z določbami spremenjenega 85. in 86. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Postopki za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.
12. člen
Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije določi v skladu s spremenjenim četrtim odstavkom 82. člena zakona obliko in vsebino posameznih sodnih vpisnikov, imenikov, pomožnih knjig in tipiziranih obrazcev za poslovanje sodišč in učinkovito vodenje postopkov ter statistično poročanje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. V tem roku se z novo ureditvijo oblike in vsebine posameznih sodnih vpisnikov, imenikov, pomožnih knjig in tipiziranih obrazcev za poslovanje sodišč in učinkovito vodenje postopkov ter statistično poročanje uskladijo določbe Sodnega reda (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 113/00, 62/01, 88/01, 102/01, 22/02, 15/03, 75/04, 138/04, 74/05, 5/07, 82/07, 16/08, 93/08, 110/08, 117/08, 22/10, 48/11 in 15/15).
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-01/14-14/39
Ljubljana, dne 4. marca 2015
EPA 247-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti