Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2015 z dne 9. 1. 2015

Kazalo

54. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, stran 129.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US in 111/13) in petega odstavka 55. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 – odl. US in 51/14) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 67/03) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Poslanstvo arhiva je trajno in celovito izvajanje varstva arhivskega gradiva v skladu z zakonom, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhive.«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Arhiv opravlja v okviru javne službe naslednje naloge:
– vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, priprava pisnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede dokumentarnega in arhivskega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom, in delavcev ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema, hrambe gradiva v digitalni obliki in spremljevalnih storitev;
– priprava dodatnih pisnih strokovno-tehničnih navodil iz 40. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 – odl. US in 51/14) javnopravnim osebam za odbiranje in izročanje arhivskega gradiva v digitalni obliki;
– evidentiranje in razglašanje zasebnega arhivskega gradiva pravnih oseb zasebnega prava in fizičnih oseb ter izvajanje strokovnega nadzora nad njimi;
– sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje;
– pridobivanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
– strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, ki je v arhivih, izdelovanje popisov, inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in njihovo objavljanje ter objavljanje arhivskih virov;
– vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih, izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni obdelavi arhivskih fondov in zbirk;
– hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva;
– vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
– evidentiranje arhivskega gradiva, ki je v zamejstvu in po svetu ter se nanaša na Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva ter izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu;
– dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov;
– posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom;
– opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom;
– izdajanje publikacij.«.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih opravlja arhiv, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
   R 91.012   Dejavnost arhivov,
  C 18.130   Priprava za tisk in objavo,
  C 18.140   Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
  C 18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
  J 58.110   Izdajanje knjig,
  J 58.140   Izdajanje revij in druge periodike,
  J 58.190   Drugo založništvo,
  J 62.030   Upravljanje računalniških naprav
         in sistemov,
  J 62.090   Druge z informacijsko tehnologijo
         in računalniškimi storitvami povezane
         dejavnosti,
  J 63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
  J 63.120   Obratovanje spletnih portalov,
  M 72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost v
         družboslovju in humanistiki,
  M 74.200   Fotografska dejavnost,
  N 82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
         posamične pisarniške dejavnosti,
  N 82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
  P 85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
         izpopolnjevanje in usposabljanje,
  R 90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
  R 91.011   Dejavnost knjižnic.«.
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske stopnje družboslovne ali humanistične smeri,«.
5. člen
V 15. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske stopnje družboslovne ali humanistične smeri,«.
6. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Arhiv upravlja z naslednjimi nepremičninami:
– pozidano zemljišče: parc. št. 682/14, k. o. Nova Gorica (2304), ID-znak: 2304-682/14-0 (ID 842973),
– deli stavbe št. 354, k. o. Nova Gorica (2304):
– del št. 2, ID-znak: 2304-354-2 (ID 5613385),
– del št. 4, ID-znak: 2304-354-4 (ID 5998826),
– del št. 6, ID-znak: 2304-354-6 (ID 5998828),
skupaj s solastninskimi deleži na splošnih skupnih delih stavbe in na posebnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini v poslovni stavbi na naslovu Trg Edvarda Kardelja 3, Nova Gorica, ki stoji na zemljišču parc. št. 682/15, k. o. Nova Gorica, ID-znak: 2304-682/15-0 (ID 5304292).«.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-18/2014
Ljubljana, dne 8. januarja 2015
EVA 2014-3340-0037
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik