Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2015 z dne 24. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2015 z dne 24. 12. 2015

Kazalo

4128. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015–2020, stran 13481.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 12. redni seji dne 17. 12. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ajdovščina za programsko obdobje 2015–2020 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje in vrste pomoči s posameznimi ukrepi Občine Ajdovščina za ohranjanje in spodbujanje razvoja podeželja.
Sredstva po tem pravilniku se dodelijo:
– za državne pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014) ter
– za pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1–8, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
2. člen 
(način in višina zagotavljanja sredstev) 
Sredstva za izvedbo ukrepov razvoja podeželja v Občini Ajdovščina se zagotavljajo v proračunu. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen 
(oblika pomoči) 
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva, v obliki subvencionirane obrestne mere ter v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev.
4. člen 
(opredelitev pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz prvega odstavka 107. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije;
2. »mikro podjetje« pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
3. »kmetijski sektor« pomeni vsa podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;
4. »kmetijski proizvod« pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s seznama iz Priloge I Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta;
5. »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov;
6. »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
7. »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero se proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
8. »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno kmetijsko proizvodnjo;
9. »nosilec kmetijskega gospodarstva« je pravna ali fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov iz tega pravilnika;
10. »podjetje v težavah« pomeni podjetje v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
11. »opredmetena sredstva« pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema;
12. »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali uporabo storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in pripravljalna dela, kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta ali dejavnosti;
13. »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
14. »naložbe za skladnost s standardom Evropske unije« pomenijo naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s standardom Evropske unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo Evropske unije;
15. »skupina ali organizacija proizvajalcev« pomeni skupino ali organizacijo, ki je ustanovljena za dejavnosti, opredeljene v 43. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
16. »predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije;
17. »živila« pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in so navedena v Prilogi I Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta;
18. »nekmetijske dejavnosti« pomeni dejavnosti, ki ne spadajo v področje uporabe 42. člena
Pogodbe o delovanju Evropske unije (npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti vezane na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode);
19. »enotno podjetje« pomeni subjekte iz druge alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;
e) podjetje, ki je v katerem koli razmerju iz točk a) do d) te alineje preko enega ali več drugih podjetij.
Za fizične osebe iz prve in druge alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika se tudi v primerih, ko niso izrecno navedene, smiselno uporabljajo določila tega pravilnika, ki veljajo za podjetja.
5. člen 
(vrste pomoči in ukrepi) 
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja podeželja v Občini Ajdovščina se finančna sredstva usmerjajo preko sektorskih pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah Komisije EU iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrste pomoči 
Ukrepi 
Državne pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 
UKREP 2: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s predelavo in teženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 
UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (21., 38. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 
UKREP 4: Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode (24. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 
UKREP 5: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
UKREP 6: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
De minimis pomoči
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013)
UKREP 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu 
UKREP 8: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja 
UKREP 9: Pomoč za povezovanje kmetijskih proizvajalcev in podporo skupnemu nastopu na trgu 
6. člen 
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev) 
Upravičenci do pomoči iz tega pravilnika so:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji oziroma v primeru ukrepa po 17, 21, 24 in 29 členu Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju in v primeru ukrepa po 38. členu Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom;
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo proizvodno enoto na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima proizvodno enoto na območju občine Ajdovščina, ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom.
Pomoči za izvajanje ukrepa 3 in 4 iz 5. člena tega pravilnika, ki so namenjene upravičencem iz prve alineje prejšnjega odstavka v obliki subvencioniranih storitev, se izplačajo izbranim izvajalcem storitev, ki so ustrezno registrirani za opravljanje storitev ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom in javnim naročilom.
Do pomoči na podlagi tega pravilnika niso upravičene fizične in pravne osebe iz prvega odstavka tega člena, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Ajdovščina, države ali do zaposlenih v podjetju.
7. člen 
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 
Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
Pomoči po tem pravilniku se ne uporabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je
– pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen, kadar po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost, le-ta ni izterljiv.
8. člen 
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči) 
Državne pomoči in pomoči de minimis iz tega pravilnika se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa oziroma javnega naročila, objavljenega skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in javnega naročanja.
V javnem razpisu oziroma javnem naročilu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep v okviru sredstev, ki jih določa odlok o proračunu občine Ajdovščina za tekoče leto. Komisija za kmetijstvo, občinskega sveta Občine Ajdovščina določi posamezne ukrepe in intenzivnost pomoči.
Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis po tem pravilniku se določijo v javnem razpisu oziroma javnem naročilu.
Posamezne naloge v postopku javnega razpisa opravlja najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Naloge strokovne komisije so:
– določitev predlogov ukrepov, ki so predmet javnega razpisa in razpisne dokumentacije;
– priprava predloga meril, javnega razpisa in razpisne dokumentacije;
– priprava predloga dodelitve sredstev.
Postopek javnega razpisa vodi organ občinska uprava Občine Ajdovščina, (v nadaljevanju: pristojni organ).
Naloge pristojnega organa so:
– zagotovi objavo javnega razpisa in razpisne dokumentacije na spletni strani oziroma drugih sredstvih javnega obveščanja;
– ugotavlja in pravočasnost vlog ter zahteva dopolnitev nepopolnih vlog;
– opravlja nadzor nad namensko rabo sredstev;
– vodi zapisnike sej strokovne komisije;
– izdaja ustrezne pravne akte na podlagi predloga dodelitve.
9. člen 
(spodbujevalni učinek) 
Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek, razen v primeru podpor za publikacije iz ukrepa Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom oziroma zaključitvijo izvajanja projekta ali dejavnosti.
Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– naziv, sedež in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost ter
– izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
10. člen 
(dodelitev sredstev) 
Upravičencem se dodelijo sredstva po tem pravilniku na podlagi javnega razpisa skladno s predpisi s področja javnih financ, na podlagi javnega naročila pa skladno s predpisi s področja javnega naročanja.
Medsebojne obveznosti med Občino Ajdovščina in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
11. člen 
(izplačila sredstev) 
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Ajdovščina izplačajo na podlagi zahtevka oziroma računa posameznega upravičenca. Zahtevek oziroma račun mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija, potrdilo/dokazilo o plačanem računu);
– druga dokazila, določena z javnim razpisom oziroma javnim naročilom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, časovnica o opravljenem delu …).
12. člen 
(kumulacija – 8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 
Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih iz 13. do 22. člena tega pravilnika ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči iz 14., 17., 21., 24., 28., 29 in 38. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to, ali se pomoč za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz drugega odstavka 81. člena in iz 82. člena Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
Pomoč izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014 
13. člen 
Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – 14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 
Z ukrepom 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe Občine Ajdovščina.
Pomoč iz ukrepa 1 se ne dodeli za:
– naložbe za skladnost s standardi Evropske unije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja Občine Ajdovščina;
– naložbe, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali Evropske unije, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
– naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo z rejo toplokrvnih pasem konj, prašičev, perutnine in kuncev, razen za ekološko rejo prašičev, perutnine in kuncev v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil.
– nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin in že sofinancirane iz javnih virov;
– zasaditev enoletnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– obratna sredstva.
Pomoč iz ukrepa 1 se dodeli za:
– podukrep 1.1 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo;
– podukrep 1.2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo;
– podukrep 1.3 – Urejanje pašnikov;
– podukrep 1.4 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v tehnološko in strojno opremo.
14. člen 
(podukrep 1.1 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo) 
Pomoč iz podukrepa 1.1 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v rastlinsko proizvodnjo se dodeli za kritje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški nakupa in postavitve zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.);
– stroški postavitve novega ali obnove nasada (priprava zemljišča, nakupa in postavitve opor in mrež za ograjo, stroški založnega gnojila ter nakup večletnega sadilnega materiala ipd.),
– stroški rastlinjaka vključno s stroški postavitve, brez stroškov sajenja in namakalnih naprav.
Upravičenci do pomoči iz podukrepa 1.1 so kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz prve alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, katerih naložba se izvaja na območju Občine Ajdovščina.
Pogoji za pridobitev pomoči iz podukrepa 1.1 so:
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe iz prve alineje prvega odstavka tega člena, če je zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– presoja vplivov na okolje, če je potrebna za naložbo iz prve alineje prvega odstavka tega člena;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo ukvarjalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih proizvodov (ekološka, integrirana oziroma pridelava višje kakovosti);
– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, minimalne površine 300 m2;
– za postavitev mreže proti toči mora vlagatelj imeti nasad ali na novo posaditi nasad minimalne površine 0,3 ha pečkarjev ali koščičarjev ali oljčnika ali matičnjaka ali 0,1 ha jagodičevja ali 0,2 ha nasada namiznega grozdja ali 0,3 ha drugih trajnih nasadov, na zemljišču v svoji lasti ali zakupu;
– za razširitev obstoječih ali na novo posaditi mora vlagatelj imeti v lasti ali zakupu nasad minimalne površine 0,3 ha pečkarjev ali koščičarjev ali lupinarjev ali kakija ali oljčnika ali 0,1 ha jagodičja ali 0,2 ha nasada namiznega grozdja ali 0,3 ha matičnjka ali 0,5 ha mešanega nasada;
– minimalna letna obnova nasada znaša 0,2 ha pečkarjev ali koščičarjev ali lupinarjev ali kakija ali oljčnika, ali nasadov namiznega grozdja ali 0,1 ha jagodičja ali 0,3 ha matičnjaka ali mešanega nasada;
– za razširitev obstoječih nasadov špargljev ali artičok ali drugih nesadnih trajnih nasadov, mora vlagatelj imeti nasad minimalne površine 0,1 ha na zemljišču v svoji lasti ali zakupu;
– na novo postaviti nasad špargljev ali artičok ali drugi nesadni trajni nasad minimalne površine 0,1 ha na zemljišču v svoji lasti ali zakupu;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči iz pod ukrepa 1.1 je:
– do 40% zneska upravičenih stroškov naložb;
– do 50% zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami;
– če je pomoč dodeljena v obliki dotacije in subvencionirane obrestne mere skupna intenzivnost pomoči ne sme preseči intenzivnosti iz prve in druge alineje tega odstavka
Najvišji skupni znesek pomoči iz pod ukrepa 1.1 za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 10.000 eurov državne pomoči. Državno pomoč se dodeli v obliki dotacije ali v obliki subvencionirane obrestne mere.
Vlogo za pomoč iz pod ukrepa 1.1 predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
15. člen 
(pod ukrep 1.2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo) 
Pomoč iz pod ukrepa 1.2 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v živinorejsko proizvodnjo- se dodeli za kritje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški gradnje objektov za rejo živali, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji;
– stroški rekonstrukcije ali adaptacije objektov za rejo živali in pomožnih kmetijskih objektov na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji;
– stroški nakupa opreme objektov za rejo živali (oprema za odstranjevanje gnoja, napajalna, krmilna, molzna, prezračevalna oprema ipd.).
Upravičenci do pomoči iz podukrepa 1.2 so kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz prve alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, in katerih naložba se izvaja na območju Občine Ajdovščina.
Pogoji za pridobitev pomoči iz podukrepa 1.2 so:
a) za rejo živali:
– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo usmerilo v rejo živali;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe iz prve ali druge alineja prvega odstavka tega člena, če je zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– presoja vplivov na okolje, če je potrebna za naložbo iz prve ali druge alineje prvega odstavka tega člena;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke in/ali gnoja skladno z Uredbo o navzkrižni skladnosti;
Najmanjša zmogljivost hleva mora biti:
– za rejo konj 5 ležišč v boksih ali v prosti reji z izpustom;
– za rejo drobnice 15 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi in 20 ležišč v nižinskem območju;
– za rejo krav molznic ali pitancev 10 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi in 20 ležišč v nižinskem območju ter za rejo krav dojilj 10 ležišč v območjih z omejenimi možnostmi in 15 ležišč v nižinskem območju;
– za ekološko rejo perutnine z najmanj 30 odraslih živali za razplod;
– za ekološko rejo prašičev z najmanj 10 ležišči z omejenimi možnostmi in 15 ležišč v nižinskem območju;
– za ekološko rejo mesnih pasem kuncev v čistih linijah ali mešanih mesnih pasem najmanj 10 odraslih živali, primernih za razplod;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
b) za čebelarjenje:
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe iz prve ali druge alineje prvega odstavka tega člena, če je zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– čebelarjenje z najmanj 15 čebeljimi družinami avtohtone kranjske čebele;
– certifikat Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
c) za rejo polžev, žab
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe iz prve ali druge alineje prvega odstavka tega člena, če je zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma druga ustrezna dokumentacija
– ustrezno zemljišče v svoji lasti ali zakupu, minimalna površina 1000 m2,
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči iz podukrepa 1.2 je:
– do 40% zneska upravičenih stroškov naložb;
– do 50% zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami;
– če je pomoč dodeljena v obliki dotacije in subvencionirane obrestne mere skupna intenzivnost pomoči ne sme preseči intenzivnosti iz prve in druge alineje tega odstavka.
Najvišji skupni znesek pomoči iz podukrepa 1.2 za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 10.000 eurov. Državno pomoč se dodeli v obliki dotacije ali v obliki subvencionirane obrestne mere.
Vlogo za pomoč iz podukrepa 1.2 predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
16. člen 
(podukrep 1.3 – Urejanje pašnikov) 
Pomoč iz podukrepa 1.3 – Urejanje pašnikov se dodeli za kritje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči iz podukrepa 1.3 so:
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz prve alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika in katerih naložba se izvaja na območju Občine Ajdovščina;
Pogoji za pridobitev pomoči iz podukrepa 1.3 so:
– naložba se mora izvesti na površini najmanj 1ha;
– dokumentacija za izvedbo naložbe (načrt za postavitev pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše);
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči iz podukrepa 1.3 je:
– do 40% zneska upravičenih stroškov naložb;
– do 50% zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami;
– če je pomoč dodeljena v obliki dotacije in subvencionirane obrestne mere skupna intenzivnost pomoči ne sme preseči intenzivnosti iz prve in druge alineje tega odstavka.
Najvišji skupni znesek pomoči iz podukrepa 1.3 za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 4.000 eurov. Državno pomoč se dodeli v obliki dotacije ali v obliki subvencionirane obrestne mere.
Vlogo za pomoč iz podukrepa 1.3 predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
17. člen 
(podukrep 1.4 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v kmetijsko mehanizacijo v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. 
Pomoč iz podukrepa 1.4 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v kmetijsko mehanizacijo v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
Upravičeni stroški so stroški nakupa opreme do njene tržne vrednosti.
Upravičenci do pomoči iz podukrepa 1.4 so:
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz prve alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, imajo proizvodno enoto na območju Občine Ajdovščina in katerih naložba se izvaja na območju Občine Ajdovščina.
Pogoji za pridobitev pomoči iz podukrepa 1.4 so:
– kmetijstvo gospodarstvo mora imeti v lasti ali najemu najmanj 3 ha primerljive kmetijske površine;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– kmetijsko gospodarstvo iz svoje dejavnosti ustvarja tržne viške;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči iz podukrepa 1.4 je:
– do 40% zneska upravičenih stroškov naložb;
– do 50% zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami;
– če je pomoč dodeljena v obliki dotacije in subvencionirane obrestne mere skupna intenzivnost pomoči ne sme preseči intenzivnosti iz prve in druge alineje tega odstavka.
Najvišji skupni znesek pomoči iz podukrepa 1.4 za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 10.000 eurov. Državno pomoč se dodeli v obliki dotacije ali v obliki subvencionirane obrestne mere.
Kolikor se pomoč dodeli na podlagi dotacij in subvencionirane obrestne mere, skupna pomoč ne sme presegati intenzivnosti iz 4. odstavka tega člena.
Vlogo za pomoč iz podukrepa 1.4 predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
18. člen 
Ukrep 2 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov – 17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Z ukrepom 2 – Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov predelave ali trženja;
– zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe Občine Ajdovščina.
Pomoč iz ukrepa 2 se ne dodeli za:
– naložbe za skladnost s standardi Evropske unije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja Občine Ajdovščina;
– že izvedene dokončane investicije;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali Evropske unije.
S pomočjo se spodbuja posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe v tehnološko in strojno opremo za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa nove ali rabljene opreme do njene tržne vrednosti.
Upravičenci do pomoči iz ukrepa 2 so:
– kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz prve alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, imajo proizvodno enoto na območju Občine Ajdovščina in katerih naložba se izvaja na območju Občine Ajdovščina.
Pogoji za pridobitev pomoči iz ukrepa 2 so:
– kmetijstvo gospodarstvo mora imeti v lasti ali najemu najmanj 3 ha primerljive kmetijske površine;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– kmetijsko gospodarstvo iz svoje dejavnosti ustvarja tržne viške;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči iz ukrepa 2 je:
– do 40% zneska upravičenih stroškov naložb;
– do 50% zneska upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami;
– če je pomoč dodeljena v obliki dotacije in subvencionirane obrestne mere skupna intenzivnost pomoči ne sme preseči intenzivnosti iz prve in druge alineje tega odstavka.
Najvišji skupni znesek pomoči iz ukrepa 2 za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 10.000 eurov. Državno pomoč se dodeli v obliki dotacije ali v obliki subvencionirane obrestne mere.
Pomoč se ne dodeli ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določenih v Uredbi (EU) št. 1308/2013, tudi kadar se take prepovedi ali omejitve nanašajo le na podporo Unije, določeno v navedeni uredbi.
Vlogo za pomoč iz ukrepa 2 predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
19. člen 
Ukrep 3 – pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja
Z ukrepom 3 – pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja se zagotavlja višji nivo strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
Pomoč iz ukrepa 3 se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov.
Pomoč iz ukrepa 3 se nameni za kritje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje ter izvajanje delavnic;
– stroški obiskov kmetij in gozdov, povezanih z dejavnostjo prenosa znanja in informiranja.
Do subvencionirane storitve v okviru pomoči iz ukrepa 3 so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ali gozdarsko dejavnostjo na območju Občine Ajdovščina in imajo proizvodno enoto na območju Občine Ajdovščina, oziroma njihovi člani in delavci.
Izvajalec storitev dejavnosti iz ukrepa 3 je pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti.
Prejemnik pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja.
Pogoji za izvajanje storitev dejavnosti iz ukrepa 3 so:
– ustrezna registracija in usposobljenosti ponudnika za izvajanje storitev prenosa znanja in informiranja;
– program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanja se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
Če dejavnosti iz prvega odstavka tega člena zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.
Intenzivnost pomoči iz ukrepa 3 je do 100% upravičenih stroškov.
20. člen 
Ukrep 4 – Pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode 24. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 
Cilj pomoči iz ukrepa 4 je zagotavljanje večje prepoznavnosti kmetijskih proizvodov, ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih.
Upravičenci do pomoči so:
kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz prve alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika in izvajajo aktivnosti na območju Občine Ajdovščina.
Upravičeni stroški so:
– stroški organizacije tekmovanj, sejmov ali razstav ter stroški udeležbe na njih.
Ti stroški zajemajo:
– stroške udeležbe;
– potne stroške in stroške prevoza živali;
– stroške publikacij in spletnih mest, v katerih je dogodek napovedan;
– najemnine razstavnih prostorov in stojnic ter stroške njihove postavitve in razstavljanja, simbolične nagrade do vrednosti 1000 EUR na nagrado in zmagovalca tekmovanja.
– Stroški publikacij, katerih cilj je ozaveščanje širše javnosti o kmetijskih proizvodih vključujejo: stroške tiskanih in elektronskih publikacij, spletišč in spotov v elektronskih medijih, na radiu ali televiziji, namenjenih predstavljanju dejanskih informacij o upravičencih iz določene regije ali proizvajalcih določenega kmetijskega proizvoda, če so informacije nevtralne in imajo zadevni upravičenci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Publikacije ne smejo vsebovati navedb podjetij, blagovne znamke ali poreklo, z izjemo shem kakovosti iz člena 20(2)(a) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, če takšna navedba natanko ustreza označbi, zaščiteni v Uniji ter sheme kakovosti iz člena 20(2)(b) in (c) Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, če je takšna navedba sekundarna v sporočilu.
Prejemniki pomoči:
– pomoč se izplača izvajalcem storitev, ki so ustrezno registrirani.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o ustrezni registraciji dejavnosti;
– program dejavnosti spodbujevalnih ukrepov s predračunom stroškov;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom.
Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, ki so dejavna v kmetijskem sektorju na območju Občine Ajdovščina.
Vsebina in način izvedbe spodbujevalnih ukrepov za kmetijske proizvode, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec spodbujevalnih ukrepov, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
Če dejavnosti spodbujevalnih ukrepov zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore.
Intenzivnost pomoči pri ukrepu 4 je:
– do 100% upravičenih stroškov.
21. člen 
Ukrep 5: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28(2) in (4). člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
– naravnih nesreč;
– slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, in drugih slabih vremenskih razmer (toča in podobno);
– bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah ter zaščitenih živali.
Pomoč:
– ne sme ovirati delovanja notranjega trga zavarovalniških storitev,
– ni omejena na zavarovanje, ki ga ponuja eno samo zavarovalniško podjetje ali skupina podjetij,
– ni pogojena s tem, da se zavarovalna pogodba sklene z zavarovalnico, ki ima sedež v zadevni državi članici.
Zavarovanje:
– krije le stroške za nadomestitev izgub iz prvega odstavka tega člena;
– ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje kmetijske proizvodnje.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih dogodkov iz prejšnjega odstavka.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij; davek od prometa zavarovalnih poslov ni upravičeni strošek.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, na območju občine in ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.
Intenzivnost pomoči po ukrepu 5 skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65% stroškov zavarovalne premije.
Državno pomoč se dodeli v obliki dotacije.
Vlogo za pomoč iz ukrepa 5 predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
22. člen 
Ukrep 6 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih – 29. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 
Cilj ukrepa 6 – Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del).
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter so lastniki objektov, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na območju občine.
Pogoji za pridobitev pomoči iz ukrepa 6 so:
– stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za področje kulture;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je zahtevano s predpisi s področja graditve objektov, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči iz ukrepa 6 je:
– do 75% zneska upravičenih stroškov naložbe na kmetijskih gospodarstvih na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami;
– do 60% zneska upravičenih stroškov naložbe.
Najvišji skupni znesek pomoči iz ukrepa 6 za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 eurov. Državno pomoč se dodeli v obliki subvencionirane obrestne mere.
Vlogo za pomoč iz ukrepa 6 predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013
23. člen 
(pomoč de minimis Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 – splošne določbe)
Do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja, ki opravljajo gospodarsko dejavnost iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov s seznama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov s seznama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč de minimis ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice Evropske unije, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč de minimis ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Do pomoči de minimis, niso upravičena podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS. št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
Skupna vrednost pomoči de minimis, dodeljena enotnemu podjetju v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev Občine Ajdovščina, države ali Evropske unije, ne sme preseči 200.000 eurov, v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 eurov.
Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se pomoč dodeli v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
24. člen 
(kumulacija de minimis pomoči)
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi št. 360/2012.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do predpisane zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 eurov).
25. člen 
Ukrep 7 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis
Cilj ukrepa 7 – Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter za naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – de minimis je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, gozdnih lesnih sortimentov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Pomoč iz ukrepa 7 se dodeli za naložbe v:
– predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– turizem na kmetiji;
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelavo gozdnih lesnih sortimentov;
– socialne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.
Pomoč iz ukrepa 7 se dodeli za kritje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti;
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.
Upravičenci do pomoči iz ukrepa 7 so upravičenci iz druge alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, katerih naložba se izvaja na območju Občine Ajdovščina.
Pogoji za pridobitev sredstev iz ukrepa 7 so:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu ali dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po zaključeni naložbi;
– gradbeno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je zahtevano s predpisi s področja gradnje objektov, oziroma druga ustrezna dokumentacija;
– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano naložbo;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči iz ukrepa 7 je:
– do 50% upravičenih stroškov oziroma do 10.000 eurov. Državno pomoč se dodeli v obliki subvencionirane obrestne mere.
Vlogo za pomoč iz ukrepa 7 predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
26. člen 
Ukrep 8 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de minimis
Cilj ukrepa 8 – Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
Pomoč iz ukrepa 8 se dodeli za kritje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški tečajev za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije.
– stroški drugih tečajev in usposabljanj.
Upravičenci do pomoči iz ukrepa 8 so upravičenci iz druge alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo in trženjem na kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev sredstev iz ukrepa 8 so:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se pomoč uveljavlja;
– program izobraževanja oziroma usposabljanja za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije za opravljanje nekmetijske dejavnosti na kmetiji ter predelavo in trženje kmetijskih proizvodov;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu ali dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči iz ukrepa 8 je:
– do 100% upravičenih stroškov. Pomoč se dodeli v obliki dotacije.
Vlogo za pomoč iz ukrepa 8 predloži član kmetijskega gospodarstva.
27. člen 
Ukrep 9 – Pomoč za povezovanje kmetijskih proizvajalcev in podporo skupnemu nastopu na trgu – de minimis
Cilj ukrepa 9 – Pomoč za povezovanje kmetijskih proizvajalcev in podporo skupnemu nastopu na trgu
Pomoč iz ukrepa 9 se dodeli za kritje naslednjih upravičenih stroškov:
– stroški oblikovanja skupnih znamk višje kakovosti,
– stroški podpore skupnega nastopa na trgu.
Upravičenci do pomoči iz ukrepa 9 so upravičenci iz druge alineje prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, ki se ukvarjajo s nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo in trženjem na kmetijskem gospodarstvu, proizvodno enoto kmetijskega gospodarstva imajo na območju Občine Ajdovščina.
Pogoji za pridobitev sredstev iz ukrepa 9 so:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se pomoč uveljavlja,
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči iz ukrepa 9 je do 50% upravičenih stroškov.
Pomoč se dodeli v obliki dotacije ali v obliki subvencionirane storitve.
Vlogo za pomoč iz ukrepa 9 vloži nosilec kmetijskega gospodarstva ali ponudnik storitve.
28. člen 
(obveznosti prejemnika pomoči de minimis in Občine Ajdovščina)
Občina Ajdovščina bo od prejemnika pomoči de minimis pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o: – vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu; – drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
IV. NADZOR 
29. člen 
(nadzor in hramba dokumentacije) 
Namensko porabo sredstev, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika, spremljajo in preverjajo Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve, Oddelek za finance, notranji revizor oziroma s strani župana pooblaščene osebe.
Občina Ajdovščina mora hraniti evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči. Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
30. člen 
(nenamenska poraba sredstev) 
V primeru ugotovljene nenamenske porabe proračunskih sredstev Občine Ajdovščina, pridobljenih na podlagi tega pravilnika, mora prejemnik vrniti že izplačana sredstva v celoti, skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da:
– so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke ali
– je upravičenec za enak namen in iz enakega naslova že pridobil finančna sredstva.
Prejemnik v primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev iz prejšnjega odstavka izgubi pravico do pridobitve sredstev za naslednji dve leti.
V. KONČNI DOLOČBI 
31. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 100/07 z dne 2. 11. 2007).
32. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja do izteka programskega obdobja 2015–2020.
Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU, začnejo uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnem listu Republike Slovenije o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
Št. 330-1/2015
Ajdovščina, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti