Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

3909. Pravilnik o podeljevanju priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna«, stran 12466.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 8. in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14), 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/11) sta Občinski svet Občine Trebnje na 9. redni seji dne 21. 10. 2015 in Občinski svet Občine Mirna na 7. redni seji dne 8. 12. 2015 sprejela
P R A V I L N I K 
o podeljevanju priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna« 
1. člen
Športna zveza Občin Trebnje in Mirna (ŠZ TIM), v sodelovanju z Občino Trebnje in Občino Mirna podeljuje priznanje »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna« za najboljše dosežke na področju športa, ki jih je v letu, za katerega se podeljuje priznanje, dosegel posameznik ali ekipa (dva ali več športnikov) oziroma so pomembno prispevali k razvoju in ugledu športa na področju občin Trebnje in Mirna.
2. člen 
Izbrani športnik leta, športnica leta, športna ekipa leta in ostali izbrani prejemniki priznanj prejmejo priznanje ŠZ TIM in Občin Trebnje in Mirna. Grafična ali oblikovna rešitev priznanj se določi v posebnem postopku, ki ga izvede ŠZ TIM.
Razglasitev najboljših športnikov leta in podelitev priznanj se izvrši na svečani športno zabavni prireditvi »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna« najpozneje do konca marca za preteklo leto.
3. člen 
Priznanja, ki se lahko podelijo na prireditvi »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna«:
– Športnica leta Občin Trebnje in Mirna,
– Športnik leta Občin Trebnje in Mirna,
– Športna ekipa leta Občin Trebnje in Mirna,
– Športni znak Občin Trebnje in Mirna,
– Športnik leta Občin Trebnje in Mirna po izboru navijačev,
– Športni delavec leta Občin Trebnje in Mirna,
– Mladi športnik/športnica leta in mlada športna ekipa Občin Trebnje in Mirna,
– Posebno priznanje za izjemne športne dosežke,
– Jubilejno priznanje Občin Trebnje in Mirna,
– Plaketa za delo v športu v občini Trebnje in Mirna.
Priznanja »Športnica leta Občin Trebnje in Mirna«, »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna«, »Športna ekipa leta Občin Trebnje in Mirna« in »Športni znak Občin Trebnje in Mirna« prejmejo športniki/športnice, ki so dopolnili 15 let in imajo naslov športnikovega stalnega prebivališča v občinah Trebnje ali Mirna. Merila za izbor so navedena v 4. členu tega pravilnika.
Priznanje »Športni znak Občin Trebnje in Mirna« se podeljuje tistim posameznikom, klubom, društvom, javnim ustanovam, vzgojno-izobraževalnim ustanovam, športnim veteranom ali športnikom invalidom, ki so v obdobju, za katerega se podeljuje priznanje, s svojim delom, rezultati in prizadevanji bistveno pripomogli k razvoju ali promociji športa v občinah Trebnje in Mirna. Športni znak se lahko podeli športnikom ter ekipam, ki niso prejeli športne nagrade Športnik leta ter za izjemne dosežke na regijskih in občinskih tekmovanjih.
Priznanje »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna po izboru navijačev« lahko prejmejo športniki/športnice, ki so dopolnili 15 let in imajo naslov športnikova stalnega prebivališča v občini Trebnje ali Mirna. Kandidati za to priznanje so lahko le tisti kandidati, ki so predlagani v skladu s 6. členom tega pravilnika. ŠZ TIM bo za to kategorijo omogočila spletno glasovanje, ki se bo pričelo najkasneje 7 dni po objavi vseh uradnih kandidatov za športnika/športnico leta in bo trajalo do 48 ur pred prireditvijo »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna«.
Priznanje »Športni delavec leta Občin Trebnje in Mirna« lahko prejmejo športni delavci (pedagogi, trenerji, inštruktorji …), ne glede na stalno prebivališče športnega delavca, ki delujejo v športnih organizacijah ali vzgojno-izobraževalnih ustanovah s sedežem občinah Trebnje ali Mirna. Do tega priznanja so upravičeni tudi športni delavci, ki imajo stalno prebivališče v občinah Trebnje ali Mirna, a svoje delo opravljajo v športnih organizacijah izven občin Trebnje ali Mirna. Merila za izbor so dosežki tekmovalcev, ki jih posamezni športni delavec trenira in so navedena v 4. členu tega pravilnika.
Priznanje »Mladi športnik/športnica leta Občin Trebnje in Mirna in mlada športna ekipa Občin Trebnje in Mirna« lahko prejmejo športniki/športnice, ki tekmujejo samostojno ali na tekmovanjih zastopajo vzgojno-izobraževalne ustanove s sedežem v občinah Trebnje ali Mirna. V to kategorijo se uvrščajo športniki/športnice do 15. leta starosti oziroma športna ekipa, v kateri je večina športnikov/športnic mlajših od 15 let. Merila za izbor so navedena v drugem odstavku 4. člena tega pravilnika.
»Jubilejno priznanje« se lahko podeljuje športnim društvom in izvajalcem Letnega programa športa v občinah Trebnje ali Mirna, ki v letu, za katero se priznanje podeljuje, obeležujejo 10 in več let delovanja v športu. Priznanje se lahko podeljuje za vsakih pet let delovanja od 10 let delovanja dalje.
»Plaketa za delo v športu« se podeljuje športnikom in športnim delavcem za izjemne dosežke v razvoju športa, za življenjsko delo v športu posamezniku, če je najmanj 25 let deloval v športnem društvu ali zvezi, najboljšim organizatorjem mednarodnih prireditev, športnicam in športnikom, ki so končali tekmovalno kariero pa so s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispevali k razvoju določene športne panoge v občinah Trebnje ali Mirna.
4. člen 
Kandidati za priznanje »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna« morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
– uvrstitev na olimpijske igre, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, paraolimpijske igre,
– uvrstitev na tekmovanju za svetovni pokal, evropski pokal ali mladinskih olimpijskih igrah,
– uvrstitev na mladinskem svetovnem prvenstvu, mladinskem evropskem prvenstvu, uvrstitev do petnajstega mesta na mednarodnem prvenstvu, turnirju ali tekmovanju, kjer so sodelovali športniki najmanj osmih držav,
– uvrstitev do šestega mesta na državnem prvenstvu,
– nastop v državni reprezentanci,
– uvrstitev do tretjega mesta na regijskem (področnem) tekmovanju,
– drug pomemben športni dosežek.
Kandidati za »Priznanje za mladega športnika/športnico leta Občin Trebnje in Mirna in mlado športno ekipo leta Trebnje in Mirna« morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– uvrstitev do šestega mesta na državnem prvenstvu,
– uvrstitev na prvo mesto na regijskem (področnem) šolskem ali primerljivem tekmovanju.
Prednost med predlaganimi kandidati imajo tisti, ki imajo svoj najboljši rezultat uvrščen višje med pogoji navedenimi v prvem odstavku tega člena. Če dva ali več kandidatov spadajo v enako kategorijo med pogoji iz 4. člena, imajo prednost tisti, ki so med pogoji zapisani prej (primer: rezultat na olimpijskih igrah velja več, kakor na svetovnem prvenstvu; rezultat na svetovnem prvenstvu velja več kot rezultat na evropskem prvenstvu …). Če sta dva kandidata popolnoma izenačena po rezultatih se kot nadaljnje merilo za izbor upošteva kategorizacija športnika po merilih Olimpijskega komiteja. Če je tudi ta kategorija enaka, se kot dokončno merilo za izbor upošteva glasovanje Strokovnega sveta za izbor dobitnikov priznanja »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna«.
5. člen 
Javni poziv za podelitev priznanja »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna« objavi ŠZ TIM vsako leto najkasneje do konca meseca januarja. Besedilo poziva se objavi v lokalnih medijih, na spletnih straneh občin Trebnje in Mirna ter ŠZ TIM. Javni poziv se pošlje tudi vsem športnim društvom, ki delujejo na območju občin Trebnje in Mirna.
6. člen 
Kandidate za posamezna priznanja lahko predlagajo:
– izvajalci Letnega programa športa v občinah Trebnje in Mirna,
– športna in ostala društva ter zveze društev, ki so registrirani po Zakonu o društvih in delujejo v občinah Trebnje in Mirna,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki delujejo v občinah Trebnje in Mirna,
– občani občin Trebnje in Mirna.
Rok za oddajo pisnih predlogov kandidatov za priznanja je 21 dni od dneva javnega poziva.
Pisni predlogi morajo vsebovati osnovne podatke o kandidatu, podrobno utemeljitev in dokumentacijo o doseženih športnih rezultatih ter ne smejo biti v nobenem primeru zavajajoči do predlaganega kandidata ali v primerjavi do drugih športnikov. Zavajajoči predlogi so lahko osnova za izključitev predlaganega kandidata iz sodelovanja pri izboru za podelitev priznanj.
Pisni predlogi se lahko pošljejo po redni pošti na naslov ŠZ TIM ali elektronski pošti na elektronski naslov ŠZ TIM. Točni naslovi se objavijo na javnem pozivu.
Vsako društvo ali klub lahko predlaga enega ali več kandidatov za posamezno priznanje.
Za priznanja Športnica leta Občin Trebnje in Mirna, Športnik leta Občin Trebnje in Mirna, Športna ekipa leta Občin Trebnje in Mirna, Športnik leta po izboru navijačev ter Športni delavec leta Občin Trebnje in Mirna se izmed vseh predlogov lahko izbere po en prejemnik iz vsake kategorije priznanj.
Priznanje Športni znak Občin Trebnje in Mirna se lahko podeli največ petim prejemnikom.
Posebno priznanje za izjemne športne dosežke, jubilejno priznanje in plaketa za delo v športu se lahko podeli največ trem prejemnikom iz vsake kategorije priznanj.
Priznanje Mladi športnik/športnice leta Občin Trebnje in Mirna in priznanje Mlada športna ekipa leta Občin Trebnje in Mirna se lahko podeli največ trem prejemnikom. Za prejem teh priznanj mora mladi športnik/športnica ali mlada ekipa izpolnjevati vsaj enega od pogojev iz predzadnjega odstavka 4. člena tega pravilnika.
7. člen 
O podelitvi priznanja »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna« odloča Strokovni svet za izbor dobitnikov priznanja Športnik leta Občin Trebnje in Mirna. Strokovni svet sestavljajo vsakokratni člani IO ŠZ TIM in po en predstavnik vsake od občin Trebnje in Mirna, ki ju imenujeta župana Občine Trebnje in Občine Mirna. Predsednik Strokovnega sveta je vsakokratni predsednik ŠZ TIM, ki vodi ter podpisuje dokumente, ki jih sprejme Strokovni svet. Član Strokovnega sveta, ki je kandidat za priznanja, ne more sodelovati na sejah, na katerih se obravnavajo predlogi za ta priznanja. Mandat Strokovnega sveta je enak mandatu članov IO ŠZ TIM. Stroški za delo Strokovnega sveta bremenijo ŠZ TIM.
8. člen 
Strokovni svet izbere dobitnike priznanja »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna« na podlagi prispelih pisnih predlogov in druge razpoložljive dokumentacije z večino glasov vseh članov. V primeru enakega števila glasov pri glasovanju je odločujoč glas predsednika Strokovnega sveta. Zapisnik seje Strokovnega sveta, na kateri so izbrali dobitnike priznanja »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna«, prejmejo v vednost vsi predlagatelji kandidatov, občinske uprave Občin Trebnje in Mirna in se hkrati objavi na spletni strani ŠZ TIM.
9. člen 
Če Strokovni svet ugotovi, da v posameznem letu ni ustreznih kandidatov za podelitev posameznih priznanj »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna«, se priznanje ne podeli.
10. člen 
Sredstva za priznanja »Športnik leta Občin Trebnje in Mirna« in stroške prireditve zagotovita Občina Trebnje in Občina Mirna, po ključu, ki ga dogovorita občini v skladu s sprejetim proračunom. Za lokacijo prireditve se ŠZ TIM dogovori z Občinama Trebnje in Mirna.
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za podelitev priznanja »Športnik leta« v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 86/01, 94/02).
12. člen 
Ta pravilnik je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta Občine Trebnje in Občine Mirna ter začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2015-2
Trebnje, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.
Št. 007-3/2015-3
Mirna, dne 9. decembra 2015
Župan 
Občine Mirna 
Dušan Skerbiš l.r.

AAA Zlata odličnost