Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

3901. Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana, stran 12457.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08 in 90/10), 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 6/13), 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10), 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11), 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.), 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis št. 430/2015), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo in 107/13), v povezavi z Aktom o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 56/08 in 11/11) in v skladu s Pogodbo o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO LJUBLJANA z dne 15. 12. 2009 so Občinski svet Občine Ig na seji dne 2. 12. 2015, Občinski svet Občine Velike Lašče na seji dne 27. 11. 2015, Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na seji dne 16. 12. 2015, Občinski svet Občine Grosuplje na seji dne 16. 12. 2015, Občinski svet Občine Žiri na seji dne 10. 12. 2015, Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na seji dne 24. 11. 2015, Občinski svet Občine Vrhnika na seji dne 10. 12. 2015, Občinski svet Občine Idrija na seji dne 10. 12. 2015 sprejeli
A K T 
o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana 
1. člen 
(pogodbe o pristopu) 
S sklenitvijo Pogodbe o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO LJUBLJANA z dne 15. 12. 2009 (v nadaljevanju: pogodba) ter Pogodbe o pristopu Občine Cerklje na Gorenjskem k skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO LJUBLJANA z dne 23. 6. 2010, Pogodbe o pristopu Občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Ribnica, Loški Potok in Sodražica k skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO LJUBLJANA z dne 23. 6. 2010, Aneksa št. 1 k Pogodbi o pristopu Občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Ribnica, Loški Potok in Sodražica k skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO LJUBLJANA z dne 10. 3. 2011, Pogodbe o pristopu Občin Gorenja vas - Poljane in Žiri k skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO LJUBLJANA z dne 7. 3. 2012, Pogodbe o pristopu Mestne občine Koper k skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO LJUBLJANA z dne 1. 6. 2012, Pogodbe o pristopu Občine Šmartno pri Litiji k skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO LJUBLJANA z dne 24. 10. 2012, Pogodbe o pristopu Občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer k skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO LJUBLJANA z dne 12. 4. 2013, Pogodbe o pristopu Občine Idrija k skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO LJUBLJANA z dne 28. 10. 2013, Pogodbe o pristopu Občin Postojna in Pivka k skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO LJUBLJANA z dne 26. 3. 2014, Pogodbe o pristopu Občine Cerkno k skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO LJUBLJANA z dne 27. 3. 2014 (v nadaljevanju: pristopne pogodbe) so Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova – Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Horjul, Občina Medvode, Občina Škofljica, Občina Ig, Občina Velike Lašče, Občina Domžale, Občina Kamnik, Občina Mengeš, Občina Komenda, Občina Trzin, Občina Lukovica, Občina Moravče, Občina Vodice, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Grosuplje, Občina Ivančna Gorica, Občina Dobrepolje, Občina Ribnica, Občina Loški potok, Občina Sodražica, Občina Bloke, Občina Gorenja vas - Poljane, Občina Žiri, Mestna občina Koper, Občina Šmartno pri Litiji, Občina Vrhnika, Občina Borovnica, Občina Log - Dragomer, Občina Idrija, Občina Postojna, Občina Pivka, Občina Cerkno in Občina Ankaran (v nadaljevanju: občine) pristopile k skupnemu ravnanju z odpadki v okviru Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (v nadaljevanju: RCERO LJUBLJANA) z namenom zagotavljanja obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
2. člen 
(izvajanje gospodarske javne službe) 
Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Horjul, Občina Medvode in Občina Škofljica, v skladu z odlokom, zagotavljajo obvezni gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v obliki javnega podjetja – izvajalec je SNAGA Javno podjetje, d.o.o.
Občina Ig, Občina Velike Lašče, Občina Domžale, Občina Kamnik, Občina Mengeš, Občina Komenda, Občina Trzin, Občina Lukovica, Občina Moravče, Občina Vodice, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Gorenja vas - Poljane, Občina Žiri, Mestna občina Koper, Občina Šmartno pri Litiji, Občina Vrhnika, Občina Borovnica, Občina Log - Dragomer, Občina Idrija, Občina Postojna, Občina Pivka, Občina Cerkno,Občina Ankaran, Občina Grosuplje, Občina Ivančna Gorica, Občina Dobrepolje, Občina Ribnica, Občina Loški potok, Občina Sodražica in Občina Bloke so z odloki (koncesijskimi akti) neposredno podelile koncesijo za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov oziroma zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov izvajalcu (koncesionarju) SNAGA Javno podjetje d.o.o. kot upravljavcu objektov in naprav RCERO LJUBLJANA, kot izhaja iz sprejetih koncesijskih aktov vsake posamezne občine koncedentke.
3. člen 
(ustanovitev skupnega organa občin) 
Za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v okviru RCERO LJUBLJANA, občinski sveti ustanovijo skupni organ občin koncedentk, v katerem sodelujejo tudi občine ustanoviteljice, ki so že ustanovile skupni organ ustanoviteljic – Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: SU). SU za odločanje na skupnem organu (Svet RCERO LJUBLJANA) pooblasti župane občin ustanoviteljic.
Ime skupnega organa občin koncedentk in občin ustanoviteljic je Svet RCERO LJUBLJANA (v nadaljevanju: Svet RCERO LJUBLJANA).
Sedež Sveta RCERO LJUBLJANA je v Ljubljani, Mestni trg 1.
4. člen 
(sestava in način dela Sveta RCERO LJUBLJANA) 
Svet RCERO LJUBLJANA sestavljajo župani občin koncedentk in v njem sodelujejo tudi župani občin ustanoviteljic SU.
Predsednik Sveta RCERO LJUBLJANA je vsakokratni župan Mestne občine Ljubljana, ki tudi predstavlja Svet RCERO LJUBLJANA, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja ter usklajuje delo Sveta RCERO LJUBLJANA.
Svet RCERO LJUBLJANA dela na sejah.
Seje Sveta RCERO LJUBLJANA potekajo na Mestnem trgu 1 v Ljubljani.
Svet RCERO LJUBLJANA sprejme poslovnik o delu.
5. člen 
(število glasov članov Sveta RCERO LJUBLJANA) 
Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev naslednji odstotek glasov, določen glede na število prebivalcev po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (na dan 1. 1. 2015):
– župan Mestne občine Ljubljana: 68,49 % glasov,
– župan Občine Brezovica: 2,83 % glasov,
– župan Občine Dobrova - Polhov Gradec: 1,81 % glasov,
– župan Občine Dol pri Ljubljani: 1,40 % glasov,
– župan Občine Horjul: 0,70 % glasov,
– župan Občine Medvode: 3,81 % glasov,
– župan Občine Škofljica: 2,45 % glasov,
– župan Občine Ig: 1,70 % glasov,
– župan Občine Velike Lašče: 1,00 % glasov,
– župan Občine Cerklje na Gorenjskem: 1,76 % glasov,
– župan Občine Grosuplje: 4,76 % glasov,
– župan Občine Žiri: 1,15 % glasov,
– župan Občine Šmartno pri Litiji: 1,31 % glasov,
– župan Občine Vrhnika: 3,99 % glasov,
– župan Občine Idrija: 2,84 % glasov.
Pri sprejemanju odločitev iz tretje alineje prvega odstavka 6. člena tega akta v imenu SU lahko glasuje predsednik SU v skladu s pooblastilom SU na način, da ima pri glasovanju seštevek glasov županov občin ustanoviteljic SU.
Občine koncedentke, ki niso podelile koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov izvajalcu (koncesionarju) SNAGA Javno podjetje d.o.o. kot upravljavcu objektov in naprav RCERO LJUBLJANA, nimajo pristojnosti glasovanja o ceni in drugih zadevah v zvezi z navedeno gospodarsko javno službo.
V primeru, če je občina koncedentka izvajalcu (koncesionarju) SNAGA Javno podjetje d.o.o. kot upravljavcu objektov in naprav RCERO LJUBLJANA podelila tudi koncesijo za gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, je Svet RCERO LJUBLJANA pristojen tudi za potrditev cene za navedeno gospodarsko javno službo, pri čemer občine koncedentke, ki niso podelile koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov izvajalcu (koncesionarju) SNAGA Javno podjetje d.o.o. kot upravljavcu objektov in naprav RCERO LJUBLJANA, nimajo pristojnosti glasovanja o ceni za navedeno gospodarsko javno službo.
Število prebivalcev se prvič uskladi s podatki Statističnega urada Republike Slovenije po dveh letih od pričetka veljavnosti tega akta in se nato usklajuje vsaki dve leti. Na enak način se s sprejemom ugotovitvenega sklepa, ki ga sprejme Svet RCERO, usklajuje tudi odstotek glasov, določen glede na število prebivalcev.
Ugotovitveni sklep iz prejšnjega odstavka objavi predsednik Sveta RCERO LJUBLJANA v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen 
(pristojnosti Sveta RCERO LJUBLJANA) 
Svet RCERO LJUBLJANA ima, v okviru usklajevanja odločitev v zvezi z zagotavljanjem obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, naslednje pristojnosti:
– spremlja potek investicije in realizacije RCERO LJUBLJANA,
– spremlja finančno vrednost RCERO LJUBLJANA,
– sprejme oziroma potrdi cene oziroma tarife za uporabo objektov in naprav RCERO LJUBLJANA,
– usklajuje odločitve v zvezi z določanjem metodologije za oblikovanje cen za uporabo objektov in naprav RCERO LJUBLJANA, če ta ni predpisana,
– usklajuje odločitve v zvezi z določanjem standardov oddajanja odpadkov v predelavo,
– usklajuje odločitve v zvezi s pristopom oziroma vključitvijo novih občin,
– odloča o drugih zadevah v zvezi z izvajanjem dejavnosti iz tega člena.
Svet RCERO LJUBLJANA usklajuje predloge predpisov in drugih odločitev, ki jih v zvezi z zagotavljanjem obveznih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na podlagi zakona in tega akta sprejemajo organi občin. Svet RCERO LJUBLJANA usklajena besedila predpisov in drugih odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.
7. člen 
(način sprejemanja odločitev) 
Svet RCERO LJUBLJANA na svojih sejah sprejema odločitve z navadno večino glasov.
8. člen 
(strokovne in administrativne naloge) 
Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe Sveta RCERO LJUBLJANA opravlja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. oziroma SNAGA Javno podjetje d.o.o.
9. člen 
(sredstva za delo Sveta RCERO LJUBLJANA) 
Sredstva za delovanje Sveta RCERO LJUBLJANA zagotavljajo občine iz 1. člena tega akta, v razmerju glasov, ki velja za sprejemanje odločitev v skladu s 5. členom tega akta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Z dnem sprejema poslovnika iz 4. člena tega akta preneha veljati Poslovnik o delu Sveta RCERO LJUBLJANA z dne 29. 9. 2010.
Po sprejemu na sejah občinskih svetov objavi JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. ta akt v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Na podlagi sklepa občinskega sveta:
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.
Župan 
Občine Velike Lašče 
Anton Zakrajšek l.r.
Župan 
Občine Cerklje na Gorenjskem 
Franc Čebulj l.r.
Župan 
Občine Grosuplje 
Peter Verlič l.r.
Župan 
Občine Žiri 
Janez Žakelj l.r.
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko l.r.
Župan 
Občine Vrhnika 
Stojan Jakin l.r.
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.
 
V skladu s Pogodbo o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO LJUBLJANA z dne 15. 12. 2009 in v povezavi s sklepom Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.:
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.
Dol, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Janez Tekavc l.r.
Št. 037-0020/2015-2
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil l.r.
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.
Št. 03805-2/2015
Škofljica, dne 17. decembra 2015
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.
 

AAA Zlata odličnost