Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015

Kazalo

3880. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2016, stran 12382.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – pop. in 101/13) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 6. seji dne 8. 12. 2015 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Horjul za leto 2016 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Horjul za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČINA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EURIH
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2,130.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1,881.605
70
DAVČNI PRIHODKI
1,645.525
700 Davki na dohodek in dobiček
1,520.000
703 Davki na premoženje
98.225
704 Domači davki na blago in storitve
27.300
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
236.080
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
86.580
711 Takse in pristojbine
1.000
712 Denarne kazni
20.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
30.000
714 Drugi nedavčni prihodki
98.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
10.345
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopred. dolg. sredstev
10.345
73 
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
121.000
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
121.000
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije
117.050
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5,520.000
40
TEKOČI ODHODKI
1,247.896
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
177.300
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
27.360
402 Izdatki za blago in storitve
1,013.236
403 Plačila domačih obresti
0
409 Rezerve
30.000
41
TEKOČI TRANSFERI
914.720
410 Subvencije
51.920
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
666.390
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
54.110
413 Drugi tekoči domači transferi
142.300
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVETICIJSKI ODHODKI
3,022.884
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3,022.884
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
334.500
431 Investicijski transferi drugim osebam, ki niso pror. upor.
69.500
432 Investicijski transferi prorač. uporabnikom
265.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–3,390.000
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550 Odplačila domačega dolga
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–3,390.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
3,390.000
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
3,390.000
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Horjul.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Horjul. Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe.
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so prihodki določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF.Poleg teh so namenski prihodek proračuna tudi vsi prihodki iz naslova sofinanciranja izgradnje RCERO.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov postavke v proračunu.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in med konti v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna samostojno in brez omejitev odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2017 50 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe vseh tekočih odhodkov in transferov v sprejetem proračunu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, kuriv, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet. Ne glede na prejšnji stavek občinski svet ne odloča o spremembi vrednosti projektov nad 20 %, kadar veljavna vrednost in vrednost po predvideni spremembi posameznega projekta ne presegata 100.000 EUR in kolikor se vrednost projekta spreminja zaradi namenskih sredstev opredeljenih v 4. členu tega odloka.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti, katerih vrednost presega 100.000 EUR, se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta, nove projekte do vrednosti 100.000 EUR pa uvrsti v načrt razvojnih programov župan, s prerazporeditvijo iz ostalih projektov.
Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Občine Horjul. Dokument identifikacije investicijskih projektov in ostalo dokumentacijo pa sprejema župan.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 30.000 €.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF neomejeno župan in o tem s pisnim poročilom pri zaključnem računu obvesti občinski svet.
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O porabi sredstev neomejeno odloča župan. Porabo opredeli s sklepi o prerazporeditvi sredstev na ustrezno proračunsko postavko. V primeru, da v proračunu za določen namen ni odprte proračunske postavke, lahko župan sam s sklepom odpre in uvrsti tudi novo proračunsko postavko.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
9. člen
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer do skupne višine 500 EUR.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za proračun leta 2016 zadolževanje ni predvideno.
11. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
12. člen 
(obseg zadolževanja javnih podjetij združenih v Javni holding Ljubljana d.o.o.) 
Javno podjetje LPP d.o.o., ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2016 lahko zadolži do skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Horjul, pri bankah za kratkoročna posojila skupno največ do višine 68.800 EUR, pri JHL za kratkoročna posojila skupno največ do višine 8.600 EUR ter pri bankah oziroma finančnih institucijah za dolgoročna posojila skupno največ do 68.800 EUR. Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finančne likvidnosti. Dolgoročna zadolžitev se namenja za financiranje nakupa avtobusov, in sicer za dobo sedem let z upoštevanjem moratorija na odplačilo glavnice do 31. 12. 2016, torej od 1. 1. 2017 dalje. Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz neproračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev JHL, d.o.o.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen
(začasno financiranje v letu 2017) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Horjul v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2016.
Št. 410-0005/2015
Horjul, dne 8. decembra 2015
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil l.r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina