Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10. 12. 2015

Kazalo

3759. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2015, stran 11562.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11) je Občinski svet Občine Odranci na 6. seji dne 18. 11. 2015 sprejel
ODLOK 
o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2015 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Odranci za leto 2015 (Uradni list RS, št. 23/15) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A)
BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
1.641.908,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
1.076.346,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
850.246,00
700 Davki na dohodek in dobiček
755.046,00
703 Davki na premoženje 
90.000,00
704 Domači davki na blago in storitev
5.200,00
706 Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
226.100,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
9.435,00
711 Takse in pristojbine
700,00
712 Denarne kazni
2.050,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki
213.915,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
29,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
29,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
0,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
565.533,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
192.505,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
373.028,00
78
Prejeta sredstva iz Evropske unije
0,00
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.583.937,82
40
TEKOČI ODHODKI 
413.534,82
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
85.518,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
13.256,00
402 Izdatki za blago in storitve
293.046,00
403 Plačila domačih obresti 
10.400,00
409 Rezerve
11.314,82
41
TEKOČI TRANSFERI
550.253,00
410 Subvencije
0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
366.025,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
49.093,00
413 Drugi tekoči domači transferi
135.135,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
616.437,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
616.437,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
3.713,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
2.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
1.713,00
III.
PRORAČUNSKI – PRESEŽEK (I.-II.)
57.970,18
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (441)
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA… (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
56.200,00
55
ODPLAČILO DOLGA
56.200,00
550 Odplačilo domačega dolga
56.200,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠEVANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII -II.-V.-VIII.)
1.770,18
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–56.200,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–57.970,18
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
–1.770,18
« 
Ostali odstavki 2. člena ostanejo nespremenjeni.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38-6/2015
Odranci, dne 18. novembra 2015
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja l.r.